Aktuality

Metodiky a specializované mapy s odborným obsahem před certifikací

03.09.2020

V souladu s podmínkami Evropské komise je nutno zatím necertifikovanou metodiku nebo specializovanou mapu s odborným obsahem před uzavřením smlouvy s uživatelem zveřejnit.
Upozorňujeme, že níže uvedené metodiky a mapy (resp. jejich verze před certifikací, tedy před zveřejněním finální certifikované verze) dosud neprošly oponentním řízením a certifikací a jejich text ani obsah není definitivní. Poskytovatel metodik a map tedy nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.
Pro dodržení časové návaznosti jsou nové metodiky přiřazovány zdola.

 

 


Demofarma Javorník

31.08.2020

EKOFARMA JAVORNÍK VE ŠTÍTNÉ NAD VLÁŘÍ POKRAČUJE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ

VÚRV, v.v.i. se podílí na vzdělávacím projektu demonstrační farmy, který probíhá za podpory Ministerstva zemědělství už třetím rokem také ve Štítné nad Vláří na Ekofarmě Javorník.

V rámci projektu se na farmě připravuje na 16. září 2020 ještě poslední ze série polních dnů pro zemědělce.

Tisková zpráva zde.

Pozvánka na poslední akci zde.


Den vinice ve VSV Karlštejn

24.08.2020

V sobotu 22. srpna se ve Výzkumné stanici vinařské Karlštejn konala akce "Den vinice - léto".

Akce se zúčastnili 3 registrovaní účastníci (zástupce Českého svazu zahrádkářů Hulín, zástupce Svazu invalidů Hulín, fyzická osoba - právník Praha). Účastníci jsou drobní pěstitelé révy na zahrádce a na vinici malopěstitele na Moravě. Zaujala je naše nabídka workshopu, protože se chtějí zdokonalovat v pěstování révy. V průběhu akce se prakticky naučili zelené práce na rostlině a to podlom, vylamování zálistků a osečkování, a formování koruny révového keře.

Před zahájením prací na révovém keři byli seznámeni s dotačním titulem "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity", polní kolekcí révy v Karlštejně, Lednici a ve Znojmě. Po praktické ukázce zelených prací na rostlině, kterou provedl lektor, pracoval každý samostatně na své odrůdě. V průběhu práce se účastnící mohli přímo dotazovat a lektor jejich práci hned kontroloval, takže měli okamžitou zpětnou vazbu na svoji práci. Po práci na vinici následovala exkurze na výzkumné stanici.
Akce trvala od 10 do 14:30 hod, včetně prohlídky genofondové vinice odrůd i klonů. Počasí přálo a účastníci byli spokojení. Za svoji práci si odnesli vzorky hroznů, které už pomalu dozrávají. Další fotografie a video najdete na FB VSV Karlštejn.

Za pořadatele akce děkujeme a těšíme se na další pracovní shledání.

Ing. Radomíra Střalková, Ph.D.


 


Kolekce kultur mikroorganizmů VÚRV, v.v.i. je registrována ve WDCM

24.08.2020

Kolekce kultur mikroorganizmů VÚRV, v.v.i. je od 29.07.2020 registrována ve World Data Centre for Microorganisms, pod číslem WDCM 1236.


Publikace Genetické zdroje rostlin: moderní technologie konzervace a hodnocení

21.08.2020

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., plodinovými experty a institucemi uchovávajícími genofond zemědělských plodin publikaci "Genetické zdroje rostlin: moderní technologie konzervace a hodnocení".


Výběrové řízení na mobility - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků

07.08.2020

Výběrové řízení na mobility - pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. hledá uchazeče o účast v Aktivitě č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR projektu „Mobilita vědeckých pracovníků pro podporu nových trendů a metod zemědělského výzkumu“. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výběrové řízení je vyhlášeno na účast v těchto dvou mobilitách:
a) Regionální prostorové predikce obsahu půdní organické hmoty založené na simulačním modelu EPIC-IIASA;
b) Studium ekologických faktorů významných pro invazní šíření vybraných druhů bezobratlých, slunéčka východního (Harmonia axyridis) a zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis).

Přiložené sobory:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na účast v Aktivitě č. 2a) 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na účast v Aktivitě č. 2b) 
Způsob výběru výzkumných pracovníků
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část
 


O hmyzu na Rádiu Junior

03.08.2020

Co by se stalo, kdyby ze světa zmizeli brouci, včely a další hmyz? 
K čemu je potřebný hmyz a mohla by příroda existovat bez něj? Biolog Milan Řezáč z VÚRV, v.v.i. prozradil i to, jestli mají brouci kostru a jak to chodí u včel...

Rádio Junior
junior.rozhlas.cz


Polehnutí porostů obilnin

20.07.2020

Polehnutí porostů obilnin

V důsledku intenzivních srážek na konci června a v červenci došlo v některých oblastech k polehnutí porostů obilnin, k čemuž mimo jiné přispělo větší využití dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami v letošním roce, nižší dávky regulátorů růstu v reakci na stav porostů v dubnu a na začátku května (vliv sucha a mrazů) a časté vynechání ošetření fungicidy proti chorobám pat stébel. U polehnutých porostů je třeba vyhodnotit zdravotní stav pat stébel, neboť velká část polehnutých porostů ozimé pšenice má napadené paty (stéblolam, fuzária apod., obr. 1 a 2). Na základě vlastního posouzení stavu polehlých porostů je třeba věnovat větší pozornost výběru odolnějších odrůd pro nové setí. Kromě problémů s patami stébel má řada porostů ozimé pšenice napadené listy a klasy více než v minulých sušších letech (fuzária, braničnatky, DTR, atd). Při předpokládaném snižování spotřeby pesticidů v příštích letech (v roce 2030 přibližně na polovinu) bude mít při výběru vhodných odrůd stále významnější roli jejich zdravotní stav. V tomto směru jsou unikátní odrůdové agrotechnické pokusy provozované již více let ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni (výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin) na stanovištích v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni, kde jsou vybrané odolnější odrůdy (14) ozimé pšenice pěstovány při různé intenzitě zpracování půdy (orba, minimalizace), při různých dávkách dusíku a minimální aplikaci fungicidů a morforegulátorů růstu v závislosti na hnojení dusíkem a zásobě N v půdě (žádný nebo jeden fungicid a 1x morforegulátor při vyšší intenzitě hnojení). I při této nízké intenzitě vstupů zůstaly některé odrůdy zdravé a většina bez polehnutí. 

Pavel Růžek a Radek Vavera


Polehnutí porostu ozimé pšenice


Napadení pat stébel z polehlého porostu

 


V genobance začínají žně

15.07.2020

Bude potřeba sklidit a v rámci Národního programu konzervace genetických zdrojů rostlin zpracovat materiály světového i domácího šlechtění, čítající přes 1 600 položek pšenice, ječmene, triticale a tritordea. Tato odrůdová variabilita bude k dispozici pro další využití (výzkum, šlechtění, expozice, výstavy atd.). Genová banka VÚRV, v.v.i. dále řeší velký mezinárodní projekt s názvem AGENT (Activated Genebank Network). Do projektu je zapojeno 15 aktivně spolupracujících center genomiky genových bank a čtyři genobanková centra. V rámci tohoto projektu budou sklizeny genové zdroje československého a českého šlechtění ozimého ječmene a ozimé a jarní pšenice, v počtu přes 500 položek.

Ing. Jiří Hermuth
Genová banka VÚRV, v.v.i.

 Foto: Ing. Jan Lukáš, Ph.D.


Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele VÚRV, v.v.i.

14.07.2020

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, vyhlašuje Rada instituce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce:

ředitel/ředitelka Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.

Podrobnosti zde.


Pšenice jednozrnka a špalda z VÚRV v Katalogu bioosiv

09.07.2020

V novém Katalogu bioosiv (podzim 2020) od firmy PROBIO jsou uvedeny i odrůdy vyšlechtěné ve VÚRV, v.v.i. Je nabízena ozimá pšenice jednozrnka, odrůda RUMONA s vysokým podílem bílkovin, která je vhodná pro pěstování v extenzivních podmínkách a dále ozimá pšenice špalda, raná odrůda RUBIOTA, registrovaná již od roku 2002.

Pšenice jednozrnka RUMONA Pšenice špalda RUBIOTA

 


VÚRV členem Sorghum ID

08.07.2020

VÚRV, v.v.i. se v červnu letošního roku stal členem sdružení Sorghum ID. Toto sdružení spojuje různé organizace a společnosti z mnoha evropských zemí zabývajících se od výzkumu po odbyt čiroku, s cílem zvýšit evropskou produkci čiroku (zrno – siláž – energie) a rozvinout šlechtění hybridních odrůd.

Hlavní cíle sdružení Sorghum ID:

 • zastupování a podpora zájmů čiroku vůči národním a evropským institucím v souladu s ostatními hlavními plodinami,
 • provádění propagačních akcí, které prokazují technické a ekonomické přínosy čiroku z hlediska produkce,
 • propagace možného využití a odbytu čiroku pro výživu lidí, krmení zvířat a nepotravinářské využití,
 • spojení a mobilizace potenciálních zúčastněných stran s cílem vytvořit synergie a podpořit dlouhodobý rozvoj.


