Monitoring výskytu plevelů

Monitoring je zaměřen zejména na hospodářsky významné plevele, s hlavním zřetelem na jednoděložné ozimé trávovité plevele:
chundelka metlice (Apera spica-venti), psárka polní (Alopecurus myosuroides), sveřep jalový (Bromus sterilis), sveřep měkký (Bromus hordeaceus), mrvka myší ocásek (Vulpia myuros).

Sledováno je vzcházení plevelů v podzimních měsících, jejich přezimování a případně vzcházení v průběhu teplých zimních měsíců. Z rozšiřujících se plevelů je sledována postupná expanze psárky polní a zejména mrvky myší ocásek. Sledována je citlivost vůči herbicidním přípravkům a u psárky polní i rezistence vůči používaným herbicidům.

Současně je sledována expanze vybraných invazních plevelných rostlin, především:
bytel metlatý
(Kochia scoparia), řepeň polabská (Xanthium albinum), mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti), ambrózie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia) aj.

Rovněž je sledována účinnost integrovaných systémů regulace plevelů v jednotlivých plodinách a zejména účinnost antirezistentních opatření.

Kontakty: 
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.
(výzkumný tým Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů

Odkazy na publikované průběžné zprávy k výskytu plevelů:

14.08.2018 Ambrózie peřenolistá - zavlečený "stepní běžec"

26.07.2018 Bytel metlatý - rychle se šířící rezistentní plevel

12.07.2018 Mračňák Theophrastův - šířící se plevel okopanin

28.06.2018 Expanze plevelné invazní rostliny – řepeň polabská

25.05.2018 Šíření plevele mrvka myší ocásek

21.05.2018 Prevence šíření rezistentních plevelů a metody regulace; výskyt psárky polní