Výzkumný tým 08: Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů

 
Vedoucí týmu: prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů (od 7. 4. 2018)
 
Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník - obhospodařování a ekologie trvalých travních porostů, koloběh živin v travinných ekosystémech, rostlinná diverzita v agroekosystémech, statistické zpracování dat, návrh designu experimentů
 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Technologická a ekonomická optimalizace hospodaření na zemědělské půdě, pěstování polních plodin a trvalých travních porostů, funkční význam biodiverzity rostlin, studium biologie a ekologie plevelů a inovace systémů regulace plevelů na zemědělské půdě.
 
Specifikace činností:
 
Výzkum                                                                            
 • studium biologie a ekologie plevelů na orné půdě a v trvalých travních porostech (TTP), včetně doporučení vhodných metod jejich regulace
 • studium dynamiky expanzivních a invazivních plevelů na orné půdě a v TTP
 • studium dlouhodobého obhospodařování TTP (pastva, sečení, mulčování) a jeho vlivu na vegetaci a koloběh živin v půdě
 • studium interakce půda-rostlina-zvíře v travních porostech
 • studium vlivu agro-environmentálních opatření v TTP na produkci, kvalitu a druhovou diverzitu vegetace
 • studium využívání krajiny a jeho vlivu na současnou vegetaci
Další činnosti
 • monitoring rezistentních populací plevelů vůči herbicidům a invazních plevelů
Jiné činnosti (služby)
 • diagnostika plevelů a rezistence plevelů vůči herbicidům
 • metody regulace plevelů
 • poradenství v oboru herbologie a trvalých travních porostů
 
Další členové týmu:

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.: vedoucí vědecký pracovník, "public relation manager" a tiskový mluvčí VÚRV, v.v.i.
 
Ing. Jan Štrobach, Ph.D.: vědecký pracovník - biologie a ekologie plevelů, studium reprodukce plevelů

Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.: vědecký pracovník - druhová diverzita vegetace, koloběh živin v travních ekosystémech, plevele v TTP

Ing. Jan Gaisler, Ph.D.: vědecký pracovník - management a ekologie TTP, druhová diverzita vyšších hub a rostlin, plevele v TTP

Hana Smutná: technik - pracoviště Praha, herbologie

Irena Jonášová: technik - pracoviště Liberec

František Paška: technik - pracoviště Liberec

Věra Ismanická: technik - pracoviště Liberec

Vlastislav Černý: obsluha strojů – údržba

Ing. Lucie Slavíková (mateřská dovolená)

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.
 
 
 
Nejnovější aktuální výsledky týmu:
 
Vypracování postupů pro integrované systémy regulace plevelů
Charakter výstupu: Vypracování metodických postupů pro integrované systémy regulace plevelů na zemědělské půdě v návaznosti na „Národní akční plán používání pesticidů. Analýza dlouhodobých změn druhového spektra plevelů na zemědělské půdě. Analýza problematiky rezistence plevelů a invazních plevelů, rizika jejich expanzí. Vypracování antirezistentní strategie v rámci integrovaných systémů regulace plevelů na zemědělské půdě.
Citace:
Mikulka J., Štrobach J., Andr J. 2014 Metody diagnostiky, monitoringu rezistentních populací plevelů a antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha. 44 s. ISBN 978-80-7427-159-5
Mikulka J. 2014 Plevele polních plodin. Profi Press. Praha. 179 s. ISBN 978-80-86726-60-1
Kultivace rostlin v klimaboxu po ošetření herbicidy Psárka polní - rezistentní populace
 
 
Rezistentní bytel metlatý v ozimé pšenici Šíření bytelu metlatého podél dálnic
 
  
Vypracování metod monitoringu a diagnostiky rezistentních populací plevelů v české republice
Popsány jsou jednotlivé rezistentní biotypy, rozdílné biologické vlastnosti a spektrum rezistence vůči běžně používaným herbicidním látkám, byla vypracována antirezistentní strategie a rizika vzniku rezistence. Tato problematika je součástí „Metodické příručky ochrany rostlin“. Součástí výstupu jsou aplikované poznatky o možnostech regulace invazních plevelů expandujících v agroekosystémech. Výstup obsahuje výsledky monitoringu, cestách invazí, adaptabilitě vybraných invazních plevelů a prognózu dalších invazí a expanzí. Řada invazních plevelů se vyskytuje v rezistentních populacích, na což je nutné brát ohled v systémech integrované regulace plevelů.
Citace:
http://www.weedscience.org/summary/home.aspx                                 
Diagnostika rezistence plevelu  Kamyšník širokoplodý Ostrožka východní  
 