Přijďte si prohlédnout pokusy (odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice)

07.07.2020

Zveme všechny zájemce na individuální prohlídky polních pokusů s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice, založené na stanovištích v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni.

Podrobnosti, lokalizace, výsledky a kontakty zde.

Polní pokusy s pěstebními technologiemi u ozimé pšenice (Chrášťany, 25.06.2020)


Bilance dusíku ve zranitelných oblastech

01.07.2020

Nový, v pořadí již 5. akční program nitrátové směrnice zavádí i povinné bilancování dusíku pro zemědělské závody hospodařící ve zranitelných oblastech. Bilance dusíku se bude poprvé počítat za hospodářský rok 2020/2021.

Nyní připravujeme upřesněný program, který na těchto stránkách a na webu www.nitrat.cz zveřejníme. Současně se připravují postupy a algoritmy pro zapracování výpočtu bilance do evidenčního systému EPH (Portál farmáře) i komerčních programů.

Zatím, např. pro ověření bilance za rok 2018/2019 můžete stále využívat původní program Orientační bilance živin a organických látek. Při přípravě novely byly pouze upřesněny některé koeficienty pro odběr živin, výsledky se tedy nebudou příliš lišit...

Podrobnosti ke změnám v uplatnění nitrátové směrnice v ČR od 1. července 2020 najdete zde.


Polní den v Humpolci se vydařil

24.06.2020

Ve středu 24. června 2020 uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. – Pokusná stanice Humpolec a Družina spol. s.r.o., Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami tradiční polní den v Humpolci. Účastníci si se zájmem prohlédli perfektně vedené polní pokusy (odrůdové, pesticidní) s obilninami.

Na akci byl rovněž prezentován nový stroj TERRIER pro kladení návnad pro hraboše pod povrch půdy. 

 


Osiva odrůd béru, čiroku a prosa vyšlechtěných ve VÚRV v katalogu osiv SEED Service

21.06.2020

V novém Katalogu osiv (2020) firmy SEED Service s.r.o. jsou uvedeny i odrůdy béru (RUBERIT, RUCEREUS), čiroku (RUZROK) a prosa (RUBIKON), vyšlechtěné ve VÚRV, v.v.i. na pracovišti Genové banky.


Memorandum o spolupráci se SEED Service s.r.o.

17.06.2020

Dne 16. 6. 2020 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni podepsali zástupci ústavu a společnosti SEED Service s.r.o. memorandum o spolupráci. Memorandum je výsledkem mnohaleté spolupráce mezi těmito institucemi. Oba subjekty se zavazují v rámci licenční smlouvy využívat odrůdy VÚRV, v.v.i. v rámci množení a zavádění do zemědělské praxe. VÚRV poskytne síť pokusných stanic ke společným akcím a k množení materiálu SEED Service. Obě instituce budou strategicky spolupracovat na národních a mezinárodních projektech, na vzdělávacích akcích, akcích pro širokou zemědělskou veřejnost, polních dnech i domácích a zahraničních výstavách. Aktivně budou spolupracovat při transferu výsledků do zemědělské praxe i k dalším uživatelům výsledků výzkumu.

Více naleznete v článku publikovaném v týdeníku Zemědělec (31/2020).


Nové publikace k TTP

17.06.2020

Kolektiv autorů Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. (výzkumný tým Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů), České zemědělské univerzity v Praze a Technické univerzity v Drážďanech vydal v rámci projektu „DiverGrass“ tři publikace.

První publikací je „Obhospodařování travních porostů pro podporu biodiverzity v přeshraniční oblasti Liberec-Žitava“ a její německá verze „Bewirtschaftung von Grasland zur Förderung der Artenvielfalt im Grenzgebiet Zittau-Liberec“. Publikace shrnuje doporučené managementy travních porostů jak pro zemědělské využití, tak pro podporu biodiversity. V publikaci jsou popsány hlavní zásady managementů, jako je sečení, mulčování, hnojení a obnova diverzity travních porostů. V závěru jsou uvedeny hlavní typy porostů v zájmové oblasti.

Třetí je dvojjazyčná publikace „Louky a pastviny - rostlinná společenstva travních porostů v přeshraniční oblasti Liberec-Žitava/ Wiesen und Weiden - Vorstellung der unterschiedlichen Artengemeinschaften in der Grenzregion Zittau – Liberec“, která představuje rozšíření travních porostů v zájmové oblasti, popis jednotlivých společenstev a jejich vhodný management.

 

 


Hledají se plodiny do suchých podmínek

09.06.2020

Ve speciálním čísle odborného časopisu Farmář speciál (06/2020), jehož tématem bylo “Připravte se na klimatické změny“ vyšel rozhovor na téma „Hledají se plodiny do suchých podmínek“.
Více zde...


Reportáž o genové bance

04.06.2020

Reportáž o genové bance VÚRV, v.v.i. zveřejněnou v časopisu Úroda (6/2020) najdete zde.


Jarní mrazy a poškozená květenství ozimů

31.05.2020

V minulých informacích (na hlavní stránce vlevo) jsme popsali, jak dubnové mrazy poškodily porosty pšenice v době sloupkování a řepky v době tvorby květenství. Během května 2020 se vyskytly další dvě mrazivé vlny, první od 4. do 6. května a druhá v době „ledových mužů“ (12. až 16. května).
Jestliže mrazové epizody během dubna měly dopad především na listy a diferencující se květenství, zastihly poslední květnové mrazy ozimé plodiny často v plném květu či na konci kvetení u řepek a ve fázi těsně před metáním či v metání u ozimých obilnin. V závislosti na stupni vývoje rostlin bylo již možno několik dní po těchto mrazech sledovat poškození květů a šešulí řepek. Na ozimých obilninách pak bylo vidět vybělení části klasů (mrazová běloklasost) v různém stupni poškození (od úplné sterility až po vybělení vrchních částí klasů)...

Celý článek najdete zde


Pro ozimy nastává kritická doba z hlediska vyčerpání dostupné vody z kořenové zóny

25.05.2020

Rostliny dosud čerpaly vodu z půdní zásoby, nyní je většinou tato rezerva vyčerpaná, kořeny po kvetení již dál do hloubky nerostou a porosty budou v době tvorby semen závislé převážně na srážkách.

Klimatické mapy nám ukazují na velké části území republiky téměř po celé jaro výstražné červené barvy označující sucho. Přesto jsou porosty ozimé pšenice většinou stále v dobrém stavu, s potenciálem na slušný výnos, dobře zapojené a s velkou listovou plochou. I v předchozích suchých letech pšenice často dosahovaly dobré výnosy. Je to díky jejich původu a schopnosti efektivně využívat zásobu vody v podorničí, na hlubokých půdách i z hloubky pod jeden metr. Nyní ale nastává kritické období, kdy je tato zásoba vody vyčerpána a rostliny budou závislé především na srážkách. To dokumentuje pokles obsahu dostupné vláhy pod ozimou pšenicí v pražské Ruzyni, která spadá do oblasti s pravidelně nízkým úhrnem srážek (obr. 1 a 2). Samozřejmě situace, v závislosti na předchozí bilanci a srážkách v posledních dnech, není všude stejná (viz Portál ČHMÚ k suchu), ale v tradičně suchých oblastech bude stav vody pod ozimy obdobný.
Díky teplému podzimu i zimě měly ozimy podmínky pro rozvoj kořenového systému, listová plocha se zachovala až do jara, teprve pozdní mrazy někde poškodily listy i základy klasů (viz článek na webu VÚRV, v.v.i., ze dne 04.04.2020). Podobně profitují z mírné zimy pšenice v oblastech s oceánským klimatem, například ve Velké Británii, u nás to dříve nebylo pravidlem.
Hluboký a hustý kořenový systém, s celkovou délkou kořenů několik kilometrů na jeden metr čtvereční, umožňuje pšenici i dalším obilninám a řepce velmi účinně odčerpávat kořeny potřebnou vláhu a živiny. Kořeny pšenice dosahují letos již před metáním hloubky pod jeden metr (obr. 3), stejně jako v době největší velikosti kořenového systému v době po kvetení (obr. 4). To ale současně znamená, že rezerva vody v podorničí se při nedostatku srážek rychle vyčerpá. Další růst kořenů do hloubky již bude malý, umožní na hlubokých půdách dosáhnout na vodu maximálně v dalších 10-20 cm. Růst kořenů se zastavuje v době kvetení, kdy již rostliny investují maximum energie na tvorbu semen. Dopady na výnos se u plodin projeví již při delším poklesu vlhkosti půdy pod 30–50 % využitelné zásoby vody, kdy kořeny přijímají vodu obtížně, tedy dříve, než obsah vody klesne až k bodu vadnutí. Menší množství vody ještě porost získá kapilárním vzlínáním, ale to je významné jen v případě odpovídajících půdních podmínek nebo vyšší hladiny spodní vody.
Dále již budou porosty ozimů, podle předchozích srážek dříve či později, závislé jen na srážkách. Od fáze sloupkování, zvláště po rozvinutí horních listů, v metání a v průběhu nalévání zrna mají porosty ozimé pšenice díky vysokému indexu listové plochy, okolo 3 m2 a více, nejvyšší intenzitu evapotranspirace. V případě dostatku vody ze srážek a z půdní zásoby (v kořenové zóně) spotřeba vody dosahuje 3–5 mm, tj. 3–5 litry na m2. I silný déšť, okolo 10–15 mm, tak saturuje potřebu porostu maximálně na 3–5 dní. Vydatnější srážky v sobotu 23.05. na velké části území oddálily nástup sucha o týden až deset dní. Ve skutečnosti porosty ozimů nemají ve většině let dostatek vody na udržení maximální transpirace po celou dobu růstu. Moderní odrůdy, které nejsou přímo šlechtěny na vyšší efektivnost využití vody, navíc udržují po dlouhou část vegetace velkou listovou plochu (zvláště v případě použití přípravků se strobilurinem). Spotřeba (evapotranspirované) vody na jednotku výnosu je determinována fyziologickými a fyzikálními procesy a výnos je, v běžných a sušších letech, vždy limitován množstvím dostupné vody z půdní zásoby a srážek.
Řepka po kvetení má nižší listovou plochu, kterou nahrazují šešule a větve stonku. Mohutný růst kořenů řepky probíhal již na podzim, voda byla díky vysokým teplotám intenzivně čerpána již na podzim a na konci zimy. Proto je zásoba vody z kořenové zóny vyčerpána dříve než u ostatních ozimů.
Dobře založené porosty jařin budou ještě nějaký čas využívat zásobu půdní vláhy, úspěšnost bude záviset na postupném doplňování odebrané vody v červnu.
Dostupnost a spotřebu vody nyní neovlivníme, dosažení optimální zásoby vody pro následující rok však ano, zajištěním rovnoměrné infiltrace srážek po celý rok, redukcí neefektivní evaporace a zlepšováním schopnosti půdy zadržet vody trvalou péčí o obsah humusu a fyzikální stav půd.

