Archiv akcí 2014

16.12.2014
Seminář "Bio-produkce"
32. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin zaměřený na téma bio-výroba a bio-produkty se konal 16. prosince 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášeli odborníci z firmy Probio s.r.o.: Ing. Martin Hutař, zakladatel a spolumajitel firmy a Ing. Bohumila Matysová, projektový manažer

04.-05.12.2014
Konference "Pšenice 2014" aneb "Rez nikdy nespí" 
Konference se konala v aule VÚRV, v.v.i., ve dnech 4. a 5. prosince 2014. 
Program konference naleznete zde.

25. a 26.11.2014
Odborný seminář "Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích"
Seminář se konal postupně na dvou místech, a to v úterý 25. listopadu v Praze - Ruzyni a ve středu 26. listopadu v Lukavci u Pacova. 
Velký zájem zemědělců o tuto akci potvrdila jejich vysoká účast - okolo 100 účastníků na každém místě konání. Pozvánky naleznete zde: Praha, Lukavec.

19.11.2014
Konference "Reintenzifikace travních porostů - základ výroby kvalitní píce pro živočišnou výrobu a vsázku do BPS", Rapotín
Spolupořadatelem vědecké konference, která se konala dne 19. listopadu 2014 ve Výzkumném ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně, byl VÚRV, v.v.i. - Výzkumná stanice Jevíčko, výzkumný tým "Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů".
Ke stažení je pozvánka na akci. 

30.10.2014
Seminář "Ochrana před škůdci ve skladech", Praha
Seminář spolupořádaný VÚRV, v.v.i. byl určen pro pracovníky zemědělské prvovýroby a organizace zajišťující skladování zemědělských rostlinných substrátů, včetně organizací skladujících rostlinné komodity pro potřeby potravinářského průmyslu. Cílem tohoto semináře bylo poskytnout nové informace z oblasti ochrany proti škodlivým organismům ohrožujícím skladované produkty a jejich rizika pro člověka a zvířata, s vazbou na bezpečné potraviny a krmiva. Pozvánka zde.


08.-09.10.2014
Konference „50 let VÚRV v Chomutově – IMPULSY 21", Vysočany
Výzkumná stanice VÚRV, v.v.i. v Chomutově v roce 2014 oslavila 50 let od svého založení. Společně s MZe ČR, Spolkem přátel Evropy, Agrární komorou Ústeckého kraje a MAS Sdružení Západní Krušnohoří jsme se rozhodli uspořádat při této příležitosti na podzim 2014 mezinárodní odbornou konferenci s účastí předních odborníků z ČR a SRN. Konference se konala ve dnech 8. a 9. 10. 2014 nedaleko Chomutova, v hotelu „U sv. Václava“ ve Vysočanech. Zájemce srdečně pozvali pracovníci výzkumného týmu "Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny". Pozvánku a program naleznete zde. Další informace, včetně fotografií a prezentací ke stažení naleznete na webu konference.

26.09.2014
"Noc vědců 2014", Praha
VÚRV, v.v.i. se i v roce 2014 přihlásil k účasti na mezinárodní akci „Noc vědců“. Vědečtí pracovníci výzkumného ústavu představili některá svá pracoviště a výzkumné aktivity, zaměřené na biologický potenciál rostlin a jeho úpravu, kontrolu bezpečnosti, kvality a původu rostlinných produktů na trhu, kryoprezervaci vegetativně množených rostlin a rostlinné viry od projevu chorob až k analýze jejich nukleových kyselin. Noc vědců ve VÚRV, v.v.i. proběhla v pátek 26.09.2014 od 17 do 21 hodin v areálu ústavu na adrese Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně.
Program akce najdete zde, fotografie zde.

16.07.2014
"Včelí den", Olomouc
"Včelí den" se konal v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Akci pořádali pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin". Pozvánku naleznete zde, fotografie z akce zde.

25.06.2014
"Polní den", Humpolec
Polní den uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně, Pokusná stanice Humpolec a společnosti Družina spol. s.r.o. Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami. Pozvánku najdete zde.

18.06.2014
"Polní kázání", Olomouc
"Polní kázání" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin se konalo na pracovišti Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Akci pořádali pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., výzkumného týmu "Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin". Pozvánku naleznete zde, fotografie z akce zde.

17.06.2014
"Polní den - řepka a pšenice", Lišany u Rakovníka
Společný "Polní den" pořádali pracovníci Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i. Polní den byl zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice. V rámci polního dne si bylo možné prohlédnout i polní pokus s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice. Pokus je možné navštívit i v jiné dny, individuální prohlídky jsou možné.
Pozvánku na polní den najdete zde.
Podrobné informace o polním pokusu s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice na stanovištích v Chrášťanech a v Praze - Ruzyni naleznete zde.

