Výstavy

Účast VÚRV, v. v. i. na výstavách a dalších akcích pro veřejnost

21.05. - 31.10.2017
Výstava "Genetika v zemědělství", Kačina 
Zveme Vás na výstavu, která se koná od 21. května do 31. října 2017 v Národním zemědělském muzeu na zámku Kačina. Na přípravě výstavy se svými exponáty a fotografiemi podíleli i pracovníci VÚRV, v.v.i. Podrobnější informace zde.

13.-14.06.2017
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany
 
Zveme Vás na celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky, které se pracovníci VÚRV, v. v. i. podobně jako vloni zúčastní se svou expozicí, zaměřenou na praktické poradenství, prezentaci nově se vyskytujících plevelů na pokusných políčkách a expozici plevelů v pokusných nádobách.


Archiv akcí

04.11.2016 - 15.03.2017
Výstava "Ukrojte si u nás", Buchlovice
Muzeum Podhradí Buchlovice pořádalo výstavu "Ukrojte si u nás!", s exponáty z výstavy „Příběh chleba“ Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, od firmy Agrotest fyto, s.r.o. v Kroměříži, Genové banky VÚRV, v. v. i. v Praze-Ruzyni, Ústavu experimentální botaniky a od dalších příznivců. Vernisáž byla 4. listopadu 2016 v 17.00 hodin, výstava trvala do 15. března 2017. Pozvánku naleznete zde.

27.04.2016
"Den Země"
Městská část Praha 17 a školy této městské části pořádaly ve středu 27. dubna 2016 "Den Země"
v areálu ZŠ Jana Wericha v Praze-Řepích. Pracovníci VÚRV, v. v. i. se do této akce zapojili prezentací o významu luštěnin pro zdravou výživu, v rámci "Mezinárodního roku luštěnin". Fotografie z akce naleznete zde.

16.04.-01.05.2016
Výstava "Nejen chlebem živ je člověk aneb z obilného pole na náš stůl", Praha-Troja
Na pořádání Výstavy pro všechny smysly v Botanické zahradě hlavního města Prahy (Trojská 800/196, Praha 7 – Troja) se podíleli i pracovníci Genové banky VÚRV, v. v. i.

03.-07.04.2016
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky "TECHAGRO 2016", Brno
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. se představil na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2016 ve společné expozicí výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství s prezentací výsledků výzkumu a jejich aplikací pro zemědělce. Prezentovány byly především výsledky výzkumu využitelné přímo při pěstovaní plodin. Největší pozornost byla věnována inovační půdoochranné protierozní technologii při pěstování brambor s variabilní aplikací hnojiv, novým technologiím k cukrovce, kukuřici a směsnému setí, biologicky aktivním látkám používaným při biologické ochraně rostlin, integrované regulaci plevelů včetně antirezistentní strategie i problematice invazních plevelných rostlin. Prezentovány byly i nové odrůdy minoritních plodin (čirok obecný, bér vlašský, pšenice špalda aj.). Odbornou veřejností bylo využíváno poradenské centrum, které bylo součástí expozice. Promítány byly i názorné prezentace jednotlivých výzkumných týmů. Fotografie z expozice naleznete zde.

27.08.-01.09.2015
"Země živitelka", České Budějovice
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu na společné expozici v pavilonu T1. Bližší informace a fotografie naleznete zde.

20.-23.08.2015
Flora Olomouc
Pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci připravili expozici pro zahradnickou akci s nejdelší tradicí v ČR - letní etapu mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh FLORA OLOMOUC. Hlavním motto výstavy bylo „Zahrada poznání – poznání zahrady“. Součástí expozice Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin PELERO CZ na téma "Rostliny a zdraví" byla i výstava genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin uchovávaných na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Bližší informace a fotografie naleznete zde.

09.-10.06.2015
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany
VÚRV, v.v.i. se jako každoročně zúčastnil celostátní přehlídky polních pokusů a odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky „Naše pole“ v Nabočanech u Chrudimi s expozicí nejnovějších výsledků výzkumu pro zemědělskou praxi a poradenským centrem. Úspěch měly i prohlídky vzrostlých porostů minoritních plodin. Za odborné asistence našich předních odborníků mohli zájemci shlédnout více než dvě desítky odrůd a druhů plodin jako je špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito nebo oves. Bližší informace a fotografie naleznete zde.

02.-03.06.2015
"Celoslovenské dni poľa", Dvory nad Žitavou (Slovensko)
VÚRV, v.v.i. se zúčastnil 4. ročníku "Celoslovenských dní poľa", což je celostátní přehlídka polních pokusů a odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky a hospodářských zvířat. Bližší informace a fotografie naleznete zde.

18. a 20.05.2015
"Den fascinace rostlinami", Olomouc, Praha 
V rámci celosvětové akce uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. dvě velmi úspěšné expozice, a to dne 18. května v Olomouci a 20. května v Praze - Ruzyni.

22.04.2015
"Den Země", Praha - Řepy
Den Země, pořádaný Městskou částí Praha 17 a školami, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. a ČZU se konal v areálu ZŠ Jana Wericha (Praha 17 - Řepy). Pozvánku a informace naleznete zde, informace a fotografie z akce zde.

