Dotace 2019, nový DZES 5


16.04.2019

Dne 15. dubna 2019 byl na portálu eAGRI zveřejněn Návod na provádění zákresů v jednotné žádosti 2019. Jedná se o názornou prezentaci vysvětlující použití nástrojů pro provádění zákresů v Jednotné žádosti 2019, včetně praktických návodů. Do žádosti se totiž nově musí zakreslit pozice pozemků s různými plodinami, pokud se na jednom DPB pěstuje více než jedna plodina.

Na podzim 2018 MZe zveřejnilo půdoochranné technologie k novému DZES 5. Jejich přehled je uveden na stránkách 20 až 25 textového podkladu pro příručku "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019". Aktualizovaná verze (ke stažení zde) byla zveřejněna na webu eAGRI dne 2. dubna 2019.

Dne 4. dubna 2019 byla zveřejněna i Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019.

Aktuální metodiky 2019 pro dotace na AEKO, EZ atd. najdete zde.

ad DZES 5: Jako nová půdoochranná technologie (PT) byla schválena např. i aplikace vhodné organické hmoty do půdy, a to jak na mírně erozně ohrožených půdách (MEO, pro kukuřici, brambory, ...), tak i na silně erozně ohrožených půdách (SEO, pro ostatní obilniny a řepku):
"Aplikace organické hmoty do půdy – před založením porostu ... je v rámci agrotechnického postupu v příslušném hospodářském roce (tzn. po 1. červenci roku předcházejícího roku podání Jednotné žádosti) provedeno zapravení tuhých organických hnojiv nebo tuhých statkových hnojiv vznikajících jako vedlejší produkt při chovu hospodářských zvířat (s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže) v minimální dávce 25 tun na hektar. Musí jít o hnojivo s obsahem sušiny nad 13 %. Hnojiva splňující požadavky PT jsou zejména tato:

  • tuhá organická hnojiva: kompost, digestát – separát, tuhý digestát (z kontejnerových BPS);
  • tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat (mimo drůbeže): hnůj, separát kejdy.

Postup se považuje za splněný i v případě, že založení porostu přímo předcházela meziplodina."

Z výše uvedeného vyplývá, že bude uznáno např. i zapravení hnoje na podzim 2018 pro kukuřici zasetou na jaře 2019.

Máte-li zájem o podrobnější informace k praktickému uplatnění DZES 5 a dalších požadavků na dotace v roce 2019, můžete se zúčastnit různých školení a seminářů na toto téma nebo se přímo obrátit na poradenské centrum VÚRV, v.v.i. (Ing. Kozlovská, Ing. Klír).

Novely nařízení vlády ke kontrole podmíněnosti (NV č. 48/2017 Sb.) a k přímým platbám (NV č. 50/2015 Sb.) byly vydány dne 13.12.2018 ve Sbírce zákonů pod č. 292/2018 Sb. a č. 293/2018 Sb.

 

Všechny aktuality

Message
zavřít