Úspěchy

"Zlatý klas" a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018
Na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" 2018 byli oceněni tři pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. - Ing. Růžek, Ing. Menšík a Ing. Svoboda.
V soutěži o nejlepší vystavený exponát obdržel cenu ZLATÝ KLAS kypřič brambor Varior 500 jako výsledek spolupráce mezi VÚRV, v.v.i., kde byl hlavním řešitelem Ing. Pavel Růžek, CSc. (výzkumný tým Integrované výživy rostlin) a výrobcem P&L, spol. s r.o. Biskupice. Vystavovaný exponát je technicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd, s cílem zlepšit retenční schopnost půdy, vyšší infiltraci vody ze srážek a tím vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin. Pomocí ultrazvukových čidel jsou řízeny krajní sekce stroje podle tvaru jednotlivých hrůbků. Kypřič obsahuje originální, autorsky chráněná technická řešení, která jsou na evropském trhu zcela novým konceptem.  
V rámci výstavy rovněž předal ministr Miroslav Toman ocenění za vědeckou práci a realizované výsledky výzkumu. V soutěži o „Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018“ obdržel Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (výzkumný tým Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů) za původní vědeckou práci "The effect of application of organic manures and mineral fertilizers on the state of soil organic matter and nutrients in the long-term field experiment" publikovanou ve vědeckém časopise "Journal of Soils and Sediments". Cílem práce bylo vyhodnotit vliv dlouhodobé aplikace statkových a minerálních hnojiv na kvalitu zemědělské půdy. Jako podklad pro tuto studii bylo využito dat z dlouhodobých polních pokusů VÚRV, v.v.i., zpracovaných s využitím moderních metod vícerozměrné statistické analýzy (multikriteriální hodnocení). Aplikací hnoje a kejdy do půdy zvýšíme úrodnost půdy, zajistíme stabilní produkci a potravinové zabezpečení pro budoucí generace i za současných měnících se podmínek prostředí (klimatická změna). Naopak, aplikací pouze minerálních hnojiv bez doplnění organických látek dochází k destabilizaci půdního prostředí, doprovázené snížením půdní úrodnosti.
V soutěži o „Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018“ obdržel Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji Ing. Pavel Svoboda (výzkumný tým Produkční fyziologie a výživy rostlin) za certifikovanou metodiku, která představuje první ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě. "Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě" shrnuje výsledky šestileté práce v mnoha zemědělských podnicích. Závěry podrobné analýzy i metodika sama byly podkladem pro vyjednávání s Evropskou komisí o umožnění ukládání hnoje na zemědělské půdě, za kontrolovaných podmínek a při minimalizaci ohrožení kvality vod.

Využití odrůdy čiroku Ruzrok v pivovarnictví
První česká odrůda čiroku zrnového "Ruzrok", vyšlechtěná Ing. Jiřím Hermuthem z Genové banky VÚRV, v.v.i., byla registrována v roce 2014. Její využití je všestranné - produkce biomasy, potravinářské využití zrna, vhodná meziplodina s ozdravným účinkem na půdu. Jak se ukazuje, další možné využití je i v pivovarnictví.

Ceny Josefa Hlávky za knihu o mokřadech
Dne 25. června 2018 byly uděleny Ceny Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok 2017.
Cena Josefa Hlávky je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. Jedná se o prestižní ocenění, jediné svého druhu v oblasti odborné a vědecké literatury v České republice.  V oblasti věd o živé přírodě byla v roce 2018 Cena udělena prof. Haně Čížkové, CSc., Mgr. Libuši Vlasákové, RNDr. Janu Květovi, dr. h. c. a kolektivu autorů za knihu "Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání". Autorkou či spoluautorkou tří kapitol knihy je Ing. Mgr. Martina Eiseltová z VÚRV, v.v.i. Více zde.

Úspěch vědců z VÚRV, v.v.i. v boji proti kůrovci v lesích
Zpráva z denního tisku (deník.cz, 03.05.2018): "Čeští vědci jsou blízko objevu, který by mohl účinně odvrátit nastávající katastrofu v tuzemských lesích. Ty jsou v posledních letech nebývale decimovány kůrovcem, a přestože se lesníci snaží proti lýkožroutům bojovat chemicky i mechanicky, výsledný efekt je pořád slabý. Změnit by to mohla nová technologie tzv. plynování pomocí látky EDN. Jde o chemicky aktivní látku, jejíž účinky už skoro rok ověřují vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV), České zemědělské univerzity (ČZU) a tým odborníků z Lučebních závodů Draslovka Kolín. Společně zatím mluví o malé senzaci...". Celý článek naleznete zde. Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika

