Nové projekty NAZV


27.12.2018

Naše veřejná výzkumná instituce získala 23 výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 (ZEMĚ), s počátkem řešení v roce 2019.
Výsledky podpořených projektů jsou/budou k dispozici všem podnikům působících v odvětví zemědělství, lesnictví nebo příslušném pododvětví, a to ZDARMA.

QK1910072
Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910382
Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Helena Kusá, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910281
Zavedení cílené ochrany porostů obilnin proti hmyzím škůdcům v precizním zemědělství
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: doc. RNDr. Alois Honěk, CSc.
Období řešení: 2019–2022

QK1920058
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV,v.v.i.: Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
Období řešení: 2019–2021

QK1910041
Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci k biotickým a abiotickým stresům u pšenice
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: Ing. Jana Chrpová, CSc.
Období řešení: 2019–2023

QK1910476
Zvýšení výnosů a kvality produkce česneku výběrem suchovzdorných a chladuvzdorných klonů na základě molekulárně genetické analýzy
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Jiří Zámečník, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019–2023

QK1910046
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Období řešeni: 2019–2023

QK1910225
Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910269
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu.
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Ilja Prášil, CSc.
Období řešení: 2019–2023

QK1910103
České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví populace
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910018
Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění, koktejlový efekt a další stresory
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910197
Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910165
Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu
Hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Pavel Svoboda
Období řešení: 2019–2023

QK1910334
Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Pavel Nerušil, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019–2023

QK1910277
Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin
Hlavní příjemce: Chmelařský institut s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019–2023

QK1910338
Agrometeorologický systém včasné výstrahy biotických a abiotických rizik
Hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Ilja Prášil, CSc.
Období řešení: 2019–2023

QK1910270
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Jitka Stará, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910070
Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám
Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910343
Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu
Hlavní příjemce: Agrotest fyto, s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Martina Trávníčková
Období řešení: 2019–2023

QK1920214
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Období řešení: 2019–2021

QK1910137
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Období řešení: 2019–2023

QK1920224
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Období řešení: 2019–2021

QK1920124
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR
Hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.
Období řešení: 2019–2021
 

Všechny aktuality

Message
zavřít