10.-11.06.2014
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany
Pracovníci VÚRV, v.v.i. se tradičně podíleli na celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se konala ve dnech 11. a 12. června 2014 v Nabočanech u Chrudimi. Součástí výstavy byla i poradenské dny VÚRV, v.v.i. Garantem účasti našeho ústavu byl doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Pozvánku a program výstavy naleznete zde.
V letošním roce se Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. již potřetí zúčastnil celostátní výstavy „Naše Pole“. Tato akce má již dlouholetou tradici, díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress, které nám umožnilo prezentovat nejnovější výsledky výzkumu aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Současně probíhaly separátní diskuse o problematice zemědělství s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí. Naší expozici navštívili i studenti středních a vysokých odborných škol. Velký zájem o nejnovější poznatky výzkumu byl i ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil velký zájem především zemědělců. Nejčastěji diskutovaná byla problematika regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů. Vystavovali jsme i sbírku běžných i potenciálních expandujících i rezistentních plevelů a kolekci skladištních škůdců.
Fotografie naleznete zde.

11.06.2014
Seminář "Gene flow and genetic resources", Praha
31. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin se konal ve středu 11. června 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášeli odborníci z Argentiny.
Program semináře najdete zde.

04.06.2014
"Polní den VÚRV, v.v.i.", Praha - Ruzyně
Polní den byl zaměřen na porovnání různých agrotechnických opatření při časném nástupu letošního jara a jejich vlivu na strukturu porostu, výživný a zdravotní stav rostlin. Účastníci semináře byli v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí 14 odrůd ozimé pšenice na průběh letošního časného a suchého jara, různé zpracování půdy, aplikaci regenerační dávky dusíku, morforegulátorů a fungicidů. Účastníci byli informováni i o riziku většího poškození porostů obilnin po aplikaci kapalných hnojiv, herbicidů, o atypicky časném výskytu rzi plevové na ozimé pšenici a dalších zajímavostech letošního jara. Součástí polního dne byla prohlídka různých polních pokusů a diskuse s odborníky z VÚRV, v.v.i. Pozvánku a přihlášku naleznete zde.

03.-06.06.2014
16. Mezinárodní sympozium "Konzervace krmiv", Brno
Sympozium se konalo ve dnech 3. až 6. června 2014. Spolupořádal VÚRV, v.v.i.
Informace na webové stránce sympozia.

19.-21.05.2014
Konference "DDD", Poděbrady
Vědecká a odborná konference "DDD" (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) s mezinárodní účastí, spolupořádaná pracovníky VÚRV, v.v.i. je tradičně nejvýznamnější událostí v oboru. Vytváří prostor pro setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, zdravotních ústavů, nemocniční hygieny, ochrany potravin a skladovaných zásob, výrobců a distributorů produktů pro DDD služby s předními pracovníky poskytujícími služby DDD v praxi. Pozvánku naleznete zde.

18.04.2014
Přednáška “Genetická diverzita a evoluce: vliv na choroby a diagnostiku”
Přednáška Dr. Delana Jamese (Kanada) se konala ve VÚRV, v.v.i. Podrobnosti naleznete zde.

09.04.2014
Seminář "Genofond bramboru ČR"
29. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal ve středu 9. dubna 2014 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

30.03. - 03.04.2014
TECHAGRO 2014
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se v letošním roce podílel na společné expozici s ostatními výzkumnými ústavy rezortu MZe. Zaměřili jsme se zejména na propagaci a popularizaci vědy. Hlavním cílem bylo informovat odbornou veřejnost o aplikovaných výsledcích práce jednotlivých výzkumných týmů, které je možné okamžitě realizovat v praxi. Prezentovány byly jak technologie a metodické příručky týkající se postupů při pěstování plodin, tak i metody integrované ochrany rostlin proti škodlivým organizmům, s hlavním zřetelem na systémy regulace plevelů. Expozice byla též zaměřena na ochranu zásob proti škůdcům. V průběhu expozice bylo poskytováno odborné poradenství a konzultační činnost. Byly promítány i naučné filmy. Součástí prezentace byla i výstava odborných knih a dalších publikací. Fotografie z expozice VÚRV, v.v.i. naleznete zde.
Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2014 byl oceněn hlavní cenou Grand Prix modulární secí stroj Falcon (výrobce Farmet a.s.). Na vývoji nové originální technologie zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin se podíleli pracovníci VÚRV, v.v.i., z výzkumného týmu Integrované výživy rostlin (vedoucí týmu Ing. Pavel Růžek, CSc.). Unikátní české technologické postupy podporují konkurenceschopnost našich farmářů a mají značný proexportní potenciál, což potvrdil mimo jiné i nebývalý zájem zahraničních návštěvníků veletrhu. Fotografie naleznete zde.

05.03.2014
Seminář "Hybridní pšenice", Praha
28. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal ve středu 5. března 2014 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

26.02.2014
"Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky", Praha
Tradiční akce se konala v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, ve středu 26. února 2014.
Seminář byl zaměřen na aktuální doporučení ve výživě a ochraně rostlin i v pěstitelských technologiích po zimě 2013/2014. Diskutovány byly změny v legislativě, ekonomice apod., důležité pro zemědělce. Rovněž byly prezentovány konkrétní významné výsledky z výzkumu VÚRV, v.v.i., dosažené v roce 2013. Pozvánku naleznete zde.

15.01.2014
Seminář "Odrůdové technologie", Praha
27. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal ve středu 15. ledna 2014 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

 

Message
zavřít