Dotace 2019, nový DZES 5


17.02.2019

V listopadu 2018 zveřejnilo MZe na svém serveru eAGRI půdoochranné technologie k novému DZES 5. Přehled schválených půdoochranných technologií je uveden na stránkách 20 až 24 textového podkladu pro příručku "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019".

Dne 13.12.2018 vyšly ve Sbírce zákonů pod č. 292/2018 Sb. a č. 293/2018 Sb. novely nařízení vlády ke kontrole podmíněnosti (NV č. 48/2017 Sb.) a k přímým platbám (NV č. 50/2015 Sb.).

Aktuální prezentaci Ing. Kozlovské z 20.02.2019 ke schváleným podmínkám pro dotace v roce 2019 si můžete stáhnout zde. Návod pro kreslení v LPIS najdete zde

Jako nová protierozní technologie byla schválena např. i aplikace vhodné organické hmoty do půdy, a to jak na mírně erozně ohrožených půdách (MEO, pro kukuřici, brambory, ...), tak i na silně erozně ohrožených půdách (SEO, pro ostatní obilniny a řepku):
"Aplikace organické hmoty do půdy – před založením porostu ... je v rámci agrotechnického postupu v příslušném hospodářském roce (tzn. po 1. červenci roku předcházejícího roku podání Jednotné žádosti) provedeno zapravení tuhých organických hnojiv nebo tuhých statkových hnojiv vznikajících jako vedlejší produkt při chovu hospodářských zvířat (s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže) v minimální dávce 25 tun na hektar."

Jaká hnojiva splňují výše uvedené požadavky? Podle terminologie zákona o hnojivech jsou to zejména
- tuhá organická hnojiva: kompost, digestát - separát, tuhý digestát (z kontejnerových BPS)
- tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat (mimo drůbeže): hnůj, separát kejdy

Z výše uvedeného vyplývá, že bude uznáno např. i zapravení hnoje na podzim 2018 pro kukuřici zasetou na jaře 2019.

Máte-li zájem o podrobnější informace k praktickému uplatnění DZES 5 a dalších požadavků na dotace v roce 2019, můžete se zúčastnit různých školení a seminářů na toto téma nebo se přímo obrátit na poradenské centrum VÚRV, v.v.i. (Ing. Kozlovská, Ing. Klír).

 

Všechny aktuality

Message
zavřít