Institucionální projekt, řešený od roku 2014 

Koordinátorem institucionálního projektu "Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu" je Ing. Jiban Kumar, Ph.D.
Projekt je řešen pod kódy MZE RO0414 (řešení v roce 2014) až MZE RO0417 (řešení v roce 2017).  
Řešení projektu je organizačně soustředěno do tří výzkumných směrů a 25 věcných etap (VE).
 

Rámec a cíle výzkumu:
Výzkum v oblasti zemědělských a environmentálních věd

 • se zaměřením na rostlinnou výrobu
 • vytvářející originální poznatky, inovativní postupy a nové technologie vedoucí 
  • ke zlepšení produkčního potenciálu rostlin a jeho stability 
  • k realizaci vyváženého systému produkce plodin a krmiv pro zajištění potravinové bezpečnosti, zdravotně nezávadné a kvalitní zemědělské produkce
 • vytvářející podporu bio-ekonomiky v České republice v podmínkách měnícího se klimatu.
 
Výzkumný směr č. 1: Systémy udržitelného obhospodařování zemědělské půdy
(vedoucí: Ing. Eva Kunzová, CSc.)
Rámec a cíle výzkumného směru: Optimalizace faremních systémů a technologií pěstování hospodářských plodin z hlediska jejich dlouhodobé udržitelnosti, vedoucí k zachování půdní úrodnosti a kvality zemědělského půdního fondu, zlepšení stavu výživy rostlin a zamezení nepříznivých vlivů hospodaření na půdu a životní prostředí.
 • VE 01: Integrovaná výživa polních plodin jako součást pěstebních technologií (vedoucí etapy: Ing. Pavel Růžek, CSc.)
 • VE 02: Pěstování víceúčelových plodin a konverze biomasy nebo bioodpadů na biopaliva, hnojiva a rekultivační substráty, včetně ověření aplikačních postupů a hodnocení přínosů a rizik (vedoucí etapy: Ing. Sergej Usťak, CSc.)
 • VE 03: Hospodaření se živinami v systémech pěstování polních plodin (vedoucí etapy: Ing. Eva Kunzová, CSc.)
 • VE 04: Kvalita půdy při různých způsobech hospodaření a dopad jejích změn na udržitelnost zemědělství (vedoucí etapy: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.)
 • VE 05: Příjem a využití živin plodinami v podmínkách zvýšeného kolísání povětrnostních podmínek (vedoucí etapy: Ing. Jan Haberle, CSc.)
 • VE 06: Správná praxe při zemědělském hospodaření (vedoucí etapy: Ing. Jan Klír, CSc.)
 • VE 07: Optimalizace systémů trvale udržitelného obhospodařování a využívání TTP 
 • VE 08: Inovace systémů regulace plevelů na zemědělské půdě a optimalizace hospodaření na zemědělské půdě a trvalých travních porostech (vedoucí etapy: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.)
 
Výzkumný směr č. 2: Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů
(vedoucí: doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.)
Rámec a cíle výzkumného směru: Studium genetického založení hospodářsky významných znaků, výběr, tvorba a uchování genotypů s požadovanými vlastnostmi a znaky a jejich využití ke zlepšení produkčního potenciálu a užitné hodnoty zemědělských plodin.
 • VE 09: Genetická diversita plodin, její uchování a využití ve šlechtění a pěstitelské praxi (vedoucí etapy: Ing. Vojtěch Holubec, CSc.)
 • VE 10: Studium diverzity genetických zdrojů vybraných zelenin a speciálních plodin (vedoucí etapy: Ing. Karel Dušek, CSc.)
 • VE 11: Fyziologické základy dlouhodobého uchování vegetativně množených rostlin v kryogenních teplotách (vedoucí etapy: Ing. Jiří Zámečník, CSc.)
 • VE 12: Efektivní metody a postupy hodnocení genetické diverzity zásobních bílkovin a nutričních vlastností u vybraných obilnin a minoritních plodin (vedoucí etapy: Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.)
 • VE 13: Geneticky podmíněná rezistence k abiotickým stresům, aplikace proteomiky a biotechologií ve šlechtění (vedoucí etapy: RNDr. Ilja Prášil, CSc.)
 • VE 14: Genetické základy šlechtění na rezistenci a adaptabilitu (produktivitu) obilnin (vedoucí etapy: Ing. Jana Chrpová, CSc.)
 • VE 15: Vývoj a aplikace metod molekulární genetiky pro zvýšení produkčního potenciálu rostlin (vedoucí etapy: doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.)
 
Výzkumný směr č. 3: Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin (vedoucí: Ing. Václav Stejskal, Ph.D.)
Rámec a cíle výzkumného směru: Zlepšení znalostí o vzájemných vztazích mezi rostlinami, patogenními mikroorganizmy a škůdci v agro-ekosystémech pro vývoj udržitelných systémů ochrany kulturních rostlin zajišťující stabilitu jejich produkčního potenciálu a bezpečnost rostlinných produktů.
 • VE 16: Ekologicky šetrné biopesticidy s potenciálem využití proti škůdcům a patogenům v ochraně rostlin (vedoucí etapy: Ing. Roman Pavela, Ph.D.)
 • VE 17: Xenobiotika a fyziologické interakce členovců v ochraně plodin (vedoucí etapy: Mgr. Jan Hubert, Ph.D.)
 • VE 18: Analýza rizik a ochrana před škůdci v zemědělských skladech a potravinářských provozech (vedoucí etapy: Ing. Václav Stejskal, Ph.D.)
 • VE 19: Studium interakcí virových patogenů rostlin s hostiteli a přenašeči v podmínkách měnícího se klimatu (vedoucí etapy: Ing. Jiban Kumar, Ph.D.)
 • VE 20: Integrovaná a biologická ochrana zemědělských plodin proti škůdcům (vedoucí etapy: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.)
 • VE 21: Regulace fytopatogenních prokaryot na zemědělských plodinách (vedoucí etapy: Ing. Václav Krejzar, Ph.D.)
 • VE 22: Diagnostika, výskyt a regulace škodlivých virů a fytoplazem ovocných dřevin, révy vinné a zeleniny (vedoucí etapy: doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.)
 • VE 23:Význam biodiverzity bezobratlých a rostlin v ochraně rostlin (vedoucí etapy: doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.)
 • VE 24: Mikrobiální společenstva zajišťující ochranu proti původcům chorob plodin (vedoucí etapy: RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.)
 • VE 25: Ekologie, diagnostika a regulace houbových patogenů polních a zahradních plodin (vedoucí etapy: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava)

 

Message
zavřít