PS Humpolec

Název týmu: Pokusná stanice Humpolec

Pověřený vedoucí týmu: Ing. Lubomír Čejka
Zástupce vedoucího týmu: Ing. Václav Merunka
Další členové týmu:
Ing. Josef Kameš
Martin Hypš
Pavel Příhoda
Anna Zápotočná
 
Charakteristika pokusné stanice:
Pokusná stanice Humpolec leží v Českomoravské vrchovině, ve východním výběžku bývalého jihočeského kraje, na 49°33´ severní šířky a 15o33´ východní délky, 91,5 km jihovýchodně od Prahy a 102 km severozápadně od Brna. Pokusná lokalita se nachází ve výrobní oblasti B2 bramborářské v nadmořské výšce cca 525 m. Hony na kterých jsou umístěny pokusné pozemky se nazývají „Na Klínku“ a „V horách“ leží na okraji města Humpolec mezi ostatními zemědělskými pozemky. Pokusné pozemky jsou ve II. vnějším ochranném pásmu vod. Výměra pokusné stanice Humpolec činí 26,3 ha. Část pokusných pozemků se nachází na rovině, část mírně skloněno k jihovýchodu.
Půdní podmínky:
Geologický podklad tvoří deluvium pararuly, půdní typ kambizem slabě oglejená (g), půdní druh písčitohlinitá. Půdotvorný substrát je pararula. Půda je středně hluboká, sorpční nasycenost 49 – 62 %, hloubka ornice 25 cm.
Agrochemické vlastnosti ornice:
Obsah humusu: 3,22 %
Obsah přístupných živin (mg/kg): P 83; K 113; Mg 115; Ca 2255
Klimatická a povětrnostní charakteristika:
Pokusná stanice spadá do klimatického regionu MT4 mírně chladný, oblasti mírně teplé, okrsek B2 mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. Průměrná roční teplota vzduchu je 6,54oC. Průměrná roční teplota vzduchu za vegetační období (50 letý průměr) je 12,7oC. Průměrný roční úhrn srážek činí 667 mm, za vegetační období 445 mm. Agroklimatické členění (makrooblast, oblast, podoblast): mírně teplá, slabě mírně teplá, mírně vlhká.
Charakteristické plevele:
Nejčastější místní plevele – pýr, konopice, svízel, merlík, violka, rozrazil, penízek, ptačinec ježatka, chundelka, pcháč, kokoška, mléč.
Charakteristická fauna:
V této oblasti se vyskytuje běžná zvěř: hlodavci, zajíci, koroptve, bažanti, srna. Z ptactva je zde nejvíce rozšířen skřivan, drozd kvíčala – ťuhýk obecný, sýkora, straka, kos, sojka, pěnkava, strnad a vrabec.
Charakteristiky půdního profilu pokusné stanice Humpolec:
Hloubka
 (cm)
pH
 (H2O)
pH
 (KCl)
CaCO3
 (%)
Cox
(%)
KVK
(meq/100g)
 0 – 20
6,4
5,4
0,0
1,39
14,96
20 – 30
6,4
5,0
0,0
0,91
14,37
30 – 40
6,3
4,6
0,0
0,55
14,05
40 – 50
6,3
4,7
0,0
0,28
14,58
50 – 60
6,3
4,7
0,0
0,21
15,19
60 – 70
6,4
4,5
0,0
0,18
12,59
70 – 80
6,5
4,5
0.0
0,18
10,00
80 – 90
6,6
4,6
0,0
0,13
  7,40
90 -100
6,7
4,7
0,0
0,14
  4,80