Archiv akcí 2012
 

18.12.2012
Seminář na téma geneticky modifikovaných organizmů
Prosincový seminář Odboru rostlinolékařství (ORL) se konal v úterý 18.12.2012, průřezovým tématem byla problematika GMO (viz pozvánka).

12.12.2012
Seminář "Travní porosty a biodiverzita"
17. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal dne 12.12.2012 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

05.-06.12.2012
Konference "Pšenice 2012 - od genomu po chleba"
Konference se konala v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program naleznete zde.

27.11.2012, Lukavec
Seminář "Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích"  
Odborný seminář pořádaný pracovníky VÚRV, v.v.i., ve spolupráci s dalšími firmami byl zaměřen na aktuální problémy v pěstování zemědělských plodin v ročníku 2011-12 a na uplatnění nových poznatků při jejich řešení s cílem zvýšit efektivnost agrotechnických postupů a omezit nepříznivé vlivy na okolní prostředí. Program semináře naleznete zde.

26.11.2012
Seminář "Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách - aktuální problémy II".
Seminář pořádaný Vědeckým výborem fytosanitárním a životního prostředí se konal v budově MZe ČR. Bližší informace o programu naleznete v pozvánce.

20.11.2012
Seminář "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin"
Odborný seminář pořádal VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně, ve spolupráci se společností Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž. Seminář se konal v Praze - Ruzyni. Podrobnosti a program naleznete v pozvánce.

20.11.2012
Seminář ORL "Zahraniční stáže"
Průřezovým tématem listopadového semináře Odboru rostlinolékařství (ORL) byly zkušenosti pracovníků VÚRV, v.v.i. ze zahraničních stáží (viz pozvánka). Účastníci semináře se dozvěděli, proč je zahraniční stáž pro vědce důležitá, jak získat prestižní stipendium a co to vše ve výsledku může přinést v profesním i osobním životě.

14.11.2012
Seminář "Mokřady v zemědělské krajině"
Seminář pořádaný VÚRV, v.v.i. a MŽP ČR se věnoval významu mokřadů v zemědělské krajině a představil dosavadní poznatky o vzájemné interakci mokřadů a zemědělství. Cílem semináře bylo prohloubit vzájemnou spolupráci mezi rezorty zemědělství a životního prostředí a najít způsob, jak mokřady lépe začlenit do zemědělské krajiny a rozumně je využívat. Další informace o semináři naleznete v pozvánce a v programu.
Semináře se zúčastnilo 109 registrovaných účastníků. Zastoupeni byli hospodařící zemědělci, zemědělští poradci, pracovníci státní správy (ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství, správy chráněných krajinných oblastí, městské a krajské úřady), výzkumní pracovníci v oblasti zemědělské výroby a ochrany vod a půd, učitelé vysokých a středních škol i zástupci nevládních organizací.
Prezentace ze semináře naleznete zde.
Organizace semináře byla financována z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, vyčleněných na implementaci závazků plynoucích z členství ČR v mnohostranných environmentálních smlouvách.

13.11.2012
Seminář "Krajové odrůdy pšenice a jejich potenciál kvality"
16. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

08.11.2012 Rapotín
Konference "Trvale udržitelné systémy obhospodařování travních porostů v České republice a jejich perspektiva"
Vědecká konference s mezinárodní účastí se konala v sále Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně. Bližší informace a program naleznete v pozvánce.

31.10.2012 
Odborný seminář Odboru rostlinolékařství se konal ve středu 31.10.2012 v místností č. 303 hlavní budovy, od 13. hod. (viz pozvánka).

24.10.2012
Seminář "Biologická kontrola chorob rostlin"
Seminář, který se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, byl určen pro ekologicky i konvenčně hospodařící zemědělce a pro výzkumné pracovníky zabývající se touto tématikou. Program semináře naleznete zde

10.10.2012
Seminář "Poznatky z cest na Východ"
15. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Program semináře najdete zde.

29.-30.09.2012
XVI. ročník "Karlštejnského vinobraní"
Pozvánku s programem "Karlštejnského vinobraní", na jehož pořádání se podíleli i pracovníci VÚRV, v.v.i. - VSV Karlštejn, naleznete zde.

