Archiv akcí 2015

04.12.2015 Kondrac
14.12.2015 Žabovřesky (Benešov)
Semináře k dotacím, technologiím a nitrátové směrnici 
Diskuzní semináře k pěstitelským technologiím a připravovaným změnám v pravidlech pro dotace a v nitrátové směrnici od roku 2016.
Pozvánku naleznete zde.   

11.12.2015
Seminář „Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: aspekty výroby, skladování a falšování při prodeji“, Praha
Seminář, který se konal v areálu VŠCHT v Praze 6 pořádal Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí při VÚRV, v.v.i. 
Pozvánku naleznete zde.

08.12.2015
Seminář "Zdroje ´Zelené revoluce´ a mezinárodní zemědělský výzkum", Praha
39. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i., tentokrát s hostem mezinárodního renomé, Ing. Janem Valkounem, CSc. Přednáška byla o zkušenostech českého vědce s výzkumnou činností v mezinárodním centru ICARDA v Sýrii. Byla zmíněna i širší problematika zemědělského výzkumu pro rozvojové země, v kontextu globálních změn (demografie, klimatické změny, ztráta biodiversity, desertifikace, vodní zdroje apod.). Seminář se konal v úterý 8. prosince 2015, od 14. hod. v Genové bance ve VÚRV, v.v.i. v Praze 6 - Ruzyni. Pozvánku naleznete zde.

08.12.2015
Seminář ,,Problematika českého česneku: praxe a výzkum“, Praha
Pracovníci VÚRV, v.v.i. a FOMEX Team spol. s r.o. uspořádali odborný seminář, který se konal v aule VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně.
Program semináře naleznete zde.

02.12.2015
Seminář "Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy, vody a ovzduší", Lukavec u Pacova 
Odborný seminář byl zaměřen na zhodnocení ročníku 2014/2015 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři byly prezentovány nové perspektivní technologické postupy při zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin, které stabilizují výnosy a kvalitu produkce a jsou šetrné k půdě, vodě a ovzduší. Pozvánku naleznete zde

19.11.2015
Seminář "Uplatnění nových pěstebních technologií při hospodaření na půdě v podmínkách letošního sucha", Praha 
Odborný seminář byl zaměřen na zhodnocení ročníku 2014/2015 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Byly prezentovány i nové perspektivní postupy v pěstebních technologiích, zlepšující hospodaření s vodou v půdě a stabilizující výnosy a kvalitu produkce pěstovaných polních plodin. Pozvánku naleznete zde.

11.11.2015
Seminář "Improvement of wheat varieties in Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, China", Praha
38. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin se konal dne 11. listopadu 2015 od 14:00 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášel Prof. Yao Jinbao z Wheat Breeding Research Group, Institute of Biotechnology, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (JAAS). Pozvánka zde.

27.10.2015
Seminář k projektu „Biogenní emise skleníkových plynů a procesy transformace uhlíku a dusíku v půdách v návaznosti na globální klimatické změny: regulační mechanismy, vliv různých způsobů obhospodařování půd a extrémních výkyvů počasí“
Odbor systémů hospodaření na půdě VÚRV, v.v.i. a řešitelé projektu MŠMT ČR LH13276 (program KONTAKT II, CZ-RU spolupráce) uspořádali  u příležitosti pracovní návštěvy ruských kolegů  seminář, určený nejen pro výzkumné pracovníky řešitelských týmů projektu, ale rovněž pro všechny ostatní zájemce. Program naleznete zde.

22.10.2015
Seminář "Možnosti uplatnění poznatků populační biologie a modulární stavby rostlin v diagnostice stavu porostů obilnin", Praha
Odbor genetiky a šlechtění rostlin na svůj 37. odborný seminář pozval jako přednášejícího prof. Ing. Jana Křena, CSc. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta MU). Pozvánka zde.

11.-16.10.2015
Mezinárodní konference "Mokřady v zemědělské krajině", České Budějovice
Konferenci "Wetlands in Agricultural Landscapes: Present State and Perspectives in Europe" pořádal spolu s partnerskými organizacemi VÚRV, v.v.i. (garantem byla Ing. Mgr. Martina Eiseltová) v rámci projektu MŽP "Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky". Detailní informace a prezentace ke stažení najdete na webu konference. Zde si můžete stáhnout:
- závěry z konference (česká verze a anglická verze)
- sborník (pouze v angličtině).

09.-11.09.2015
"Pedologické dny", Deštné v Orlických horách
VÚRV, v.v.i. byl spolupořadatelem 17. ročníku pedologických dnů, s tématem Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půdy, které se uskutečnily ve dnech 9. až 11. září 2015 v Deštné v Orlických horách. Zemědělskou část exkurze 17. pedologických dnů zabezpečovali pracovníci VÚRV, v.v.i.

15.07.2015
"Včelí den", Olomouc
"Včelí den" se konal v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Akci pořádali pracovníci výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin", pod vedením Ing. Karla Duška, CSc. Pozvánku naleznete zde, vyhodnocení akce a fotografii zde.

