Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby

 

 
   Sbírka půdních bakterií


O sbírce

•    Historie 
    Sbírka rhizobií je součástí Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů, který je          finančně zabezpečen Ministerstvem zemědělství ČR. Sbírka půdních mikroorganismů je udržována od roku 1948. V posledních letech se sbírka specializuje na kultury bakterií rodu Rhizobium, Bradyrhizobium a Sinorhizobium. Vedle Sbírky rhizobií je udržováno i několik kmenů dalších půdních bakterií - rodu Azotobacter. Bakterie rodu Rhizobium fixují v symbióze s leguminózami vzdušný dusík, bakterie rodu Azotobacter jsou volně žijící půdní bakterie fixující dusík.
    Sbírka rhizobií je od roku 1969 členem Federace československých sbírek mikroorganismů. Od roku 1973 je sbírka členem WFCC (World Federation for Culture Collections) a ve World Data Center for Microorganisms je vedena pod číslem 084.
   Sto vybraných kmenů rhizobií je uvedeno ve Světovém katalogu sbírek rhizobií (F.A. Skinner, E.Hamatová, V. McGowan: World Catalogue of Rhizobium Collections, ed.V.B.D. Skerman, 1983, FAO/UNESCO).
 
  •    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
V současné době sbírka obsahuje 523 kmenů rhizobií a 24 kmenů bakterií rodu Azotobacter.

•    Metody uchování kmenů
Kultury jsou udržovány na šikmém hrachovém agaru, případně na YEM agaru a zároveň ve formě lyofilizátů. Bakterie rodu Azotobacter kultivujeme na Ashbyho agaru.
Všechny mikrobiologické práce probíhají ve sterilních podmínkách v očkovně, případně ve flow-boxu. Při práci jsou používány obvyklé metody, jsou dodržována pravidla bezpečnosti práce

•   Aktivity, výzkumné aktivity, služby:
Kromě prací na udržování kultur sbírky jsou prováděny izolace nových kmenů rhizobií z rostlin v polních podmínkách. Výzkumné aktivity se zaměřují na zjišťování nitrogenázové aktivity a účinnost jednotlivých kmenů rhizobií v symbióze s vybranými druhy leguminóz.  Výzkum bakterií rodu Azotobacter je směřován na využitelnost k inokulacím půdy a tím zvyšování její úrodnosti.
    
  Na vlastní práci se sbírkovými kmeny navazují práce evidenční a katalogizační. Je vedena  elektronická kartotéka. Jednou za tři roky je vydáván katalog kmenů.Využití sbírky:

   Sbírka rhizobií je od roku 1969 členem Federace československých sbírek mikroorganismů.
    
  Sto vybraných kmenů rhizobií je uvedeno ve Světovém katalogu sbírek rhizobií (F.A. Skinner, E. Hamatová, V.McGowan: World Catalogue of Rhizobium Collections, ed.V.B.D. Skerman, 1983, FAO/UNESCO).

   Sbírka rhizobií dlouhodobě slouží řadě pracovišť, která se zabývají symbiotickou fixací dusíku. Přímo v týmu pracují se sbírkovými kmeny T. Šimon a A. Czakó.
    V rámci VÚRV,v,v,i. jsou kultury poskytovány i dalším výzkumným týmům a pokusným stanicím.

   Formou poradenské činnosti Sbírka rhizobií spolupracuje s českým výrobcem inokulačních preparátů Nitrazon, Farma Žiro, s.r.o. Nehvizdy.


 

Kontakt:


Sbírka rhizobií je udržována pracovníky týmu Zemědělské pedologie a pedobiologie na Odboru systémů hospodaření na půdě, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni, Drnovská 507.

Kurátor:  RNDr. Veronika Řezáčová, Ph.D. rezacova@vurv.cz  233 022 308

Zástupce :  Ing.Tomáš Šimon, CSc.  simont@vurv.cz      233 022 253  .

   

  
   
            
   czech version | english versionKontakt