Nové směry v půdoochranných systémech zpracování půdy


07.12.2018

Průběh počasí v roce 2018 odhalil některé problémy v agrotechnických postupech, které bude třeba při obdobných povětrnostních podmínkách v příštích letech změnit. Rozhodující bude, jak dokážeme udržet a postupně zlepšovat kvalitu půdy a její schopnost zadržet vodu ze srážek a efektivně s ní hospodařit. Zpracování půdy bude muset být mnohem šetrnější než nyní a každý přejezd techniky posuzován z hlediska možného poškození půdní struktury, ztráty vody a rozkladu organických látek v půdě.

Půda by měla být co nejdelší dobu během roku zakryta rostlinami nebo rostlinnými zbytky, které snižují riziko vodní a větrné eroze, omezují výpar a prohřívání půdy v letních měsících. Větší ztráty půdy než v minulých letech budou dle předpokladů větrnou erozí, jejíž následky nejsou tak vidět jako u vodní eroze, ale vzhledem k zasažené ploše půdy mohou být její ztráty i vyšší. Kromě toho prachové částice s rezidui pesticidů a hnojiv mohou znečišťovat okolní prostředí, včetně lesů a povrchových vod. Riziko větrné eroze je možné mimo jiné snížit šetrnějším zpracováním proschlé půdy a lepší péčí o její povrchovou strukturu.

Větší uplatnění než nyní budou mít konzervační postupy při zpracování půdy s přímým setím do mulče nebo pásů zpracované půdy (strip till). Pro zlepšení struktury půdy a její retenční schopnosti je nutné pravidelné vápnění, hnojení kvalitními statkovými a organickými hnojivy s vyšším poměrem C : N (hnůj, kompost, separát, sláma, zelené hnojení), pěstování meziplodin a víceletých pícnin. Při intenzivním zpracování půdy a jejím kypření spojeném s podporou mineralizace organických látek v půdě je nutné pro dosažení vyrovnané bilance zvýšit návratnost organických látek zpět do půdy organickým hnojením. V této souvislosti může být problémem diskutovaný zákaz používání glyfosátů, který může vést k většímu uplatnění orby a kypření půdy při likvidaci plevelů.

Vhodné postupy při zpracování půdy a hnojení pro lepší hospodaření s vodou a organickou hmotou v půdě: 

  • pásové zpracování půdy a přímé setí do mulče: omezuje vodní erozi na svažitých půdách, snižuje ztráty vody výparem, zlepšuje bilanci organických látek v půdě
  • setí do hrubé brázdy po orbě se zpracováním úzkého pásku a seťového lůžka: zlepšuje zadržení vody ze srážek a vláhový režim v půdě a omezuje vodní erozi
  • zakládání porostů širokořádkových plodin půdoochrannými technologiemi s úpravou povrchu půdy: zlepšuje zadržení vody ze srážek v půdě a omezuje vodní erozi
  • plečkování cukrovky a kukuřice s vytvořením hrubé struktury na povrchu půdy a akumulačních prostorů pro zadržení vody v půdním profilu: zlepšuje zadržení srážkové vody v půdě, omezuje vodní a větrnou erozi, přivádí vodu ke kořenům rostlin a do míst s podpovrchovou aplikací hnojiv
  • při každém zpracování půdy je třeba hodnotit také jeho přímý vliv na ztráty vody z půdy a následný vliv na zadržení vody ze srážek, a rovněž zohlednit vliv kypření a provzdušnění půdy na rozklad organických látek v půdě (intenzivnější kypření provádět pokud možno při nižších teplotách půdy)
  • při optimalizaci hnojení používat variabilní dávky hnojiv na základě výnosových map, dostupnosti vody pro rostliny a výsledků diagnostických metod výživného stavu půd a rostlin; používat minerální hnojiva s regulovaným uvolňováním živin
  • omezení plošné aplikace minerálních dusíkatých hnojiv a digestátu v letním období, včetně vyrovnávací dávky dusíku na slámu: sláma se většinou rozkládá později a aplikovaný dusík může podpořit rozklad organických látek v půdě a zvýšit ztráty C nárůstem emisí CO2

Článek v plném znění byl publikován v časopisu Úroda. Uvedenou problematikou se zabývá i nová certifikovaná metodika pro praxi "Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát". Témata vhodných agrotechnických postupů byla diskutována i na odborných seminářích pořádaných 29. listopadu v Praze – Ruzyni nebo 6. prosince v Lukavci u Pacova.

Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol.
výzkumný tým Integrované výživy rostlin


Příprava půdy k setí ozimé řepky v letošním roce


Poškozená povrchová struktura půdy s rostlinami řepky

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít