Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu


O sbírce

  •    Historie
V 80. letech minulého století vznikla potřeba katalogizovat některé izoláty virů, se kterými se pracovalo na pracovišti virologie VURV v Praze-Ruzyni. Sbírka se postupně rozrůstala tak, jak se zvyšovaly počty izolátů virů a počet řešených výzkumných projektů.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur 
Ve sbírce jsou udržovány hospodářsky významné viry obilnin, zeleniny, ovocných dřevin, chmele a révy vinné. Sbírka obsahuje téměř 89 různých kmenů a izolátů fytopatogenních virů rostlin a tři izoláty evropské žloutenky peckovin. Počty položek sbírky se mění tak, jak jsou z přírodních zdrojů získávány nové izoláty.
Sbírka obsahuje kmeny a izoláty Agropyron mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Apple chlorotic leaf spot virus, Apple stem grooving virus, Apple stem pitting virus, Arabis mosaic virus, Broad bean wilt virus-1, Broad bean wilt virus-2, Barley yellow dwarf virus, Brome mosaic virus, Bean common mosaic virus, Cauliflower mosaic virus, Cherry leaf roll virus, Cocksfoot streak virus, Cucumber mosaic virus, Cucurbit aphid-borne yellows virus, European mountain ash ringspot- associated virus, Grapevine fleck virus, Grapevine leafroll-associated virus 1-A, Grapevine leafroll-associated virus 1-B, Grapevine Red Globe virus, Grapevine virus A and Grapevine virus B, Hop mosaic virus, Lettuce mosaic virus, Lolium latent virus, Myrobalan latent ring spot virus, Oat necrotic mottle virus, Pepper mild mottle virus, Pleione flower breaking virus, Plum pox virus, Potato potyvirus Y, Potato leaf roll virus, Prunus necrotic ringspot virus, Rupestris stem pitting associated virus, Ryegrass mosaic virus, Squash mosaic virus, Strawberry latent ring spot virus, Tomato aspermy virus, Tomato black ring virus, Tomato mosaic virus, Turnip mosaic virus, Turnip yellow mosaic virus, Watermelon mosaic virus 2, Wheat dwarf virus, Wheat streak mosaic virus a Zucchini yellow mosaic virus.

•    Aktivity/výzkumné aktivity, služby
Jednotlivé izoláty virů sbírky jsou využívány při expertní činnosti jako srovnávací standardy; jsou používány nejen při výzkumu např. rezistence rostlin, ale také vyloučení falešných pozitivních nálezů příměsí GMO rostlin (CaMV); jsou poskytovány dalším zájemcům pro studium a výzkum. Postupně jsou izoláty virů sbírky charakterizovány biologicky a molekulárně.

•    Metody uchovávání
Stabilní fytoviry a izoláty virů jsou udržovány v uzavřených nádobách v dehydratovaných listech, které jsou uchovávány při teplotě +2 až +6 °C. Tyto fytoviry jsou zároveň konzervovány v zamraženém stavu při teplotě -70 °C, aby byla zajištěna záloha pro případ ztráty infekčnosti zasušeného izolátu. Dále je využívána lyofylizace a kryokonzervace v tekutém dusíku. Fytoviry, které nesnášejí uvedené způsoby konzervace jsou udržovány pasážováním na živých hostitelských rostlinách mechanicky nebo pomocí hmyzího vektoru, např. mšicemi (Myzus persicae, Rhopalosiphum padi) nebo pomocí kříska polního (Psammotettix alienus). Infikované rostliny jsou pěstovány izolovaně ve skleníkových kójích, dřeviny a réva vinná v technickém izolátu.

•   Systémy kvality, interní normy, správná laboratorní praxe
Jednotlivé izoláty virů sbírky jsou pravidelně nejméně 1x ročně pasážovány na nové hostitelské rostliny izolovaně ve skleníkových kójích v různých termínech tak, aby nemohlo dojít k záměně nebo smíšení jednotlivých izolátů. Pracovník zodpovědný za svěřený izolát viru zjišťuje přítomnost viru v hostitelské rostlině hodnocením příznaků a pomocí ELISA, PCR nebo elektronovou mikroskopií.
Rostliny infikované karanténními viry lze pěstovat pouze ve speciálním izolovaném karanténním skleníku. Izoláty těchto virů nelze vyměňovat s dalšími pracovišti bez předchozího souhlasu MŽP.

•    Začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem
Řešitelé jsou členy European Plant Protection Organization, Panel on Fruit Tree Viruses, International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine, Temperate Fruit Virus Working Group, International Society for Horticultural Science (ISHS), International Working Group on Legume and Vegetable Viruses, Small Fruit Virus Working Group, Plum Pox Working Group, European Foundation for Plant Pathology, International Foundation for Science - Stockholm, International Society for Horticultural Science, European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA), Julius Kühn-Institut (JKI) Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Quedlinburg, The American Phytopathological Society (APS).
  Katalog sbírky


Využití sbírky:

  •   Využití kmenů a izolátů
Viry sbírky jsou podle potřeby používány jako pozitivní kontrola při určování virů obilovin, zeleniny, ovocných dřevin a révy vinné. V této funkci jsou při expertní činnosti pro správnou diagnostiku zcela nezastupitelné.
Viry sbírky slouží jako zdroj infekčního materiálu pro testování kandidátských rezistentních odrůd, ověřování odolnosti rostlin proti těmto virům, a pro porovnávání příznaků na indikátorových rostlinách při diagnostice těchto virů. Virů sbírky se využívá při řešení výzkumných projektů.
Vzorky ze sbírky virů jsou na požádání k dispozici všem výzkumným, vysokoškolským a diagnostickým pracovištím v ČR.

•   Uživatelé, klienti
- ČZU Praha, Katedra ochrany rostlin,
- MZLU Brno, ZF Lednice, ústav ovocnictví,
- VŠÚO Holovousy s.r.o.,
- SEMO Smržice,
- šlechtění okurek Ing. B. Holman, Bzenec,
- jednotliví vědečtí pracovníci VÚRV, v.v.i.

 

Kontakt:

Pracoviště: VÚRV v.v.i  Praha – Ruzyně, Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)

Zodpovědný kurátor: Ing. Jana Brožová, Ph.D.
e-mail: brozova@vurv.cz, tel: 233022303
zástupce: Ing. Jan Ripl
e-mail: ripl@vurv.cz, tel. 233 022 468 
ZYMV, elektronový mikroskop
 (foto Milan Jokeš)


Dřeviny v technickém izolátu
(foto Jiří Svoboda)

Odběr meristémových pletiv

(foto Jiří Svoboda)


Karanténní skleník
(foto Jiří Svoboda)


Technické izoláty
(foto Jiří Svoboda)


Cucurbita maxima ‘Hokkaido‘ infikovaná ZYMV
 (foto Jiří Svoboda)


Chenopodium amaranticolor infikovaný BBWV-2
(foto Jiří Svoboda)

czech version | english versionKontakt