Získání pěti ocenění na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2018
Vědečtí pracovníci VÚRV, v.v.i. se podíleli na exponátech, které byly oceněny 5 cenami vyhlášenými na slavnostním zahájení mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2018, což představuje přibližně ¼ z udělených cen. Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 91 exponátů, z nichž ty nejlepší byly nominovány na hlavní cenu Grand Prix Techagro, cenu Soil Water Friendly udělenou mezinárodní komisí za stroje a technologie napomáhající zadržení vody v krajině a ceny Grand Prix odborných časopisů vydavatelství Profi Press. 
Pracovníci Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D. z výzkumného týmu Integrovaná výživa rostlin ve spolupráci s firmou P&L vyvinuli unikátní kypřič brambor s přihnojením VARIOR 500, autorsky chráněný dvěmi patenty (autoři: Růžek a kol), který byl nominován na hlavní cenu Grand Prix a získal mimořádnou cenu Soil Water Friendly i cenu Grand Prix časopisu Farmář.
Pracovníci Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. a Ing. Pavel Nerušil, Ph.D. z výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů se podíleli ve spolupráci s firmou P&L na vývoji a ověřování stroje pro pásové zpracování půdy Eco Tiller 600, který získal hlavní cenu Grand Prix Techagro a cenu Soil Water Friendly.
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. z výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům je spoluautorem map rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů (předkladatel Agritec Plant Research s.r.o.), které obdržely hlavní cenu Grand Prix Techagro. 

Zastavení řízení "EU Pilot" proti ČR
Začátkem října 2017 byla Česká republika oficiálně informována, že Evropská komise (EK) akceptovala odborné argumenty předložené v reakci na požadavky vznesené ke způsobu uplatnění směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) v ČR. Na základě vyhodnocení obdržených podkladů i výsledků bilaterálních jednání za účasti zástupců ČR tedy Evropská komise s kladným závěrem uzavřela předsoudní řízení "EU Pilot", vedené proti ČR od roku 2012. Odborné podklady zpracovávali a na jednáních se v roli expertů podíleli pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kteří k tomu využívali výsledků vlastního speciálně na tuto problematiku zaměřeného výzkumu i výsledků spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi, poradenskými subjekty i zemědělskými podniky. Podrobnosti naleznete zde.

Technologie chránící potraviny před škůdci pomocí dusíkové atmosféry 
Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., odboru ochrany plodin a zdraví rostlin pomohli vyvinout a v praxi uplatnit technologii, která chrání potraviny před škůdci pomocí dusíkové atmosféry a je ojedinělá ve střední a východní Evropě. Podrobnosti naleznete zde

Medaile Ctibora Blattného pro Václava Stejskala
Česká společnost rostlinolékařská udělila dne 8. listopadu 2017 Ing. Václavu Stejskalovi, Ph.D. pamětní medaili Ctibora Blattného, za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství.

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do II. Pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2016)
Tři excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina (GJ), Šlechtění rostlin (GE) a Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin (GF) byly vybrány do Pilíře II ("peer review" hodnocení kvality vybraných výsledků) v rámci Hodnocení výsledků výzkumných organizací za období 2011 - 2016. II. Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v podobě publikovaného Seznamu vybraných výsledků třídy A. Přehled vybraných excelentních výsledků VÚRV, v.v.i.:
1) Erban, T., Harant, K., Hubálek, M., Vítámvás, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovič, M., Titěra, D. (2015) In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, ABPV, VdMLV and honeybee proteins in the mite. Scientific Reports, 5 : 16 pp.
Odůvodnění panelu:
Předložená studie je klíčová pro porozumění vztahů mezi parazitem Varroa, viry a hostující včelou. Proto výsledky výzkumu přispívají k pochopení ztrát včelstev. Velmi kvalitní práce, nejen z hlediska významu vlastní studie ale zejména s ohledem na metodický rozměr práce a jejího zacílení na nové možnosti detekce patogenů na úrovni detekce jejich proteinů a nástroj pro studium interakcí v systému hostitel - patogen.
2) Kosová, K., Vítámvás, P., Prášil, I., Renaut, J. (2011) Plant proteome changes under abiotic stress - Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response. Journal of Proteomics, 74 (8): 1301 – 1322
Odůvodnění panelu:
Souhrn nejvýznamnějších stresů, působících na rostliny v průběhu vegetace je základem pro výzkum jejich účinků z hlediska zdravotního stavu rostlin. Jedná se o článek typu review.
3) Falta, V., Bagar, M., Bagarová, K., Holý, K., Hortová, B., Chaloupka, R., Kloutvorová, J., Kocourek, F., Loskot, R., Michalko, R., Navrátil, M., Pekár, S., Psota, V., Suchá, J., Vávra, R. (2016)
Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 221 pp.
Odůvodnění panelu:
Metodická příručka ochrany rostlin pro ekologické pěstitele. Kvalitní odborná publikace, soustřeďující doposud roztříštěné informace, vhodná jak pro pěstitele, tak zahrádkáře a studenty ovocnictví/rostlinolékařství. O úrovni svědčí i ocenění ministra za vynikající výsledek.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017
Počátkem roku 2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků a vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže - soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka spolu s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem a předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. udělená ocenění předali na 44. ročníku výstavy Země živitelka.
III. cenu v soutěži pro mladé vědecké pracovníky obdržel Ing. Pavel Svoboda, za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jež se zabývá dopady sucha na zemědělskou produkci. Pokusy realizované s rostlinami ječmene vedly k nalezení genů zvyšujících odolnost rostlin k suchu.
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Radek Aulický, Ph.D., za první českou ověřenou technologii umožňující vytvoření 99% ochranné atmosféry plynného dusíku ve velkokapacitních skladech luštěnin a cereálií. Technologie zabezpečuje ochranu skladovaných komodit před napadením hmyzími škůdci, aniž se použijí toxické pesticidy. Nová technologie je šetrná k životnímu prostředí a nenechává žádné zbytky (tzv. rezidua) pesticidů v ošetřených potravinách.

