Zasedání Vědecké rady VÚRV, v.v.i., 17.01.2019


23.01.2019

Ve čtvrtek 17. ledna se v naší aule konalo 12. zasedání Vědecké rady VÚRV, v.v.i. Zasedání se účastnili nejen přední vědečtí pracovníci v oboru zemědělského výzkumu, ale i představitelé nejvýznamnějších spolupracujících výzkumných a vzdělávacích institucí i nevládních organizací působících v rezortu zemědělství, zástupci uživatelů výsledků výzkumu a zemědělských médií a další hosté (seznam členů VR VÚRV zde).
Úvodní situační zprávu přednesl ředitel ústavu Dr. Jiban Kumar, Ph.D. Kromě informací o rozvoji, aktivitách a úspěších ústavu za rok 2018 prezentoval také současný stav a vývoj financování vědy a výzkumu v ČR. Rozvoj výzkumu a úroveň výsledků výzkumu ve VÚRV oproti situaci analogických výzkumných institucí v zahraniční demonstroval na příkladu německého Julius Kühn-Institut (JKI), se kterým je VÚRV sice srovnatelný ve svém zaměření i vědeckém výkonu, ale podíl institucionálního financování ve VÚRV je pouze cca 35 % oproti téměř 90 % v JKI. Dr. Kumar poukázal na fakt, že v důsledku nízkého podílu institucionální podpory v ČR (49 % vs. 51 % podpora účelová) dochází k velkým systémovým ztrátám, ke snížení efektivity využití financí určených na výzkum a k plýtvání tvořivou kapacitou špičkových vědců. V souladu s doporučením mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR provedeného firmou „Technopolis“, ředitel apeloval na systémové změny financování výzkumu a navýšení institucionální podpory nad 70 %, což by z hlediska dlouhodobé perspektivy vytvořilo lepší podmínky výzkumných organizací efektivněji řešit společensky důležité výzkumné problémy.
Zprávu o činnosti Rady instituce přednesl její předseda Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Zprávu o výsledcích výzkumu VÚRV prezentoval náměstek ředitele pro vědu a výzkum RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. Za rok 2018 publikovali výzkumní pracovníci ústavu více než 100 vědeckých prací evidovaných v databázi Web of Science, přičemž 72 % z nich patřilo do kategorie excelentních výsledků (první a druhý kvartil oboru) a u 14 % článků byl impact factor vyšší než 4. Byla vytvořena také řada kvalitních aplikovaných výsledků – odrůd (5), ověřených technologií (9), metodik (30), užitných a průmyslových vzorů (18) a dalších. Naše výsledky získaly významná ocenění na agrosalonech Techagro a Země živitelka. Pracovníci ústavu také pořádali několik desítek seminářů a konferencí, napsali desítky odborných příspěvků do národních časopisů a přednesli několik stovek přednášek na seminářích pro zemědělce.
Ředitel Dr. Kumar následně ocenil excelentní publikační a aplikované výsledky výzkumu za rok 2018. Autorské kolektivy jednotlivých oceněných výsledků obdržely certifikát a mimořádnou finanční odměnu (přehled oceněných výsledků zde).
Další část zasedání patřila příspěvkům externích členů Vědecké rady, kteří vyzvedli vysoký vědecký výkon a dynamický rozvoj instituce, pokrok v transferu výsledků výzkumu do praxe a úspěchy v propagaci směrem k širší veřejnosti. Prezident Agrární komory ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. apeloval na to, aby se vědci VÚRV vedle své špičkové výzkumné práce a dosahování vynikajících výsledků více angažovali také v médiích, pomohli zlepšit obraz zemědělství mezi širokou veřejností a pokusili se korigovat různé zavádějící informace. Předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha a předseda Asociace soukromého zemědělství Ing. Josef Stehlík uvítali iniciativu vedení ústavu zintenzivnit spolupráci s nevládními organizacemi působícími v oblasti zemědělství.

S krátkými proslovy vystoupili:
Dr. Ing. Pavel Horčička, ředitel šlechtění f. Selgen, a.s.
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR
Ing. Jan Marek, CSc., ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády ČR
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd
Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Ing. Martin Sedláček, ředitel Profi Press s.r.o.
Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., první proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU
RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Rada na svém zasedání následně projednala Periodickou zprávu o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za rok 2018 a po zodpovězení dotazů oponenta prof. Ing. Pavla Ryšánka, CSc. periodickou zprávu schválila.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vědecká rada VÚRV, v.v.i. má 35 členů a je poradním orgánem ředitele pro oblast vědecko-výzkumné činnosti instituce. Rada projednává zejména úroveň vědecké práce instituce, směry výzkumné činnosti v návaznosti na přenos výsledků výzkumu do praxe, vědecko-výzkumnou spolupráci národní a mezinárodní a schvaluje zprávy Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné instituce. Rada se schází jednou za rok, obvykle v lednovém termínu.


Ředitel VÚRV, v.v.i. Ing. Jiban Kumar, Ph.D.


RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. přebírá Cenu ředitele VÚRV, v.v.i. za významný aplikovaný výsledek - netoxickou návnadu s rostlinným atraktantem pro monitorování škodlivých hlodavců


Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR


Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR


Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR


RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.


prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., první proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU


Členové Vědecké rady VÚRV, v.v.i. a hosté zasedání

Všechny aktuality

Message
zavřít