Výzkumný tým 09: Genová banka

Vedoucí týmu: Ing. Vojtěch Holubec, CSc.

Pracovní pozice a specializace: samostatný vědecký pracovník, zástupce vedoucího Odboru genetiky a šlechtění rostlin, kurátor kolekce planých druhů Triticeae, in situ, on farm konzervace, monitoring ohrožených planých příbuzných druhů (CWR), Národní koordinátor GZR za ČR, předseda Rady genetických zdrojů rostlin, National Focal Point FAO
 
 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Tým genové banky (GB) se zabývá výzkumnou a nevýzkumnou činností k zajištění hodnocení, konzervace a využívání genofondu rostlin v ČR. Vlastní činnost spojená s hodnocením, konzervací a využíváním genofondu rostlin je nevýzkumná, vyplývá ze zákona (zákon č. 148/2003) a z řady mezinárodních závazků ČR a je pokrytá metodicky a finančně dotačním titulem „Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity“ (NP). Genová banka VÚRV,v.v.i. je koordinačním pracovištěm NP a zároveň centrální genovou bankou pro dlouhodobé uchování generativně množených druhů zemědělsky využívaných rostlin. Výzkumné aktivity zajišťují výzkumné projekty, které využívají jako materiál genetické zdroje rostlin (GZR) a zhodnocují je o výzkumné poznatky. Výsledky tohoto výzkumu se po publikaci vracejí do GB jako přidaná hodnota v popisné databázi informačního systému GRIN Czech. Výsledky výzkumné a nevýzkumné činnosti a vzorky GZR poskytuje GB šlechtitelské praxi univerzitám, výzkumným pracovištím a dalším uživatelům.
Stěžejním cílem GB je uchování genofondu rostlin významných pro zemědělství a výživu včetně jejich poskytování uživatelům pro vědecké i praktické využití. Prioritou jsou všechny domácí materiály, krajové odrůdy a produkty domácího šlechtění od jeho prvopočátku. Další prioritou jsou produktivní odrůdy a donory významných šlechtitelských znaků ze světového sortimentu využitelné pro domácí šlechtění. Podrobné hodnocení kolekcí a charakterizace GZR jsou zdrojem cenných informací pro šlechtitele, aplikovaný výzkum a vzdělávání. Přidanou hodnotu pro uživatele přináší další speciální hodnocení kolekcí a výběr donorů cenných znaků.
GB vychází vstříc uživatelům rovněž tvorbou „core“ kolekcí, které nabízejí širokou genetickou diversitu v rámci omezeného počtu genotypů. 
Navazující výzkum se orientuje rovněž na rozšíření druhové a odrůdové diversity plodin a její využití v praxi. Cílem je vybrat ze shromážděných historických, opomíjených a extenzivních materiálů cenné genotypy a tyto po experimentálním ověření realizovat jako nové odrůdy s vlastnostmi, které v sortimentu chybí, nahradit historické odrůdy, které zanikly (např. špalda, dvouzrnka, čirok, proso,…) popř. získat odrůdy pro speciální a alternativní využití, pro ekologické zemědělství, pro rekultivace a tvorbu české krajiny. 
Pracoviště genové banky VÚRV, v.v.i. provozuje dokumentační systém GRIN Czech (Germplasm Resources Information Network in the Czech Republic), který byl vyvinut ve spolupráci USDA/ARS Beltsville, Bioversity International a Global Crop Diversity Trust. Systém byl poskytnut našemu pracovišti v rámci mezinárodní spolupráce světových genových bank. Tento systém, který nahradil původní informační systém EVIGEZ, pracuje v on-line režimu a umožňuje jeho uživatelům objednávání semen z genové banky prostřednictvím webové stránky GRIN  (podpora je zatím pouze v angličtině).

Certifikát kvality
Genová banka získala certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016 (systém managementu kvality) na činnost genové banky semen, polní hodnocení a regenerace genetických zdrojů vybraných obilovin a minoritních plodin a laboratorní hodnocení jejich technologických charakteristik (European Certification Body, s.r.o., ze dne 08.11.2017). V rámci tohoto systému je dodržována Politika kvality, která vede k neustálému zvyšování kvality služeb genové banky.
 