Ocenění za spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou
Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham), ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) udělují diplom za 3. místo v soutěži o nejlepší spolupráci roku 2017 mezi firmami a výzkumnou sférou Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i., za projekt "Vývoj nových, environmentálně bezpečných přípravků na ochranu rostlin". Spoluřešitelem projektu je AGRO CS a.s. Tiskovou zprávu o vyhlášení vítězných projektů naleznete zde. Nejvýznamnějším výsledkem projektu, jehož koordinátorem byl Ing. Roman Pavela, Ph.D. je nahrazení některých přípravků na ochranu rostlin, které mají prokazatelně negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Využití biologicky aktivních látek obranného mechanizmu rostlin je v současnosti považováno za jednu z možných alternativ řešení problému – vývoj tzv. botanických pesticidů. Tyto výrobky částečně nahrazují nebezpečné aplikace prostředků na ochranu rostlin do půdy proti škodlivým činitelům.
Na základě užitného vzoru a následně uděleného patentu č. 305896 byly na přírodní bázi vytvořeny dva výrobky: hnojivé tyčinky pro zvýšení násady květů, které zvyšují počet květů a plodů až o 20 % a hnojivé tyčinky proti škůdcům, obsahující látky se silnými insekticidními účinky, ale zcela neškodné pro člověka. Třetím významným výsledkem projektu je kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic, který dodává do půdy živiny a navíc obsahuje esenciální olej, který likviduje původce chorob a škůdce. Díky úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu na trhu došlo ke snížení užívání dosavadních prostředků pro ochranu rostlin u nejrizikovější cílové skupiny – drobných spotřebitelů a zahrádkářů.

Nová odrůda béru italského RUCEREUS
V dubnu 2017 byla udělena ochranná práva k nové odrůdě béru italského. Odrůda nese jméno Rucereus a je aplikovaným výsledkem Genové banky VÚRV, v. v. i. Multifunkční odrůdu lze využít pro pícní účely, ale také pro potravinářské využití - výrobu tzv. bezlepkové mouky. Tato odrůda je charakteristická raností (jak pícní, tak i zrnovou zralostí) a vysokým výnosem zrna. Odrůda byla testována po dva roky v Maďarsku, na zkušební stanici Tordas, Szarvas. Držitelem ochranných práv k této odrůdě je ze 100 % VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně.

