PS Praha-Ruzyně

Název týmu: Pokusná stanice Praha

Vedoucí týmu: Ing. Oldřich Štěpánek
Další členové týmu:
Pavel Abraham
Zdeněk Vršek
Radek Zábranský
Charakteristika pokusné stanice:
Pokusné stanoviště se nachází na 50°08´ severní šířky a 14°30´ východní délky v nadmořské výšce 345 m. Výrobní oblast v řepařském typu Ř2. Pokusy jsou umístěny na pozemcích v areálu VÚRV, mimo areál VÚRV pak v oploceném areálu letiště a na nechráněných pozemcích u ovocného sadu. Výměra obhospodařované půdy činí 110 ha.
Půdní podmínky:
Půda je hnědozem modální, jílovitohlinitá, na spraši, částečně na křídové opuce, s vyšším obsahem hrubého prachu a nižším obsahem jílnatých částic a jílu. Ornice o mocnosti 26 – 33 cm přechází subhorizontem 34 – 54 cm do výrazného ořechovito-prismatického iluviálního horizontu zasahujícího do hloubky 77 – 80 cm, s přechodem do spraše v hloubce 85 – 120 cm.
Hodnota sorpční kapacity činí v ornici při obsahu jílu 20 – 35 %. Celý profil je neutrální a sorpčně nasycený až plně nasycený. Obsah přístupných živin je dobrý až velmi dobrý.
Ve svažitých polohách a spraši se nacházejí profily smytých hnědozemí se zbytky iluviálního horizontu, event. silně smyté hnědozemě, kde ornice leží bezprostředně na spraši.
Agrochemické vlastnosti ornice:
Obsah humusu: 4,1 %
Obsah přístupných živin (mg/kg): P 62; K 171; Mg 114; Ca 3446
Klimatická a povětrnostní charakteristika:
Pokusné pracoviště spadá do klimatického regionu T2. Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu je 7,9°C a dlouhodobý úhrn ročních srážek 472 mm.
Charakteristické plevele:
Mezi charakteristické plevele patří a ve velké míře se vyskytuje oves hluchý, pcháč oset a brukvovité plevele. Dále hluchavky, ptačinec žabinec, rdesnovité, laskavec ohnutý, merlíky, úhorník mnohodílný a pýr plazivý.

Charakteristická fauna:
Zástupců fauny mnoho není, protože objekt je situován u letiště a mezi pokusnými pozemky se nachází přistávací rampa. Málo se vyskytují hlodavci (myši, křečci), ojediněle zajíc nebo srna. Největšími polními škůdci jsou holubi.