 
Specifikace činností:
 
Výzkum
 • studium a využití genetické diversity v kolekcích pšenice, ječmene, pohanky, čiroku a dalších plodin
 • studium pluchatých pšenic, výběr cenných genotypů a jejich charakterizace
 • identifikace nejperspektivnějších krajových odrůd pšenice seté československého původu
 • identifikace vhodných genotypů plodin pro potravinářské využití pro produkci zdravých potravin a biopotravin
 • identifikace vhodných genotypů plodin pro nepotravinářské využití z hlediska pěstování v konvenčních, low-input a ekologických systémech zemědělství
 • monitoring vybraných planých genetických zdrojů, jejichž populace jsou omezené nebo ohrožené na území ČR jako podklad pro in situ konzervaci
 • inovace postupů in situ konzervace u ohrožených populací a lokalit
 • identifikace starých krajových odrůd vhodných pro konzervaci on-farm
 • realizace on-farm konzervace na modelových plodinách.
Další činnosti
 • činnost v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, podle zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství s novelou v roce 2013 a vyhlášky č. 458/2003 Sb.
 • zemědělské poradenství v oblasti genetických zdrojů rostlin
 • zemědělské poradenství v oblasti ekologického zemědělství
Jiné činnosti (služby)
 • selekce nových odrůd a udržovací šlechtění stávajících odrůd využívaných v zemědělské praxi

Další členové týmu:

Ing. Ladislav Dotlačil, CSc.: emeritní pracovník, bývalý vedoucí vědecký pracovník, zakladatel Národního programu genetických zdrojů rostlin

Ing. Jiří Hermuth: odborný asistent kolekcí GZ - kurátor kolekce ozimé a jarní pšenice, organizace polní experimentální činnosti, sestavování osevních postupů pro pokusné plochy v areálu ústavu VÚRV, v.v.i. i na pokusných pozemcích OGŠKP i jiných výzkumných odborů VURV, v.v.i.

Jitka Hourová: sekretářka - administrativní činnosti pro GB a OGŠR

Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.: samostatný vědecký pracovník - kurátorka kolekce minoritních plodin, low-input a ekologické zemědělství, místopředsedkyně České technologické platformy pro ekologické zemědělství

Milan Košař: samostatný technik kolekcí - vedení polních pokusů s ozimou a jarní pšenicí a ozimým ječmenem, primární zpracování a záznam dat do informačního systému

Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D.: vědecký pracovník - kurátor kolekce ozimého ječmene a tritikale

Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.: vedoucí skladu a dokumentace GB - vedení centrální databáze GRIN Czech a evropské databáze pšenice EWDB; aktualizace databáze EURISCO za ČR; podíl na koordinačních činnostech v rámci sítě institucí Národního programu GZR; manažer kvality ISO v rámci GB

Ing. Eva Pelichová: samostatný vědecko-technický pracovník - sledování ekonomiky GB a OGŠ, provádění ekonomických analýz hospodaření, technická podpora při řešení projektů

Ing. Alena Poštová: samostatný technik kolekcí - vedení polních pokusů s jarní pšenicí, primární zpracování a záznam dat do informačního systému

Ing Anna Prohasková: samostatný vědecko-technický pracovník - ukládání vzorků do GB, záznam skladových dat do informačního systému

Jana Rálišová: samostatný technik skladu - ukládání vzorků do skladu GB, vedení dokumentace a distribuce vzorků z GB (SMTA)

Ing. Zdeněk Stehno, CSc.: emeritní pracovník, bývalý vedoucí vědecký pracovník, dlouholetý vedoucí GB a kurátor jarní a ozimé pšenice a ozimého ječmene
 
Ing. Bořivoj Zbuzek: samostatný technik kolekcí - vedení polních pokusů s minoritními plodinami a planými příbuznými druhy kulturních plodin, zpracování a záznam dat do informačního systému
 
Ing. Martin Matějovič: samostatný technik kolekcí - vedení polních pokusů s ozimou pšenicí a ozimým ječmenem, primární zpracování a záznam dat do informačního systému

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.
 
 
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:
 
Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě béru vlašského „RUBERIT“
Právní ochrana odrůdy béru vlašského (Setaria italica (L.) Beauv.), vyselektované z kolekce genetických zdrojů béru. Tato perspektivní odrůda béru vlašského rozšiřuje možné portfolio pěstovaných plodin pro zemědělskou praxi k využití pro tvorbu biomasy. Nabízí se také využít zrna pro potravinářský průmysl. Tato plodina je cenná zvláště proto, že zrno neobsahuje lepek a je tedy vhodné pro bezlepkovou dietu. Je to vhodná plodina nejen pro lidskou výživu, ale i pro krmení zvířat.