Vypracování metod regulace vytrvalých plevelů v polních plodinách a na zemědělské půdě
Cílem je postupné snižování výskytu těchto plevelů v agroekosystémech. Součástí metod je komplex všech dostupných způsobů regulace včetně prevence, agrotechniky a používání cílených aplikací herbicidů v systémech integrované regulace plevelů. Součástí publikovaných metod jsou dlouhodobé výsledky experimentální práce. Tyto metody jsou v současné době využívány v zemědělské praxi.
Citace:
Mikulka J.: Plevele polních plodin. ProfiPress Praha. 2014. 175 s.
                                                                            
Regenerace vegetativních
diaspor pýru plazivého
Studium 
reprodukce 
pýru plazivého
Cena ministra za nejlepší výsledek
 
Vyhodnocení dlouhodobých pokusů
Data z dvacetiletých pokusů s různou frekvencí seče ukazují, že velká reziduální dostupnost fosforu v půdě je překážkou pro obnovu druhově bohatých travních porostů. Vápnění na mírně kyselých půdách nezvýšilo extrakci dostupného fosforu z půdy a tak nepřispělo k rychlejšímu snížení dostupnosti P v půdě po přerušení hnojení na sečených loukách. Extrakce fosforu z půdy je podobná pod dvěma a čtyř sečným využíváním. Zvýšení frekvence seče tak nemůže urychlit snížení dostupnosti P v půdě pro obnovu druhově bohatých travních porostů. Frekvence seče (2 x versus 4 x ročně) má na druhové složení travního porostu větší vliv než intenzita dusíkatého hnojení. Naopak podhorské louky s kostřavou červenou mohou být krátkodobě intenzivně využívány (vyšší frekvence seče a hnojení) bez negativního vlivu na druhovou diverzitu.
Citace:
Pavlů V. Schellberg J, Hejcman M.: Cutting frequency vs. N application: effect of a 20-year management in Lolio-Cynosuretum grassland. Grass and Forage Science, 66, 2014: 501-515
 
Vyhodnocení rozdílných managementu hospodaření na trvalých travních porostech
Po 12 letech aplikování různých způsobů managementu jsme odlišili čtyři skupiny variant hospodaření s podobnými účinky na botanické složení travního porostu: i) ponechání ladem a mulčování jednou ročně na konci vegetace v září; ii) mulčování jednou ročně v květnu a jednou ročně v červenci; iii) mulčování dvakrát ročně v červnu a srpnu a mulčování třikrát ročně v květnu, červenci a září; iv) sečení a odstraňování biomasy v červnu a srpnu. Hlavním zjištěním studia je, že mulčování prováděné alespoň dvakrát ročně může v méně produktivních travních porostech s dominancí kostřavy červené nahradit sečení s odklízením biomasy bez podstatných ztrát počtu druhů a druhové rozmanitosti rostlin. Mulčování pouze jednou ročně na podzim ovlivňuje druhové složení obdobným způsobem, jako kdyby byl porost ponechán ladem.
Citace:
Gaisler J., Pavlů V., Pavlů L., Hejcman M.: Long-term effects of different mulching and cutting regimes on plant species composition of Festuca rubra grassland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 178, 2013: 10-17.
 
Maloparcelové pokusy - studium vegetace TTP  Vliv pastvy na botanické složení porostu
     
 
Řešené projekty:
 • MZE RO0414: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 08: Inovace systémů regulace plevelů na zemědělské půdě a optimalizace hospodaření na zemědělské půdě a trvalých travních porostech (vedoucí etapy J. Mikulka)
 • LH13276: Biogenní emise skleníkových plynů a procesy transformace uhlíku a dusíku v půdách v návaznosti na globální klimatické změny: regulační mechanismy, vliv různých způsobů obhospodařování půd a extrémních výkyvů počasí. Česko-ruský projekt KONTAKT II (koordinátor J. Mikulka)
 • QJ1310128: Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systému integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách. Projekt NAZV (koordinátor J. Mikulka)
 • QJ 1530348: Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení. Projekt NAZV (koordinátor J. Mikulka)

Seznam vybraných publikací:

