Zlatý klas 2016


29.08.2016

 

Prestižní ocenění "Zlatý klas s kytičkou" (cena pro exponát splňující i náročná ekologická kritéria) obdržel
na 43. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka"
v Českých Budějovicích v roce 2016 exponát

"Půdoochranné pakety k sazečům brambor
s protierozní úpravou hrůbků a brázd"

Vystavovatel:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Součinnost:
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha
Výrobce:
P&L, spol. s r.o.

Půdoochranné pakety aktuálně řeší technologii pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním
na mírně svažitých pozemcích, v souladu se závaznými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES 5).
Pakety vytváří nový tvar a velikost hrůbku, který
v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním významně zlepšuje zadržení srážkových vod, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. To vše přispívá ke stabilizaci vláhových podmínek, k vyššímu využití živin a stabilizaci výnosů hlíz, zejména v sušších letech.

Chráněno 9 průmyslovými a jedním užitným vzorem.

Půdoochranné pakety byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (autoři Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D., výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin), ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o. (Ing. Pavel Kasal, Ph.D.), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Dominika Kobzová) a s firmou P&L, spol. s r.o. (Ing. Antonín Šedek, Tomáš Horký), která je zároveň výrobcem paketů. V roce 2016 byly vyrobeny a v provozních podmínkách zemědělských podniků ověřeny čtyři půdoochranné pakety, v kombinaci s různými sazeči, při sázení brambor na více než 400 hektarech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí konkrétních přínosů exponátu
Inovační pakety k sazečům brambor mají následující konkrétní přínosy pro pěstitele brambor, ochranu vod a trvale udržitelné hospodaření na půdě:

  • zlepšují zadržení vody ze srážek v upravených hrůbcích a vytváří podmínky pro její efektivní využití rostlinami
  • zpomalují soustředěný povrchový odtok, omezují ztrátu půdy vodní erozí, čímž přispívají ke zvýšení půdoochranného účinku při pěstování brambor
  • zvyšují využití živin z aplikovaných minerálních hnojiv a omezují riziko znečištění povrchových a podzemních vod
  • stabilizují výnosy hlíz, a to i v letech méně příznivých pro pěstování brambor (např. rok 2015)
  • investiční prostředky vynaložené do inovace sazeče mají rychlou ekonomickou návratnost
  • nová originální půdoochranná technologie při pěstování brambor a její uplatnění u českých i zahraničních pěstitelů vytváří příležitosti pro české výrobce zemědělské techniky

 

 

 

 

 

 

Přehled do soutěže přihlášených a oceněných exponátů naleznete zde, televizní reportáže zde.

Všechny aktuality

Message
zavřít