Obr. 1 Postup vyčerpání dostupné vody ve vrstvě 0–90 cm pod porostem ozimé pšenice v letech 2018–2020 v Praze-Ruzyni (BV = obsah vody na úrovni bodu vadnutí)

 

Obr. 2 Profilový graf gravimetrické vlhkosti půdy na počátku jara, 20.05.2020 – na počátku metání

 

Obr. 3 Distribuce kořenů ozimé pšenice v roce 2020 (19.05.2020)

 

Obr. 4 Distribuce kořenů ozimé pšenice (Ponticus) v době maximální velikosti, ve fázi po kvetení (2018 a 2019)

 

Informace byla připravena na základě finanční podpory projektu MZE-RO0418.

Jan Haberle, Pavel Svoboda, Ivana Raimanová, Gabriela Kurešová
výzkumný tým VÚRV, v.v.i. "Produkční fyziologie a výživa rostlin"
25.05.2020

 

 


Aktuální výskyt makadlovky řepné

20.05.2020

Početnost makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) v porostech cukrovky, dle náletu do feromonových lapáků, je v letošním roce variabilní:

 • na některých lokalitách jsou na toto období nadprůměrně vysoké výskyty, odpovídající roku 2019 (lokalita Litoměřice)
 • na většině sledovaných lokalit je výskyt průměrný (v roce 2019 se nepodařilo makadlovce tolik namnožit)

Ochrana

 • v případě výskytu vysokého počtu dospělců v lapáku provést ošetření porostů proti dospělcům před vykladením vajíček
 • při normálním výskytu provést ošetření po letové vlně (zvýšený odchyt oproti předchozímu období)
   
  Více zde

 


Ochranná opatření proti fuzariózám klasu

15.05.2020

Blíží se doba kvetení pšenice, přinášíme tedy stručnou informaci o možnostech ochrany a rizicích napadení:

Fuzariózy klasu jsou nejvýznamnější klasovou chorobou pšenice. Vzhledem k tomu, že některé druhy rodu Fusarium jsou producenty mykotoxinů, dochází u napadeného zrna nejen k redukci výnosů, ale i ke snížení hygienické kvality zrna. K infekci klasu dochází během kvetení a fuzariové mykotoxiny jsou produkovány již velmi záhy, již 36 hodin hod. po infekci. Nejvíce rozšířen je deoxynivalenol (DON). Nařízením komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 byl pro mykotoxin DON stanoven v nezpracovaném zrnu pšenice maximální limit 1,25 mg/kg.

Celý článek Ing. Jany Chrpové, CSc., vedoucí výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Genetika a šlechtitelské metody najdete zde...


Vynikající hodnocení VÚRV

14.05.2020

Všechny tři partnerské instituce tvořící Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum obdržely v rámci hodnocení výzkumných organizací Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) podle Metodiky 2017+ „známku“ vynikající. Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav experimentální botaniky (ÚEB) AV ČR a i Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) po dvou letech implementace hodnocení figurují v nejvyšší ze čtyř skupin škálování výzkumných institucí v ČR. O zařazení rozhodla kvalita jejich vybraných výsledků v národním měřítku. 

Více zde...


Sekat či nesekat trávník?

12.05.2020

Jistě jste si za posledních pár let všimli, že se nám poněkud oteplilo a chybí nám také voda. Čeká nás v roce 2020 další rok sucha? Zřejmě ano. Česko trpí již sedm let suchem. Abychom neuschli, musíme změnit zažitá pravidla. Musíme se jako společnost velmi rychle naučit šetřit s vodou, zachytit spadlé srážky v prostoru a časově s vodou co nejdéle hospodařit. Začněme s trávníkem a otázkou, zda-li sekat nebo nesekat...

Více najdete v článku "Sekání trávy – jak adaptovat městské prostředí na klimatickou změnu", jehož autorem je Mgr. Martin Stehlík z výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Zemědělská pedologie a pedobiologie.

 


Bioosiva odrůd z VÚRV, v.v.i.

11.05.2020

V novém katalogu bioosiv (jaro 2020) od firmy PROBIO jsou uvedeny i odrůdy jarních dvouzrnek (RUDICO, TAPIRUZ) a čiroku (RUZROK), vyšlechtěné ve VÚRV, v.v.i.


Jarní mrazy a poškození ozimů (30.04.2020)

06.05.2020

Vyhodnocení situace na základě terénního průzkumu (vč. využití dronů) a laboratorních analýz, jakož i praktická doporučení najdete zde.

Předchozí zprávy najdete na hlavní stránce vlevo, v rubrice "Monitoring stavu porostů".


Vývoj klimatu mění zajeté šablony

04.05.2020

Celý článek (Zemědělec 19/2020) o aktivitách pracovníků VÚRV, v.v.i., zaměřených na šlechtění C4 rostlin i jejich propojení s ostatními rostlinami v osevním postupu najdete zde.


Prevence škod způsobených zvěří na zemědělských plodinách

30.04.2020

Kolektiv autorů Jan Štrobach, Jan Mikulka (oba z VÚRV, v.v.i.) a Jiří Kožmín publikoval ve vydavatelství ProfiPress knižní publikaci:

"Prevence škod způsobených zvěří na zemědělských plodinách"

Publikace byla dne 28.04.2020 představena formou besedy s autory v TV Zemědělec (odkaz zde).

Kniha přináší souhrnné informace o polních plodinách a škodách způsobených zvěří. Současně i podklady a metody, jak ke škodám přistupovat, jak je hodnotit a oceňovat. Autoři čerpali z vlastního výzkumu, práce v terénu a zkušeností, které obohatili o poznatky z prací zahraničních autorů. Kniha je určena pro odbornou zemědělskou a mysliveckou veřejnost, státní správu, studenty i širokou veřejnost se zájmem o myslivost, zemědělství a přírodu.

Objednávky zde.


Rozhovor s dr. Pavelou

29.04.2020

Zahrádkáři aplikují chemii a nečtou návody, říká autor botanických pesticidů...
Celý rozhovor s Ing. Romanem Pavelou, Ph.D., vedoucím výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin najdete zde.


Biologové našli na Borneu další dva nové druhy hvězdnatek

28.04.2020

Další dva nové druhy hvězdnatky objevil na ostrově Borneo tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
Thismia ornata (česky hvězdnatka zdobená) dostala jméno podle vnitřku svého květu, který je pokrytý jasně oranžovou síťkou připomínající krajku. Thismia coronata (hvězdnatka korunovaná) byla naopak pojmenována podle vršku květu, který připomíná královskou korunu. Více zde...


Thismia ornata (foto: Michal Sochor) 


Zemědělské sucho v České republice

28.04.2020

Nová kniha "Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace", která vznikla ve spolupráci s Agrární komorou České republiky je nyní uveřejněna také v elektronické podobě. Na její tvorbě se podíleli i odborníci z VÚRV, v.v.i. – Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. a Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. (výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin).
Plný text publikace najdete na odkazu zde


Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.

23.04.2020

Ve výzvě č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" byl podpořen projekt

 

Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.

 

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700,
který bude realizován
v letech 2020-2022.

 

Účelem projektu je strategické nastavení řízení ve VÚRV v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 

Hlavním cílem je získání ocenění HR AWARD. V souvislosti s tím dojde k vytvoření či aktualizaci a implementaci strategie řízení organizace, strategie řízení lidských zdrojů a hodnocení výzkumných organizací, strategie mezinárodní a mezisektorové spolupráce, transferu technologií a popularizace výsledků výzkumu. Dalšími cíli je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků VÚRV ve zmíněných oblastech.