28.09.2012
Noc vědců ve VÚRV, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., se v letošním roce 2012 přihlásil se skromnou aktivitou k účasti na mezinárodní akci Noc vědců. Pro návštěvníky byl připraven program, zaměřený na seznámení se s objektem a pracovišti výzkumného ústavu, zabývajícího se řešením regionálních, národních i mezinárodních projektů, jejichž výsledky přispívají k rozšiřování znalostí často i v rámci světového kontextu.

18.07.2012
"Včelí den" v Olomouci
Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin v Olomouci uspořádali dne 18.07.2012 "Včelí den". Program této akce naleznete zde.

10.07.2012
"Polní den" v Čáslavi
Pracovníci VÚRV, v.v.i. - Pokusná stanice Čáslav a Střední zemědělské školy v Čáslavi uspořádali, ve spolupráci s dalšími firmami dne 10. července 2012 Polní den v Čáslavi. Program naleznete zde.

27.06.2012
"Polní den" v Humpolci
Pracovníci VÚRV, v.v.i. - Pokusná stanice Humpolec a Družina spol. s r.o. Dačice uspořádali, ve spolupráci s dalšími firmami tradiční Polní den v Humpolci. Program naleznete zde.

27.06.2012
Seminář "Škodlivé organizmy ve skladech - riziko pro bezpečné potraviny", Praha (MZe)
Na semináři pro praxi přednášeli i odborníci z VÚRV, v.v.i. - Ing. Václav Stejskal, Ph.D. a Mgr. Jan Hubert, Ph.D. Pozvánku na seminář naleznete zde.

21. - 22.06.2012
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany u Chrudimi
V rámci této zemědělské výstavy pořádané vydatelstvím Profi Press s. r. o. poskytovali pracovníci VÚRV, v.v.i. konzultace, odborné rady a další potřebné informace.

20.06.2012
Seminář pro učitele středních zemědělských škol "Nové poznatky výzkumu"
Seminář pořádaný VÚRV, v.v.i. ve spolupráci s ÚZEI byl zaměřen na nové poznatky výzkumu v oblasti agroekologie, výživy rostlin, rostlinolékařství, genetiky a šlechtění rostlin, využitelné v praxi i ve výuce na školách. Program semináře naleznete zde.

13.06.2012
"Polní kázání" v Olomouci
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin v Olomouci, pořádal dne 13.06.2012 od 10:00 hod. "Polní kázání" s prohlídkou porostů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin. Pozvánku na tuto akci naleznete zde.

12.06.2012
Odborný seminář "Netradiční nebo tradiční, ale méně známé druhy drobného ovoce"
14. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal dne 12.06.2012 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

06.06.2012
"Polní den" v Ruzyni
Tradiční polní den VÚRV, v.v.i. pořádaný v Praze - Ruzyni byl zaměřen na problematiku pěstování rostlin v podmínkách letošního roku. Diskutován a hodnocen byl průběh letošní zimy (přezimování rostlin, škůdců, chorob, ...) a jara (zejména vliv nedostatku srážek, výskyt chorob a škůdců). Program polního dne naleznete zde. Informaci o této akci v týdeníku Zemědělec naleznete zde., článek publikovaný v časopise Úroda (č. 8) zde (str. 1 a str. 2). 

31.05.2012
"Polní den" v Lukavci u Pacova
Polní den byl zaměřen na zhodnocení dosavadního průběhu vegetace hlavních plodin a na návrhy vhodných pěstitelských opatření. Program polního dne najdete zde. Článek o této akci, zveřejněný v Zemědělci naleznete zde

29.05.2012
Seminář pro akreditované zemědělské poradce "Integrovaná ochrana rostlin a poradenství"
Poradenské centrum VÚRV, v.v.i. uspořádalo ve spolupráci s ÚZEI a Českou společností rostlinolékařskou seminář pro akreditované poradce sítě MZe. Program semináře byl rozeslán poradcům akreditovaným v podoblasti "rostlinná výroba".

