Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby

 

 
   Sbírka živočišných škůdců zemědělských plodin a jejich antagonistů


O sbírce

•    Historie

•   Charakteristika sbírky
V chovech živých živočišných škůdců a jejich antagonistů je udržováno okolo 35 druhů. Většina druhů patří mezi živočišné škůdce z řádu hmyzu (ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mšice (Aphidoidea), molice (Aleyrodomorpha), brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera) i dvoukřídlí (Diptera)), chováni jsou však i jejich přirození nepřátelé, zejména z řádu blanokřídlých (Hymenoptera). Z dalších živočišných skupin jsou ve sbírce zahrnuti zástupci kmene hlístů (Nematoda), řádu plicnatých plžů (Pulmonata), třídy mnohonožek (Millipeda), řádu suchozemských stejnonožců (Isopoda) a řádu roztočů (Acari). Některé z držených druhů jsou chováni ve více kmenech.
Kolekce dále obsahuje více než 150.000 jedinců suchého sbírkového materiálu škůdců kulturních rostlin, karanténních hmyzích škůdců pro ČR, ale i jejich přirozených predátorů. Tato sbírka je průběžně doplňována sběry v terénu, v polních a ovocných kulturách. Determinace je prováděna jak pracovníky oddělení entomologie, tak externími specialisty z oboru.


•    Metody uchování kmenů
 Uchovávání jednotlivých kmenů je závislé na způsobu života daného druhu. Druhy endofytofágní (háďátka) nebo ektofytofágní (mšice) specialisté mohou být uchováváni a množeni pouze na živné rostlině. K tomuto účelu jsou využívány prostory skleníků nebo klimatizované boxy s řízenou fotoperiodou. Některé druhy, zejména z řádu brouků a motýlů, jsou chovány na umělé dietě. Vzhledem k povaze chovaného materiálu je udržování chovů závislé na velkém podílu manuální práce.Využití sbírky:

Tyto chovy i sbírky suchého hmyzu jsou využívány pro řešení výzkumných projektů NAZV, MŠMT, GA ČR, TA ČR a výzkumného záměru VÚRV. Sbírky jsou dále využívány při výuce na všech stupních pre- i postgraduálního studia ČZU v Praze – Suchdole (obory rostlinolékařství a ekologie) a PřF UK (ekologie a entomologie). Příklady výzkumných projektů, které využívají genofond sbírek živočišných škůdců:

•    Vývoj biologických metod ochrany rostlin proti fytoparazitickým háďátkům uplatnitelných v integrovaných systémech rostlinné produkce, NAZV, QH81163
•    Skrining biologické aktivity látek získaných z rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy hmyzu, MŠMT, ME09079
•    Výzkum a vývoj nových produktů pro komplexní ochranu rostlin založených na využití přírodních látek získaných pomocí superkritické extrakce a hydrodestilace, TA ČR, TA01010578
•    Dlouhodobé změny v populacích obilních mšic a jejich predátora, GA ČR, 522/05/0765.Kontakt:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně

Zodpovědný kurátor: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
e-mail: jirislav@vurv.cz, tel: 233022332
další pracovníci – Ing. Ondřej Douda, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Stanislava Koprdová
czech version | english version Kontakt