Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby

 

 
Chovy a sbírky skladištních škůdců, roztočů a mikroskopických hub


O sbírce

•    Historie
Historie založení chovů a sbírek skladištních škůdců, roztočů a mikroskopických hub je datována již od roku 1958. Tyto chovy a sbírky vznikaly v nově zřízeném Výzkumném ústavu potravinářského průmyslu na oddělení skladištních škůdců. Od roku 1995 bylo celé oddělení i s chovy a sbírkami převedeno do Výzkumného ústavu rostlinné výroby, kde sídlí do dnes.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
Chovy a sbírky jsou tématicky zaměřeny na problematiku skladištních škůdců obilních skladů, potravinářských provozů a jejich přirozených nepřátel. V současné době je v chovech chováno kolem 70 druhů významných škůdců nebo jejich biologických nepřátel. Řada těchto druhů je chována také ve více kmenech jejichž počty se pohybují  v rozmezí jednoho roku mezi 120 – 160 kmenů u celé kolekce. Významnými skupinami zařazených do chovů jsou zejména skladištní roztoči (Acarina) a skladištní brouci (Coleoptera). Dále se v chovech nalézají druhy škůdců z řádu pisivky (Psocoptera), švábi (Blattodea) nebo motýli (Lepidoptera) a přirození nepřátelé škodlivého hmyzu z řádu blanokřídlý (Hymenoptera).
Nedílnou součástí kolekce je sbírka suchého sbírkového materiálů, která obsahuje více než 10 tisíc preparátů roztočů a více než 30 tisíc jedinců preparovaného hmyzu. Tato sbírka je průběžně doplňována sběry v obilních skladech nebo v potravinářských provozech. Determinace je prováděna pracovníky týmu ochrany před skladištními škůdci.

•    Aktivity/výzkumné aktivity
Jednotlivé druhy a jejich kmeny zařazeny do chovů jsou průběžně podrobovány testování za účelem získání poznatků a charakterizace daného druhu nebo jeho kmenu. Vzhledem  k tématickému zaměření kolekce na skladištní škůdce je většina aktivit soustředěna na charakterizace k různým účinným látkám insekticidů nebo biocidů nebo jejich formulacím (reziduální postřiky, aerosoly, fumiganty). Dále jsou aktivity zaměřeny na potencionální využití biologických nepřátel v oblasti biologického boje v zemědělských skladech nebo potravinářských provozech. 

•    Služby
Druhy a kmeny zařazené do kolekce jsou bezplatně poskytovány pro nekomerční využití. Sem patří zejména využití v oblasti nekomerčního výzkumu (řešení různých grantů NAZV, GA ČR atd.) a pro studijní potřeby (výukový materiál pro školy a kurzy). 

•    Metody uchování kmenů
Aplikované metody pro uchování jednotlivých druhů a kmenů jsou specifické, dle způsobu života daného druhu. Hlavními aspekty správného chovu je výběr správné krmné diety, teploty, relativní vzdušné vlhkosti a světelného režimu. Pro udržení vhodných chovných podmínek jsou využívány temperované místnosti, termostaty a exsikátory. Vzhledem k povaze chovaného materiálu je udržování chovů závislé na velkém podílu manuální práce.

  Mezinárodní spolupráce
Chovy a sbírky  nejen poskytují pravidelně biologický materiál do zahraničí, ale také jsou obohacovány novými druhy nebo kmeny různých druhů škůdců získaných z pracovišť v zahraničí. V současné době je nejrozsáhlejší spolupráce s pracovišti v ČLDR, USA a Řecko.
 

Využití sbírky:

Zejména chovy roztočů a hmyzu jsou využívány pro řešení celé řady výzkumných projektů  na řadě vědeckých pracovišť v ČR ( projekty NAZV, MŠMT, GA ČR, TA ČR a výzkumného záměru VÚRV,v.v.i.) nebo v zahraničí. Dále jsou využívány v oblasti studia a vzdělávání v různých stupních školství nebo jako výukový materiál při školení odborníků (pracovníci v Desinfekci, Desinsekci a Deratizaci; v ZZN atd.) nebo pracovníků dozorových státních orgánů (SZIF, Potravinářská inspekce atd.).
Charakterizované druhy nebo jejich kmeny k různým účinným látkám insekticidů nebo biocidů jsou využívány jako referenční vzorky při zjišťování problematiky rezistence nebo snížené účinnosti škůdců k různým přípravkům používaných v praxi.Kontakt:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)

Drnovská 507
161 06 Praha 6 – Ruzyně
http://www.vurv.cz/


Zodpovědný kurátor: Ing. Radek Aulický
e-mail: aulicky@vurv.cz, tel: 233022360
czech version | english version Kontakt