Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby


  Sbírka virů okrasných rostlin

O sbírce

•   Historie
Studium virových chorob okrasných rostlin má ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích dlouholetou tradici. Celkem zde bylo izolováno 37 druhů virů. Většina z nich byla po bližší identifikaci uchovávána v infikovaných listech experimentálních hostitelů nad chloridem vápenatým. Z tohoto materiálu byly vybrány ekonomicky nejdůležitější druhy virů a jejich jednotlivé izoláty se staly základem sbírky virů patogenních pro okrasné rostliny. Sbírka byla  začleněna v roce 1997 do Národního programu ochrany genofondu mikroorganizmů a drobných živočichů hospodářského významu a využití v referenční diagnostice.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
 Ve sbírce je udržováno  26 virů zastoupených v současné době 103 izoláty.  Jsou to viry:
Apple chlorotic mosaic virus (ACLSV) – virus chlorotické skvrnitosti jabloně  1
 Arabis mosaic virus (ArMV) – virus mozaiky huseníku                                     2
Calibrachoa mottle virus  (CbMV) – virus skvrnitosti kalibrachoe                     1
Chrysanthemum virus B  (CVB) – B virus chryzantémy                                      3
Cucumber mosaic virus (CMV) – virus mozaiky okurky                                      8
Cymbidium mosaic virus (CyMV) – virus mozaiky cymbidia                 2
Dahlia mmosaic virus (DMV) – virus mozaiky jiřiny                             1
Dasheen mosaic virus (DsMV) – virus mozaiky kalokázie                      2
Hydrangea ring spot virus (HdRSV) – virus kroužkovitosti hortenzie                 2
Impatiens necrotic spot virus (INSV)– virus necrotické skvrnitosti balzamíny    5
Odontoglossum ring spot virus (ORSV) –  virus kroužkovitosti odontoglosa      2
Pelargonium flower break virus (PFBV) – virus pestrokvětosti pelargónie         5
Petunia asteriod mosaic virus (PetAMV) – virus asteroidní mozaiky petunie     5
Plum pox virus (PPV) – virus šarky švestky                                          1
Poplar mosaic virus (PopMV) – virus mozaiky topolu                     4
Potato virus Y (PVY) – Y virus bramboru                              3
Scophularia mottle virus (ScrMV) – virus skvrnitosti skrofulárie                  3
Tobacco mosaic virus (TMV) – virus mozaiky tabáku                    12
Tobacco necrosis virus (TNV) – virus nekrózy tabáku                                      9
Tobacco streak virus (TSV) – virus pruhovitosti tabáku                        8
Tomato aspermy virus (TAV) – virus aspermie rajčete                      5
Tomato bushy stunt virus (ToBSV) – virus keříčkové zakrslosti rajčete               2
Tomato mosaic virus (ToMV) – virus mozaiky rajčete                                          2
Tomato spotted wilt virus  (TSWV) – virus bronzovitosti rajčete                           8
Tulip breaking virus (TBV) – virus pestrokvětosti tulipánu                    3
Tulip virus X (TVX) – X virus tulipánu                                4

Jednotlivé izoláty jsou nejprve testovány  biologicky, tj.  přenosem šťávy z původního přirozeného hostitele na indikátorové rostliny. Pro tyto testy jsou používány Capsicum annum, Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor, Datura stramonium, Mimulus sp., Nicotiana benthamiana, Nicotina debney, Nicotiana glutinosa, Nicotiana megalosiphon, Nicotina occidentalis, Nicotiana rustica, Nicotiana  tabacum ‘Samsum’, ‘Xanthi’ a ‘White Burely’ a Petunia hybrida.
Po vyhodnocení biologických testů následuje bližší identifikace izolátu sérologickými testy. Antiséra k jednotlivým virům jsou získávána od firem Leowe Biochemica - SRN, DSMZ – SRN,  Bioreba – Švýcarsko, B Q Support – Nizozemí, Neogen – Skotsko nebo z výzkumných virologických pracovišť v České republice, Německu, Nizozemí a Velké Británii. Antiséra jsou používána běžně v testech ELISA. Elektronovou mikroskopií (EM) je pak kontrolováno, zda se u daného izolátu nejedná o směsnou infekci s dalším virem.   V některých případech je také diagnostika izolátu ověřena imunoelektronovou mikroskopií (IEM). Diagnostika izolátů vybraných druhů virů imunoelektronovou mikroskopií je dokumentována na obr. 1. až obr. ?.
U izolátu Tobacco streak virus byla identifikace potvrzena také molekulární metodou RT-PCR.

•    Metody uchování kmenů
Izoláty většiny virů jsou dlouhodobě udržovány v infikovaných listech sušených nad chloridem vápenatým (CaCl2) při teplotě 4° C. Listy odebrané z infikovaných rostlin rozstříhané na jemné proužky jsou umístěny do větší Petriho misky, v které je na dně krystalický CaCl2 přikrytý silonovou síťkou. Asi po 20 dnech jsou vysušené vzorky přendány do zkumavek, v kterých je na dně CaCl2 přikrytý kouskem gázy. Zkumavky jsou pak uzavřeny zátkou z buničité vaty překryté mikrotenem a alobalem. Tato metoda je bezproblémová pro konzervaci virů snadno přenosných mechanicky, i když se délka doby uchování infekčnosti liší nejen u jednotlivých virů, ale i u jednotlivých izolátů.
U virů přenosných v přirozených podmínkách výlučně vektory uchováváme dlouhodobě také živé infikované rostliny v izolačním skleníku. Když je původním hostitelem cibulnatá nebo hlíznatá rostlina, jsou dále pěstovány také tyto infikované rostliny z cibulí a hlíz, aby byla možnost reizolace viru v případě ztráty infekčnosti  v sušených vzorcích. Pokud se jedná o karantenní viry, jsou živé infikované rostliny se souhlasem Státní rostlinolékařské správy umístěny v izolačním klimatizovaném boxu. To se týká virů z rodu Tospovirus (Tomato spotted wilt virus a Impatiens necrotic spot virus).
Stejnými metodami, jako byly izoláty původně identifikovány, jsou pak hodnoceny v průběhu dlouhodobé konzervace.


Využití sbírky:

Sbírka virů a příslušných protilátek je využívána pro kontrolní diagnostiku virových infekcí okrasných rostlin. Je k dispozici Státní rostlinolékařské správě na úseku referenční diagnostiky. Izoláty jsou poskytovány také jako pozitivní kontroly pro testy výchozího elitního materiálu balzamín, petunií, jiřinek a tulipánů. U jmenovaných druhů se jedná o šlechtitelský materiál určený pro tuzemské množení a pro vývoz.  Soustavně je sbírka využívána pro  kontrolní testy rostlin z dovozu, které jsou v ČR dále množeny za účelem rozšíření sortimentu vegetativně množených okrasných rostlin. Jedná se zejména o sledování možné infekce viry z rodu Tospovirus a dalšími viry se širokým spektrem hostitelských rostlin.
Řešitelé jsou členy Mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum virových chorob okrasných rostlin při ISHS (International Society for Horticultural Science). Členové této  pracovní skupiny si vyměňují izoláty virů, poskytují antiséra a informace o výsledcích experimentální práce s viry na okrasných rostlinách. Izoláty jsou poskytovány na požádaní i dalším pracovištím v ČR a v cizině.Kontakt:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
tel: +420 296528111, fax: +420 267750440

Zodpovědný pracovník:
Ing. Josef Mertelík CSc.
 mertelik @vukoz.cz

czech version | english version Kontakt