Výzkumný tým 20: Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům

Vedoucí týmu: Ing. Jitka Stará, Ph.D.   

Pracovní pozice a specializace: samostatný vědecký pracovník - rezistence škůdců k zoocidům, ochrana ovoce, ochrana řepky a kukuřice
 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Získání nových poznatků o vzájemných vztazích mezi rostlinami, živočišnými škůdci a jejich antagonisty s cílem inovovat systémy integrované ochrany zemědělských plodin při zvýšení účinnosti ochrany proti škůdcům, omezení ztrát na výnosech a kvalitě produktů, snížení negativních vlivů prostředků ochrany rostlin na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti produktů zemědělských plodin pro spotřebitele.
 
Vrtule třešňová Ochrana sadů                    Larva afidofágní pestřenky

Specifikace činností:
 
Výzkum
 • inovace systémů integrované ochrany rostlin proti škodlivým členovcům a háďátkům
 • inovace biologických a dalších nechemických prostředků ochrany a metod hodnocení jejich účinnosti
 • zdokonalení metod diagnostiky škůdců
 • výzkum biologie škůdců a jejich přirozených nepřátel
 • hodnocení škodlivosti, ekonomických prahů škodlivosti a ekonomické efektivnosti ochranných opatření
 • metody stanovení ztrát na výnosech a kvalitě produktů působených škůdci
 • hodnocení rezistence škůdců k insekticidům a vývoj antirezistentních strategií
 • hodnocení vlivu pesticidů na necílové organismy
 • regulace použití přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k výskytu reziduí pesticidů v produktech
 • hodnocení agronomických přínosů a rizik geneticky modifikovaných plodin rezistentních vůči škůdcům
 • vývoj expertních systémů pro řízení integrované ochrany rostlin a ochrany v ekologickém zemědělství
 • výzkum je zaměřen na tyto hlavní skupiny plodin: ovoce, zelenina, brambory, kukuřice, řepka, obilniny, cukrovka, chmel 

Další činnosti

 • udržování chovů škůdců v rámci ochrany genofondu mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu

Jiné činnosti (služby)

 • zemědělské poradenství – metody integrované a biologické ochrany polních plodin, ovoce, zeleniny a chmele proti škůdcům
 • expertní systémy ekonomiky ochrany polních plodin za úplatu v rámci podílu na licenci k software
 • diagnostika vybraných organismů (hmyz, háďátka) a poškození škůdci (poradenská služba formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu MZe „Podpora poradenství v zemědělství“) především v těchto plodinách:
  - polní plodiny – Kocourek, Holý
  - ovoce – Kocourek, Stará
  - zelenina – Kovaříková, Holý, Kocourek
  - chmel – Holý
  - háďátka – Douda
  - predátoři a parazitoidi – Holý, Kocourek
 • pro diagnostiku je nutné zaslat e-mailem fotografii/e jedince v dostatečné kvalitě
 • příznaky poškození bez škůdce je možné určit pouze u omezeného množství druhů
 • určení do druhu (rodu) je často možné pouze po zaslání jedince do VÚRV (nutné použít stereo/mikroskop)
Lesknáček Glischrochilus
quadrisignatus
Poškození třešně plodomorkou
Dasineura tortrix
Krásenka jablečná
                            
Exuvie vzpřímenky chmelové Háďátko zhoubné - poškození čekanky    Lumek Trichomma enecator 

      
Další členové týmu:

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.: vedoucí vědecký pracovník - ekonomika ochrany rostlin, ochrana zeleniny, ochrana řepky, obilnin a kukuřice
 
Ing. Kamil Holý, Ph.D.: vědecký pracovník - ochrana zeleniny, chmele, přirození nepřátelé škůdců, zvýšení biodiverzity agrocenóz 
 
