Orientační bilance živin a organických látek v zemědělském závodě


14.03.2019

V rámci přípravy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 (SZP 2020+) je připravován nový standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zaměřený na hospodaření se živinami, včetně jejich bilancování. Tento nový DZES „Nástroj pro setrvalé hospodaření se živinami“ by měl v sobě zahrnovat tyto prvky:
     • návaznost na informace z LPIS,
     • informace ze vzorkování půd,
     • informace o způsobech hospodaření, osevních sledech a cílových výnosech,
     • návaznost na platné limity a požadavky na hospodaření se živinami,
     • kompletní bilance živin.

Pro výpočet orientační bilance živin a organických látek byl již v předstihu ve VÚRV, v.v.i. vytvořen jednoduchý program (2016, aktualizace v roce 2018 a 2019), ve formě sešitu MS Excel. 
Můžete si tedy stáhnout a používat aktualizovaný program (verze ze 14.03.2019, doplněny průměrné výnosy ČR za rok 2018, jako příklad) pro bilance základních živin (dusík, fosfor, draslík) a organických látek (OL) v zemědělském závodě za hospodářský rok 2017/2018.
Tento program lze využít i pro odhad potřeby nákupu minerálních hnojiv na hospodářský rok 2018/2019. Jedná se pak o orientační výpočet na základě předpokládané struktury plodin a jejich cílových výnosů, s přihlédnutím k živinám ve statkových a organických hnojivech, příp. upravených kalech, které má zemědělský závod k dispozici pro organické hnojení.
Program lze samozřejmě použít i pro jiné roky (rok skutečné nebo plánované sklizně se uvede v buňce C4).

Vysvětlivky k formě vkládaných údajů o výnosech plodin naleznete zde.
Aktualizovaná verze programu umožňuje přesnější výpočet bilance živin i organických látek, neboť místo přednastavených průměrných dat je možné vložit vlastní údaje o obsahu sušiny v kukuřici sklizené na siláž, skutečné sklizni slámy i analýzou zjištěném obsahu živin v digestátu. Pro zjednodušení vkládání údajů o přívodu živin v minerálních hnojivech byla připravena nová tabulka (list "Přepočet ze hnojiv na živiny"). Je určena pro automatický přepočet všech běžně používaných minerálních hnojiv ze zboží na čisté živiny (N, P2O5, K2O).
Pro ekonomické vyhodnocení výsledků bilance si lze zadat své vlastní ceny živin, podle ceny nakupovaných minerálních hnojiv, nebo použít přednastavené průměrné hodnoty.

Uvítám Vaše připomínky, náměty na další vylepšení programu i zaslání vyplněné bilance zpět - pro posouzení výsledků a další spolupráci v oblasti výživy rostlin a hnojení.

Jan Klír
 

Všechny aktuality

Message
zavřít