Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování ozimých obilnin k 20. lednu 2019


22.01.2019

Aktuální úroveň mrazuvzdornosti ozimů závisí jednak na odrůdě a jednak na průběhu počasí od setí na podzim až po celé zimní období. Odrůdové odolnosti k zimním stresům uvádíme pro sortiment ozimé pšenice ve stupních zimovzdornosti (SZ) v tabulce na webu VÚRV. Aktuální mrazuvzdornost se udává v hodnotách letální teploty, LT50, což znamená teplotu mrazu, při které dojde k odumření 50 % rostlin dané odrůdy vystavené mrazovému testu v laboratorním zařízení. Během zimy se LT50 mění v závislosti na počasí a stavu vývoje rostlin (přehled metod – viz odkaz na tabulku na webu výše).

Růst a vývoj obilnin na podzim 2018
Během letošního podzimu ozimé pšenice a ječmeny seté v poslední zářijové dekádě vzcházely velmi dobře díky vydatným srážkám koncem září. Tyto výsevy vytvořily do začátku zimy (prosince) velmi dobře zapojené porosty s tvorbou několika odnoží. Ozimy seté v první říjnové dekádě a později začaly kvůli trvajícímu suchu vzcházet až začátkem listopadu a to až po srážkách koncem října. Z počátku byly řidší, ale v teplém období na podzim a v prosinci dosáhly fáze počátku odnožování.

Aktuální mrazuvzdornost
14.12.2018 jsme odebrali rostliny ozimé pšenice a ječmene z polních parcel a ve VÚRV Ruzyni je vystavili mrazovému testu. Zjištěné hodnoty LT50 se u odrůd pšenice s potenciálně vysokou mrazuvzdorností, např. Bohemia, pohybovaly kolem -16 °C, odrůdy se střední odolností jako např. RGT Reform, Viki kolem -14 až -15 °C a odrůdy s nízkou odolností např. RGT Sacramento kolem -12 °C. LT50 se u slabě narostlých ozimých ječmenů pohybovala od -13 °C až po -11 °C. Stanovená prosincová mrazuvzdornost odrůd ozimých obilnin se tedy pohybovala na poměrně nižší úrovni, podobně jako minulý rok v prosinci 2017. Příčinou nižší odolnosti byl poměrně teplý a vlhký prosinec, kdy podmínky pro otužování rostlin byly slabé.

Výhled na leden a únor 2019
V současné době se porosty ozimých obilnin postupně otužují díky nízkým a mrazivým teplotám vzduchu v oblastech beze sněhu. Ozimé pšenice zůstávají ve vegetativní fázi s malou diferenciací vzrostného vrcholu, ozimé ječmeny mají vzrostné vrcholy hlavního stonku v pokročilejší fázi, na rozdíl od postranních odnoží. V takové fázi jsou obilniny (zejména pšenice) schopny se postupně dootužit a pokud nedojde k náhlému nebo silnému poklesu teplot mohou dosáhnout poměrně vyšší mrazuvzdornost. Naproti tomu v některých vyšších oblastech např. na Českomoravské vrchovině se vyskytuje souvislá vrstva sněhu 10 a více cm. Jelikož sníh zde napadl na nezamrzlou půdu, může těmto porostům hrozit vyležení tj. napadení plísní sněžnou, pokud tato sněhová pokrývka vydrží až do konce března.

Ing. Jana Musilová a Dr. Ilja T. Prášil
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně
 

Všechny aktuality

Message
zavřít