Nové certifikované metodiky pro praxi


13.07.2018

Přehled všech metodik pro praxi, dalších publikací a článků zařazených do informačního systému VÚRV, v.v.i. najdete ve vyhledávači. V možnostech "rozšířeného hledání" jsou předběžně zaškrtnuty "Metodiky"; pro vyhledávání jiného druhu publikací a výsledků lze zaškrtnout další příslušné volby.

Ve vyhledávači je samozřejmě možné hledat i podle slov v textu ("fulltext"), roku vydání, klíčových slov a autorů...

Vydané metodiky jsou do informačního systému vkládány postupně. Ty nejnovější jsou aktuálně uvedeny a nabízeny ke stažení zdarma v přehledu níže.

Koncem roku 2017 a v roce 2018 byly vydány tyto nové certifikované metodiky:

Metodiky vydané v roce 2018

Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
Metodika je zpracována pro potřeby Státní veterinární správy k tlumení varroázy. Je zaměřena na problematiku týkající se identifikace rezistence roztoče Varroa destructor vůči akaricidní látce tau-fluvalinát. Metodika přináší dva postupy pro stanovení citlivosti roztočů vůči tau-fluvalinátu, které lze používat společně nebo jednotlivě.
Autoři: doc. Mgr. Jan Hubert, Ph.D.1, Ing. Marta Nesvorná1, Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.2, MVDr. Martin Kamler2, 3, Ing. Jitka Stará, Ph.D.1
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.1: Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Spolupracující instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze2, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.3 

Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Metodika je určena širokému okruhu zájemců. Cílovou skupinu představují zejména odborní pracovníci Státní veterinární správy (SVS), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a pracovníci v oboru toxikologie a kontaminace životního prostředí. Využití metodiky vidí autoři také ve výuce a budoucí praxi oborů přírodovědných, veterinárních, chemických i lékařských na českých vysokých školách. V neposlední řadě ji využije i široká včelařská veřejnost jak pro vzdělávání, tak i pro praktické postupy při řešení případů otrav včel.
Autoři: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.1, MVDr. Martin Kamler2 a kol.
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: 1Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Spolupracující instituce: 2Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., ALS Czech Republic, s. r. o., Česká zemědělská univerzita v Praze

Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel
Metodika je určena pro prohlížitele včelstev (asistenty veterinárních inspektorů), úřední a praktické veterinární lékaře a samozřejmě i pro samotné včelaře v zájmovém i profesionálním provozu. Najde uplatnění i při výuce a školení včelařů dálkového učebního studia a během jednorázových včelařských kurzů zaměřených na zdraví a nemoci včel.
Autoři: MVDr. Martin Kamler1, RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.2, Jan Hubert2
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: 2Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Spolupracující instituce: 1Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Cílem metodiky je podpora tvorby odrůd určených pro ekologické zemědělství a vytvořených v podmínkách ekologického zemědělství ve spolupráci s ekologicky hospodařícími zemědělci. Metodika je určena zejména ekologickým zemědělcům a odborníkům z oblasti výzkumu, kteří mají zájem o spolupráci na tvorbě odrůdy pšenice vhodné do konkrétních půdně-klimatických podmínek.
Autoři: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., 
            doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Genová banka 
Spolupracující instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
                                        Česká zemědělská univerzita v Praze,

Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin v obilovinách, pokud možno před jejich produkcí a akumulací, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a možnosti využití těchto postupů např. pro hodnocení zdravotní a hygienickou nezávadností rostlinných produktů. V průběhu vypracovávání metodiky byly uvedené postupy využity ke zjištění kontaminace skladovaného obilí houbami produkujícími ochratoxin A a citrinin.
Autoři: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, RNDr. David Novotný, Ph.D.
Výzkumný tým: Ekologie a diagnostika houbových patogenů

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Autoři: Ing. Jana Jarošová, Ph.D., Ing. Pavla Bartáková, Ing. Michaela Broženská, Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 
Výzkumný tým: 
Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. Druhé aktualizované vydání reaguje na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, vydanou v roce 2018 pod č. 27/2018 Sb.
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Haberle, CSc., 
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.
Výzkumný tým:
Poradenské centrum