Ing. Ondřej Douda, Ph.D.: vědecký pracovník - rostlinolékařská nematologie
 
Ing. Kateřina Kovaříková: vědecký pracovník - ochrana zeleniny, funkční agrobiodiverzita v ovocných sadech, přirození nepřátelé (antagonisté) škůdců, hodnocení účinnosti přípravků na ochranu rostlin, chov Delia radicum
 
Ing. Tereza Horská (Zichová), Ph.D. (mateřská dovolená): vědecký asistent - biologické prostředky ochrany na bázi mikroorganismů, molekulární diagnostika
 
Bc. Jana Vincíková: technik ve výzkumu
 
Anna Macáková: technik ve výzkumu
 
Irena Kubečková: technik ve výzkumu
 
Petr Smutný: technik ve výzkumu

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.
 
 


Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:
 
Škůdci polních plodin - především řepka, cukrovka, obilniny, kukuřice a brambory
 
Mandelinka bramborová   Křísek polní Bejlomorka sedlová
            
Pilatka řepková  Detekce rezistence mandelinky bramborové k insekticidům Monitoring kovaříků
Citace:
Skuhrovec, J., Douda, O., Pavela, R., Klouček, P., Božik, M., Zouhar, M., 2017: The Effects of Pimpinella anisum Essential Oils on Young Larvae Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). American Journal of Potato Research 94(1): 64-69.
Kocourek, F., 2016: Problémy s ochranou řepky proti škůdcům v posledních letech. Úroda 64(8): 61-64.
Kocourek, F., Robotka P., Šilha, J., 2015: Technologie Flower Power Systém - Technologie pěstování bíle kvetoucí řepky společně se žlutě kvetoucími odrůdami.
Kocourek, F., Stará, J., Zichová, T., Hubert, J., Nesvorná, M., 2015: Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 48 pp.


Škůdci ovoce
- především jádroviny a peckoviny

Pilatka jablečná  Obaleč zimolezový Květopas jabloňový
                          
Ostnohřbetka ovocná Degradace se liší v ovoci a zelenině  Obaleč vysátý lumkem Theroscopus hemipteron
Citace:
Falta V., Psota V., Kocourek F., Vávra R., Bagar M., Šenk J., Jonáš M., 2017: Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.
Falta, V., Bagar, M., Bagarová, K., Holý, K., Hortová, B., Chaloupka, R., Kloutvorová, J., Kocourek, F., Loskot, R., Michalko, R., Navrátil, M., Pekár, S., Psota, V., Suchá, J., Vávra, R., 2016: Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 221 pp.
Kocourek, F., Stará, J., 2016: Evaluation of the Efficacy of Sex Pheromones and Food Attractants Used to Monitor and Control Synanthedon Myopaeformis (Lepidoptera: Sesiidae). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(5): 1575-1581.
Kocourek, F., Bagar, M., Falta, V., Harašta, P., Holý, K., Chroboková, E., Kloutvorová, J., Kůdela, V., Lánský, M., Náměstek, J., Navrátil, M., Ouředníčková, J., Pluhař, P., Psota, V., Pultar, O., Stará, J., Suchá, J., Sus, J., Šafářová, D., Špak, J., Valentová, L., 2015: Integrovaná ochrana ovocných plodin. Profi Press, Praha, 318 pp.


Škůdci polní zeleniny

Molice vlaštovičníková Osenice polní  Třásněnky a poškození zelí
                                               
Monitoring osenice polní  Zápředníček polní Aleochara sp. s larvou květilky 

Citace:
Kovaříková, K., Holý, K., Skuhrovec, J., Saska P., 2017: The efficacy of insecticides against eggs and nymphs of Aleyrodes proletella (Hemiptera: Aleyrodidae) under laboratory conditions. Crop Protection 98: 40-45.
Kocourek, F., 2016: Škůdci cibulovin a ochrana proti nim - I. díl. Zahradnictví 15(5): 55-57.
Kocourek, F., Koudela, M., Jursík, M., Rod, J., Holý, K., Kovaříková, K., 2016: Technologie pěstování a ochrany zelí a květáku v systému integrované produkce. Uplatněná technologie. ISBN 978-80-7427-213-4 VÚRV, v.v.i., 25 s.
Kocourek, F., Stará, J., Abrham, Z., Scheufler, V., Herout, M., Jursík, M., Hamouz, P., 2016: Expertní systém pro rozhodování o provedení ochrany pomocí pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině, dostupné na: AG-info, s.r.o., Denisova 504, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín http://www.aginfo.cz/joomla/index.php/programy/eps