Citace:
Ochranná práva k odrůdě béru italského (Setaria italica (L.) P. Beauv), schválený název Ruberit. Číslo šlechtitelského osvědčení: 47/2014
 
Nová odrůda čiroku „RUZROK“
Z kolekce genetických zdrojů Genové banky byla vyselektována nová odrůda čiroku "Ruzrok", která získala ochranná práva. RUZROK – čirok obecný – registrace probíhá a bude prodloužena z důvodů zkoušení tohoto materiálu pro silážní účely. Je zkoušena pod označením SGH21255. Pokud bude tato odrůda registrována, bude to první odrůda české provenience typu populace. Využití – energetická plodina, krmivo, potravina (jak pro konvenční zemědělství – energie, tak i pro ekologické zemědělství – potravina + krmivo). Pro zemědělskou praxi byly připraveny dva elektronické katalogy a metodika.
Citace:
Číslo šlechtitelského osvědčení: 57/2014
PROHASKOVÁ, A. - HERMUTH, J.: Photo catalogue of Sorghum bicolor (L.) Moench, Crop Research Institute Prague-Ruzyně, Czech Republic, Prague 2012. ISBN: 978-80-7427-103 (ke stažení zde)PROHASKOVÁ, A. - HERMUTH, J.: Photo catalogue of Setaria italica (L.) Beauv., Crop Research Institute Prague-Ruzyně, Czech Republic, Prague 2012. ISBN: 978-80-7427-104-5  (ke stažení zde)    
HERMUTH, J. - JANOVSKÁ, D. – STRAŠIL, Z. – USŤAK S. – HÝSEK J.: Čirok obecný Sorghum Bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky, Metodika pro praxi, ISBN 978-80-7427-093-2 r. 2012 (ke stažení zde
 
Produkce osiv v ekologickém zemědělství
Na základě víceletých pokusů na třech odlišných lokalitách a na základě průzkumu mezi zemědělci byly vytipovány kritické body pro produkci ekologických osiv v ČR. Vzhledem k tomu, že se očekává v příštích pěti letech ukončení udělování výjimky pro používání konvenčního nemořeného osiva v ekologických podmínkách, je toto téma velmi aktuální. Na základě sebraných dat a výsledků byla publikována metodika pro praxi.
Citace:
Konvalina, P., Capouchová, I., Janovská, I. a kol. (2013): Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství. VÚRV, v.v.i., Praha, 60 s., ISBN 978-80-7427-146-5 (ke stažení zde)
 
Metodika Národního programu rostlin
Rámcová metodika pro řešení Národního programu rostlin byla nově vypracovaná v obecné části za koordinační pracoviště a oponovaná za jednotlivé kolekce - účastníky NP v roce 2014. Po ukončení připomínkového řízení bude k disposici uživatelům genetických zdrojů na adrese: http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/index.php 

Informační systém GRIN Czech
Činnost informačního systému genetických zdrojů EVIGEZ funkčního od roku 1984 byla zastavena v prosinci 2014. Byl adoptován nový systém GRIN Global vytvořený USDA, ARS v Beltsville, USA pro potřeby genových bank. S využitím firmy Computer Help byla zajištěna migrace dat z EVIGEZu do nové platformy a proběhlo testování systému a školení kurátorů jednotlivých plodin. Dne 1. června 2015 byl nový systém pod názvem GRIN Czech uveden do provozu, včetně spuštění on-line webové aplikace GRIN (podpora je zatím pouze v angličtině).  
Vybraná pasportní a popisná data plodinových kolekcí jsou vložena do evropské databáze EURISCO a jsou základem evropských položek v evropské virtuální bance genetických zdrojů rostlin AEGIS, (A European Genetic Resouces Information System)
Citace:
všechna data jsou pravidelně aktualizována a jsou dostupná na adresách: http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/http://eurisco.ecpgr.org/

 
 