Informace o řešení projektu naleznete zde...

 


Expedice brambora

22.04.2020

Brambory, jak je známe, jsou v ohrožení. Ničí je choroba zvaná obecná strupovitost. Skupina českých vědců a šlechtitelů (z VÚRV, v.v.i. a šlechtitelských stanic) proto podnikla cestu do Jižní Ameriky, aby našla dosud neznámé souvislosti pro pěstování, šlechtění a záchranu brambor. Více informací, včetně filmu, který měl premiéru 13.04.2020 na ČT2 najdete zde.

 


Včasná diagnostika chorob pat stébel ozimých obilnin

21.04.2020

Choroby pat stébel na ozimých obilninách se v České republice vyskytují každoročně. Nejzávažnější z nich je stéblolam, jehož původcem jsou dva samostatné druhy hub: Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis. V tomto období jsou však symptomy stéblolamu snadno zaměnitelné s jinými původci, je proto třeba provést mykologický rozbor (např. ve VÚRV, v.v.i., kontakt: Mgr. Jana Palicová, Ph.D.). Již od letošního února jsou zpracovávány vzorky od pěstitelů, kteří požadují preventivní nebo již cílenou diagnostiku houbových chorob obilnin (viz předchozí článek z 31.03.2020 – zde). Ze 76 vzorků ozimé pšenice se v polovině z nich vyskytovaly choroby pat stébel, z toho v 17 vzorcích se jednalo o stéblolam. Přestože letošní jaro je velmi suché, objevily se již vysoce napadené vzorky, a to na lokalitě, kde byly problémy i v minulých letech. Obecně lze říci, že časně seté porosty bývají více postiženy.

U zaslaných vzorků ozimé pšenice bylo zaznamenáno napadení stéblolamem na pozemcích v okresech Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Praha-západ, Rakovník, Tachov. Chemická ochrana je účinná, pokud je provedena počátkem sloupkování až do vzniku druhého kolénka, což je právě teď aktuální. Ošetření je doporučeno provést při více než 15% napadení rostlin. V současné době je v ČR registrována řada přípravků proti stéblolamu (viz webové stránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – registr přípravků). Účinnost fungicidů je ovlivněna řadou faktorů včetně složení populace původců stéblolamu, resp. zastoupení obou druhů na pozemku. Na lokalitách s každoročním vysokým výskytem stéblolamu doporučujeme zvážit pěstování odrůd nesoucích gen rezistence ke stéblolamu Pch1, jakými jsou např. Annie, Hyfi, Illusion, LG Imposanto, Proteus a Rebell. Tyto odrůdy vykazují nízké napadení stéblolamem i v podmínkách umělé infekce v maloparcelových pokusech ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni.


Vývoj ozimů po jarních mrazech

17.04.2020

Po dvou mrazivých vlnách koncem března a na počátku dubna, spojených s poklesem teplot vzduchu v přízemní vrstvě pod -10 °C, jsme 4. dubna 2020 na našem webu VÚRV, v.v.i. informovali o mrazovém poškození některých porostů ozimých obilnin a řepky (odkaz zde). Tyto porosty poškozené mrazem jsme dále sledovali a přinášíme další informaci o jejich vývoji. Přitom se v poslední době vyskytuji opět ranní mrazy kolem -5 °C, což pro porosty znamená další stres. Období jarních mrazíků ještě neskončilo (ledoví muži). Celý článek "Vývoj ozimů po jarních mrazech" najdete zde...

Pokud máte podobné poznatky, napište dr. Prášilovi a Ing. Musilové, ideálně s přiložením snímků poškozených porostů a dalšími informacemi (oblast, odrůda apod.).


Dřepčíci a kohoutci v obilí

17.04.2020

Poškození listů obilnin škůdci – dřepčíci a kohoutci

Dřepčík obilný – na listech obilnin vykousány nepravidelné otvory různé velikosti, pokožka listu zpravidla neporušena (skeletování). Dospělci černí, s 2 podélnými žlutými pruhy na krovkách. Podobní dřepčíkům škodícím na brukvovitých rostlinách, ale jsou výrazně menší (do 1,8 mm).
Napadají přednostně jarní obilniny. Při vysokém výskytu a suchu může dojít až k odumření napadených rostlin. Poškození dřepčíky je často v kombinaci s poškozením od dospělců kohoutků (které je zpravidla zanedbatelné).
Ochrana – použít přípravky registrované do obilnin na kohoutky nebo jiné žravé škůdce. Pozor na pyretroidy – za vyšších teplot se snižuje účinnost!

Poškození listů jarního ječmene dřepčíky

Kohoutci – v letošním roce může být opět problém s poškozením obilnin kohoutky. Škodí především larvy, proti kterým se provádí ochrana. Pokud se zanedbá monitoring, může dojít k lokálnímu – plošnému poškození porostu. Viz obrázky z roku 2018 níže.

Kohoutkové kolo v porostu 30.05.2018

Detail poškození s larvami kohoutka

17.04.2020
Ing. Kamil Holý, Ph.D.
VÚRV, v.v.i.

 


Siláže z čiroků a bérů

15.04.2020

Ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni vyšlechtil Ing. Jiří Hermuth univerzální odrůdu čiroku Ruzrok a dvě odrůdy bérů, Rucereus a Ruberit. O možnostech pěstování čiroků a bérů v podmínkách ČR pojednává článek v časopisu Farmář (náhled zde). 


Mužák prorostlý – zdroj biomasy

15.04.2020

Pěstováním netradiční plodiny – mužáku prorostlého (Silphium perfoliatum L.) jako perspektivní náhrady kukuřice pro výrobu bioplynu se věnuje článek autorů Ing. Usťaka a dr. Muňoze z výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny, se sídlem v Chomutově.

Článek ve formě krátkého sumáře, zveřejněný 14.04.2020 v časopisu Atlas of Science, najdete zde. Uvádíme jeho český překlad:

Možnost nahrazení kukuřice (Zea mays L.) netradiční plodinou mužákem prorostlým (Silphium perfoliatum L.) při produkci bioplynu

V této studii byla porovnávána málo známá netradiční energetická plodina mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) s kukuřicí setou (Zea mays L.) v podmínkách méně příznivých pro pěstování kukuřice z hlediska produkce bioplynu. Bioplyn je obnovitelný zdroj energie vznikající rozkladem organických látek za nepřítomnosti kyslíku v bioplynových stanicích. Mužák prorostlý je vytrvalá, 220 až 340 cm vysoká, zářivě žlutě kvetoucí rostlina. Oproti kukuřici je pěstování této rostliny mnohem levnější, energeticky méně náročné a daleko příznivější pro životní prostředí např. z hlediska eroze.
U mužáku jsme zjistili vysoké výnosy biomasy (12 až 18 t/ha v sušině) i metanu (3 600 až 4 520 m3/ha), což znamená, že tato rostlina může být považována za slibnou novou plodinu z hlediska produkce bioplynu. Mužákem by bylo možno nahradit kukuřici využívanou při produkci bioplynu a to i přes zjištění, že mužák má několikrát větší požadavky na mnoho živin (11x více na vápník, 3,5x více na hořčík, 1,8x více na draslík, 5x více na kobalt a 2x více na železo a mangan). Oproti kukuřici má však nižší požadavky na dusík, měď a zinek. Jednou z možností jak zajistit správnou výživu mužáku a tím i zvýšit jeho výnos je využití kompenzačního hnojení pomocí digestátu, což je fermentační zbytek vnikající při produkci bioplynu obsahující různé živiny. Vzhledem k obsahu různých živin lze digestát využít jako levné hnojivo. Zjistili jsme, že s využitím digestátu jako hnojiva můžeme kompenzovat z větší části potřebu živin jak u kukuřice, tak u mužáku. V případě mužáku lze aplikací digestátu pokrýt potřebu dusíku z více než 100 % a draslíku z více než 75 %. Nicméně jsme zaznamenali nízké pokrytí síry, vápníku a hořčíku (ze 40 až 45 %). Aby byla pokryta potřeba i těchto prvků je třeba aplikovat minerální hnojiva, zejména při jejich nízké zásobě v půdě. Na základě našich výsledků můžeme předpokládat, že větší podíl mužáku v bioplynových stanicích jako suroviny využívané pro produkci bioplynu povede ke zvýšení koncentrace těch prvků v digestátu, které obsahuje mužák. U kukuřice jsme zjistili mnohem lepší kompenzační účinek hnojení digestátem, ovšem s výjimkou dusíku (pokrytí ze 75 %) a síry (pokrytí z 50 %). Dále byl v této studii hodnocen vliv živin obsažených v rostlinných substrátech na produkci bioplynu, protože vhodný obsah živin má příznivý vliv zejména na produkci metanu, což je nejdůležitější složka bioplynu. Za tímto účelem byla vytvořena směs z mužáku a kukuřice. Zjistili jsme, že vysoký obsah živin v mužáku měl významný vliv na výnos metanu, který byl v tomto případě porovnatelný s hodnotami dosahovanými pokud je jako rostlinný substrát použita kukuřice.
Na základě této studie velmi doporučujeme pěstování nekonvenční plodiny mužáku prorostlého, u kterého jsme potvrdili jeho perspektivnost, zejména v podmínkách méně příznivých pro pěstování kukuřice. V těchto podmínkách by mohl být využíván jak náhrada v bioplynových stanicích.
 

