Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby


 
 

  Sbírka mlékárenských  mikroorganismů Laktoflora

O sbírce

•    Historie

Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora je největším tuzemským souborem monokultur a směsných kultur bakterií mléčného kvašení, kvasinek, ušlechtilých plísní a doplňkových kultur. V roce 2010 obsahovala 864 jednotlivých kmenů a směsných kultur.  Sbírka slouží již od roku 1965 jako genobanka kmenů pro účely výzkumu a výroby v mlékárenském oboru, v zemědělství, zdravotnictví, potravinářském průmyslu a při aplikaci nových biotechnologií. Sbírka je registrována ve WFCC (World Federation for Culture Collection) pod číslem 878 a akronymem CCDM. Provoz je finančně podporován v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

•  Aktivity, výzkumné aktivity, služby:
Kultury genofondu sbírky se významně uplatňují při zpracování výzkumných úkolů a grantů v řadě výzkumných ústavů a vysokých škol. Jsou rovněž požadovány vysokými školami pro výuku a také při výrobě kultur v MILCOM a.s.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
Sbírka v současné době disponuje s 150 druhy bakterií, od nichž je uchováváno 540 izolátů s jasnou specifikací. Samostatnou skupinu představují směsné kultury pro mlékárenské využití – smetanové, jogurtové, bijogurtové, ementálské, kaškavalové, termofilní a silážní kultury. Sbírka uchovává 20 druhů převážně vřeckovýtrusých kvasinek, celkově 60 kultur. Houbové organismy představují především plísně využívané v potravinářství: 5 druhů, od nichž je zařazeno a specifikováno 95 kultur.

•    Metody uchování kmenů
Základem činnosti sbírky je získávání, typizace, udržování a obnova stávajícího genofondu, případně reidentifikace a kontrola stálosti vlastností dlouhodobě udržovaných kultur. Práce probíhají dle schváleného ročního plánu. Během roku se předpokládá získávání nových kultur a jejich typizace s následným zařazením do sbírky. Současně se předpokládá řešení některých aktuálních úkolů spojených s plánovanou činností sbírky. Od roku 2014 probíhá kontrola správnosti taxonomického zařazení sbírkových kmenů pomocí molekulárně – genetických metod (sekvenování, identifikace genů pro produkci specifických látek – exopolysacharidy, biociny, degradace žlučových solí a cholesterolu etc.) Obnova uchovávaných skupin mikroorganismů probíhá v pravidelných plánovaných termínech: pro bakterie mléčného kvašení a směsné kultury uchovávané v lyofilizovaném stavu je interval obnovy pět let, pro kvasinky a plísně uchovávané na šikmých živných agarech (kvasinky pod parafínem) je interval obnovy 6-12 měsíců
 
V intervalu přibližně 6 let je vydáván katalog kmenů.
Využití sbírky:

•    sbírkové kmeny a ostatní služby pro výzkumné a výukové účely

•   kultury ve formách:
          lyofilizované bakteriální kultury (v ampulce)
          tekuté bakteriální kultury kultivované v mléce nebo ve speciálních kultivačních médiích
          šikmé agary kvasinek a plísní
•    bližší informace o vlastnostech jednotlivých kultur
•    konzultační činnost
•    běžné dlouhodobé uložení kultur ve sbírceKontakt:

Vedoucí sbírky Ing. Petr Roubal, CSc.
Kurátor: Ing. Miloslava Kavková, Ph.D.
MILCOM a.s.
Sbírka mlékárenských mikroorganismů
Výzkumný ústav mlékárenský
Soběslavská 841
390 02 Tábor
Tel./Fax: 381 252 980
Mobil: 723679012
e-mail: sbirka@vum-tabor.czczech version | english versionKontakt