17.-18.05.2012
"Den fascinace rostlinami"
Pracovníci VÚRV, v.v.i. se připojili ke Dni fascinace rostlinami. Program naleznete zde.
Den fascinace pořádá Evropská organizace pro rostlinnou biologii (EPSO) a celkem se k němu připojilo 39 zemí a přes 450 organizací. Cílem bylo poukázat na důležitost rostlinné biologie pro zemědělství a pro udržitelnou produkci potravin.
Pracovníci VÚRV, v.v.i. připravili tento "den otevřených dveří" zejména pro školy a odbornou veřejnost. Celkem se zúčastnilo přes 150 zájemců. Navštívili nás studenti středních škol, základních škol, ale mezi návštěvníky byly i děti z mateřských školek. Bylo připraveno několik pracovišť - od laboratoří až po polní pokusy a sady. Velký zájem byl o skladištní škůdce, škůdce v sadech i plevelné rostliny. V genové bance byla připravena „poznávačka“ semen a klasů různých druhů plodin. Děti si se zájmem povídaly s výzkumníky o zajímavostech v pěstování rostlin a jejich významu pro výživu lidí. Akci navštívil též ministr zemědělství Petr Bendl, který diskutoval s pracovníky o problémech zemědělství a výzkumu. Na závěr akce ministr vysadil v areálu ústavu lípu.

16.05.2012
Odborný seminář "Česnek ve 21. století"
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum ve spolupráci s Oddělením genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. uspořádalo seminář  "Česnek ve 21. století". Seminář se konal ve středu 16.5.2012, od 08:00 hod. v Regionálním centru Olomouc. Pozvánku a program semináře naleznete zde

24.04.2012
Odborný seminář "Fyziologie rostlin a GMO" 
12. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce (OGŠKP) se konal dne 24.04.2012 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

25.04.2012
Odborný seminář "Praxe a výzkum ve včelařství"
Seminář Odboru rostlinolékařství (ORL) se konal ve středu 25.04.2012 v místností č. 303 (3. patro hlavní budovy VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni), od 14:00 hod. 
Společným tématem dvou příspěvků byla problematika praxe a moderního výzkumu ve včelařství (viz pozvánka). Přednášeli Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský v Dole) a Mgr. Tomáš Erban (VÚRV, v.v.i.).

31.03.2012 
Akademická soutěžní výstava vín "O pohár Karla IV."
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn pořádal s podporou Vinařského fondu ČR akademickou soutěžní výstavu vín „O pohár Karla IV.“. Výstava se konala 31. března 2012 v sále restaurace „U Janů“ v Karlštejně. Pozvánku najdete zde.

20.03.2012
Odborný seminář "K čemu je dobré studovat populační biologii houbových patogenů aneb, co z toho mají šlechtitelé?"
11. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal dne 20.03.2012 od 14:00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

28.02.2012
"Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky"
Tradiční seminář pro zemědělskou praxi se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.  Program najdete zde.

25.02.2012 
Pod společným pořadatelstvím Výzkumné stanice vinařské Karlštejn a restaurace „U Janů“ se dne 25. února konal v Karlštejně „2. Vinařský bál“. Pozvánku najdete zde.

21.02.2012
Odborný seminář "Biologická ochrana rostlin proti chorobám"
10. odborný seminář Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce se konal dne 21.02.2012 od 14.00 hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Program semináře najdete zde.

02. a 07.02.2012
Konference "Nové poznatky ve výživě rostlin a jejich uplatnění v pěstitelských technologiích"
Odborné konference pořádaly v Praze a v Drnovicích AGRA GROUP a.s. a VÚRV, v.v.i., u příležitosti 20 let spolupráce AGRA GROUP a.s. se zemědělskou a odbornou veřejností.
Program naleznete zde.

01.-02.02.2012
Konference "Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin"
Již 12. ročník tradiční konference o stresech rostlin, spolupořádané pracovníky VÚRV, v.v.i. se konal v prostorách ČZU v Praze - Suchdole. Zde naleznete aktuální informace o konferenci, knize a 3. cirkulář. Nebo můžete přímo navštívit stránky konference.

02.02.2012
Odborný seminář na téma "GMO"
Únorový seminář Odboru rostlinolékařství se konal ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Společným tématem dvou odborných příspěvků byla problematika geneticky modifikovaných organizmů (GMO). Pozvánku naleznete zde.

24.01.2012
Odborný seminář "Význam a strategie in situ konzervace planých druhů, příbuzných kulturním plodinám v EU"
Seminář s přednáškami zahraničních lektorů se konal dne 24.01.2012 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Program semináře najdete zde.
Message
zavřít