Praktické návody na pěstování mužáku prorostlého naleznete v metodice pro praxi (2012).
Informace byly publikovány např. i v časopise Úroda (2016).

 


Rozdíly v porostech ozimů poškozených mrazy a vliv hnojení dusíkem

10.04.2020

Mrazy na konci března a začátku dubna, kdy teploty nad povrchem půdy klesaly až pod -10 °C měly nepříznivý vliv na většinu porostů ozimů, a to zejména v kombinaci s intenzivním slunečním zářením a s denními teplotami, které na slunci dosahovaly 15 °C i více. Kromě odrůdových rozdílů měl na poškození rostlin vliv jejich vývojový, zdravotní a výživný stav, včetně hnojení dusíkem. Na regeneraci rostlin je optimální chladnější a deštivé počasí, které však v současné době kromě krátkodobého ochlazení nemůžeme bohužel očekávat. Proto musíme podstatně více uvažovat o každém vstupu, protože i dobře míněná aplikace různých stimulátorů a regulátorů růstu, listových hnojiv apod. může u poškozených porostů při současném průběhu povětrnosti (sluneční záření, teplé dny, mrazivé noci, minimum srážek) ovlivnit jejich přirozenou regenerační a autoregulační schopnost, popř. podpořit další tvorbu odnoží a nepříznivé zahuštění porostu před nastupujícím suchým obdobím. Pomrzlé porosty můžeme ještě více poškodit aplikací kapalných hnojiv (DAM, SAM, koncentrovanější roztoky močoviny) a herbicidů (největší riziko v kombinaci s DAM apod.). Při každém postřiku bychom neměli zapomínat na aplikační okna, kdy například na začátku 3. a 5. kolejového řádku necháme 20–40 m bez aplikace. Větší pozornost je třeba po letošní zimě bez promrznutí půdy věnovat také její povrchové struktuře, která sehrává rozhodující roli při vsakování vody ze srážek a přístupu vzduchu ke kořenům, což může mít významný vliv na růst kořenů, zdravotní a výživný stav rostlin.

Hnojení dusíkem a poškození porostů řepky mrazy
Nejvíce poškozené mrazy jsou porosty ozimé řepky a ječmene, u kterých jsme se často snažili již během února podpořit jarní regeneraci vyšší dávkou rychle působícího dusíku. Před mrazy již byla velká část porostů řepky přihnojena dvěma dávkami dusíku, a to i v chladnějších oblastech a po hnojení přišly v letošním roce srážky, které podpořily využití dusíku z hnojiv rostlinami. Přitom z našich víceletých výsledků pokusů na různých stanovištích s hnojivy značenými izotopem 15N vyplývá, že nejrychleji je rostlinami řepky přijímána nitrátová (ledková) forma dusíku, kterou rostliny využijí do fáze butonizace až 70 % z aplikované dávky N. Přitom na autoregulační systém rostlin působí přijaté nitráty atypicky, protože v celém evolučním vývoji (bez minerálních dusíkatých hnojiv) se s nimi setkávaly až v pozdější době za vyšších teplot po mineralizaci a následné nitrifikaci dusíku z půdní organické hmoty. Rostliny nitráty při teplotách půdy nad 5 °C většinou dobře přijímají a na rozdíl od amonného iontu rychle translokují do nadzemní části, kde podporují dlouživý růst a v listech je větší obsah vody, což se u některých odrůd projevuje mimo jiné „krabatěním“ listů (letos dost typické). Proto jsme pro letošní časné hnojení na rozdíl od jiných odborníků doporučovali spíše pomaleji působící hnojiva na bázi močoviny (viz články na www.vurv.cz ze dne 21.02.2020 a 03.03.2020, v Zemědělském týdeníku i jinde), která je na rozdíl od amonné formy dusíku v půdě po srážkách dobře pohyblivá obdobně jako nitrátová forma, ale na rozdíl od ní pomaleji přijímána kořeny (většinou až po prohřátí půdy a přeměně na amonnou formu).
V našich polních pokusech na stanovišti v Lukavci u Pacova bylo největší poškození rostlin řepky mrazem po aplikaci 80 + 80 kg N v LAV a 80 kg N v LAV + 50 kg N postřikem v DAM. Přitom porost hnojený v 1. dávce 100 kg N v DAM pomocí aplikačních trubic ve vzdálenosti 25 cm s následným přihnojením 60 kg N v DASA výraznější poškození nevykazoval, neboť dusík působil pozvolněji. Z odebraných poškozených a nepoškozených vrcholových částí rostlin řepky vyplývá, že u poškozených rostlin byla vyšší koncentrace dusíku. V příštím období se ukáže, zda vyšší obsah dusíku zjištěný v poškozených rostlinách podpoří jejich rychlejší regeneraci. K ještě většímu poškození rostlin mrazy po aplikaci vyšších dávek dusíku by mohlo dojít, kdyby po zimě nezůstaly poměrně velké vegetující přízemní listy, pod kterými bylo nižší využití dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami. Například více než 1 měsíc po hnojení 60 kg N v LAD jsme zjistili v horní vrstvičce půdy (0–2 cm, bez kořenů) pod přízemními listy řepky vysoký obsah amonného dusíku (70 mg/kg půdy) + 13 mg N/kg v nitrátové formě, zatímco v místech nezakrytých listy byly tyto obsahy jen 8, resp. 6 mg N/kg půdy. S tímto dusíkem můžeme v letošním roce počítat v pozdějších fázích jarní vegetace rostlin. Proto je také letos, obdobně jako ve většině let, v našich podmínkách málo vypovídající korekce dávek dusíku v průběhu vegetace na základě stavu nadzemní části rostlin (N-tester, analýzy rostlin a další), protože především v sušších letech zůstává dusík z aplikovaných hnojiv (nejvíce s amonnou formou N a s inhibitory nitrifikace : síran amonný, DASA, Ensin, Alzon apod.) delší dobu (do konce dubna i déle) v proschlé povrchové vrstvičce půdy, kde nejsou aktivní kořeny rostlin. Při rozhazování větších granulí hnojiv na velké vzdálenosti zůstává u silných dobře zapojených porostů větší část granulí pod listy a účinnost hnojení je pak nižší (zejména u granulí s nižší rozpustností). Z tohoto hlediska jsou vhodnější pneumatická rozmetadla hnojiv. Doporučení hnojení na základě aktuálního výživného stavu rostlin bez současného odběru a rozboru půdy pak může vést k přehnojování dusíkem, který pak nacházíme ve zvýšeném obsahu zbytkového N v půdě po sklizni (viz články na www.vurv.cz ze dne 21.02.2020 a 03.03.2020 k zásobě N v půdě – grafy obsahu nitrátů v půdě po různých plodinách).