Vědecké práce
 • Hejcman M., Sochorova L., Pavlu V., Strobach J., Diepolder M. & Schellberg J. (2014): The Steinach Grassland Experiment: Soil chemical properties, sward height and plant species composition in three cut alluvial meadow after decades-long fertilizer application. Agriculture, Ecosystems and Environment, 184: 76-87.
 • Hustad V.P., Viktor K., Rybáriková N, Lizoň P., Gaisler J., Baroni T.J., Miller A.N. (2014)Geoglossum simile of North America and Europe: distribution of a widespread earth tongue species and designation of an epitype. Mycological Progress, 2014, 13: 857-866.
 • Kučera V., Lizoň P., Tomšovský M., Kučera J., Gaisler J. Re-evaluation of the morphological variability of Microglossum viride and M. griseoviride sp. nov. Mycologia, 2014,106: 282–290.
 • Ludvíková V., Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M. & Pavlů L. (2014): Long term defoliation by cattle grazing with and without trampling differently affects soil penetration resistance and plant species composition in Agrostis capillaris grassland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 197: 204–211.
 • Gaisler, J., Pavlů, V., Pavlů, L. & Hejcman, M. 2013. Long-term effects of different mulching and cutting regimes on plant species composition of Festuca rubra grassland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 178(September): 10-17.
 • Hejcman, M., Sochorová, L., Pavlů, V., Štrobach, J., Diepolder, J. & Schellberg, J. 2014. The Steinach Grassland Experiment: Soil chemical properties, sward height and plant species composition in three cut alluvial meadow after decades-long fertilizer application. Agriculture, Ecosystems and Environment, 184: 76-87.
 • Hejcman, M., Češková, M. & Pavlů, V. 2010. Control of Molinia caerulea by cutting management on sub-alpine grassland. Flora, 205(9): 577-582.
 • Hejcman, M., Hejcmanová, P., Pavlů, V. & Beneš, J. 2013. Origin and history of grasslands in Central Europe - a review. Grass and Forage Science, 68(3): 345-363.
 • Hejcman, M., Klaudisová, M., Hejcmanová, P., Pavlů, V. & Jones, M. 2009. Expansion of Calamagrostis villosa in sub-alpine Nardus stricta grassland: Cessation of cutting management or high nitrogen deposition?  Agriculture, Ecosystems and Environment, 129(1-3): 91-96.
 • Hejcman, M., Křišťálová, V., Červená, K., Hrdličková, J. & Pavlů, V. 2012. Effect of nitrogen, phosphorus and potassium availability on mother plant size, seed production and germination ability of Rumex crispus. Weed Research, 52(3): 260-268.
 • Hejcman, M., Schellberg, J. & Pavlů, V. 2010. Long-term effects of cutting frequency and liming on soil chemical properties, biomass production and plant species of fertilizer application. Applied Vegetation Science, 13(3): 257-269.
 • Hejcman, M., Schellberg, J. & Pavlů, V. 2010. Dactylorhiza maculata, Platanthera bifolia and Listera ovata survive N application under P limitation. Acta Oecologica - International Journal of Ecology, 36(6): 684-688.
 • Hejcman, M., Schellberg, J. & Pavlů, V. 2011. Competitive ability of Rhinanthus minor L. in relation to productivity in the Rengen Grassland Experiment. Plant, Soil and Environment, 57(2): 45-51.
 • Hejcman, M., Strnad, L., Hejcmanová, P. & Pavlů, V. 2012. Response of plant species composition, biomass production and biomass chemical properties to high N, P and K application rates in Dactylis glomerata- and Festuca arundinacea-dominated grassland. Grass and Forage Science, 67(4): 488-506.
 • Hejcman, M., Strnad, L., Hejcmanová, P. & Pavlů, V. 2012. Effects of nutrient availability on performance and mortality of Rumex obtusifolius and R. crispus in unmanaged grassland . Journal of Pest Science, 85(2): 191-198.
 • Hejcmanová, P., Stejskalová, M., Pavlů, V. & Hejcman, M. 2009. Behavioural patterns of heifers under intensive and extensive continuous grazing on species-rich pasture in the Czech Republic. Applied Animal Behaviour Science, 117(3): 137-143.