22.-24.06.2015
Mezinárodní konference "60 let dlouhodobých pokusů v ČR", Praha
Konferenci pořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni při příležitosti šedesátého výročí založení nejstarších polních výživářských pokusů v ČR. Tyto pokusy, dosud udržované na stanovištích Praha - Ruzyně, Ivanovice na Hané, Čáslav a Lukavec přinesly významné poznatky o různých systémech hnojení, vlivu organického a minerálního hnojení na výnosy a kvalitu produkce, vlivu hnojení na půdní vlastnosti, včetně poznatků o bilanci dodaných a odčerpaných živin.
Mezinárodní konference byla pořádána pod záštitou ministra zemědělství České republiky Ing. Mariana Jurečky. Konference se zúčastnilo 77 významných vědeckých pracovníků z oblasti pokusnictví, výživy a hnojení rostlin, studia organické hmoty i dalších oborů, a to z Evropy (Česká republika, Slovenská republika, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Ruská federace) i Afriky (Etiopie). Bylo prezentováno celkem 25 ústních sdělení a 29 posterů, které jsou uvedeny ve sborníku konference.
V rámci konference byly uspořádány odborné exkurze na stanovištích dlouhodobých výživářských pokusů v Praze-Ruzyni, Lukavci a Čáslavi.
Důležitým výstupem této konference je i Memorandum pro zachování dlouhodobých polních pokusů v ČR
Program konference naleznete zde, fotografie zde
Za organizační výbor:
Eva Kunzová, Ladislav Menšík
výzkumný tým Hospodaření se živinami v agrosystémech

24.06.2015
"Polní den", Humpolec
Polní den uspořádali pracovníci Pokusné stanice VÚRV, v.v.i. v Humpolci a firmy Družina spol. s r.o. Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami. Pozvánku naleznete zde.

17.06.2015
Seminář "Věda a výzkum ve VÚRV v proměnách času", Praha
36. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin na téma "Věda a výzkum ve VÚRV v proměnách času aneb: Jak se inspirovat a poučit z minulosti – metodologie vědy, výzkum a finance" se konal dne 17. června 2015 od 14:00 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Pozvánku najdete zde.

17.06.2015
"Polní kázání", Olomouc
"Polní kázání" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci uspořádali pracovníci výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin", pod vedením Ing. Karla Duška, CSc. Pozvánku naleznete zde, informace o průběhu a fotografie z akce zde.

16.06.2015
"Polní den VÚRV, v.v.i.", Praha-Ruzyně
Polní den byl zaměřen zejména na aktuální problémy roku 2015 a nové technologické postupy při pěstování zemědělských plodin. Pozvánka a program zde.  

12.06.2015
Workshop "Genetické zdroje obilnin s přívlastkem", Praha
Pracovní seminář se zaměřením na krajové a staré odrůdy, odrůdy s cennými vlastnostmi pro šlechtění a kvalitu produkce a minoritní druhy obilnin uspořádali v rámci Národního programu genetických zdrojů rostlin pracovníci Genové banky VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně, za účasti firmy PRO-BIO Staré Město a Zemědělského výzkumného ústavu, s.r.o., Kroměříž. Pozvánku naleznete zde.

09.-10.06.2015
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany
VÚRV, v.v.i. se jako každoročně zúčastnil celostátní přehlídky polních pokusů a odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky „Naše pole“ v Nabočanech u Chrudimi s expozicí nejnovějších výsledků výzkumu pro zemědělskou praxi a poradenským centrem. Úspěch měly i prohlídky vzrostlých porostů minoritních plodin. Za odborné asistence našich předních odborníků mohli zájemci shlédnout více než dvě desítky odrůd a druhů plodin jako je špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito nebo oves.  

10.06.2015
"Polní den - řepka ozimá", Lišany (okr. Rakovník)
Společný "Polní den", zaměřený nejen na pěstování řepky, ale i pšenice uspořádali pracovníci Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i. Pozvánku najdete zde.

02.-03.06.2015
"Celoslovenské dni poľa", Dvory nad Žitavou (Slovensko)
Na Slovensku se uskutečnil 4. ročník celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodín, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky a hospodářských zvířat.
Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. zde měli možnost prezentovat výsledky výzkumu, metodiky, knižní publikace a další materiály. Oboustranně zajímavá byla výměna informací s pracovníky z výzkumu, státní správy i slovenskými zemědělci. Zajímavá byla i diskuse o možné spolupráci při podávání mezinárodních projektů a využití výsledků výzkumu přímo v zemědělské praxi na Slovensku. Fotografie naleznete zde.

18. a 20.05.2015
"Den fascinace rostlinami", Olomouc, Praha 
V rámci celosvětové akce uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. dvě velmi úspěšné expozice, a to dne 18. května v Olomouci a 20. května v Praze - Ruzyni.

18.05.2015
Seminář "Precision agriculture for semi-arid tropics - near future or unrealistic effort?", Praha
35. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin se konal v klubovně Genové banky, v areálu VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášela Jana Kholová, Ph.D., vědecký pracovník ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics), Patancheru (Hyderabad), Indie. Pozvánku najdete zde.  

28.04.2015
Seminář "Šlechtění pšenice", Praha 
34. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin zaměřený na téma šlechtění pšenice se konal v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Pozvánka zde.

22.04.2015
"Den Země", Praha - Řepy
Den Země, pořádaný Městskou částí Praha 17 a školami, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. a ČZU se konal v areálu ZŠ Jana Wericha (Praha 17 - Řepy). Pozvánku a informace naleznete zde, informace a fotografie z akce zde.

04.-05.03.2015
Seminář  "Kontaminanty v životním prostředí řeky Ohře (Eger)", Karlovy Vary Seminář k prezentaci výsledků Česko-Bavorského projektu podpořeného Evropskými strukturálními fondy - program „Cíl 3“. 
Pozvánku a přihlášku naleznete zde.

24.02.2015
"Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky", Praha
Tradiční předjarní akce pro zemědělce se konala v úterý 24. února 2015 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Odborný program vycházel z dotazů zaslaných přihlášenými účastníky a mimo jiné byl zaměřen na jarní agrotechnická opatření po letošní zimě (výživa a ochrana rostlin, odrůdová agrotechnika, zakládání porostů jařin, apod.). Samostatná část semináře byla věnována odborné diskusi k podmínkám pro přímé platby 2015, předpokládanému vývoji cen komodit apod.
Pozvánku naleznete zde.
 

Message
zavřít