Úspěchy (archiv, 2010 - 2014)

"Cena TA ČR 2014" pro tým Františka Kocourka
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., vedoucí výzkumného týmu "Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům" a hlavní řešitel projektu TA ČR získal významné ocenění Technologické agentury České republiky. V roce 2014 již podruhé vybírala odborná komise nejlepší projekty aplikovaného výzkumu realizované prostřednictvím TA ČR za podpory státního rozpočtu. Vybraným projektům byla udělena prestižní "Cena TA ČR 2014", která je oceněním kvality, invence, péče a odbornosti všech zúčastněných. Projekt prof. Kocourka s názvem "Expertní systém pro podporu rozhodování o užití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí" byl odbornou komisí vyhodnocen jako nejlepší v kategorii „Řešení pro kvalitu života“. Slavnostní předání cen se konalo dne 22. října 2014 v Nové budově Národního muzea v Praze. Význam této Ceny byl zvýrazněn účastí nejvyšších představitelů státu. 
Fotografie z předání ceny si můžete prohlédnout zde.

Ocenění polních pokusů v Čáslavi
Šlechtitelé firmy Syngenta vysoce ocenili kvalitu provádění odrůdových pokusů na Pokusné stanici Čáslav. Pokusy probíhají na pokusné stanici opakovaně a podle slov šlechtitele pana Paula Buryho ty letošní s jarním ječmenem patří k nejlepším, které za celých 30 let své šlechtitelské praxe viděl. Blahopřání a poděkování posílá vedoucímu pokusné stanice panu Vladimíru Lasákovi a celému jeho týmu.

Úspěšný poster Pavla Svobody na konferenci ENBIK
Poster Ing. Pavla Svobody z týmu molekulární genetiky pod názvem “Transkriptomická analýza oddenků pýru plazivého v rané fázi dehydratačního stresu” se umístil mezi třemi nejlepšími na národní bioinformatické konferenci ENBIK, jež představuje multidisciplinární fórum odborníků z oblasti “life science informatics”. Vítězné příspěvky byly odbornou komisí vybrány z bezmála tří desítek posterů. Ocenění je o to cennější, že výsledky své práce prezentovali zástupci předních výzkumných institucí a univerzit, a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Uvedený poster byl rovněž vyhodnocen jako nejlepší poster mladého vědeckého pracovníka (do 35 let).

Úspěch Milana Řezáče - objev nového druhu pavouka
Významný úspěch se podařil RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin). Tento úspěšný výsledek výzkumu VÚRV, v.v.i. byl prezentován v "prime time" na TV NOVA, v ČTK i v denním tisku (iDNES, Novinky).
ČTK: V propasti Macocha objevili neznámý druh pavouka
Propast Macocha v Moravském krase poodhalila entomologům doposud neznámý druh pavouka z čeledi šestiočkovitých. Ten byl pojmenován jako šestiočka moravská. Objevitel pavouka dr. Řezáč se výzkumu pavouků věnuje dlouhodobě. Před šesti lety rovněž na jižní Moravě popsal jiný nový druh pavouka, stepníka moravského. Tentokrát v této lokalitě našel poměrně velkého pavouka, který se vyznačuje kaštanově hnědou přední částí těla s drobnými důlečky. "Své nejbližší příbuzné má v severní Itálii," uvedl zoolog.Pavouk se živí opancéřovanými stínkami a svinkami, k jejichž lovu vyvinul specializovanou strategii. Na rozdíl od jiných druhů pavouků nejsou samci po styku sežráni samicí, ale během života se páří s více samičkami, uvedl Řezáč k nově objevenému druhu. Popis nového druhu bude publikován v časopise Zoological Journal of the Linnean Society, doplnil. V mezinárodním měřítku se Řezáč dostal do povědomí před pěti lety, kdy v Izraeli objevil výjimečnou rozmnožovací strategii pavouka, kterého pojmenoval jako šestiočka sadistická. Samec svým pohlavním orgánem připomínajícím jehlu vbodává spermie přímo do tělní dutiny samičky. Podobný způsob rozmnožování byl předtím popsán jen u některých ploštic.

Mezinárodní ocenění pro Kláru Kosovou
RNDr. Klára Kosová, Ph.D., mladá vědecká pracovnice VÚRV, v.v.i. z týmu "Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění", se dostala do finále mezinárodního projektu "For Women In Science", který organizuje UNESCO a společnost L’Oréal s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. Dr. Klára Kosová se soutěže zúčastnila s projektem „Identification of proteins responsible for cold acclimation and vernalization processes in cold-treated einkorn wheat (Triticum monococcum) lines using two-dimensional differential in-gel electrophoresis (2D-DIGE) approach“, dostala se mezi 13 nejúspěšnějších finalistek do 35 let a získala Čestné uznání L’Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě 2014.

Ocenění příspěvku na konferenci ve Villachu
Příspěvek autorů z VÚRV, v.v.i. ve složení Ing. Pavel Svoboda, Ing. Jan Haberle, CSc. a Ing. Gabriela Kurešová, Ph.D. (výzkumný tým "Produkční fyziologie a výživa rostlin") s názvem "Využití dusíku z kořenové zóny ozimé pšenice v podmínkách sucha a při dostatku vody" získal 3. cenu za vysokou vědeckou kvalitu prezentace na mezinárodní konferenci "13. Alps-Adria Scientific Workshop", která se konala ve dnech 28.04. až 03.05.2014 ve Villachu (Rakousko).

Hlavní cena "Grand Prix" na výstavě TECHAGRO 2014
Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2014 byl oceněn hlavní cenou Grand Prix modulární secí stroj Falcon (výrobce Farmet a.s.). Na vývoji nové originální technologie zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin se podíleli pracovníci VÚRV, v.v.i., z výzkumného týmu Integrované výživy rostlin (vedoucí týmu Ing. Pavel Růžek, CSc.). Unikátní české technologické postupy podporují konkurenceschopnost našich farmářů a mají značný proexportní potenciál, což potvrdil mimo jiné i nebývalý zájem zahraničních návštěvníků veletrhu. Fotografie naleznete zde.

"Českou hlavu 2013" získal Roman Pavela
Ing. Roman Pavela, Ph.D. je laureátem prestižního ocenění "Česká hlava 2013", a to za objev přírodních pesticidů. Podrobnosti zde.

Medaile Ctibora Blattného udělena Janu Mikulkovi
Česká společnost rostlinolékařská udělila dne 6. listopadu 2013 doc. Ing. Janu Mikulkovi, CSc., vědeckému pracovníkovi Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., pamětní medaili Ctibora Blattného za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství.

Cena rektora ČZU za diplomovou práci
Diplomová práce Ing. Kláry Michnové, oceněná v roce 2013 „Cenou rektora ČZU za vynikající diplomovou práci“ byla vypracována ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Odbor rostlinolékařství, Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin, Laboratoř proteomiky. Diplomantku v letech 2012-2013 odborně vedl RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.

Úspěch na studentské vědecké konferenci
Bc. Lenka Matušková obsadila v roce 2013 1. místo na studentské vědecké konferenci ČZU s vědeckou prací  "Vliv konzervantů na populační růst skladištního roztoče Tyrophagus putrescentiae". Vědecká i diplomová práce byly vypracovány ve VÚRV, v.v.i., na Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin. Školitelem specialistou byl RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., práce byla financována ze zdrojů VÚRV, v.v.i. Nyní již Ing. Lenka Matušková nastupuje do VÚRV, v.v.i. na doktorandské studium.

Cena za nejlepší poster na konferenci v Nitře
Ocenění za nejlepší poster na „XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín“ (Nitra, 05. – 07.09.2012) obdrželi autoři práce:
"Production of allergenic proteolytic enzymes to puppy dog food by the stored product mite Tyrophagus putrescentiae" (Petrová, D., Erban, T.)
Mgr. Tomáš Erban je pracovníkem Odboru rostlinolékařství, Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin. Prvním autorem práce je Ing. Dagmar Petrová, která na stejném oddělení pracuje na své doktorské práci.

Významné ocenění pracovníků ústavu v roce 2012
Při slavnostním zahájení 39. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 30. srpna 2012 byly předány ceny ministra zemědělství za nejlepší vědecké práce v roce 2011.
Druhou cenu veřejné soutěže MZe a ČAZV pro vědecké pracovníky za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje obdržel doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor agroekologie), za uplatněnou certifikovanou metodiku pro praxi s názvem „Metody regulace pcháče rolního (Cirsium arvense L. Scop.) na zemědělské půdě“. Práce předkládá odborné veřejnosti ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukční schopnosti a metodách regulace pcháče rolního v jednotlivých plodinách na zemědělské i nezemědělské půdě.
Třetí cenu veřejné soutěže MZe a ČAZV pro mladé vědecké pracovníky získal Mgr. Tomáš Erban (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství), za vědeckou práci s názvem „Purification of tropomyosin, paramyosin, actin, tubulin, troponin and kinases for chemiproteomics and its application to different scientific fields“. Práce popisuje metodu, která umožňuje využitím různých kroků selektivní izolaci proteinů s multidisciplinárním využitím. Poznatky mají uplatnění v biotechnologiích, alergologii, imunologii i buněčné biologii.
Fotografie z předávání cen naleznete zde: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

Cena rektora ČZU v roce 2011 a cena "Grand Prix" na výstavě TECHAGRO 2010 pro publikaci "Encyklopedie ochrany rostlin"
Rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Jiří Balík, CSc. udělil Cenu rektora za nejlepší publikační výstup ČZU v roce 2010 autorům publikace Encyklopedie ochrany rostlin. Spoluautorem této publikace je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor agroekologie). Tato publikace byla oceněna i Cenou Techagra na výstavě TECHAGRO 2010 v Brně.

Významné ocenění mladých pracovníků v roce 2011
Při slavnostním zahájení 38. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2011 byly předány ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji. Ocenění předávali náměstek ministra zemědělství PhDr. Juraj Chmiel, CSc. a předseda České akademie zemědělských věd Mgr. Jan Lipavský, CSc.
Třetí cenu veřejné soutěže pro mladé vědecké pracovníky získal RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství), za studium dopadu pesticidů na přirozené nepřátele škůdců plodin. Výsledky studie ukazují, že i když pesticidy užitečné predátory přímo nezabijí, mohou oslabit jejich schopnost přijímat potravu, o to méně pak tito predátoři regulují škůdce.
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržela v soutěži mladých vědeckých pracovníků RNDr. Klára Kosová, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce), za studium problematiky využití chladem indukovaných proteinů dehydrinů, jako ukazatelů odolnosti rostlin ječmene vůči nízkým teplotám a mrazu.
Cenu rektora ČZU v Praze za vynikající diplomovou práci na téma detekce GMO, vypracovanou v laboratořích VÚRV, v.v.i., získal Ing. Aleš Vráblík (VÚRV, v.v.i., Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce). 
 
Uděleno prestižní Fullbrightovo stipendium
RNDr. Markéta Marečková, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství) získala v roce 2011 prestižní Fullbrightovo stipendium na devítiměsíční pobyt na univerzitě v San Diegu, USA.
 
Oceněné víno z Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně
Ve Výzkumné stanici vinařské v Karlštejně má vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství dlouholetou tradici také produkce kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích. Vysoce hodnocená jsou zejména zdejší vína odrůdy Modrý Portugal - ročník 2008 byl oceněn stříbrnou medailí v soutěži „Vinařské Litoměřice 2011“. Vedle toho byl oceněn i ročník 2007 - v soutěži "TOP 77 vín České republiky".

Oceněná publikace v roce 2010
Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce) obdržel ocenění "The LYTTEL TROPHY 2010" od Alpine Garden Society (Pershore, UK) za publikaci „The Caucasus and its flowers".

Hlavní cena "Grand Prix" na výstavě TECHAGRO 2010
Nový technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin získal v roce 2010 hlavní cenu na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO v Brně. Technologie vznikla ve spolupráci mezi VÚRV, v.v.i. (autoři Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D., Odbor výživy rostlin) a firmami Farmet, a.s. a AGRA GROUP, a.s. 
V principu se jedná o aplikaci nového stabilizovaného hnojiva UREAstabil (popř. v kombinaci s jinými hnojivy) při setí, tedy přímo k osivu. Cílem je snížit náklady na zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin, zvýšit efektivnost hnojení a stabilizovat výnosy a kvalitu produkce.