Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování obilnin k 20. lednu 2020


20.01.2020

Aktuální úroveň mrazuvzdornosti ozimů závisí jak na odrůdě, tak na průběhu počasí od setí na podzim až po celé zimní období. Aktuální mrazuvzdornost se udává v hodnotách letální teploty, LT50. Což znamená teplotu mrazu, při které dojde k odumření 50 % rostlin dané odrůdy vystavené mrazovému testu v laboratorním zařízení. Během zimy se LT50 mění v závislosti na počasí a stavu vývoje rostlin.

Růst a vývoj obilnin na podzim 2019
Ozimy seté v poslední zářijové dekádě vzcházely velmi dobře díky následujícímu teplému a deštivému počasí na začátku října. V některých oblastech (např. části Moravy) se v důsledku dešťů pak posunulo setí až na pozdější termíny v říjnu. Do počátku prosince však všechny porosty stačily vzejít a ozimy dřívějších výsevů i dostatečně odnožily. Růst rostlin pokračoval i v poměrně teplém prosinci. Vývojově jsou nejdále rostliny ječmenů, u kterých se během ledna dále diferencovaly vzrostné vrcholy, takže u hlavní odnože se přiblížily fázi přechodu do reprodukční fáze.

Aktuální mrazuvzdornost 
Dne 12.12.2019 jsme odebrali rostliny ozimé pšenice a ječmene z polních parcel ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni a vystavili je laboratornímu mrazovému testu. Zjištěné hodnoty letální teploty se u odrůd pšenice s vyšší mrazuvzdorností pohybovaly kolem -17 °C (např. Bohemia měla LT50 -17,5 °C), u odrůd se střední odolností kolem -15 až -16 °C (např. Viki měla LT50 -15,7 °C) a u odrůd s nízkou odolností kolem -13 až -14 °C (např. Steffi měla LT50 -13,5 °C). Letální teplota se u dobře odnožených odrůd ozimých ječmenů pohybovala od -13 do -12 °C. Uvedené hodnoty byly z hlediska odolnosti na střední až nižší úrovni, podobně jako v prosinci 2018 a 2017. Příčinou bylo poměrně teplé prosincové počasí, kdy podmínky pro plné otužování rostlin byly nedostatečné. Během druhé poloviny prosince a začátkem ledna došlo opět vlivem teplého počasí k dalšímu pozvolnému snížení odolnosti ozimých obilnin. Letální teplota se u odrůd ozimé pšenice pohybovala v polovině ledna 2020 od -12 do -16 °C.

Výhled na konec ledna a únor 2020 
Pokud přetrvá nadnormální teplé počasí, bude mrazuvzdornost ozimých obilovin nadále klesat. Rostliny budou pokračovat v růstu, ale vzhledem ke zpomalení vývoje v důsledku krátkého dne si pšenice stále zachovají schopnost se při postupném poklesu teploty znovu otužit. Na druhé straně, náhlý a rychlý pokles teplot pod -18 °C by vedl k jejich poškození mrazem.

Dr. Ilja T. Prášil a Ing. Jana Musilová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně

Všechny aktuality

Message
zavřít