Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i. za r. 2016

NÁZEV AUTOR / KOLEKTIV ISBN ODKAZ
Management obilných virů přenosných Polymyxa graminis s důrazem na viry mozaikového komplexu ječmene. Certifikovaná metodika. Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Pavel Ryšánek,
Lenka Grimová,
Jana Chrpová,
Taťána Sumíková
ISBN 978-80-213-2723-8 (ČZU v Praze)
ISBN 978-80-7427-232-5
[PDF]
Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Vladan Falta
a kol.
ISBN 978-80-7427-194-6 [PDF]
Metodika pěstování a možnosti využití rokety seté (Eruca sativa Mill.). Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i. Olomouc. 2016. I. Doležalová,
I. Petrželová,
R. Koprna,
M. Duchoslav,
M. Jelínková & K. Dušek
ISBN 978-80-7427-199-1 [PDF]
Pěstování, produkce a kvalita píce vybraných odrůd trav a jejich směsek pěstovaných jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Pavel Nerušil,
Ladislav Menšík,
Ivan Houdek,
Miroslav Jurka,
Zdeněk Strašil,
Alois Kohoutek
ISBN 978-80-7427-200-4 [PDF]
Využití blízké infračervené spektroskopie ke stanovení výživné hodnoty hybridů kukuřice, určených k výrobě kukuřičné siláže. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha, 2016.  Pavel Nerušil,
Ladislav Menšík,
Václav Jambor
ISBN 978-80-7427-201-1 [PDF]
Metodika výživy a hnojení ekologických výsadeb jabloní. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Gabriela Kurešová,
Martin Mézsáros,
Ivana Raimanová,
Adéla Neumannová
ISBN: 978-80-7427-203-5 [PDF]
Metodika detekce virů obilnin a trav pomocí SYBR Green I RT-qPCR. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Jana Jarošová,
Tomáš Dráb,
Eva Beoni,
Jiban Kumar
ISBN 978-80-7427-204-2 [PDF]
Využití nové generace sekvenování pro diagnostiku původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha a  Výzkumný ústav včelařský, Dol, 2016. Jan Hubert a kol. ISBN 978-80-7427-205-9  [PDF]
Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Jiban Kumar,
Lucie Slavíková,
Jana Chalupníková
ISBN 978-80-7427-209-7   [PDF]
Hodnocení vlivu xenobiotik na včely v průběhu ontogeneze metodami proteomické, metabolomické a genomické analýzy. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016.  Tomáš Erban a kol. ISBN 978-80-7427-210-3   [PDF]
Šlechtitelský seminář 2016. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, Komise genetiky, šlechtění a semenářství ČAZV, Výzkumné centrum SELTON, s. r. o. ISBN 978-80-7427-211-0 ne
Technologie pěstování a ochrany zelí a květáku v systému integrované produkce. Uplatněná technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha, 2016. František Kocourek a kol. ISBN 978-80-7427-213-4 [PDF]
Technologie pěstování a ochrany cibule v systému integrované produkce. Uplatněná technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016.  František Kocourek a kol. ISBN 978-80-7427-214-1 [PDF]
Technologie pěstování a ochrany salátu a mrkve v systému integrované produkce. Uplatněná technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016.  František Kocourek a kol. ISBN 978-80-7427-215-8 [PDF]
Technologie pěstování a ochrany zelí, květáku, cibule, salátu a mrkve při ekologickém pěstování zeleniny. Uplatněná technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. František Kocourek a kol. ISBN 978-80-7427-216-5 [PDF]
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Certifikovaná metodika.Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016.  Jan Klír,
Lada Kozlovská
ISBN 978-80-7427-217-2 [PDF]
Zásady hospodaření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 2016. Jan Klír,
Lada Kozlovská
ISBN 978-80-7427-218-9 [PDF]
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika.  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Gabriela Mühlbachová,
Pavel Svoboda,
Jan Klír,
Jiří Vegricht
ISBN 978-80-7427-219-6 [PDF]
Vrtule třešňová – taxonomie, bionomie a ochrana. Certifikovaná metodika. Praha, 2016. Vladan Falta,
Václav Psota,
František Kocourek,
Radek Vávra,
Martin Bagar,
Jan Šenk
ISBN 978-80-7427-220-2 [PDF]
Metodika použití molekulárních markerů k detekci genů rezistence ke rzem, padlí travnímu a stéblolamu a genů pro krátkostébelnost u pšenice. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Taťána Sumíková,
Veronika Dumalasová,
Martina Trávníčková
ISBN 978-80-7427-221-9 [PDF]
Metodika kryokonzervace citlivých genotypů bramboru. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Miloš Faltus,
Alois Bilavčík,
Jiří Zámečník
ISBN 978-80-7427-222-6 [PDF]
Nový konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Sergej Usťak,
Václav Jambor
ISBN 978-80-7427-223-3 [PDF]
Nový konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Sergej Usťak,
Jakub Muňoz,
Václav Jambor
ISBN 978-80-7427-224-0 [PDF]
Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Sergej Usťak,
Jan Šinko,
Roman Honzík
ISBN 978-80-7427-225-7 [PDF]
Využití antagonistických mikroorganismů pro ochranu kultury hlívy před vláknitou houbou Trichoderma pleutori. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016.  Ivan Jablonský,
David Novotný,
Rudolf Ryzner
ISBN 978-80-7427-228-8 [PDF]
Metodika vzorkování GM rostlin při jejich nezáměrném výskytu v životním prostředí. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Jaroslava Ovesná a kol. ISBN 978-80-7427-230-1 [PDF]
Metodika časné detekce obnovitelů fertility pro CMS Ogu-INRA v mikrosporových embryích řepky olejky. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. Miroslav Klíma a kol. ISBN 978-80-7427-233-2 [PDF]
Metodický postup pro snížení rizika vyplavení fosforu ze zemědělských půd do povrchových a podzemních vod pomocí agrotechnických opatření s využitím metody P-indexu. Certifikovaná metodika. VÚMOP, v.v.i., VÚRV, v.v.i., Agropodnik Košetice, a.s. Praha 2016.  Renata Duffková,
Gabriela Mühlbachová & kol.
ISBN 978-80-87361-51-1 (VÚMOP)
ISBN 978-80-7427-193-9 (VÚRV)
[PDF]
Metodický postup pro efektivní užití digestátu ze zemědělských bioplynových stanic. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016.  Renata Duffková,
Gabriela Mühlbachová
a kol.
ISBN 978-80-87361-62-7 (VÚMOP, v.v.i.)
ISBN 978-80-7427-227-1 (VÚRV, v.v.i.)
[PDF]