Přihnojování řepky na podzim, nižší účinnost pesticidů v roce 2018


02.10.2018

V současné době je třeba i při běžně používaném přihnojení ozimé řepky listovými hnojivy postupovat uvážlivě na základě rozborů rostlin. U nevyrovnaných porostů přihnojením zejména dusíkem často více podpoříme větší rostliny s většími listy a tím ještě zvýšíme již dost velké rozdíly. V případě nedostatku některé makroživiny (např. síra) se projeví její nedostatek zpravidla dříve u méně narostlých rostlin s menšími kořeny. U mikroprvků (např. bór) se naopak mohou příznaky nedostatku projevit po rychlém růstu dříve u větších rostlin. Také při aplikaci morforegulátorů růstu mohou být více regulovány rostliny v nižších vývojových fázích, a to zejména, když jsou již větší rostliny přerostlé.

V letošním roce byly problémy s nižší účinností některých pesticidů (nejvíce u insekticidů) v důsledku vysokého nebo nízkého pH použité vody. Běžně používaná voda z vodních toků měla při absenci srážek a větším výparu často vyšší pH a účinnost některých insekticidů se významně snižovala. Ekologicky šetrnější a lépe rozložitelné účinné látky v nově povolených pesticidech jsou citlivější na optimální pH a na obsah kationtů v použité vodě, proto již dnes je v zahraničí při aplikaci některých přípravků doporučováno použití deionizované vody. U většiny pesticidů se optimální pH postřikové jíchy pohybuje mezi 5 až 6 (až 6,5 např. u pyrethroidů). Zvýšení hodnoty pH nad 7 již může významně snižovat účinnost některých přípravků. Například u běžně používaného insekticidu Nurelle je při pH pod 7 poločas rozpadu účinné látky více než 30 dní, zatímco při pH okolo 8 jen 1-2 dny. Glyphosáty učinkují dobře při pH roztoku okolo 5, ale sulfonylmočovinové přípravky potřebují pH vyšší. Zcela inaktivovat mohou některé účinné látky (glyphosate, diquat) příměsi jílových částic při čerpání zakalené vody z rybníka nebo při použití tvrdé vody s rozpuštěnými ionty Mg2+, Ca2+, Na+ a K+, na které se váží anionty účinných látek. Většina pesticidů by měla být formulována tak, aby se eliminovalo negativní působení nevhodného pH a tvrdosti vody, případně lze za tímto účelem použit některé pomocné adjuvanty, či jiné látky. Citlivost k pH vody by měla být uvedena na etiketě každého přípravku.

Někteří agronomové do postřiků s pesticidy přidávají močovinu, DAM, SAM, síran hořečnatý, různá listová hnojiva apod., čímž dále upravují pH roztoků. Například přídavek močoviny může zvýšit pH roztoku o jednu jednotku i více. Vzhledem k častému provádění postřiků v letošním roce při vysokých teplotách vzduchu souvisejících s rychlým odparem vody s rozpuštěnými účinnými látkami z povrchu listů, omezením vstupu těchto látek do listů a již zmíněném nevhodném pH působily některé účinné látky místo několika dní jen několik hodin. U některých herbicidů došlo ke snížení účinnosti při aplikaci na přehřátý povrch půdy nebo při její nevhodném pH, které můžeme mimo jiné ovlivnit aplikací některých minerálních hnojiv.

Tabulka: Hodnota pH roztoků močoviny ve vodě z vodovodního řadu (teplota 20 °C)

  Ihned po rozpuštění Po 0,5 hod. Po 1 hod.
Čistá voda 6,3 6,6 6,6
5% roztok močoviny 8,2 8,1 8,1
10% roztok močoviny 8,8 8,5 8,4

Výsledky byly získány za finanční podpory MZe ČR č. RO0418. Více informací můžete získat na připravovaných již tradičních odborných seminářích, které budou pořádány v listopadu v Ruzyni a v Lukavci – sledujte naše webové stránky

Autoři:
Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D.
VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrované výživy rostlin

Předchozí článek na téma zpracování půdy, hnojení řepky a aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy v podmínkách vysokých teplot a nedostatku srážek, publikovaný na našem webu dne 10.08.2018 naleznete zde.

Všechny aktuality

Message
zavřít