Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby

 

 
Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií


O sbírce

•    Historie
Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (CPABB) patří mezi zakládající sbírky Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu ve VÚRV. Ve Sbírce jsou deponovány kmeny fytokaranténních a fytopatogenních bakterií způsobující významné škody v polních a skleníkových porostech kulturních plodin, okrasných rostlin, ovocných, okrasných a lesních dřevin. Do Sbírky jsou zařazovány i zemědělsky prospěšné bakterie podporujících růst, vitalitu a výnos širokého spektra rostlin a doprovodné bakterie se zajímavými charakteristikami pro zemědělský výzkum a praxi. Sbírka je udržována pracovníky týmu Rostlinolékařské bakteriologie, jediného pracoviště v ČR specializovaného na bakteriální patogeny rostlin. Naše laboratoře, skleníkové kóje a pokusné pozemky na detašovaném pracovišti ve Slaném mají povolení pro práci s fytokaranténními bakteriemi.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  V národní databázi je v současnosti zařazeno:
270 kmenů z 19 rodů a 44 druhů fytokaranténních, fytopatogenních, zemědělsky prospěšných a doprovodných bakterií. Jedná se o rody:
Agrobacterium, Bacillus, Clavibacter, Curtobacterium, Dickeya, Erwinia, Flavobacterium, Leifsonia, Microbacterium, Mycobacterium, Paenibacillus, Pantoea, Pectobacterium, Pseudomonas, Ralstonia, Rhizobium, Stenotrophomonas, Streptomyces a Xanthomonas.

•    Aktivity
Průzkum spektra fytokaranténních, fytopatogenních, zemědělsky prospěšných a dalších doprovodných bakterií významných pro produkci a zpracování zemědělských plodin, produkční sady, okrasné zahradnictví a lesní porosty na území ČR.
Komplexní charakteristika jednotlivých kmenů bakterií – mikroskopická, biochemická, genetická, chemická, virulence a dalších specifických vlastností – povrchové napětí, nukleační aktivita, antagonistické vlastnosti, rezistence k přípravkům chemické ochrany.
Deponování a uchovávání lyofilizovaných a hluboce zamražených kmenů spektra fytokaranténních, fytopatogenních a dalších významných bakterií ve Sbírce.
Vedení online databáze deponovaných kmenů bakterií a jejich komplexních charakteristik.

•    Služby
Poskytování deponovaných bakteriálních kmenů s garantovanými charakteristikami v požadované kvalitě a množství pro vědecké a výzkumné účely.
Expertní činnost  - diagnostika původců bakteriálních chorob rostlin a bakteriálních kontaminantů při zpracování zemědělských plodin v potravinářských technologiích.
Školící a pedagogická činnost – pro pracovníky státní správy, zemědělských firem, diagnostických laboratoří, středních a vysokých škol a studenty.

•   Výzkumné aktivity
Testování rezistence genotypů zemědělských plodin, ovocných a okrasných dřevin k původcům bakteriálních chorob.
Testování rezistence bakteriálních patogenů k chemickým přípravkům.
Epidemiologie bakteriálních chorob rostlin a genetická variabilita fytopatogenních bakterií.

•   Mezinárodní spolupráce
National Ref. Laboratory, Plant Protection Service a Wageningen University (Netherlands), University of Hamburg (Germany), Research Institute of Pomology and Floriculture (Skierniewice, Poland), Centre of Forestry and Climate Change – Scotland, University of Florida - USA.

•    Metody uchování kmenů
Kmeny bakterií jsou dlouhodobě uchovávány lyofilizací a kryoprezervací. Lyofilizáty jsou skladovány v lednici při teplotě 4°C a zamražené kmeny při teplotě -90°C.
Kontrola uchovávaných kmenů 1x ročně – kontrola všech uvedených charakteristik včetně virulence.


Využití sbírky:

•  Využití kmenů
Referenční kmeny pro diagnostické laboratoře.
Školení a konzultace odborných pracovníků.
Výuka – exkurze studentů středních a vysokých škol, řešení diplomových a disertačních prací.
Výzkum – testování rezistence kulturních plodin a ovocných a okrasných dřevin vůči bakteriálním patogenům, epidemiologie bakteriálních chorob rostlin.
Mezinárodní výměna – výzkumná pracoviště, university.
 
Uživatelé, klienti
Pracovníci státní správy, vědeckých institucí, středních a vysokých škol, diagnostických laboratoří, šlechtitelských stanic a studenti, zemědělské a zpracovatelské potravinářské podniky.

•   Přehled uchovávaných kmenů bakterií
http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/list?lang=cz&org=BA&term=&coll={9ABB1809-129E-4165-AF01-60B5EB319A25}&cond=AND&rows=20&item_no=1

Kontakt:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)
Tým rostlinolékařské bakteriologie
Drnovská 507
161 06 Praha 6 – Ruzyně
http://www.vurv.cz/

vedoucí /odpovědný pracovník
Ing. Iveta Pánková, Ph.D. - pankovai@vurv.cz, 702 087 647, 233 022 289
další pracovníci
Ing. Václav Krejzar, Ph.D. - krejzar@vurv.cz, 702 087 648, 233 022 470
Ing. Radka Krejzarová, Ph.D.
Ing. Barbora Soukupováczech version | english version Kontakt