Archiv akcí 2013
 

16.12.2013
Seminář "The new Australian Grains Genebank", Praha
26. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal v pondělí 16. prosince 2013 od 13:30 hod. v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Referujícím byl Dr. Robert Redden, kurátor nově založené australské genové banky.
Program semináře najdete zde.

11.12.2013
"Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos pro environmentálně vyvážené zemědělství", Praha
Mezinárodní seminář se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Pozvánku naleznete zde.

05.12.2013
Seminář k molekulární biologii a genetice rostlin, Praha
Ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni se konala přednáška profesora Alberta G. Abbotta z College of Agriculture, Forestry and Life Sciences, Clemson University (USA) na téma “
High resolution sequence based dissection of genomic intervals controlling resistance to Sharka disease and chilling requirement in stone fruit trees“. Byly prezentovány možnosti využití nejmodernějších metod v molekulární biologii a genetice rostlin.

04.12.2013
Odborný seminář "Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích", Lukavec u Pacova
Pozvánku a přihlášku naleznete zde: formát .pdf,formát .doc. Pro velký zájem byla akce přeložena do Kulturního domu v Lukavci.

26.11.2013
Odborný seminář na téma "Mykotoxiny", Praha
25. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal v úterý 26. listopadu 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

07.11.2013
"3. přeshraniční bioenergetické fórum", Freiberg-Zug
Projektový partner našeho ústavu pořádal seminář v rámci projektu: Rekultivace plošně zatížených areálů těžkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě v euroregionu Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů k energetickému využití. Podporováno z programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Saskem. Pozvánku naleznete zde

30.10.2013
Odborný seminář "Genofondová kolekce trav ČR", Praha
24. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal ve středu 30. října 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

28.-29.09.2013
"Karlštejnské vinobraní", Karlštejn
Burčák a další produkty nabízeli pracovníci Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně v rámci "Karlštejnského vinobraní", které se konalo ve dnech 28. a 29. září 2013. Program najdete zde.

27.09.2013
"Noc vědců", Praha
V pátek 27. září 2013 se uskutečnila ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. akce nazvaná "Noc vědců". Pracovníci VÚRV, v.v.i. se i v roce 2013 přihlásili skromnou aktivitou k účasti na mezinárodní akci Noc vědců, letos zaměřené na téma "ENERGIE PRO VĚDU, VĚDA PRO POZNÁNÍ, POZNÁNÍ PRO ČLOVĚKA". Vědečtí pracovníci ústavu představili některá svá pracoviště a výzkumné aktivity, zaměřené na biologický potenciál rostlin a možnosti jeho zlepšování, kontrolu bezpečnosti, kvality a původu rostlinných produktů na trhu, kryoprezervaci vegetativně množených rostlin a rostlinné viry - od projevu chorob až k analýze jejich nukleových kyselin. Program akce naleznete zde, informace o jejím konání zde. Můžete si prohlédnout i fotografie.

22.-27.09.2013
"16. Evropské carabidologické symposium", Praha
Hlavním tématem symposia byly interakce mezi člověkem a střevlíkovitými brouky na všech úrovních. Prezentace zahrnovaly nejen ekosystémové služby střevlíkovitých brouků v agroekosystémech i v lesním hospodářství, ale i studium jejich populační biologie, genetiky, disperze a ekosystémových nároků za účelem lepšího managementu krajiny i jednotlivých biotopů pro podporu jejich populací i přímou ochranu. Zvláštní pozornost byla věnována metodologickým aspektům sběru střevlíků a jejich studia, včetně zobrazovacích metod a statistického zpracování dat. Další informace naleznete na webových stránkách symposia.
Informace o uspořádané konferenci naleznete zde, fotografie zde.

19.-20.09.2013
Seminář "Mokřady a zemědělství", Lednice na Moravě
Spoluorganizátorem semináře byl Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., na jeho organizaci se podílela Mgr. Ing. Martina Eiseltová.
Seminář se věnoval významu mokřadů v zemědělské krajině a představil dosavadní poznatky o vzájemné interakci mokřadů a zemědělství, včetně praktických zkušeností s obnovou a možnostmi využití mokřadů v zemědělské krajině. Seminář byl určen zejména zemědělcům, vlastníkům zemědělské půdy, pracovníkům v ochraně přírody a životního prostředí, výzkumným pracovníkům v oblasti zemědělské výroby a ochrany vod a půd, zemědělským poradcům a vodohospodářům a studentům i pedagogům zemědělských a přírodovědeckých oborů. Podrobné informace naleznete na: www.wetlands.cz

14.-15.09.2013
"Vinobraní v Tróji", Praha
Pracovníci Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně představili své produkty při "Vinobraní v Praze - Tróji", které se konalo ve dnech 14. a 15. září 2013 na vinici svaté Kláry (Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Trója).

04.09.2013
Seminář "Kryoprezervace vegetativně množených rostlin"
23. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášeli lektoři z Argentiny a VÚRV, v.v.i.
Program semináře najdete zde.

29.08.-03.09.2013
"Země živitelka", České Budějovice
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu na společné expozici v pavilonu T1.
Prezentovány byly nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Pozornost byla věnována i skladištním škůdcům. Nejvýznamnější škůdci byli součástí expozice, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. Součástí expozice byly jak publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce a knižní publikace, tak i poradenské centrum, kde pracovníci ústavu poskytovali informace návštěvníkům výstavy.
Fotografie z výstavy naleznete zde.