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II
Dva excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti „Šlechtění rostlin“ (GE) a „Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin“ (GF) byly vybrány do Pilíře II v rámci "Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015". Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů v podobě seznamu vybraných výsledků třídy A. V rámci výše uvedených oblastí se jedná o jediné publikační výstupy, které byly do Pilíře II zahrnuty.
Kosová, K., Vítámvás, P., Planchon, S., Renaut, J., Vaňková, R. & Prášil, I. (2013)
Proteome Analysis of Cold Response in Spring and Winter Wheat (Triticum aestivum) Crowns Reveals Similarities in Stress Adaptation and Differences in Regulatory Processes between the Growth Habits.
Journal of Proteome Research, 12 (11): 4830-4848.
Odůvodnění panelu: Jedná se o vědeckou práci zaměřenou na dynamiku fytohormonů vybraných kultivarů pšenice s cílem zvýšení jejich odolnosti vůči chladu. Práce publikovaná v kvalitním vědeckém časopise s dobrou citovaností, oceněná cenou v soutěži „For Women in Science“.
Žabka, M. & Pavela, R. (2013)
Antifungal efficacy of some natural phenolic compounds against significant pathogenic and toxinogenic fungi. Chemosphere, 93(6): 1051-6.
Odůvodnění panelu: Práce hodnocena jako kvalitní publikace ve velmi dobrém časopise s vysokou citovaností. Zabývá se perspektivním oborem vlivu fenolických látek na vybrané houbové patogeny.
Podrobnosti ke všem vybraným excelentním výsledkům jsou k dispozici v seznamu "2015_PilirII_A", zveřejněném na stránce Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády České republiky.

"Zlatý klas" 2016 pro VÚRV
Prestižní ocenění "Zlatý klas s kytičkou" (cena pro exponát splňující i náročná ekologická kritéria) obdržel na 43. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka" v Českých Budějovicích v roce 2016 exponát "Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd". Půdoochranné pakety byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (autoři Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D., výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin), ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o. (Ing. Pavel Kasal, Ph.D.), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Dominika Kobzová) a s firmou P&L, spol. s r.o. (Ing. Antonín Šedek, Tomáš Horký), která je zároveň výrobcem paketů. V roce 2016 byly vyrobeny a v provozních podmínkách zemědělských podniků ověřeny čtyři půdoochranné pakety, v kombinaci s různými sazeči, při sázení brambor na více než 400 hektarech.
Bližší informace a fotografie naleznete zde, televizní reportáž zde.

Ocenění za certifikovanou metodiku pro praxi
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Vladan Falta, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům), za certifikovanou metodiku pro praxi „Ochrana jádrovin v ekologické produkci“.
Metodika je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jádrovin v ekologickém režimu pěstování. V současné době je i nejpodrobnějším materiálem, jenž je v České republice k danému tématu k dispozici.
Výsledky veřejných soutěží o cenu ministra zemědělství byly vyhlášeny dne 25. srpna 2016, v rámci slavnostního zahájení 43. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

Objev nového druhu pavouka
RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.) se podařilo objevit a popsat další nový druh pavouka - snovačku moravskou (Enoplognatha bryjai). Celou zprávu, kterou dne 21. července 2016 přinesl web Novinky.cz, si můžete přečíst zde. Zprávu o předchozích objevech Milana Řezáče najdete zde.

Nové odrůdy pšenice - ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ
Obě nové odrůdy pšenice, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i.
V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

Společně pro pohraničí - nové mezinárodní projekty
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (2014–2020) bylo schváleno dalších 18 česko-saských projektů. Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání na saském Cínovci (Zinnwald) společné česko-saské projekty, které budou Evropskou unií podpořeny celkovou částkou ve výši 25 milionů eur. Na řešení problematiky zachování druhové rozmanitosti v pohraničí se budou podílet pracovníci VÚRV, v.v.i. z výzkumného týmu Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů, konkrétně z Výzkumné stanice v Liberci. Na projektu s názvem "Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity" budou vzájemně spolupracovat Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě při Technické univerzitě v Drážďanech, Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i. z Prahy - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze. Evropská unie na projekt poskytne částku okolo 600 000 eur. Celou tiskovou zprávu saského ministerstva životního prostředí a zemědělství najdete zde.

Nová odrůda čiroku RUZROK
Nová odrůda čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v katalogu osiv 2016 - 2017 firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.

Článek v prestižním časopise "Current Issues in Molecular Biology"
V prestižním časopise "Current Issues in Molecular Biology" (impakt faktor 6,00 v roce 2014 a 5,75 v roce 2015, pořadí významnosti časopisů: 7. ze 79) vyšel vědecký článek "Genome Editing with Engineered Nucleases in Economically Important Animals and Plants: State of the Art in the Research Pipeline" autorů Tereza Sovová, Gerard Kerins, Kateřina Demnerová a Jaroslava Ovesná. Jedná se o review zabývající se novými progresivními technikami pro přímou editaci genomu s využitím tzv. programovatelných místně specifických nukleáz. Článek se zaměřuje na shrnutí dosud publikovaných poznatků o využití daných metod u hospodářsky významných rostlin a zvířat. Dále komentuje kontroverzní legislativní status těchto metod z hlediska zařazení takto upravených rostlin nebo zvířat mezi geneticky modifikované organizmy a jejich případného využití v praxi. Článek vznikl se spolupráci VÚRV, v.v.i. a VŠCHT s britskou vládní agenturou pro ochranu zdraví zvířat a rostlin Animal and Plant Health Agency.

