Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty Námelovité houby


     CCDBC - Sbírka mlékárenských a pekárenských kontaminantů

O sbírce

•  Historie
Sbírka mlékárenských a pekárenských kontaminantů (CCDBC) vznikla v roce 2019 s podporou Ministerstva zemědělství ČR jako součást Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZM). Sbírka sídlí na pracovišti Výzkumného ústavu mlékárenského v Táboře (areál společnosti MILCOM a.s.) a soustřeďuje se na úchovu kmenů bakterií, kvasinek a vláknitých hub kontaminujících mlékárenské a pekárenské produkty, které mají vzhledem k jejich vlastnostem potenciál pro využití v dalším výzkumu.
V první fázi bylo do sbírky zařazeno kolem 50 kontaminujících kmenů izolovaných z mléčných výrobků a mlékárenských provozů. V dalších letech se sbírka bude rozšiřovat mimo jiné i o izoláty z pekárenských provozů, zejména z různých kvasů, v souladu s řešením projektů NAZV, které jsou zaměřené na antifungální aktivitu a funkční a technologické vlastnosti mikroorganismů v mléčných výrobcích a kvasech.

 
•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
Ke konci roku 2019 je ve sbírce deponováno více než 50 kmenů bakterií, kvasinek a vláknitých hub vyskytujících se jako kontaminanty v mlékárenském a pekárenském průmyslu. Každý kmen má své identifikační číslo a záznam v kartotéce i počítačové databázi. V prvním roce činnosti sbírky bylo vybráno a následně zařazeno celkem 20 kmenů bakterií, 16 kmenů vyizolovaných z různých druhů sýrů a 4 kmeny z mléka a mlékárenských provozů. Rovněž bylo deponováno 20 kmenů vláknitých hub a 9 kmenů kvasinek izolovaných převážně ze sýrů a solných lázní. Početnou skupinu uložených bakteriálních kontaminantů tvoří rod Bacillus. Jedná se o grampozitivní sporulující tyčinky, které tvoří velmi odolné endospory. Díky nim dokáží přežívat vysoké teploty, působení dezinfekčních prostředků atd. a mohou tak být v provozech velmi problematické. Mezi další zástupce sporotvorných bakterií patří např. Clostridium butyricum, která je známá tvorbou plynů a kyseliny máselné v mlékařských výrobcích a způsobuje duření sýrů. Deponovaní zástupci rodu Stafylococcus jsou častým kontaminantem mléčných výrobků zejména z nepasterizovaného mléka. Bakterie rodu Pseudomonas rostou při poměrně nízkých (chladírenských) teplotách (3-7 °C) a produkují v mléce a mléčných produktech nežádoucí lipázy a proteázy. Dalšími zástupci deponovaných bakteriálních kontaminantů jsou zástupci rodů Psychrobacter, Kurtia, Kocuria, Corynebacterium, Lactococcus a Macrococcus. Vláknité houby v mlékárenství hrají podstatnou roli ve výrobě plísňových sýrů. Jedná se však prakticky pouze o druhy Penicillium camemberti, P. roqueforti a P. nalgiovense. Většina vláknitých hub v mlékárenství a pekařství jsou však závažnými a nežádoucími kontaminanty (např. celé spektrum rodu Penicillium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Fusarium sp. a mnohé další). Jsou také zodpovědné za jejich viditelné i neviditelné defekty - zápach, změna barvy, produkce toxinů. Mezi zástupce deponovaných kvasinek z řad mlékárenských kontaminantů patří např. Debaromyces hansenii, Geotrichum candidum, Trichosporon sp., druhy rodu Candida a další.

•    Metody uchování kmenů
Sbírka pro uchovávání jednotlivých kmenů využívá tři základní metody: lyofilizaci, kryoprezervaci a šikmé živné agary ve zkumavkách. Metoda lyofilizace je využívána pro dlouhodobou úchovu bakteriálních kultur a je prováděna externě v centrální laboratoři NPGZM na pracovišti VÚRV v.v.i.,za využití velkokapacitního lyofilizátoru Triad Cascade Benchtop Freeze Dry Systems od firmy Labconco. Pro tento typ je předpokládáný interval obnovy 3-5 let. Skleněné vialky s lyofilizovanou kulturou jsou uchovávány v lednici při teplotě 10-12 šikmých živných agarech (tzv. živá sbírka) ve skleněných kultivačních zkumavkách se šroubovacím uzávěrem jsou ve sbírce uchovávány kultury kvasinek a vláknitých hub, které jsou po jejich nárůstu na příslušném živném agaru umístěny v lednici při 8 °C. Kultury plísní a kvasinek jsou obnovovány v pravidelných ročních intervalech. Kryoprezervace při -40 °C je uplatňována pro bakteriální kultury jako alternativní metoda k lyofilizaci a dále pro kultury kvasinek a vláknitých hub jako alternativa uchovávání na šikmých živných agarech ve zkumavkách. Interval obnovy je zde nastaven na 5 let.

•    Systémy kvality, interní normy, správná laboratorní praxe
Sbírka mlékárenských a pekárenských kontaminantů plně převzala systém managementu kvality ISO 9001, který byl na pracovišti, kde sbírka sídlí zaveden v roce 2002 v rámci sbírky mlékárenských mikroorganismů - Laktoflora®. Činnost sbírky je dále zajišťována podle vnitřní směrnice. Veškeré způsoby úchovy a konzervace jsou popsány v řízených dokumentech.

•    Začlenění do národních a mezinárodních organizací
Nově vzniklá sbírka CCDBC je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZM). Do žádného z mezinárodních systémů zatím začleněna není.Využití sbírky:

Bezplatné poskytování sbírkových kmenů v rámci národního programu (NPGZM) výukovým a výzkumným institucím. Zakázková izolace, kultivace a identifikace kmenů kontaminujících mlékárenské a pekárenské výrobky, provozy a technologie. Dále pak odborná poradenská a konzultační činnost.


Kontakt:

Sbírka mlékárenských a pekárenských kontaminantů (CCDBC)
MILCOM a.s., Soběslavská 841, 390 02 Tábor, Česká republika
Tel.: +420 733 591 080

Ing. Miloslava Kavková, Ph.D., vedoucí sbírky CCDBC
m.kavkova@vum-tabor.cz
+420 723 679 012
Ing. Zuzana Dlouhá, kurátor sbírky CCDBC
z.dlouha@vum-tabor.cz
+420 733 591 080


Biohazard flow boxKryoprezervace v mrazícím boxuMakroskopická kontrola sbírkových kmenů (Macrococcus caseolyticus, TSBKA agar, 37  °C, 3 dny)Mikroskopická kontrola sbírkových kmenů (Kurthia gibsonii)Morfologie vláknitých hub (Pen. crustosum, CYA, 25 °C, 7 dní)

czech version | english version  Kontakt