10.-11.06.2014
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany
Pracovníci VÚRV, v.v.i. se tradičně podíleli na celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se konala ve dnech 11. a 12. června 2014 v Nabočanech u Chrudimi. Součástí výstavy byla i poradenské dny VÚRV, v.v.i. Garantem účasti našeho ústavu byl doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Pozvánku a program výstavy naleznete zde.
V letošním roce se Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. již potřetí zúčastnil celostátní výstavy „Naše Pole“. Tato akce má již dlouholetou tradici, díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress, které nám umožnilo prezentovat nejnovější výsledky výzkumu aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Současně probíhaly separátní diskuse o problematice zemědělství s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí. Naší expozici navštívili i studenti středních a vysokých odborných škol. Velký zájem o nejnovější poznatky výzkumu byl i ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil velký zájem především zemědělců. Nejčastěji diskutovaná byla problematika regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů. Vystavovali jsme i sbírku běžných i potenciálních expandujících i rezistentních plevelů a kolekci skladištních škůdců.
Fotografie naleznete zde.

30.03. - 03.04.2014
TECHAGRO 2014
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se v letošním roce podílel na společné expozici s ostatními výzkumnými ústavy rezortu MZe. Zaměřili jsme se zejména na propagaci a popularizaci vědy. Hlavním cílem bylo informovat odbornou veřejnost o aplikovaných výsledcích práce jednotlivých výzkumných týmů, které je možné okamžitě realizovat v praxi. Prezentovány byly jak technologie a metodické příručky týkající se postupů při pěstování plodin, tak i metody integrované ochrany rostlin proti škodlivým organizmům, s hlavním zřetelem na systémy regulace plevelů. Expozice byla též zaměřena na ochranu zásob proti škůdcům. V průběhu expozice bylo poskytováno odborné poradenství a konzultační činnost. Byly promítány i naučné filmy. Součástí prezentace byla i výstava odborných knih a dalších publikací. Fotografie z expozice VÚRV, v.v.i. naleznete zde.
Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2014 byl oceněn hlavní cenou Grand Prix modulární secí stroj Falcon (výrobce Farmet a.s.). Na vývoji nové originální technologie zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin se podíleli pracovníci VÚRV, v.v.i., z výzkumného týmu Integrované výživy rostlin (vedoucí týmu Ing. Pavel Růžek, CSc.). Unikátní české technologické postupy podporují konkurenceschopnost našich farmářů a mají značný proexportní potenciál, což potvrdil mimo jiné i nebývalý zájem zahraničních návštěvníků veletrhu. Fotografie naleznete zde.

28.-29.09.2013
"Karlštejnské vinobraní", Karlštejn
Burčák a další produkty nabízeli pracovníci Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně v rámci "Karlštejnského vinobraní", které se konalo ve dnech 28. a 29. září 2013.

14.-15.09.2013
"Vinobraní v Tróji", Praha
Pracovníci Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně představili své produkty při "Vinobraní v Praze - Tróji", které se konalo ve dnech 14. a 15. září 2013 na vinici svaté Kláry (Botanická zahrada hl. m. Prahy).

29.08.-03.09.2013
"Země živitelka", České Budějovice
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu na společné expozici v pavilonu T1.
Prezentovány byly nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Pozornost byla věnována i skladištním škůdcům. Nejvýznamnější škůdci byli součástí expozice, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. Součástí expozice byly jak publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce a knižní publikace, tak i poradenské centrum, kde pracovníci ústavu poskytovali informace návštěvníkům výstavy.
Fotografie z výstavy naleznete zde.

11.-12.06.2013
Výstava "Naše pole", Nabočany
Pracovníci VÚRV, v.v.i. se tradičně podíleli na celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se konala ve dnech 11. a 12. června 2013 v Nabočanech u Chrudimi. Garantem účasti VÚRV, v.v.i. zaměřené na poradenství pro praxi byl doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Program výstavy naleznete zde. Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. prezentovali výsledky svého výzkumu v poradenském centru. Návštěvníci měli možnost seznámit se s odbornými publikacemi, certifikovanými metodikami, knižními publikacemi i dalšími materiály. Po oba dny byli přítomni vědečtí pracovníci i akreditovaní poradci, kteří s návštěvníky diskutovali o aktuálních problémech praxe, zejména z oblasti výživy a ochrany rostlin (např. systémy regulace plevelů). Informace o akci a fotografie naleznete zde.

23.05.2013
Den fascinace rostlinami ve VÚRV, v.v.i.
Posláním „Dne fascinace rostlinami“ je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají. Jde o mezinárodní projekt, vyhlášený Evropskou společností pro rostlinnou biologii. Účastní se jej téměř 40 zemí z celého světa. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se do této akce zapojil již podruhé. Cílem bylo seznámit žáky, studenty a další zájemce s problematikou pěstování plodin, šlechtěním a ochranou rostlin před škodlivými organizmy. „Den fascinace rostlinami" ve VÚRV, v.v.i. se konal ve čtvrtek 23. května v areálu Drnovská 507, Praha - Ruzyně. Další informace a program naleznete zde, plánek jednotlivých expozic zde. Informace o této úspěšné akci naleznete zde, fotografie zde.

23.01.2013
Prezentace návrhů oděvů inspirovaných rostlinnou a živočišnou říší
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní uspořádali prezentaci návrhů společenských šatů, vytvořených studentkami Vyšší odborné školy oděvního návrhářství. Modely byly inspirovány rostlinnou a živočišnou říší podle podkladů, které poskytli někteří pracovníci naší instituce. Pozvánku naleznete zde.
O této akci informoval a fotografie přinesl deník.cz.

31.03.2012 
Akademická soutěžní výstava vín "O pohár Karla IV."
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn pořádal s podporou Vinařského fondu ČR akademickou soutěžní výstavu vín „O pohár Karla IV.“. Výstava se konala 31. března 2012 v sále restaurace „U Janů“ v Karlštejně. Pozvánku najdete zde.

Message
zavřít