Řešené projekty:
 • 613609: An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europe (HealthyMinorCereals 7RP EU) - koordinátor
 • MZE RO0414: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu.
  Věcná etapa 9: Genetická diversita plodin, její uchování a využití ve šlechtění a pěstitelské praxi - řešitel
 • DF11P01OVV006: Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin - koordinátor
 • QI111B154: Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů – řešitel
 • QJ1310072: Využití systému participatory breeding ve výzkumu a šlechtění odrůd pšenice vhodných pro ekologické pěstování – koordinátor
 • LH12158: Hodnocení a výběr genetických zdrojů řepky a pšenice pocházejících z ČLR a ČR se zaměřením na znaky výnosu a kvality - koordinátor


Publikace (2014):

 • Baranski, M., Srednicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G., Benbrook, C., Biavati, B., Markellou, E., Giotis, C., Gromadzka-Ostrowska, J., Rembialkowska, E., Skwarlo-Sonta, K., Tahvonen, R., Janovská, D., Niggli, U., Nicot, P. & Leifert, C. 2014. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition, 112(5): 794-811.
 • Bláha, L., Janovská, D. & Vyvadilová, M. 2014. Methods of Testing Seed and Seedling Physiological Traits for the Improvement of Rapeseed Yield Stability. Journal of Life Sciences, 8(2): 152-163.
 • Bradová, J. & Hermuth, J. 2014. Genetická variabilita gluteninů krajových odrůd jarní pšenice českého a slovenského původu. Úroda, 62(12 věd.př.): 21-26.
 • Capouchová, I., Konvalina, P., Janovská, D., Mičák, L. & Škeříková, A. 2014. Ozimá pšenice pěstovaná ekologicky a konvenčně. Úroda, 62(11): 24-26.
 • Hlásná Čepková, P., Dvořáková, Z., Janovská, D. & Viehmannová, I. 2014. Rancidity development in millet species stored in different storage conditions and evaluation of free fatty acids content in tested samples. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12(2): 101-106.
 • Dotlačil, L. 2014. Plant Genetic Resources in the Czech Republic . In: Petrželová, I., Doležalová, I., Sapáková, E. & Horák, M. (eds.). Genetic Resources of Vegetable and Special Crops. Mendel University in Brno, Brno, pp. 10-15.
 • Dotlačil, L., Holubec, V. & Papoušková, L. 2014. Genetické zdroje rostlin v ČR - historie a současnost. In: Papoušková, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 10-19.
 • Dvořáček, V., Bradová, J., Prohasková, A., Štočková, L. & Papoušková, L. 2014. Perspektivní metody pro hodnocení kvality genetických zdrojů pšenice seté v genové bance Praha . In: Papoušková, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 20-29.
 • Dvořáček, V., Hermuth, J., Dotlačil, L., Prohasková, A. & Hauptvogel, P. 2014. Changing parameters of Czechoslovak obsolete and modern bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) over 90 years. Genetic Resources and Crop Evolution, 61(6): 1159-1171.
 • Dvořáček, V., Hermuth, J. & Prohasková, A. 2014. Variabilita vybraných polních charakteristik a kvalitativních ukazatelů zrna u kolekce moderních pšeničných odrůd. Obilnářské listy, 22(2): 44-48.
 • Dvořáček, V., Prohasková, A. & Štočková, L. 2014. Efektivní využití blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro hodnocení technologických vlastností pšenice, Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., 38 pp.
 • Hermuth, J. 2014. Odrůda béru italského Ruberit, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 006
 • Hermuth, J. 2014. Odrůda čiroku Ruzrok, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Hermuth, J. & Holubec, V. 2014. Staré tradiční druhy obilnin a jejich význam pro výživu. In: Zedek, V., Jandová, R. & Holubec, V. (eds.). Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Ministerstvo zemědělství, Praha, pp. 16-19.
 • Hermuth, J., Janovská, D. & Usťak, S. 2014. Genofond čiroku obecného Sorghum bicolor (L.) Moench a možnosti jeho využití v podmínkách ČR. In: Papoušková, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 30-36.
 • Holubec, V. 2014. Význam krajových odrůd pro šlechtění a zdravý životní styl, potřeba jejich konzervace, sběry na území ČR. In: Zedek, V., Jandová, R. & Holubec, V. (eds.). Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Ministerstvo zemědělství , Praha, pp. 12-15.
 • Holubec, V., Hanzalová, A., Dumalasová, V. & Bartoš, P. 2014. Aegilops conservation and collection evaluation in the Czech Republic. Journal of Systematics and Evolution, 52(6): 783-789.
 • Holubec, V. & Smekalova, T. 2014. Výsledky expedice na Kamčatku 2013: výzkum genetických zdrojů zimolezu Lonicera kamtschatica Turcz. In: Papoušková, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 37-44.
 • Holubec, V. & Vymyslický, T. 2014. Sběry planých druhů, krajových odrůd a možnosti jejich využití ve šlechtění. Úroda, 62(12 věd.př.): 27-34.
 • Holubec, V., Vymyslický, T., Poverene, M. & Cantamutto, M. 2014. Výsledky expedice do Argentiny 2013: výzkum planých genetických zdrojů a introgrese z kulturních druhů. In: Papoušková, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 45-49.
 • Honsová, H., Capouchová, I., Chaloupský, R., Konvalina, P. & Janovská, D. 2014. Možnosti ekologického moření osiva jarního ječmene. Úroda, 62(4): 31-34.
 • Honsová, H., Capouchová, I., Chaloupský, R., Konvalina, P. & Janovská, D. 2014. Možnosti ekologického moření osiva jarní pšenice. Úroda, 62(8): 40-42.
 • Honsová, H., Capouchová, I., Chaloupský, R., Konvalina, P. & Stehno, Z. 2014. Parametry osiva jarních obilnin z rozdílných přírodních podmínek. Úroda, 62(10): 18-19.
 • Honsová, H., Capouchová, I., Chaloupský, R., Stehno, Z. & Konvalina, P. 2014. Kvalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. Úroda, 62(5): 27-28.
 • Honsová, H., Capouchová, I., Janovská, D. & Konvalina, P. 2014. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 62(7): 28-30.
 • Honsová, H., Capouchová, I., Janovská, D. & Konvalina, P. 2014. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstovaného jarního ječmene. Úroda, 62(12): 16-18.
 • Janovská, D. 2014. Pohanka, proso a amarant - původní i nové alternativy pro bezlepkovou dietu. In: Zedek, V., Jandová, R. & Holubec, V. (eds.). Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Ministerstvo zemědělství, Praha, pp. 47-49.
 • Janovská, D. & Capouchová, I. 2014. Možnosti moření obilnin s využitím biologických přípravků. Úroda, 62(11): 18-19.
 • Káš, M., Janovská, D., Capouchová, I. & Konvalina, P. 2014. Rozdíly v poměru zrna a slámy a ve výnosu bílkovin u vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství. Úroda, 62(12 věd.př.): 347-350.
 • Konvalina, P., Moudrý, J., Suchý, K., Capouchová, I. & Janovská, D. 2014. Diversity of carbon isotope discrimination in genetic resources of wheat. Cereal Research Communications, 42(4): 687-699.
 • Konvalina, P., Stehno, Z., Capouchová, I., Zechner, E., Berger, S., Grausgruber, H., Janovská, D. & Moudrý, J. 2014. Differences in grain/straw ratio, protein content and yield in landraces and modern varieties of different wheat species under organic farming. Euphytica, 199(1-2): 31-40.
 • Paprštein, F., Zadák, Z., Sedlák, J. & Holubec, V. 2014. Význam rakytníku řešetlákového pro člověka. In: Zedek, V., Jandová, R. & Holubec, V. (eds.). Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Ministerstvo zemědělství, Praha, pp. 54-56.
 • Leišová-Svobodová, L., Janovská, D. & Backes, G. 2014. Variabilita vybraných odrůd ovsa. Úroda, 62(12 věd.př.): 215-218.
 • Štočková, L. & Holubec, V. 2014. Možnost zpracování plodů zimolezu kamčatského (Lonicera kamchatica Sevast., Pojark.)a senzorické hodnocení produktu. Úroda, 62(12 věd.př.): 501-504.
 • Vavreinová, S., Gabrovská, D., Fiedlerová, V., Rysová, J., Laknerová, I., Mašková, E., Holasová, M., Capouchová, I., Konvalina, P. & Janovská, D. 2014. Nutriční hodnocení konvenčně a ekologicky pěstovaných pšenic a výrobků z nich. Úroda, 62(12 věd.př.): 509-512.
 • Vindušková, O., Dvořáček, V., Prohasková, A. & Frouz, J. 2014. Distinguishing recent and fossil organic matter - A critical step in evaluation of post-mining soil development - using near infrared spectroscopy. Ecological Engineering, 73: 643-648.
   
______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 30.10.2018

 

Message
zavřít