Poškození porostů ozimů mrazy a slunečním zářením
Nejvíce byly poškozeny mrazy porosty řepky v pokročilejším vývojovém stádiu (obr. 1). Na obrázku 2 jsou dvě odrůdy řepky, z nichž ta vlevo byla více poškozena mrazy. Na prostřední pěšince je zachyceno poškození povrchové struktury půdy po aplikaci hnojiv s amonnou formou dusíku a zřejmě také s vyšším obsahem draslíku (bude ověřeno rozborem půdy). Obdobně na obrázku 3 jsou zachyceny rostliny řepky poškozené mrazem a povrchová struktura půdy po aplikaci hnojiv LAV a DASA. Uvedených problémů s půdní strukturou v posledních letech přibývá na středních až těžších půdách s bezorebným zpracováním a s vysokým obsahem draslíku v horní vrstvě půdy. Na rozdíl od orby dochází po víceletém používání bezorebných technologií k akumulaci draslíku v horní vrstvě půdy (např. 0–5 cm), což zejména při absenci vápnění zhoršuje poměr jednomocných a dvojmocných kationtů a tím stabilitu půdních agregátů. Z našich dlouhodobých pokusů s různým zpracováním půdy vyplývá, že u bezorebných technologií při průměrném obsahu draslíku v půdní vrstvě 0–30 cm 200–250 mg K/kg suché půdy (podle Mehlich III) může být v povrchové vrstvě půdy 0–5 cm více než 400 mg K/kg půdy. U těchto půd pak může být riziková jak dobrá, tak i vysoká zásoba draslíku v půdě dle pravidelně prováděných AZP z orniční vrstvy půdy. Špatná povrchová struktura půdy zhoršuje vsakování vody ze srážek ke kořenům rostlin, urychluje její povrchový odtok a zároveň zhoršuje provzdušnění půdy, což může mít nepříznivý vliv na růst a zdravotní stav kořenů. Ke zhoršení provzdušnění a infiltrační schopnosti těchto půd s vyšším zastoupením jílových minerálů přispívá aplikace hnojiv s amonnou formou dusíku a někdy doporučovaná aplikace kieseritu do porostů na povrch půdy bez zapravení. Při výskytu těchto problémů je nutné zjistit důvod špatné struktury půdy (nízký obsah Corg, absence vápnění, vysoký obsah K, nevhodný poměr jednomocných a dvojmocných kationtů apod.) a podniknout co nejdříve odpovídající opatření, bez nichž není dosavadní systém hospodaření na půdě trvale udržitelný (větší snížení výnosů v době sucha, nárůst chorob kořenů rostlin a pat stébel, problémy se vzcházením řepky a postupně i dalších plodin, eroze apod.).
Také některé porosty ozimé pšenice byly poškozené mrazem (obr. 4) a následným intenzivním slunečním zářením (obr. 5). RNDr. Prášil uvádí, že při souběžném působení ranních mrazů a intenzivního slunečního záření se jedná o tzv. fotooxidační poškození fotosyntetického aparátu listů obilnin a jeho následkem je zežloutnutí špiček a vrchních částí listů. Toto poškození připomíná popálení porostu po postřiku kapalným hnojivem DAM nebo roztokem močoviny, jestliže po aplikaci bylo intenzivní sluneční záření. Někteří zemědělci mají u takto poškozených porostů podezření na napadení virózami, u kterých však je větší nevyrovnanost porostu (obr. 6) a při virové zakrslosti pšenice (WDV) je navíc častější výskyt hnízd s již odumřelými nebo silně degradovanými rostlinami se začervenalými krátkými listy, které jsou nejvíce rozšířeny u kolejových řádků a v řidších místech porostu.
Porosty obilnin a řepky poškozené mrazem by neměly být přihnojovány kapalnými hnojivy (např. DAM, SAM apod.). Když už nelze použít jiné hnojivo, měla by být zvolena nižší dávka dusíku (např. u ozimé pšenice do 50 kg N/ha) aplikovaná na suché listy v době bez nočních mrazů, při nižší intenzitě slunečního záření (např. k večeru) a vyvarovat se kombinace s herbicidy. Obdobně jako u řepky má výběr vhodného dusíkatého hnojiva při hnojení ozimé pšenice u některých půd vliv na jejich povrchovou strukturu (obr. 7) a následné vsakování vody ze srážek. U porostů obilnin je možné nepříznivý stav povrchu půdy zlepšit ošetřením plecími branami, které přispívá také k lepšímu a rychlejšímu využití živin z hnojiv aplikovaných na povrch půdy včetně omezení ztrát únikem amoniaku po aplikaci močoviny. 

Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. a Ing. Radek Vavera, Ph.D.
VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrované výživy rostlin
 


Obr. 1: Silně poškozené rostliny řepky v pokročilejší fázi růstu (foto Růžek)


Obr. 2: Dvě odrůdy řepky, vlevo více poškozená mrazy (foto Růžek)


Obr. 3: Rostliny řepky poškozené mrazy a vliv hnojení na povrchovou strukturu půdy (foto Růžek)


Obr. 4: Rostliny ozimé pšenice silně poškozené mrazem (foto Růžek)


Obr. 5: Porost ozimé pšenice poškozený mrazem a slunečním zářením (foto Růžek)


Obr. 6: Porost ozimé pšenice poškozený mrazem s výskytem viróz (foto Růžek)


Obr. 7: Vliv hnojení DASA (vpravo) a močovinou na povrchovou strukturu půdy (foto Růžek)
 

 


Poškození ozimů mrazy na přelomu března a dubna

04.04.2020

Podle předběžných údajů z ČHMÚ (Infomet) byla průměrná teplota letošní zimy (prosinec 2019 až únor 2020) v ČR 2,0 °C, což je o 3,3 °C více než normál 1981-2010. Teplotně nadnormální byly všechny tři měsíce, mimořádně nadnormální byl únor s odchylkou +4,6 °C od normálu. V tomto století ještě teplejší byla zima 2006/2007.
Srážkově byla letošní zima normální s celkovým množstvím srážek 134 mm, což se rovná 102 % normálu a to díky srážkově silně nadnormálnímu únoru s 203 % normálu. Ostatní dva měsíce (prosinec 2019 a leden 2020) byly srážkově chudší, 76 % resp. 43 % normálu.
Sněhu bylo v průběhu letošní zimy výrazně méně a v oblastech s nižší nadmořskou výškou se sníh vyskytoval jen po velmi krátkou dobou několika dní nebo během dne rychle roztál. To odpovídá vyšším teplotám vzduchu jen s minimem mrazivých dní. V oblasti pěstování ozimů byly nejnižší teploty přízemního vzduchu kolem -7 až -8 °C a půda prakticky nepromrzla. Např. ve VÚRV v Praze-Ruzyni minimální teplota půdy v hloubce odnožovacího uzlu (2 cm) dosáhla jen -1,4 °C po dva až tři dny, většinou byla nad bodem mrazu.
Růst a vývoj rostlin ozimů probíhal po celou zimu. I pozdně seté ozimé obilniny během zimy začaly odnožovat a odnožování pšenic a ječmenů probíhalo prakticky celou zimu. Pšenice seté v agrotechnickém termínu dosáhly ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni fázi počátku odnožování koncem listopadu 2019 a počet odnoží se postupně zvyšoval na čtyři až pět koncem března 2020.
Z hlediska vývoje obilnin je nejdůležitější sledovat diferenciaci vzrostného vrcholu rostlin a jeho přechod z vegetativní do reprodukční fáze. U obilnin je tato fáze spojena s tvorbou dvojitých valů, kdy se na vzrostném vrcholu přestávají vytvářet listy a začínají se vytvářet základy klásků. U pšenice je tato fáze dosahována obvykle kolem poloviny března. V teplých zimách jako byla tato, 2019/2020, nastala již o měsíc dříve, na počátku druhé poloviny února. U hlavní odnože ječmenů to bývá během ledna, letos již koncem prosince 2019. Důležité je, že i v této fázi si ozimé obilniny stále zachovávají schopnost otužit se a přečkat mrazivá období v případě postupného poklesu teplot. V letošní mírné zimě měly ozimy nižší odolnost (viz informace VÚRV: Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování obilnin k 20. lednu 2020, odkaz zde) a vzhledem k teplému průběhu zimy přezimovaly bez jakéhokoliv poškození mrazem až do konce druhé dekády března.
Během března rostliny ozimů plynule pokračovaly v růstu a vývoji, vytvořily dostatečnou biomasu a přecházely do fáze sloupkování, kdy se zvedá vytvářené květenství nad úroveň povrchu půdy. Jestliže do prvního jarního dne 20. března 2020 (den rovnodennosti) vše nasvědčovalo na bezproblémový vývoj ozimů, pak obavy způsobily v poslední dekádě března a na počátku dubna dva vpády mrazivého vzduchu ze severu. Byly totiž spojené s poklesem teplot v přízemní vrstvě vzduchu od -9 až do -12 °C (ve 2 m to pak bylo kolem -8 °C) a to prakticky na celém území ČR se zemědělsky obdělávanou půdou. Charakteristické pro toto období bylo, že šlo o noční a ranní mrazy, převážně za bezmračného počasí, které bylo během dne vystřídáno slunečnou oblohou s oteplením na 12 až 15 °C.
Takový nástup mrazů vedl k silnému poškození kvetoucích ovocných stromů (zejména meruněk) a ohrozil rychle rostoucí zeleniny. K promrznutí půdy ve vrchní vrstvě ornice přitom nedošlo a z toho hlediska nebyla ohrožena životnost ozimů. Záleželo na délce působení mrazivého vzduchu, jeho proudění a ráno i na současném intenzivním oslunění listů a nadzemních částí. Můžeme pak pozorovat nejen zavadlé a pokleslé listy, ale na exponovaných lokalitách se vyskytuje silné poškození nezastíněných vrchních listů, které vybledly, zbělely nebo i zhnědly (viz foto). To se týká jak ječmenů, tak pšenic a řepek. U řepek, kde docházelo k prodlužování lodyhy s diferencujícím se květenstvím, mohlo dojít k poškození některých poupat. Takové porosty jsme pozorovali v okolí Prahy. Nebyly však všude a například z Moravy nám hlásili jen poškozené listy řepek nebo obilnin.
Rozsah poškození ozimů v jednotlivých lokalitách závisí nejen na době působení mrazu, ale i na dosažení minimálních teplot vzduchu. Jen zcela výjimečně jsme pozorovali u jarních přesívkových forem pšenice viditelné poškození vrcholů hlavní odnože.
Případný další rozvoj poškození porostů bude třeba dále sledovat. Poškozená poupata řepek rychle zhnědnou, může dojít k pokroucení či zakrnění lodyh, u listů ozimů k vybělení či vodnatění, jejich postupnému usychání, odumírání a vzniku nekrotických skvrn. U většiny porostů ozimů, které mají vytvořenou dostatečnou biomasu, předpokládáme rychlou regeneraci při oteplení v následujících dnech. Samozřejmě, pokud nedojde k dalším mrazivým vlnám v pozdějších fázích vývoje. Období možného vzniku jarních mrazíků začíná.
Další formu poškození můžeme čekat u zelených listů obilnin v důsledku souběžného působení ranních mrazů a intenzivního slunečního záření. Jde o tak zvané fotooxidační poškození fotosyntetického aparátu. Jeho následkem je zežloutnutí špiček a vrchních částí listů. Takové porosty se vyskytovaly před dvěma lety, na jaře 2018. Tehdy k tomu došlo na přelomu února a března po pomalém vpádu mrazivého vzduchu (viz odkaz zde). U méně vyvinutých porostů se objevilo intenzivní fialovění listů v důsledku hromadění ochranných barevných látek. Takové porosty se postupně zotavily a poškozené listy byly nahrazeny nově se tvořícími zelenými listy v dalším teplejším období.
Informace byla připravena na základě finanční podpory projektu NAZV MZE QK1910338.