Škůdci chmele

Dřepčík chmelový Zobonosec chmelový Můra zelná
                        
Vzpřímenka chmelová  Zdobníček chmelový  Parazitovaná kukla šedavky

Háďátko řepné – fenestra  Meloidogyne hapla  Aplikace esence proti háďátku řepnému

Citace:
Douda, O., Zouhar, M., Maňasová, M., Dlouhý, M., Lišková, J., Ryšánek, P., 2015: Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. Journal of Wood Science 61(2): 204-210.
Douda, O., Zouhar, M., Lišková, J., Vavřičková, J., Dlouhý, M., 2015: Aplikace plynného kyanovodíku pro ošetřování sadby, osiva a skladovaného rostlinného materiálu za účelem eradikace háďátka Ditylenchus dipsaci. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 36 s.
Maňasová, M., Zouhar, M., Douda, O., Wenzlová, J., 2015: Háďátko řepné - škůdce, kterého nelze podceňovat. Úroda 63(3): 90-94.


Užitečné organismy
– funkční biodiverzita

Vajíčko pestřenky v kolonii mšic Nektarodárné biopásy Scambus pomorum parazituje larvy květopasů
                           pomorum                                                                                         
 
Lumek Pristomerus vulnerator   Kuklice Leskia aurea Motýli slouží k bioindikaci 
      
Citace:
Holý, K., Falta, V., Kovaříková, K., Šenk, J., 2017: Podpora výskytu užitečných organismů v sadech. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.
Kovaříková, K., 2017: Monitorování predační aktivity v jabloňových sadech. Zahradnictví 4: 16-19.
 

Řešené projekty:

 • MZe RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu. 
  Věcná etapa 20: Integrovaná a biologická ochrana zemědělských plodin proti škůdcům (řešitel F. Kocourek)
 • QJ1310226: Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství, MZe, NAZV (2013 - 2017, spoluřešitel O. Douda, řešitel M. Zouhar, ČZU)
 • TA04021117: Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému, TAČR Alfa (2014 - 2017, spoluřešitel O. Douda, řešitel M. Zouhar, ČZU)
 • TA04020411: Technologie integrované produkce chmele. TAČR (2014 - 2017, řešitel K. Holý)
 • Udržitelná produkce jablek. Danone - SOCRATES projekt (2016 - 2017, řešitel K. Holý)
 • QJ1610217: Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování, MZe NAZV (2016-2018, řešitel F. Kocourek)
 • QJ1510351: Pěstování vybraných druhů peckovin a drobného ovoce vysoké tržní kvality s eliminací nepříznivých biotických a abiotických vlivů nadkrýváním výsadeb, MZe NAZV (2015 - 2018, spoluřešitel V. Falta, řešitel V. Vávra, VŠUO Holovousy)
 • TH02030329: Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU, TAČR (2017 - 2020, spoluřešitel O. Douda, řešitel V. Stejskal)
 • QK1710200: Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy, MZe NAZV (2017 - 2021, spoluřešitel V. Falta, řešitel J. Kloutvorová, VŠUO Holovousy)
 • TH02030328: Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu, TAČR (2017 - 2020, spoluřešitel O. Douda, řešitel Lučební závody Draslovka a.s.)

Seznam publikací: 
přehled publikací členů týmu naleznete zde.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 01.01.2018

 

Message
zavřít