domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS    

Referenční laboratoře

Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting

V období 2002 – 2003 byla ve VÚRV vybudována Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting, která byla v souladu s článkem 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a z rozhodnutí MZe jmenována s účinností od 1.7.2006 Národní referenční laboratoří pro geneticky modifikované organizmy (NRL GMO).
Laboratoř je od roku 2005 akreditována (viz aktuální osvědčení o akreditace z 26. září 2018 a jeho příloha) Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. nově podle ČSN EN ISO/IEC 17025:18. Laboratoř pracuje na základě platných ISO norem a výsledků získaných při řešení výzkumných projektů, a proto jí byl přiznán flexibilní rozsah akreditace (viz příloha k akreditaci z 26. září 2018).
V souladu s nařízením  EU 1829/2003 byla NRL GMO zařazena do celoevropského systému laboratoří tzv. Evropské sítě GMO laboratoří (European Network of GMO Laboratories), spolupracuje s Evropskou referenční laboratoří při JRC EC Ispra (Itálie) a podílí se na validačních studiích nutných pro schválení uvolnění GM potravin a krmiv na evropský trh. Je rovněž smluvní laboratoří JRC EC Geel Belgie, kde se rovněž účastní validačních studií  pro tvorbu nových referenčních materiálů.
Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting koordinuje činnost dalších GMO laboratoří v ČR (SVÚ Jihlava, SZÚ Brno, VŠCHT Praha, ÚKZÚZ Brno)  na základě ustavení Národní sítě GMO laboratoří. Slouží jako školící centrum pro pracovníky těchto laboratoří a asistuje při validaci metod a vývoji standardů a referenčních materiálů pro tyto laboratoře. Členové NRL GMO jsou autory nových metodik a funkčních vzorků v oblasti GMO pro praxi.
Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting asistuje MZe při úředních kontrolách dodržování pravidel koexistence při pěstování zemědělských plodin, jako jeho smluvní laboratoř a spolupracuje s orgány MŽP pro kontrolu bezpečnosti GMO. Laboratoř napomáhá při zajištění kontroly bezpečnosti potravin a krmiv, a to nejen zajištěním kontrolních laboratorních rozborů. Její členové vypracovávají odborná stanoviska pro orgány státní správy a nadřízené organizace a připravují i přednášky a semináře pro odbornou veřejnost (další seminář se připravuje, téma a termín budou včas zveřejněny - sledujte, prosím, aktuální informace).
Pro potřeby veřejnosti provádí laboratoř kvalitativní a kvantitativní analýzy GMO v potravinách  a krmivech. Ceník služeb platný pro rok 2017 najdete zde.

Vedoucí laboratoře je RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., manažerem kvality Ing. Ladislav Kučera, CSc.

 

Referenční laboratoř diagnostiky rezistence plevelů vůči herbicidům, invazních plevelů a jejich monitoringu

Hlavní náplní práce laboratoře je vývoj diagnostických metod a vlastní diagnostika rezistence plevelů vůči herbicidům. Testování rezistence a citlivosti plevelů je určeno pro vědecké ústavy, vysoké školy, státní správu (Státní rostlinolékařská správa), poradenské služby a zemědělce. Laboratoř spolupracuje s mezinárodní organizací zabývající se rezistencí plevelů vůči herbicidům (H.R.A.C.). Pracovníci laboratoře se zabývají i monitoringem a diagnostikou invazních a expanzivních plevelů.

Vedoucím laboratoře je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

 

Referenční laboratoř elektroforézy bílkovin při laboratoři kvality rostlinných produktů Genové banky
Laboratoř provádí zkoušky kontroly pravosti deklarované odrůdy a odrůdové čistoty vzorků merkantilu a osiv pšenice a ječmene na základě porovnání elektroforetického spektra zásobních bílkovin zrna s archivovanými etalony elektroforetických spekter v ČR registrovaných  odrůd.  Elektroforetické analýzy jsou prováděny dle normy ČSN 46 10 85/1-2 a certifikovány dle ČSN EN ISO 9001:2009 (viz příloha a aktuální ceník laboratoře rostlinných produktů).
 

Odpovědným pracovníkem za analýzy je Ing. Jana Bradová (e-mail: bradova(a)vurv.cz)

 

Další informace o činnosti referenčních laboratoří najdete ve výročních zprávách VÚRV, v.v.i.

Message
zavřít