VÚRV, v.v.i, 03.04.2020
Ilja Tom Prášil, Jana Musilová, Pavla Prášilová, Miroslav Klíma

Foto 02.04.2020 (I.T. Prášil): Porost řepky po mrazivých dnech, detail řepky a ječmene

 


Informace o aktuálním výskytu chorob pat stébel

31.03.2020

Výskyt chorob pat stébel významný v našich podmínkách již v 60. letech minulého století na pozemcích s intenzivním pěstováním obilnin nabývá opět na významu.

Mezi původce chorob pat stébel ozimé pšenice patří zástupci rodů Fusarium, Microdochium, Oculimacula a Rhizoctonia, dále Bipolaris sorokiniana a Gaeumannomyces graminis. Za nejzávažnější je považován tzv. pravý stéblolam (původci Oculimacula spp.).

První příznaky pravého stéblolamu se objevují v časném jaře. Jedná se o nespecifické hnědé skvrny na bázi stébel, těsně nad povrchem půdy. V této fázi je obtížná vizuální identifikace původce, stéblolam lze snadno zaměnit za kořenomorku (Rhizoctonia sp.) či za poškození zástupci rodu Fusarium. Později je diagnostika snazší, objevují se typické skvrny ve tvaru oka.

Ve VÚRV, v.v.i. bylo v letošním roce (k 27.03.2020) hodnoceno zatím 25 vzorků ozimé pšenice a ozimého ječmene ze zemědělské praxe z okresů Beroun, Chomutov, Kladno, Praha-západ, Rakovník a Tábor. Příznaky typické pro původce pravého stéblolamu byly zjištěny u 4 vzorků (okresy Kladno, Praha-západ, Rakovník), 10 vzorků vykazovalo nespecifické příznaky spojené s výskytem dalších původců chorob pat stébel. Vzorky napadené pravým stéblolamem se často vyskytovaly na lokalitách, kde již byly zjištěny i v minulých letech, což svědčí o tom, že se jedná o dlouhodobý problém. V těchto případech doporučujeme zamyslet se nad volbou odrůd pro výsev 2020/21. Informace o odolnosti odrůd k pravému stéblolamu jsou již k dispozici.
Při hodnocení odolnosti odrůd pšenice doporučených pro pěstování v ČR bylo zjištěno, že většina testovaných odrůd vykazuje náchylnost ke stéblolamu. Nejnižší napadení stéblolamem v pokusech s umělou infekcí prokázaly odrůdy Annie, LG Imposanto, Proteus, Hyfi a Illusion nesoucí gen rezistence Pch1, který odrůdám pšenice poskytuje dostatečnou ochranu proti stéblolamu i v podmínkách vysokého infekčního tlaku.
Aktuálně připadá v úvahu u silně napadených porostů aplikace fungicidu. Doporučuje se provést postřik ve fázi BBCH 30-32 (2. kolénko), vykazuje-li více než 15 % rostlin příznaky napadení pod 1. sloupnutou pochvou. Informace o přípravcích, které je možné použít, přinášejí webové stránky ÚKZÚZ (Rostlinolékařský portál/Přípravky na ochranu rostlin).
V případě zájmu o diagnostiku je možno napadené rostliny zaslat do VÚRV, v.v.i. (kontakt: Mgr. Jana Palicová, Ph.D.).


Zahájení projektu SMARTPROTECT

12.03.2020

Na jednání v Bruselu dne 28. ledna 2020 bylo zahájeno řešení mezinárodního projektu H2020 "Chytré zemědělství pro inovativní ochranu rostlinných plodin: využití pokročilých metodik a technologií" (SMART agriculture for innovative vegetable crop PROTECTion: harnessing advanced methodologies and technologies; SMARTPROTECT), podporovaného z evropských fondů v rámci akce H2020-RUR-2019-1, pod č. 862563.

Od roku 2014 jsou zemědělci a zahradníci povinni uplatňovat zásady integrované ochrany rostlin. Těmito předpisy je Evropa vybízí, aby omezili používání chemické ochrany rostlin. Zemědělcům v různých evropských regionech stále chybí aktuální znalosti a osvědčené postupy pro používání integrované ochrany rostlin v jejich každodenním provozu. Vědci a poradci nabízejí odpověď v programu SMARTPROTECT. V něm si Inagro (koordinátor) a patnáct dalších mezinárodních partnerů, vč. VÚRV, v.v.i. vyměňují znalosti o stávajících a inovativních technologiích, i o jejich současném a nejbližším uplatnění v produkci zelenin. Projekt bude úzce kooperovat s pěstiteli v odlišných oblastech EU a nabízet konzultace i předváděcí akce. Výsledky projektu budou k dispozici pro zemědělskou veřejnost ve 14 národních jazycích. Pro kontakt s konsorciem se můžete obracet na doc. Ovesnou.

V evropské zemědělské politice je integrovaná ochrana rostlin nástrojem k dosažení udržitelné produkce zeleniny. Zahrnuje komplex metod kontroly nemocí, škůdců a plevelů, s přihlédnutím k životnímu prostředí, lidskému zdraví a nákladové efektivnosti pro zemědělce. Zásadní je racionální a omezené používání přípravků na ochranu rostlin pro hubení škůdců a prevenci chorob.
Zahradnické odvětví představuje téměř čtrnáct procent evropské zemědělské produkce. Stejně jako v jiných podsektorech se zahradníci v různých evropských regionech potýkají s právními výzvami integrované ochrany rostlin. Často jim chybí současné znalosti, praktické příklady a nástroje k efektivnímu používání alternativních kontrolních technik v jejich každodenním provozu.
V projektu chtějí partneři překonat mezeru ve znalostech mezi výzkumem a praxí, s ohledem na inovace v metodice integrované ochrany rostlin u různých polních zelenin i ve sklenících. Přitom zohledňují specifické regionální potřeby zahradníků v celé Evropě.
 


Skladování krmiv na zemědělské půdě

10.03.2020

V únoru 2020 vyšla novela vyhlášky č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech (novela byla zveřejněna pod č. 20/2020 Sb.). S  účinností od 11. února 2020 se nově zavádí podmínky pro skladování siláže a senáže na zemědělské půdě:

§ 12 Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě 

(1) Objemná krmiva jako siláž nebo senáž určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat (dále jen "objemná krmiva") lze volně ložená skladovat na zemědělské půdě, pokud

a) jejich uložení je dočasné, jednorázové a nouzové po dobu maximálně 8 měsíců, sloužící k překlenutí nedostatku standardních skladovacích míst,
b) jejich hmotnost nepřesahuje 200 t a byly sklizeny z plochy do 10 ha,
c) místo pro jejich uložení (dále jen "úložiště") je

1. na ploše, která není součástí vyhlášeného zvláště chráněného území5) a nachází se ve vzdálenosti minimálně 50 m od jeho hranice nebo hranice jeho ochranného pásma,
2. vzdáleno minimálně 50 m od povrchových vod a od ochranných pásem vodních zdrojů6),
3. umístěno na pozemku s maximální sklonitostí do 5 stupňů,
4. umístěno na pozemku (části dílu půdního bloku), který není meliorován odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 767), není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou hlavními půdními jednotkami 04 a 057), a
5. zabezpečeno tak, aby nedošlo k průniku senážních nebo silážních šťáv do půdy a tím k poškození biologických, fyzikálních a chemických vlastností zemědělské půdy8) a k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod,

d) zemědělská půda, na níž jsou skladována objemná krmiva, bude uvedena do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování a zahájení skladování objemných krmiv na zemědělské půdě bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu8),
e) budou spotřebována pro krmení hospodářských zvířat a
f) místo a čas jejich uložení a vyskladnění byly písemně oznámeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.

(2) Sušina rostlinného materiálu naskladňovaného za účelem skladování na zemědělské půdě musí být po celou dobu skladování větší než 33 %.

(3) Úložiště musí být zakryto tak, aby do něj nemohla vtékat srážková nebo povrchová voda a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých výluhů mimo úložiště. Zakrytí musí být zajištěno po celou dobu skladování objemných krmiv na zemědělské půdě v souladu s předchozí větou. Zakrytím musí být dále zabráněno znehodnocení objemných krmiv.

(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech od ukončení vyskladnění.

(5) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv zeminou, a následnému zkrmování takto kontaminovaných objemných krmiv zvířatům.

(6) O každém úložišti musí být vedena evidence9), do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství naskladněného materiálu a termín vyskladnění.

