Informace o zpracování osobních údajů

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým pod zkratkou „GDPR“.
Tímto dokumentem Vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, pouze pro vymezené účely, a vždy v souladu s výše uvedenými právními předpisy.
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí, a chráníme je v míře odpovídající dostupným technickým prostředkům. Máme nastavena pravidla, určující, kteří zaměstnanci mohou přistupovat k Vašim osobním údajům (a případně ke kterým). Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k řádnému provedení služby, dodávky nebo spolupráce (například poskytovateli dotace) nebo jsme k tomuto oprávněni nebo zavázáni právním předpisem (audit, naši poradci, vyžádání státních orgánů).
Prosíme, věnujte odpovídající pozornost následujícím informacím. V případě nejasností rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně poskytneme vysvětlení. Pro tyto případy nás můžete kontaktovat na
email: cropscience@nullvurv.cz
tel.: 233 022 480

Správce údajů
Správcem Vašich osobních údajů je:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
IČ: 000 27 006
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Zpracovávané údaje, účel a důvod zpracování
Zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádné provedení naší smluvní spolupráce, řádné provedení našich služeb, zajištění Vašich služeb pro nás, provedení našich společných projektů a výzkumu a zajištění jejich financování (dotace), ochranu a uplatnění výsledků naší spolupráce a dále údaje, které potřebujeme, abychom dokázali splnit naše zákonné povinnosti a dokázali chránit naše práva.
Údaje shromažďujeme především o našich smluvních partnerech (včetně potenciálních, kteří se zajímají o spolupráci s námi, naše služby a zboží), a jejich případných zástupcích (včetně zmocněnců, členů statutárních orgánů, zaměstnanců jednajících s námi, společníků a majitelů právnických osob).
Snažíme se minimalizovat rozsah osobních údajů, tak aby okruh těchto údajů byl přiměřený účelu, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje
Vaše jméno, datum narození, rodné číslo (DIČ), adresu bydliště, pokud podnikáte pak IČ a místo podnikání.
Identifikační údaje shromažďujeme v rozsahu potřebném pro jednoznačnou identifikaci strany smlouvy, pro přípravu smlouvy, plnění uzavřené smlouvy, ochranu našich práv a splnění zákonných povinností (například účetnictví a DPH).
Důvod zpracování:
– Vaše smlouva
– splnění povinností vyplývajících z právních předpisů
– ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Kontaktní údaje
Váš email a telefonní číslo. Tyto údaje shromažďujeme pro pohodlnější průběh jednání o uzavření smlouvy, spolupráce, objednání a dodání zboží a služeb, zajištění a zjednodušení naší vzájemné komunikace.
Důvod zpracování:
– Vaše smlouva
– ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Údaje o spolupráci, dotacích, projektech, zboží a službách, duševním vlastnictví
Zpracováváme informace úzce související s naší spoluprací, naší společnou účastí v projektech a dotačních programech, s dodáním našich služeb, a naší komunikací Zpracováváme informace o zboží a službách, které jste si u nás objednali, které jsme Vám dodali, a to pro zajištění plnění našich dalších povinností vyplývajících z uzavřených smluv (například reklamace). Zpracováváme informace o spolupráci, dotacích, projektech, na kterých spolupracujeme, nebo na kterých zamýšlíme spolupracovat, abychom mohli tuto spolupráci řádně připravit a realizovat. Zpracováváme také informace o výsledcích výzkumu a naší spolupráce a to pro zajištění ochrany a využití těchto výsledků. Zpracováváme informace o naší vzájemné komunikaci (požadovaných a poskytnutých sděleních), pro zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů (ochrana naší případné odpovědnosti za naše sdělení).
Důvod zpracování:
– Vaše smlouva
– ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Profilové údaje
Zpracováváme některé Vaše ekonomické a obchodní informace a riziková data. Pro ochranu našich práv můžeme zjišťovat údaje vypovídající o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (například záznamy v Insolvenčním rejstříku nebo Centrální evidenci exekucí).
Důvod zpracování:
– Vaše smlouva
– ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Doba uchovávání Vašich údajů
Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Máme nastavena pravidla pro zajištění, abychom Vaše údaje nedrželi déle, než je nezbytně nutné.
Vaše osobní údaje potřebujeme uchovávat do doby:
– uplynutí veškerých promlčecích dob souvisejících se smluvními vztahy mezi námi (obvykle 10 let od splatnosti posledního nároku)
– uplynutí veškerých dob, po které jsme povinni uchovávat účetní podklady (nejdelší je zpravidla uchovávání podkladů pro účely DPH – tedy 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění)
– uplynutí dob ochrany duševního vlastnictví a dob ochrany výsledků výzkumu.

Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získáváme především od Vás. V případě, kdy je toto nezbytné – doplňujeme, aktualizujeme a ověřujeme osobní údaje s využitím veřejně dostupných zdrojů, zejména veřejných rejstříků (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, Centrální evidence exekucí).
V případech, kdy osobní údaje požadujeme, bez poskytnutí těchto údajů s Vámi nejspíše neuzavřeme žádnou smlouvu (pravděpodobně bychom nebyli schopni smlouvu platně uzavřít, případně bychom neměli dostatečně zajištěno, že bychom dokázali splnit naše povinnosti vyplývající z právních předpisů, či bychom nemohli dostatečně chránit naše práva a oprávněné zájmy).
Pokud bychom pro zpracování osobních údajů potřebovali získat Váš souhlas, musí tento souhlas být svobodný, konkrétní a informovaný. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv i bez udání důvodu odvolat.

Předávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme sami. Třetím osobám Vaše údaje předáváme pouze v případě, že jste nám k tomu poskytli souhlas nebo je to nezbytné k dosažení některého z účelů, pro které Vaše údaje zpracováváme.
V nezbytném rozsahu můžeme poskytnout Vaše osobní údaje našim zástupcům (identifikační údaje a kontaktní údaje), dopravcům (identifikační údaje a kontaktní údaje), poskytovatelům dotačních programů, našim účetním, auditorům, případně právním poradcům, a některým dalším subjektům.
Vaše údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

Vaše práva a jejich uplatňování
Máte právo požadovat po nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vás, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Můžete požadovat umožnění přenosu Vašich osobních údajů. Můžete nás požádat o opravu nesprávných nebo nepřesných informací. S ohledem na účely zpracování máte také právo, abychom doplnili neúplné údaje. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je zpracováváme neoprávněně.
V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání souhlasu písemně nebo elektronicky na naše kontaktní adresy (viz výše).
Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
S výjimkou práva podat stížnost u dozorového úřadu, veškerá uvedená práva můžete uplatnit u nás. Většinu informací Vám poskytneme rádi a bezplatně, v případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek, zohledňující administrativní náklady nebo můžeme odmítnout žádosti vyhovět.