Orientační bilance živin a organické hmoty v zemědělském závodě


21.05.2019

Děkuji za příznivé reakce a odezvy! Na základě doporučení a návrhů z praxe byl program doplněn o výpočet dílčí bilance živin na ornou půdu a trvalé kultury, zejména trvalé travní porosty. Jak se říká, "louky jsou matkou polí", ale pokud se dlouhou dobu z luk jen odváží píce a nevrací se živiny (fosfor, draslík, …) dochází k ochuzování půdy. Samostatnou otázkou je vývoj pH a potřebné vápnění.

Aktualizovanou verzi programu z 03.05.2019 si můžete stáhnout zde, upřesněné vysvětlivky zde.
Nově je umožněna změna barvy písma u vkládaných údajů nebo vybarvení buněk. Nepřetahujte, prosím, buňky, jinak se poškodí vzorce. Údaj napsaný na nesprávné místo překopírujte nebo přepište.

Program je nastaven na hodnocení hospodářského roku 2017/2018, ale samozřejmě jej lze použít i pro jiné roky (rok skutečné nebo plánované sklizně se uvede v buňce C4). Program lze využít i pro odhad potřeby nákupu minerálních hnojiv na další hospodářský rok. Jedná se pak o orientační výpočet na základě předpokládané struktury plodin a jejich cílových výnosů, s přihlédnutím k živinám ve statkových a organických hnojivech, příp. upravených kalech, které má zemědělský závod k dispozici pro organické hnojení.

Úpravy programu k 03.05.2019:

  • při korekci produkce slámy (pokud je vyplněná buňka E57 se skutečnou sklizní slámy) se koriguje nejen vypočítaný odběr živin, ale nově i přívod organických látek slámou zapravenou do půdy
  • pro automatický výpočet přívodu organických látek do půdy byl u řepky zvýšen poměr sláma : semeno na 2,2 
  • doplněn výpočet dílčí bilance za ornou půdu a trvalé kultury, k tomu je ale nutné do buněk J, K, L-M v řádku 32 uvést minerální hnojení aplikované jen na ornou půdu (hodnota v tunách živin musí být nižší nebo stejná jako v řádku 31, kde je uvedena celková spotřeba na zemědělskou půdu)
  • doplněna možnost vložit vlastní hodnoty dle rozboru statkových hnojiv, organických hnojiv a upravených kalů (původně to bylo možné jen u digestátu a digestátu - fugátu)
  • doplněny informace, že se ve vstupech neuvádějí technologické vody (nejsou hnojivo), ani přívod pastvou; stejně tak se na straně výstupů neuvádí odhad spasené píce
  • doporučené hnojení v řádku 33 (červeně) je nastaveno na vyrovnanou bilanci fosforu a draslíku na půdách s optimální zásobou přístupných živin, ale samozřejmě lze hnojit více, pro vylepšení půdních zásob, které již klesly na kritické hodnoty

Při dřívější aktualizaci již byla doplněna možnost vložit vlastní údaje o obsahu sušiny v kukuřici sklizené na siláž a skutečnou sklizeň slámy. Pro zjednodušení vkládání údajů o přívodu živin v minerálních hnojivech byla připravena nová tabulka (list "Přepočet ze hnojiv na živiny"). Je určena pro automatický přepočet všech běžně používaných minerálních hnojiv ze zboží na čisté živiny (N, P2O5, K2O). Přidat lze samozřejmě i další hnojiva. Pro ekonomické vyhodnocení výsledků bilance si lze zadat své vlastní ceny živin, podle ceny nakupovaných minerálních hnojiv, nebo použít přednastavené průměrné hodnoty.

V rámci přípravy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 (SZP 2020+) je připravován nový standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zaměřený na hospodaření se živinami, včetně jejich bilancování. Tento nový DZES „Nástroj pro setrvalé hospodaření se živinami“, příp. poradenský nástroj by měl v sobě zahrnovat tyto prvky:
     • návaznost na informace z LPIS,
     • informace ze vzorkování půd,
     • informace o způsobech hospodaření, osevních sledech a cílových výnosech,
     • návaznost na platné limity a požadavky na hospodaření se živinami,
     • kompletní bilance živin.

K tomu se již v ČR připravují potřebné legislativní podklady (evidence výnosů na úrovni pozemků, průměrné hodnoty odběru živin plodinami, apod.). Do 5. akčního programu nitrátové směrnice (od hospodářského roku 2020/2021) je navrhován požadavek na dodržení bilančního přebytku dusíku ve výši max. 70 kg/N z.p. zemědělského závodu hospodařícího ve zranitelných oblastech. Vzhledem k meziročním výkyvům povětrnosti (sucho) se uvažuje o hodnocení kluzného tříletého průměru, tedy s možností kompenzace vyššího bilančního přebytku v jiných letech...

Uvítám Vaše připomínky, náměty na další vylepšení programu i zaslání vyplněné bilance zpět - pro posouzení výsledků a další spolupráci v oblasti výživy rostlin a hnojení.

Jan Klír
 

Všechny aktuality

Message
zavřít