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru 
Článek "Kde vědci v ČR píší nejlepší články" (LN – Česká pozice - 28.05.2016) hodnotí na základě výsledků studie CERGE-EI kvalitu vědy a publikací napříč všemi vědními obory v ČR.
V tomto článku je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zmíněn jako jediný rezortní ústav, mimo sféru Akademie věd a univerzit. Redaktor dokonce napsal, že VÚRV v jednom ze svých oborů (ochrana rostlin) v České republice svými publikacemi kraluje a své výzkumy dobře uplatňuje. To lze pokládat za velký úspěch, bereme-li v úvahu možnosti a podmínky Akademie a vysokých škol...

Ocenění na mezinárodním semináři
Ve dnech 16. až 18. září 2015 se v Kežmarských Žlabech (Slovenská republika) konal 20. odborný seminář s mezinárodní účastí: „Aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“. Na konferenci byla přednesena plenární přednáška autorů Dušek K., Dušková E., Smékalová K.: „Dye yielding medicinal plants in the Czech collection of genetic resources“.
Diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší poster konference získal poster autorů Dušek K., Dušková E., Indrák P., Smékalová K.: „Postharvest looses of essential oil of lavender flowers“ ze Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v.v.i. v Olomouci.

Publikace v prestižním vědeckém časopise "Scientific Reports" (září 2015)
Dne 11. září 2015 vyšel v prestižním multidisciplinárním časopise Scientific Reports (vydává Nature Publishing Group, IF: 5.58) vědecký článek:
Erban, T., Harant, K., Hubalek, M., Vitamvas, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovic, M., Titera, D. 2015. In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, ABPV, VdMLV and honeybee proteins in the mite. Scientific Reports 5, 13907; doi: 10.1038/srep13907
Autoři za VÚRV, v.v.i.: Tomáš Erban, Martin Markovič (oba z týmu Biologicky aktivní látky v ochraně plodin) a Pavel Vítámvás (Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění).
Výstup vznikl při řešení projektů MZE QI111A119, QJ1310085 a RO0415. Vztahuje se i k mezinárodnímu projektu SUPER-B. Článek je volně přístupný na webu:
text článku  
- přílohy ke článku (328 stran)
Další informace k tomuto výsledku naleznete zde.

Oceněná expozice na mezinárodní zahradnické výstavě a veletrhu FLORA OLOMOUC
Ve dnech 20. až 23. srpna 2015 připravili pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci expozici pro zahradnickou akci s nejdelší tradicí v ČR - letní etapu mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh FLORA OLOMOUC. Expozice genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin byla oceněna diplomem za 3. místo v soutěži "O nejlépe řešenou expozici".

Publikace v prestižním vědeckém časopise "Scientific Reports" (květen 2015)
Dne 27. května 2015 vyšel v mezinárodním časopise „Scientific Reports“ vědecký článek spoluautorů z VÚRV, v.v.i., výzkumného týmu "Ochrana zásob před skladištními škůdci".
„Scientific Reports“ je webová forma ("open access") nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature. Impakt faktor časopisu „Scientific Reports“ je 5,078 (dle Journal Citation Reports®, Science Edition, Thomson Reuters, 2014), což jej řadí na 5. místo mezi světovými multidisciplinárními vědeckými časopisy.  
Vědecký článek "Morphological and molecular characterization of a sexually reproducing colony of the booklouse Liposcelis bostrychophila (Psocodea: Liposcelididae) found in Arizona" zaměřený na skladištní škůdce - pisivky je jedním z výstupů projektu KONTAKT II a dlouholeté česko-čínské spolupráce.

Úspěšná publikace "Pavouci České republiky"
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. se významně podílel na vytvoření atlasu pavouků České republiky, který byl po letech práce autorského týmu vydán v nakladatelství Academia:
Kůrka A., Řezáč M., Macek R. a Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia, Praha, 624 stran.
Atlas vyšel vysokým nákladem 3 000 kusů a byl o něj veliký zájem. V polovině března 2015 se dokonce stal nejprodávanější knihou v kategorii naučné literatury.
Dr. Řezáč, člen výzkumného týmu "Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech" a přední odborník v oboru arachnologie do publikace napsal obecnou část a popsal většinu našich čeledí pavouků.

Přehled úspěchů za předchozí roky naleznete zde.

 

Message
zavřít