26.06.2013
"Polní den", Humpolec
Polní den pořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. - Pokusné stanice v Humpolci a Družina spol. s.r.o. Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami. Pozvánku a program naleznete zde.
 
26.06.2013
"Polní den - řepka ozimá", Lišany (okr. Rakovník)
Polní den, na jehož pořádání se podíleli i pracovníci VÚRV, v.v.i., byl zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice. Pozvánku na polní den naleznete zde.

26.06.2013
Odborný seminář "Introgression and gene flow", Praha
22. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Přednášejícími byli projektoví kolegové z Argentiny. Program semináře najdete zde.

19.06.2013
"Polní kázání", Olomouc
Akce se konala v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci. Pozvánku naleznete zde.
 
18.06.2013
"Polní den VÚRV, v.v.i.", Praha - Ruzyně
Tradiční polní den ve VÚRV, v.v.i. byl zaměřen na aktuální vliv letošního ročníku na pěstování zemědělských plodin. Aktuální informace k letošní vegetaci byly poskytnuty jak v aule, tak i při následné prohlídce polních pokusů. Pozvánku naleznete zde. Fotografie z akce naleznete zde.
 
18.06.2013
"Polní den BASF", Ivanovice na Hané
Na Pokusné stanici VÚRV, v.v.i. v Ivanovicích na Hané byl 18. června 2013 pořádán jeden z polních dnů BASF, zaměřených na ochranu rostlin a regulaci plevelů. Pozvánku a informace naleznete zde.
 
11.-12.06.2013
Výstava "Naše pole", Nabočany
Pracovníci VÚRV, v.v.i. se tradičně podíleli na celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se konala ve dnech 11. a 12. června 2013 v Nabočanech u Chrudimi. Garantem účasti VÚRV, v.v.i. zaměřené na poradenství pro praxi byl doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Pozvánku a program výstavy naleznete zde.
Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. prezentovali výsledky svého výzkumu v poradenském centru. Návštěvníci měli možnost seznámit se s odbornými publikacemi, certifikovanými metodikami, knižními publikacemi i dalšími materiály. Po oba dny byli přítomni vědečtí pracovníci i akreditovaní poradci, kteří s návštěvníky diskutovali o aktuálních problémech praxe, zejména z oblasti výživy a ochrany rostlin (např. systémy regulace plevelů). Informace o akci a fotografie naleznete zde.

04.06.2013
Seminář a lukařský den "Nové technologie přísevů do TTP pro zlepšení kvality píce a využití v bioplynových stanicích", Jevíčko
Bližší informace o tomto semináři a lukařském dni, pořádaném pracovníky VÚRV, v.v.i. - Výzkumná stanice Jevíčko, ve spolupráci s dalšími pořadateli, naleznete zde.

23.05.2013
Den fascinace rostlinami ve VÚRV, v.v.i.
Posláním „Dne fascinace rostlinami“ je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají. Jde o mezinárodní projekt, vyhlášený Evropskou společností pro rostlinnou biologii. Účastní se jej téměř 40 zemí z celého světa. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se do této akce zapojil již podruhé. Cílem bylo seznámit žáky, studenty a další zájemce s problematikou pěstování plodin, šlechtěním a ochranou rostlin před škodlivými organizmy. „Den fascinace rostlinami" ve VÚRV, v.v.i. se konal ve čtvrtek 23. května v areálu Drnovská 507, Praha - Ruzyně. Další informace a program naleznete zde, plánek jednotlivých expozic zde. Informace o této úspěšné akci naleznete zde, fotografie zde.

22.05.2013
Seminář "Potravinářská kvalita"
21. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal ve středu 22. května 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

17.04.2013
Seminář "Šlechtění (převážně) obilnin"
20. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal ve středu 17. dubna 2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

20.03.2013
Seminář "Houbové choroby obilnin"
19. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal ve středu, dne 20.03.2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

27.02.2013
"Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky"
Tradiční seminář pro zemědělskou praxi, který se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni, byl zaměřen na aktuální doporučení k jarním opatřením při pěstování zemědělských plodin (přezimování škůdců a chorob po letošní zimě, stav rostlin po zimě a jejich regenerace, zásoba vody v půdě a vyplavování živin během zimy, přezimování odrůd apod.). Byly prezentovány i ověřené nové postupy v agrotechnice. Účastníci byli seznámeni i se změnami v legislativě výživy a ochrany rostlin.
Pozvánku, přihlášku a program naleznete zde.

26.02.2013
Seminář na téma molekulární biologie
18. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal dne 26.02.2013 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

13.-14.02.2013
Konference "Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin"
Cílem mezinárodní konference, pořádané ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a ČZU v Praze byla prezentace nejnovějších výsledků teoretického a aplikovaného výzkumu v oblasti stresové fyziologie rostlin, včetně aplikace získaných výsledků ve šlechtění, pěstování a ochraně rostlin. Nosným tématem konference byla problematika zvyšující se variability počasí a jejího vlivu na fyziologické procesy a produkci rostlin. Konference byla určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.
Bližší informace a program naleznete zde.

23.01.2013
Prezentace návrhů oděvů inspirovaných rostlinnou a živočišnou říší
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní uspořádali prezentaci návrhů společenských šatů, vytvořených studentkami Vyšší odborné školy oděvního návrhářství. Modely byly inspirovány rostlinnou a živočišnou říší podle podkladů, které poskytli někteří pracovníci naší instituce. Pozvánku naleznete zde.
O této akci informoval a fotografie přinesl deník.cz.

Message
zavřít