Nové certifikované metodiky pro praxi


15.01.2019

Přehled všech metodik pro praxi, dalších publikací a článků zařazených do informačního systému VÚRV, v.v.i. najdete ve vyhledávači. V možnostech "rozšířeného hledání" jsou předběžně zaškrtnuty "Metodiky"; pro vyhledávání jiného druhu publikací a výsledků lze zaškrtnout další příslušné volby.

Ve vyhledávači je samozřejmě možné hledat i podle slov v textu ("fulltext"), roku vydání, klíčových slov a autorů...

Vydané metodiky jsou do informačního systému vkládány postupně. Ty nejnovější jsou aktuálně uvedeny a nabízeny ke stažení zdarma v přehledu níže.

Koncem roku 2017 a v roce 2018 byly vydány tyto nové certifikované metodiky:

Metodiky vydané v roce 2018

Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
Metodika je zaměřena na hospodaření se živinami, zejména s dusíkem při pěstování zemědělských plodin. Na základě analýzy přírodních a výrobních podmínek v zájmové oblasti s vysokým podílem zavlažované zeleniny a brambor pěstovaných na propustných půdách popisuje metodika obecně platné faktory zvyšující riziko ztrát dusíku do prostředí. Zvýšené riziko vyplavení dusičnanů představuje zejména vysoká zranitelnost půdního prostředí v kombinaci s intenzívním hospodařením. Výsledky řešení jsou shrnuty do přehledu hlavních rizik ztrát dusíku a doporučených postupů pro jejich snížení. Podrobně jsou popsány i prakticky využitelné metody pro hodnocení míry rizika vyplavení dusičnanů v závislosti na půdě, plodině, dosahu kořenů, systému pěstovaní, závlaze a povětrnostních podmínkách. V návaznosti na to jsou navrženy vhodné postupy zpracování půdy a hnojení zlepšující využití dusíku i rovnoměrnost zasakování vody... 
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Jan Haberle, CSc., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Pavel Svoboda
Výzkumné týmy VÚRV, v.v.i.: Poradenské centrumProdukční fyziologie a výživa rostlin, Integrovaná výživa rostlin, Zemědělská pedologie a pedobiologie

Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, zahrádkářům, výrobcům a uživatelům organických hnojiv a pěstebních substrátů, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům základní informace o možnostech výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní hnojení zemědělských plodin.
Autoři: Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Vojtěch Váňa
Výzkumné týmy VÚRV, v.v.i.: Zemědělská pedologie a pedobiologie,Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny

Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS
Metodika stanovuje progresivní postupy hodnocení vybraných parametrů nutriční hodnoty krmiva (obsah sušiny, N-látek, hrubé vlákniny, škrobu, neutrálně detergentní vlákniny, stravitelnost organické hmoty apod.), stanovovaných v usušených a semletých vzorcích konzervované kukuřičné siláže pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS). Hodnota koeficientu determinace (R2) validačního souboru (n=20) se pohybovala v rozmezí hodnot 0,58–0,97. Přínosem metody NIRS je podstatné zvýšení efektivnosti a rychlosti prováděných exaktních rozborů ve smyslu naplnění praktických potřeb široké obce uživatelů. Měření (stanovení) je pracovně bezpečné a nemá negativní vliv na životní prostředí. Metodika je primárně určena uživatelům v zemědělských podnicích s rozvinutou živočišnou výrobou (zemědělské provozy), v zemědělském výzkumu (včetně vysokých škol) a ve státních institucích.
Autoři: Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Ing. Václav Jambor, CSc.*
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Spolupracující instituce: NutriVet s.r.o.*

Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
Metodika je zpracována pro potřeby Státní veterinární správy k tlumení varroázy. Je zaměřena na problematiku týkající se identifikace rezistence roztoče Varroa destructor vůči akaricidní látce tau-fluvalinát. Metodika přináší dva postupy pro stanovení citlivosti roztočů vůči tau-fluvalinátu, které lze používat společně nebo jednotlivě.
Autoři: doc. Mgr. Jan Hubert, Ph.D.1, Ing. Marta Nesvorná1, Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.2, MVDr. Martin Kamler2, 3, Ing. Jitka Stará, Ph.D.1
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.1: Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Spolupracující instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze2, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.3 

Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Metodika je určena širokému okruhu zájemců. Cílovou skupinu představují zejména odborní pracovníci Státní veterinární správy (SVS), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a pracovníci v oboru toxikologie a kontaminace životního prostředí. Využití metodiky vidí autoři také ve výuce a budoucí praxi oborů přírodovědných, veterinárních, chemických i lékařských na českých vysokých školách. V neposlední řadě ji využije i široká včelařská veřejnost jak pro vzdělávání, tak i pro praktické postupy při řešení případů otrav včel.
Autoři: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.1, MVDr. Martin Kamler2 a kol.
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: 1Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Spolupracující instituce: 2Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., ALS Czech Republic, s. r. o., Česká zemědělská univerzita v Praze

Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel
Metodika je určena pro prohlížitele včelstev (asistenty veterinárních inspektorů), úřední a praktické veterinární lékaře a samozřejmě i pro samotné včelaře v zájmovém i profesionálním provozu. Najde uplatnění i při výuce a školení včelařů dálkového učebního studia a během jednorázových včelařských kurzů zaměřených na zdraví a nemoci včel.
Autoři: MVDr. Martin Kamler1, RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.2, Jan Hubert2
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: 2Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Spolupracující instituce: 1Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Cílem metodiky je podpora tvorby odrůd určených pro ekologické zemědělství a vytvořených v podmínkách ekologického zemědělství ve spolupráci s ekologicky hospodařícími zemědělci. Metodika je určena zejména ekologickým zemědělcům a odborníkům z oblasti výzkumu, kteří mají zájem o spolupráci na tvorbě odrůdy pšenice vhodné do konkrétních půdně-klimatických podmínek.
Autoři: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., 
            doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Genová banka 
Spolupracující instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
                                        Česká zemědělská univerzita v Praze,

Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin v obilovinách, pokud možno před jejich produkcí a akumulací, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a možnosti využití těchto postupů např. pro hodnocení zdravotní a hygienickou nezávadností rostlinných produktů. V průběhu vypracovávání metodiky byly uvedené postupy využity ke zjištění kontaminace skladovaného obilí houbami produkujícími ochratoxin A a citrinin.
Autoři: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, RNDr. David Novotný, Ph.D.
Výzkumný tým: Ekologie a diagnostika houbových patogenů

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Autoři: Ing. Jana Jarošová, Ph.D., Ing. Pavla Bartáková, Ing. Michaela Broženská, Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 
Výzkumný tým: 
Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. Druhé aktualizované vydání reaguje na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, vydanou v roce 2018 pod č. 27/2018 Sb.
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Haberle, CSc., 
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.
Výzkumný tým:
Poradenské centrum

_____________________________________________________________

Metodiky vydané koncem roku 2017

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Zakládání kukuřice seté do travních porostů na orné půdě s využitím půdoochranné technologie pásového zpracování půdy

Výživa a hnojení produkčních chmelnic

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů 

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV)

Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách

Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin

Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného 

Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů

Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech

Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů

Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice 

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

 

Všechny aktuality

Message
zavřít