 • Hrdličková, J., Hejcman, M., Křišťálová, V. & Pavlů, V. 2011. Production, size, and germination of broad-leaved dock seeds collected from mother plants grown under different nitrogen, phosphorus, and potassium supplies. Weed Biology and Management, 11(4): 190-201.
 • Hrevušová, Z., Hejcman, M., Pavlů, V., Hakl, J., Klaudisová, M. & Mrkvička, J. 2009. Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation fertilizer application on the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems and Environment, 130(3): 123-130.
 • Hujerová, R., Pavlů, V., Hejcman, M., Pavlů, L. & Gaisler, J. 2013. Effect of cutting frequency on above- and belowground biomass production of Rumex alpinus, R. crispus, R. obtusifolius and the Rumex hybrid (R. patienta x R. tianschanicus) in the seeding year. Weed Research, 53(5): 378-386.
 • Klaudisová, M., Hejcman, M. & Pavlů, V. 2009. Long-term residual effect of short-term fertilizer application on Ca, N and P concentrations in grasses Nardus stricta L. and Avenella flexuosa L.. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 85(2): 187-193.
 • Komárek, P., Pavlů, V. & Hejcman, M. 2010. Effect of depth and width of cultivation and sowing date on establishment of red clover (Trifolium pratense L.) by rotary slot-seeding into grassland. Grass and Forage Science, 65(2): 154-158.
 • Křišťálová, V., Hejcman, M., Červená, K. & Pavlů, V. 2011. Effect of nitrogen and phosphorus availability on the emergence, growth and over-wintering of Rumex crispus and Rumex obtusifolius . Grass and Forage Science, 66(3): 361-369.
 • Kučera, V., Nitare, J., Lizoň, P. & Gaisler, J. 2013. Geoglossaceous fungi in Slovakia 5. Geoglossum uliginosum: taxonomy and nomenclature. Mycotaxon, 124: 111-115.
 • Mládek, J., Hejcman, M., Hejduk, S., Duchoslav, M. & Pavlů, V. 2011. Community seasonal development enables late defoliation without loss of forage quality in semi-natural grasslands. Folia Geobotanica, 46(1): 17-34.
 • Mládek, J., Mládková, P., Hejcmanová, P., Dvorský, M., Pavlů, V., De Bello, F., Duchoslav, M., Hejcman, M. & Pakeman, R. 2013. Plant Trait Assembly Affects Superiority of Grazer´s Foraging Strategies in Species-Rich Grasslands. PLoS One, 8(7)
 • Martinková, Z., Honěk, A., Pekár, S. & Štrobach, J. 2009. Survival of Rumex obtusifolius L. in an unmanaged grassland. Plant Ecology, 205(1): 105-111.
 • Martinková, Z., Honěk, A., Pekár, S. & Štrobach, J. 2009. Weather and survival of broadleaved dock (Rumex obtusifolius L.) in an unmanaged grassland. Journal of Plant Diseases and Protection, 116(5): 214-217.
 • Mikulka, J. 2014 Biologie a regulace pýru plazivého (Elytrigia repens) v cukrové řepě. Listy cukrovarnické a řepařské. S. 64 – 68.
 • Mikulka, J. 2011 Expansion of warm-requiring weeds on arable land. Úroda. S. 268 - 372
 • Novák, J., Pavlů, V. & Ludvíková, V. 2013. Reintroduction of grazing management after deforestation of formerly abandoned grassland and its effect on early vegetation changes in the Western Carpathians (Slovakia). Grass and Forage Science, 68(3): 448-458.
 • Pavlů, L., Pavlů, V., Gaisler, J. & Hejcman, M. 2013. Relationship between soil and biomass chemical properties, herbage yield and sward height in cut and unmanaged mountain hay meadow (Polygono-Trisetion). Flora, 208(10-12): 599-608.
 • Pavlů, L., Pavlů, V., Gaisler, J., Hejcman, M. & Mikulka, J. 2011. Effect of long-term cutting versus abandonment on the vegetation of a mountain hay meadow (Polygono-Trisetion) in Central Europe. Flora, 206(12): 1020-1029.
 • Pavlů, V., Gaisler, J., Pavlů, L., Hejcman, M. & Ludvíková, V. 2012. Effect of fertiliser application and abandonment on plant species composition of Festuca rubra grassland. Acta Oecologica - International Journal of Ecology, 45: 42-49.
 • Pavlů, V., Hejcman, M. & Mikulka, J. 2009. Cover estimation versus density counting in species-rich pasture under different grazing intensities. Environmental Monitoring and Assessment, 156(1): 419-424.
 • Pavlů, V., Schellberg, J. & Hejcman, M. 2011. Cutting frequency vs. N application: effect of a 20-year management in Lolio-Cynosuretum grassland. Grass and Forage Science, 66(4): 501-515.