_____________________________________________________________

Metodiky vydané v roce 2017

Zakládání kukuřice seté do travních porostů na orné půdě s využitím půdoochranné technologie pásového zpracování půdy
Certifikovaná metodika poskytuje nové poznatky o možnostech využití půdoochranné technologie pásového zpracování půdy. Pěstování kukuřice s využitím pásového zpracování půdy nabízí nový technologický způsob, jak využít méně hodnotné travní porosty na orné půdě, u kterých musí být provedena pěstební obnova. Představovaný technologický postup zemědělcům nabízí další možnost, jak zásadně omezit ztrátu půdy pro zpravidla jednu z nejvíce erozně náchylných plodin v jejich osevním postupu.
Autoři: Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. David Kincl, Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Ing. Jan Srbek, Ing. Eva Procházková, Ing. Dominika Kobzová, Ing. Antonín Šedek, Ing. Marcel Herout, Ing. Miroslav Jurka, Ing. Milan Vach, CSc.
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Spolupracující instituce a firmy: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., P & L, spol. s r.o., ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s., Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a.s.

Výživa a hnojení produkčních chmelnic
Metodika výživy a hnojení produkčních chmelnic popisuje základní problematiku výroby chmele z pohledu výživy rostlin a hospodaření s vodou. Zaměřuje se nejen na důležitost aplikace základních hnojiv pro základní hnojení produkčních chmelnic, ale zejména na nové postupy podepřené novými poznatky z fyziologie rostlin a moderními postupy aplikace živin a vyhodnocování výživného stavu rostlin. Takovýto náhled na problematiku výživy chmele a řízené závlahy nebyl doposud pěstitelům předložen. Vypracování metodiky předcházel výzkum, zaměřený na integrovanou produkci chmele se zaměřením na využití ozelenění meziřadí chmele s cílem zvýšení organické hmoty a základy řízené výživy a hnojení chmele pomocí hnojivé závlahy.
Autoři:
Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D., Ing. Miroslava Pechová
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Integrovaná výživa rostlin
Spolupráce: Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D., akreditovaný zemědělský poradce pro chmel

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)
V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena na technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Druhé aktualizované vydání reaguje na novelu vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 229/2017 Sb., s účinností změn od 15. srpna 2017. Metodika byla rovněž doplněna o problematiku technologických vod z mytí brambor.
Autoři: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Ing. Pavel Svoboda, Ing. Jan Klír, CSc.,
doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Integrovaná výživa rostlin
Spolupracující instituce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. 

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů 
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-ideae L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.
Autoři: Ing. Ladislav Kučera, CSc., doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.  
Výzkumný tým: Molekulární genetika

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV)
Cílem metodiky je podat souhrn dostupných poznatků o škodlivosti BYDV a WDV, předložit doporučení využitelná v zemědělské praxi a obrátit pozornost pěstitelů obilovin ve všech krajích a okresech ČR k nezbytnosti sledovat prognózy výskytu přenašečů viróz. Metodika může sloužit také při výuce studentů i ve šlechtění na rezistenci k BYDV. Přináší ucelené informace o výskytu obou sledovaných virových chorob v minulosti, dále výsledky hodnocení rezistence k BYDV. Především však metodika obsahuje popis opatření a doporučení včetně praktických zkušeností s využitím moření a insekticidní ochrany.
Autoři: Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. J. Kumar, Ph.D., Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Jan Bílovský, Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D. 
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.Genetika a šlechtitelské metody
Spolupracující instituce: Agrotest fyto, s.r.o., Výzkumné centrum Selton, s.r.o.

Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách
V metodice jsou navržena kritéria pro stanovení obsahu mikroživin v půdách a jejich hodnocení pomocí extrakčního postupu Mehlich 3. Extrakční postup Mehlich 3 je oficiální analytickou metodou používanou v současné době v rámci systému agrochemického zkoušení zemědělských půd pro stanovení obsahu přístupného P, K, Mg a Ca. Pro tyto prvky jsou stanovena kritéria jejich hodnocení obsahu v půdách (viz. vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů). Dosavadní kritéria hodnocení pro stávající živiny jsou touto metodikou rozšířena o celkem pět dalších prvků (Cu, Fe, Mn, Zn a B), označovaných v problematice výživy rostlin jako mikroživiny. Stanovení kritérií pro více prvků umožňuje jednoduchý a nenáročný analytický postup Mehlich 3 použitelný pro celou řadu různých prvků a je již dnes využívaný v celé řadě laboratoří. Současně má velká část pracovišť k dispozici multielementární analytickou koncovku ICP-OES. Navržená kritéria budou současně sloužit široké zemědělské veřejnosti k hodnocení zásobenosti půd mikroživinami.
Autoři: Dr. Ing. Pavel Čermák, Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Ing. Martin Káš, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Miroslava Pechová
Výzkumný tým: Hospodaření se živinami v agroekosystémech

Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin
Metody odběru a hodnocení kořenového systému se liší prostředím, kde může být daná metoda aplikována, nároky na technické vybavení, zkoumanými znaky kořenů, časovou náročností a pracností. Pro zemědělský výzkum a šlechtění jsou pak cenné především výsledky metod aplikovaných v polních podmínkách. K odběru vzorků kořenového systému k následnému hodnocení kvantitativních i kvalitativních parametrů je standardně používána „soil-core“ metoda (metoda odběru půdních válců), často považovaná za metodu referenční. Princip metody spočívá v odběru půdního vzorku, jeho rozplavení a separaci přítomných kořenů. Na základě praktických zkušeností autorů jsou v metodice podrobně popsány postupy odběrů, určování hloubky kořenů a distribuce prokořenění v půdním profilu, metody čištění a konzervace kořenů, měření délky a dalších parametrů, včetně využití digitální analýzy obrazu. Zjednodušený postup lze použít pro určení hloubky kořenů v provozních podmínkách bez speciálního vybavení. Metodika odběru a hodnocení kořenového systému pro široké spektrum využití, včetně šlechtění rostlin, nebyla doposud standardizována a certifikována relevantní autoritou. Cílem metodiky je standardizovat postup odběru a hodnocení kořenového systému rostlin z polních podmínek.
Autoři: Ing. Tomáš Středa, Ph.D., Ing. Jan Haberle, CSc., Ing. Jana Klimešová, Ing. Pavel Svoboda, doc. Ing. Hana Středová, Ph.D., Ing. Tomáš Khel
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Produkční fyziologie a výživa rostlin
Spolupracující instituce: Mendelova univerzita v Brně (vydavatel metodiky), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného
Metodika je určena pěstitelům vybraných léčivých a aromatických rostlin (fenykl, máta, tymián) a zaměřuje se hlavně na jejich choroby a škůdce. Obsahuje přehled vhodných prostředků a kroků k odstranění škod způsobených těmito škodlivými činiteli biologickou cestou. Metodika uvádí příklady tzv. botanických pesticidů, tedy jak komerčně dostupných produktů, které obsahují extrakty biologicky aktivních látek z rostlin, tak takzvaných farmářských přípravků, u kterých popisuje i postupy pro jejich přípravu a používání.
Autoři: Ing. Roman Pavela, Ph.D., Ing. Martin Žabka, Ph.D., Ing. Katarína Kaffková, Ph.D., Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.
Výzkumný tým: Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin

Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů
Kontrola účinnosti ošetření pomocí řízených atmosfér nebo plynování ve skladovaných komoditách umístěných v silových buňkách je velmi obtížné, zejména pokud se jedná o monitorování v celém profilu komodity. Také doposud neexistují žádné jednotné postupy a pomůcky, které by umožňovaly aplikaci kontrolních systémů. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč se metody řízených atmosfér nevyužívají běžně v praxi, přestože se jedná o relativně nenákladné dezinsekční opatření. Tato metodika je souborem postupů pro správnou přípravu, aplikaci a vyhodnocení biotestů použitých při kontrole účinnosti řízených atmosfér a plynování v silových buňkách. V metodice jsou data ukazující použití biotestů při aplikaci řízených atmosfér a plynování v silových buňkách a jejich význam při kontrole a hodnocení celkové účinnosti dezinsekčního zásahu.
Autoři: Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D., MVDr. Jan Plachý
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Ochrana zásob před skladištními škůdci
Spolupracující instituce: DDD Servis, spol. s r.o.

Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech
Metodika je souborem informací a postupů pro aplikaci řízené atmosféry s vysokým obsahem dusíku (N2) za účelem eliminace skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silových buňkách. Dosud používané chemické ošetření napadených komodit skladištními škůdci uskladněných v silových buňkách v ČR vyžadovalo energeticky náročné přetahování komodity mezi silovými buňkami, aby bylo možné provést rovnoměrnou aplikaci chemické insekticidní látky. Navržená metoda nezanechává žádná chemická rezidua v ošetřených komoditách. Navržená metoda na bázi řízených atmosfér tento postup nevyžaduje a kromě energetických úspor nutných k transportu navíc omezuje zlomkovitost komodit. V metodice jsou data ukazující nejen výhody ale i limity použití řízených atmosfér.
Autoři: Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Vlastimil Kolář
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Ochrana zásob před skladištními škůdci
Spolupracující instituce: Podravka-Lagris a.s.

Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů
Metodika zahrnuje přehled o metodách monitorování škůdců řepky a o metodách a prostředcích ochrany řepky proti škůdcům na podzim. Pro každého z deseti druhů (nebo skupin) škůdců, vyžadujících ochranná opatření na podzim, jsou uváděny poznatky o příznacích poškození, životním cyklu, hospodářském významu, monitoringu a prostředcích a metodách ochrany. Pouze pro dřepčíka olejkového jsou uváděny informace o výskytu škůdce na jaře a o celém životním cyklu tak, aby přístup k ochraně mohl být komplexní. Mimo živočišných škůdců je do metodiky zařazena základní informace k výskytu virové žloutenky vodnice řepky, která se plošně rozšířila na podzim 2016 v důsledku přemnožení mšice broskvoňové na řepce. Metodika je určena všem pěstitelům ozimé řepky.
Autoři: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jiří Havel, CSc., Tomáš Hovorka, Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Pavel Kolařík, Ing. Kateřina Kovaříková, Ing. Jan Ripl, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář 
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům
Spolupracující instituce: Agritec Plant Research s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, Zemědělský výzkum, s.r.o., Oseva vývoj a výzkum s.r.o.

Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů
Předmětem metodiky je postup charakterizace odrůd konopí pro posouzení genetické diverzity a posouzení odrůdové deklarace na základě analýzy délkové variability mikrosatelitů (SSR - Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožňuje jednoznačnou identifikaci a odlišení jednotlivých odrůd technického konopí (konopí setého, Cannabis sativa L.). Využívá sady vybraných primerů pro amplifikaci cílových SSR lokusů v genomu C. sativa L. pomocí Taq polymerázy. Metoda je použitelná pro vzorky DNA izolované z jakékoliv části rostliny i semen v čerstvém i suchém stavu. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.
Autoři: Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Ing. Ladislav Kučera, CSc., Ing. Jozef Pavel, Ing. Marie Bjelková, Ph.D. 
Výzkumný tým VÚRV, v.v.i.: Molekulární genetika
Spolupracující instituce: Agritec Plant Research s.r.o.

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
Cílem metodiky je usnadnit uživatelům určování symptomů výskytu chorob pat stébel na pšenici a rozpoznávání původců jednotlivých chorob. Informace o průběhu rozvoje chorob pat stébel na pšenici jsou základním předpokladem pro volbu optimální strategie ochrany, tak aby byl plně využit potenciál všech dostupných metod (použití genotypů s geny odolnosti, ochranné technologie pěstování a fungicidní ochrana) k zajištění stabilní, zdravotně nezávadné, ekonomicky rentabilní produkce s co nejmenšími dopady na životní prostředí.
Autoři: RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.
Výzkumný tým: Genetika a šlechtitelské metody

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
Cílem metodiky je poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. Dalším cílem je rekapitulace možností ochrany s důrazem na využití přirozených nepřátel. Třetí cíl je osvětový. Metodika umožňuje přístupným způsobem porozumět biologii a procesům populačního vývoje obilních mšic tak, aby čtenář nezůstal jen slepým uživatelem nezdůvodněných praktických návodů, ale sám se mohl kriticky rozhodovat podle okamžité situace.
Autoři: doc. RNDr. Alois Honěk, CSc., doc. Ing. Zdenka Martinková, CSc., Ing. Jan Lukáš, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 
Výzkumný tým: Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, původcům a zpracovatelům bioodpadů, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic a kompostáren, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech hygienizační úpravy biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty a způsobech jejich použití. Patentovaný kombinovaný postup acidické a alkalické úpravy bioodpadů zajišťuje dostatečnou stabilizaci a účinnou hygienizaci výstupního produktu, umožňující jeho další využití buď pro kompostování nebo biozplynování nebo pro aplikaci na půdu jako hodnotného hnojivého substrátu. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití výstupních hnojivých substrátů při pěstování vybraných zemědělských plodin. Metodika je určena širokému okruhu uživatelů - může posloužit jako podklad pro úpravu technických zařízení, technologických postupů i jako materiál pro výuku na středních zemědělských školách, univerzitách se zemědělským zaměřením nebo zemědělským poradcům.
Autoři: Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Jakub Muňoz, Ph.D., Ing. Vojtěch Váňa
Výzkumný tým: Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít