Fulltext Klíčová slova:
Rok od: Rok do:
řešitel:
Poskytovatel:

Název projektuKoordinátor za VÚRVDoba řešení
Could Biodiversity Assure Weed regulAtion for Resilient Ecosystem service provision? - BioAWARE 2017 - 2019
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého QK1720263 2017 - 2019
Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy QK1710200 2017 - 2021
Faktory limitující geografické rozšíření domácích a invazních druhů u slunéčkovitých 17-06763S 2017 - 2019
Mají neonikotinoidy subletální efekty na pavouky, snižující jejich schopnost regulovat zemědělské škůdce? 17-10976S Řezáč Milan, RNDr., Ph.D. 2017 - 2019
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah QK1720285 2017 - 2019
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU TH02030329 Stejskal Václav, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) QK1710228 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2017 - 2021
Nové strategie integrované ochrany obilnin vůči virovým chorobám v České republice a Číně LTACH17010 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2017 - 2019
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora QK1710377 Pánek Matěj, Ing., Ph.D. 2017 - 2021
Regulují asociované bakterie v interakci s metabolity populace prachových roztočů? 17-12068S Hubert Jan, doc. Mgr., Ph.D. 2017 - 2019
Světově nová technologie aplikace přípravku Ethandinitryl (EDN) k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu TH02030328 Douda Ondřej, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu - RO0417 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2017 - 2017
Vlastnosti semen - fyzická a chemická obrana před bezobratlými predátory semen 17-00043S Saska Pavel, doc. RNDr., Ph.D. 2017 - 2019
Výběr taxonomických a funkčních skupin půdních bakterií jako indikátorů stability ekosystému lesní půdy LTC17075 Kopecký Jan, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Výskyt rizikových prvků a látek v nivnívh půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice 146 2 6d Kunzová Eva, Ing., CSc. 2017 - 2019
Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy TH02010706 Kusá Helena, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Vývoj nástrojů a pomůcek pro včasnou detekci hniloby včelího plodu TH02030317 2017 - 2020
Zdokonalení obalů redukující napadení potravin z cereálií, sušeného a skořápkatého ovoce skladištními členovci TH02030215 2017 - 2020
Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění TH02030133 2017 - 2020
Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózém klasu pomocí metod genomiky a proteomiky QK1710302 Vítámvás Pavel, Mgr., Ph.D. 2017 - 2021
Agrotechnika polních plodin v suchých oblastech QJ1610547 2016 - 2018
Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování QJ1610217 Kocourek František, prof. RNDr. Ing., CSc. 2016 - 2018
Interaktivní hodnocení sekvestrace uhlíku v agrární krajině TD03000087 Madaras Mikuláš, RNDr., Ph.D. 2016 - 2017
Metody detekce a identifikace geneticky modifikovaných rostlin v životním prostředí TB050MZP015 Ovesná Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 2016 - 2016
NGS pro širokospektrální diagnostiku virových chorob rostlin a pro studium interakcí virus - hostitel TF02000056 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2016 - 2018
Nová možnost ochrany obilovin - základní látky QJ1610082 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2016 - 2018
Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor QJ1610020 2016 - 2018
Platforma pro identifikaci a interpretaci stresových faktorů v rostlinné produkci FV10213 Lukáš Jan, Ing., Ph.D. 2016 - 2018
Přenos rezistence z GM odrůdy švestky "HoneySweet" do odrůdy "Domácí velkoplodá", hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šárky švestky QJ1610186 2016 - 2018

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 30 z celkového poctu: 562

Message
zavřít