 • Slavíková, L., Mikulka J., Kumar, J. 2011. Tolerance of Blackgrass (Alopecurus myosuroides) to Sulfonylurea Herbicides in the Czech Republic. Plant Protection Science. p. 55 – 61.
 • Strnad, L., Hejcman, M., Hejcmanová, P., Křišťálová, V. & Pavlů, V. 2012. Performance and mortality of Rumex obtusifolius and R. crispus in managed grasslands are affected by nutrient availability. Folia Geobotanica, 47(3): 293-304.
 • Strnad, L., Hejcman, M., Křišťálová, V., Hejcmanová, P. & Pavlů, V. 2010. Mechanical weeding of Rumex obtusifolius L. under different N, P and K availabilities in permanent grassland. Plant, Soil and Environment, 56(8): 393-399.
Knihy
 • Kolektiv: (2014) Jizerské hory - O lesích, dřevu a ochraně přírody. Nakladatelství RK, 498-507. ISBN 978-80-87100-26-4
 • Mikulka a kol. 1999. Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. Farmář – Zemědělské listy. Praha. 1601 s.
 • Mikulka J. a kol. 2005. Plevelné rostliny. Profi Press. Praha. 148 s.
 • Kazda J., Mikulka J., Prokinová E. 2005. Encyklopedie ochrany rostlin. Profi Press. Praha. 400 s.
 • Mikulka J. 2014 Plevele polních plodin. Profi Press. Praha. 179 s.
 • Pavlů, V., Gaisler, J., Pavlů, L., Ludvíková, V. & Hejcman, M. 2012. Resumption of grazing manegement on abandoned upland grasslands in the Jizera Mountains. In: Jongepierová, I., Pešout, P., Jongepier, J. & Prach, K. (eds.). Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp. 51-52.
Certifikované metodiky
 • Mikulka J., Štrobach J., Andr J. (2014) Metody diagnostiky, monitoringu rezistentních populací plevelů a antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha. 44 s. ISBN 978-80-7427-159-5
 • Gaisler, J., Pavlů, V., Mládek, J., Hejcman, M. & Pavlů, L. 2011. Obhospodařování travních porostů ve vztahu k agro-environmentálním opatřením, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , 24 pp.
 • Gaisler, J., Pavlů, V., Pavlů, L. & Mikulka, J. 2010. Extenzivní obhospodařování trvalých travních porostů v podhorských oblastech mulčováním, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 24 pp.
 • Charvát, T., Mikulka, J., Kožmín, J. Štrobach J. 2007. Uplatňování náhrad škod způsobovaných zvěří, Ministerstvo zemědělství, Praha.  86 pp.
 • Mikulka, J., Pavlů, V., Skuhrovec, J. & Koprdová, S. 2009. Metody regulace plevelů na trvalých travních porostech, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha. 40 pp.
 • Mikulka, J., Zákravský, P. 2007. Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. 28 pp.
 • Mikulka, J., Štrobach, J. 2008. Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. 44 pp.
 • Mikulka, J., Slavíková, L. 2008. Metody diagnostiky a regulace rezistentních populací plevelů vůči herbicidům, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 40 pp.
 • Mikulka, J. 2008. Možnosti regulace výdrolu obilnin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 16 pp.
 • Mikulka, J. 2009. Metody regulace pýru plazivého na zemědělské půdě, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 16 pp.
 • Mikulka, J. 2010. Metody regulace prosovitých trav v polních plodinách, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 24 pp.
 • Mikulka, J., Štrobach, J., Andr, J. & Burešová, V. 2010. Metody regulace invazních plevelů na zemědělské půdě, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 32 pp.
 • Mikulka, J. 2011. Metody regulace pcháče rolního (Cirsium arvense L. Scop.) na zemědělské půdě, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 28 pp.
 • Mikulka, J., Andr, J. 2012. Metody regulace plevelů ve slunečnici, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. 44 pp.
 • Pavlů, V., Hejcman, M., Gaisler, J., Pavlů, L. & Hujerová, R. 2011. Možnosti regulace širokolistých šťovíků v travních porostech v systému ekologického zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. 32 pp.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována k 24.03.2015  

 

 

 

Message
zavřít