Nabídka poradenství a služeb

Genetika a šlechtění rostlin – hlavní zaměření poradenství

 • informační systém o genetických zdrojích rostlin GRIN Czech, který nahradil původní systém EVIGEZ
 • fuzariózy klasu, BYDV; škodlivost, ochrana, výběr rezistentních odrůd, předpoklady výskytu chorob
 • volba odrůd obilovin pro různé vstupy, technologie a podmínky pěstování
 • obilné rzi, padlí, mazlavé sněti – škodlivost, ochrana, výběr odrůd, předpoklady výskytu chorob
 • odolnost plodin vůči stresům zimního období, aktuální mrazuvzdornost současného sortimentu ozimých plodin, růst a vývoj obilnin
 • bezpečnost potravin se zaměřením na GMO (nařízení EU 1829/2003, 882/2004 a směrnice EU 18/2001) a v otázkách koexistence podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • výběr vhodných odrůd (genotypů), pěstitelské technologie a využití opomíjených a alternativních plodin (pšenice špalda a dvouzrnka, pohanka, proso, bér , amarant, quinoa) a meziplodin
 • základní a vybrané speciální analýzy zrna obilnin
 • pěstování zelenin a léčivých rostlin, ochrana proti chorobám a škůdcům, jejich výživa a hnojení, technologie sklizně, využití atd.

 


Ochrana plodin a zdraví rostlin – hlavní zaměření poradenství

 • diagnostika houbových chorob obilnin, ovoce, chmele a zeleniny a ochrana před nimi
 • diagnostika fytokaranténních a dalších fytopatogenních bakterií a ochrana proti nim
 • ochrana vůči virovým chorobám obilnin a jejich diagnostika
 • diagnostika rostlinných virů a fytoplazem plodin
 • determinace škůdců polních plodin, zeleniny, ovocných sadů a ochrana vůči nim
 • ochrana proti skladištním a hygienickým škůdcům
 • ochrana proti skladištním a prachovým roztočům a jejich alergenům
 • bakteriální choroby zeleniny a ochrana proti nim

Výživa rostlin a agroekologie – hlavní zaměření poradenství

 • výživa rostlin a hnojení (diagnostika výživného stavu půd a rostlin, nové technologie hnojení pro různé systémy zpracování půdy, nová dusíkatá hnojiva s inhibitory ureasy a nitrifikace)
 • vliv nepříznivých abiotických faktorů na růst a vývoj
 • registrace hnojiv a pomocných látek, především aplikovaných na list
 • zobrazení zájmových území a vrstev v GIS
 • uplatnění legislativních požadavků (ochrana vod, nitrátová směrnice, havarijní plány, zákon o hnojivech a navazující vyhlášky, evidence hnojení, správná zemědělská praxe, cross compliance)
 • diagnostika plevelů a metody jejich regulace
 • pěstování energetických rostlin (metodické návody pro pěstitele, logistika, zpracování)
 • budování a provoz bioplynových stanic (studie proveditelnosti, řešení havarijních situací, logistika, ekonomika)
 • budování a provoz kompostáren (studie proveditelnosti, řešení havarijních situací, logistika, ekonomika)
 • tuhá biopaliva z bioodpadů (technologické návody a poradenství pro certifikaci paliv)
 • motorová biopaliva druhé generace (bioetanol z lignocelulózových odpadů a z odpadů papíru, butanol, pyrolýzní biooleje, technologie výroby, ekonomika, logistika)
 • hydrolýzní technologie (pro intenzifikaci anaerobní digesce a pro výrobu bioetanolu a furalu)
 • registrační řízení (odborná pomoc při registraci hnojiv a pomocných půdních přípravků)
 • zavádění separovaného sběru bioodpadů (metodické návody, pomoc při osvětové činnosti, logistika)
 • obhospodařování travních porostů ve vztahu k agroenvironmentálním opatřením
 • pratotechnické postupy na travních porostech
 • doporučení směsek pro výsevy travních porostů v podhorských oblastech
 • zařazování plodin do struktury osevních postupů
 • problematika uplatnění půdoochranných technologií včetně mechanizačního vybavení
 • výběr alternativních plodin pro energetické využití (hlavně pro spalování), jejich rajonizace do požadovaných oblastí, technologie jejich pěstování

 


Polní pokusy, pěstování révy vinné – hlavní zaměření poradenství

 • výběr vhodných odrůd pro místní podmínky
 • doporučení vhodných postupů v ochraně rostlin
 • doporučení osevních postupů a dávek živin pro místní podmínky
 • testování účinnosti herbicidů, fungicidů, insekticidů
 • pořádání základní kurzů pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
 • pěstování révy vinné, používání biologicky aktivních látek