(7) Při opakovaném uložení objemných krmiv na stejném místě nebo při jejich skladování na zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 6 dále zajištěno, že objemná krmiva

a) jsou skladována na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu zpracovaném podle § 39 vodního zákona, a
b) nejsou uložena na zemědělské půdě déle než 12 měsíců od data uložení.

------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.
8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv


Semináře k dotacím, hnojení, nitrátové směrnici atd. 2019–2020

04.03.2020

Seminář "Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním"
(říjen 2019 – březen 2020)

Na akce je nutné se předem přihlásit u pořadatelů v jednotlivých regionech, adresy jsou uvedeny v pozvánkách:
22.10.2019 Klatovy 
24.10.2019
Větrný Jeníkov (Jihlava)
29.10.2019
Letovice (Blansko)
31.10.2019
Radovesice (Litoměřice)
07.11.2019
Ostrožská Lhota (Uherské Hradiště) 
11.11.2019
Prostějov (seminář mimo cyklus)
14.11.2019
Palačov (Nový Jičín)
26.11.2019
České Libchavy (Ústí nad Orlicí)
28.11.2019
Chabrovice (Tábor)
11.02.2020 Poděbrady
20.02.2020 Kokory

09.03.2020 Říčany u Brna 

Obsah semináře:  

 1. Aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2020, se zaměřením na ochranu prostředí, hospodaření se živinami a péči o půdní úrodnost, včetně seznámení s návrhy dotačního systému po roce 2020 (SZP 2020+).
 2. Základní legislativní požadavky na nakládání s hnojivy, upravenými kaly, sedimenty a technologickými vodami, způsoby vedení povinných evidencí, včetně návrhů na změny od roku 2020.
 3. Pravidla hospodaření ve zranitelných oblastech, vývoj obsahu dusičnanů v povrchových a podzemních vodách, příprava 5. akčního programu (od hospodářského roku 2020/2021).
 4. Základní principy hospodaření se živinami a péče o půdní úrodnost (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovacích kapacit, potřeba živin, potřeba hnojení, obsah přístupných živin v půdě, využitelný dusík, využití inhibitorů nitrifikace a ureázy apod.).
 5. Plány hnojení, bilance živin a organických látek.


Přednáší Ing. Lada Kozlovská a Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV, v.v.i.
Nedílnou součástí semináře je samozřejmě i diskuze. Rovněž uvítáme Vaše náměty a spolupráci při úpravě požadavků nitrátové směrnice, neboť nyní se již připravují opatření 5. akčního programu NS na období 2020–2024.

 


Hnojení řepky a pšenice po letošní zimě

03.03.2020

Většina porostů s ozimou řepkou a pšenicí je po letošní zimě ve velmi dobrém stavu. V rostlinách řepky, jejíž listy nebyly poškozeny mrazy, je u silných porostů více dusíku i dalších živin než v minulých letech, což bychom měli brát v úvahu při stanovení celkové dávky dusíku. Přestože je pod řepkou vzhledem k podzimnímu růstu a odběru N rostlinami nízká zásoba rostlinami využitelného dusíku, neměla by celková jarní dávka u většiny porostů překročit 180 kg N/ha. Na rozdíl od řepky jsou pod ozimou pšenicí do hloubky 60 (90) cm značné rozdíly v obsahu minerálního dusíku v půdě (od 20 do více než 150 kg N/ha). Proto je důležité optimalizovat hnojení dusíkem na základě aktuálních rozborů půd na obsah Nmin alespoň do hloubky 60 cm, neboť na většině půd je po srážkách v únoru část nitrátového dusíku vyplavena z horní vrstvy půdy. Na některých půdách je ve srovnání s minulými roky více dusíku v amonné formě, což je mimo jiné způsobeno mineralizací organických látek v půdě během letošní teplé zimy.

Celý článek autorů Ing. Pavla Růžka, CSc., Ing. Heleny Kusé, Ph.D. a Ing. Radka Vavery, Ph.D. najdete zde.


Kadeřavost u broskvoně

28.02.2020

U kadeřavosti je letos správné provést více ošetření. Nyní (nebo na začátku března) v případě nástupu teplého počasí již ošetření poslední. Postřik musí na stromě zaschnout před příchodem srážek. Měďnaté přípravky by škodit v této fázi neměly. Nadále jsou pro zahrádkáře k dispozici i přípravky s účinnou látkou mancozeb. Ostatní možné účinné látky pro zahrádkáře ani některé účinné látky pro velkopěstitele nejsou v ČR na trhu (např. dodine). Pokud se pro další sezóny zakáže mancozeb a měď, bude situace ještě složitější. V dostupnosti účinných látek je totiž obecně očekáván nepříznivý vývoj...

Ing. Jan Ripl


Ošetření ozimých obilnin

28.02.2020

Rizikové porosty ozimých obilnin doporučuji v následujících týdnech ošetřovat proti chorobám pat stébel (silné, včas zaseté a zahuštěné porosty). Volbu přípravku lze přitom uzpůsobit podle výskytu dalších chorob na rostlinách. Cíleně jen proti padlí a braničnatkám nyní určitě neošetřovat. Padlí až dle situace, případně cíleně řešit v dubnu, květnu, a braničnatky až v době sloupkování (BBCH 37 a dále). 

Ing. Jan Ripl

Vhodné účinné látky proti stéblolamu poradí dr. Palicová.

 


Další zásilka semen do úložiště na Špicberkách

26.02.2020

Česká republika dopravila další zásilku semen do globálního úložiště na Špicberkách. Nyní se tam nachází 1263 jedinečných druhů a odrůd zemědělských plodin z českého Národního programu rostlin. Podzemní trezor slouží k bezpečnému uchování genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství. Více zde


K jarnímu ošetření rostlin

25.02.2020

Na reportáž TV Zemědělec s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. se můžete podívat zde.


Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě

21.02.2020

Nízké zásoby minerálního dusíku (Nmin) v půdě jsou v současné době zejména pod ozimou řepkou. Pod ozimou pšenicí a v půdě bez porostu (před setím jařin) jsou však v obsahu minerálního dusíku do hloubky 60 cm značné rozdíly (od 20 do více než 150 kg N/ha). Proto je obdobně jako v loňském roce velmi důležité optimalizovat hnojení dusíkem k ozimým obilninám a jařinám na základě aktuálních rozborů půd na obsah Nmin alespoň do hloubky 60 cm, neboť na většině půd je po srážkách v minulém týdnu část nitrátového dusíku vyplavena z horní vrstvy půdy. Na některých půdách, zejména organicky hnojených, je ve srovnání s minulými roky více dusíku v amonné formě, což je mimo jiné způsobeno mineralizací organických látek v půdě během letošní teplé zimy. Přestože se po srážkách zvýšila zásoba vody v půdě, ve spodních vrstvách (pod 60 cm) je na většině odebraných půd nižší zásoba vody, a to zejména pod ozimou řepkou...

 

Celý článek autorů Ing. Pavla Růžka, CSc., Ing. Heleny Kusé, Ph.D. a Ing. Radka Vavery, Ph.D. najdete zde.


Cena poroty za přírodovědnou encyklopedii

04.02.2020

V rámci soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) byla oceněna kniha, na jejímž autorství se podíleli dr. Markéta Marečková a dr. Jan Kopecký z výzkumného týmu "Epidemiologie a ekologie mikroorganismů" VÚRV, v.v.i. 

Cena poroty za přírodovědnou encyklopedii:
Miloslav Šimek a kol.: ŽIVÁ PŮDA. 1. díl BIOLOGIE PŮDY, 2. díl EKOLOGIE, VYUŽÍVÁNÍ A DEGRADACE PŮDY. Academia, Praha 2019.


Biologie hraboše polního a možnosti jeho regulace

03.02.2020

Hlodavci patří mezi významné škůdce na polích a ve skladech. Působí ekonomické ztráty žírem jednak v porostech plodin, jednak ve skladech, farmách a potravinářských provozech. Dalším rizikem svázaným s výskytem hlodavců je přenos patogenů (humánního či veterinárního významu) nebo krev sajících parazitů, které patogeny přenášejí.

Více se dočtete v článku autorů M. Fraňková, R. Aulický, V. Stejskal (všichni z VÚRV, v.v.i.) a P. Rödl (LF UK Praha). Článek byl zveřejněn ve zpravodaji AK ČR AGRObase dne 24.01.2020. Náhled článku najdete zde.

Hraboš polní (Microtus arvalis). Foto: Pavel Rödl


Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

28.01.2020

Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání semináře a zaslaných dotazů (doplňte, prosím, do přihlášky). Mimo jiné bude zaměřen na zásobu vody a minerálního dusíku v půdě po letošní zimě, efektivní používání hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní prostředí. Jedna z vyžádaných přednášek bude zaměřena na předpokládaná rizika našeho zemědělství ve srovnání s dalšími zeměmi EU a možnosti jejich řešení.

Na seminář je možné přinést vzorky rostlin ozimů v čerstvém stavu na zjištění výskytu houbových chorob apod. Každý vzorek musí být opatřen cedulkou s názvem zemědělského podniku a telefonem na kontaktního pracovníka.

Pozvánka a přihláška zde.


Ceny ředitele VÚRV, v.v.i.

22.01.2020

Na 13. zasedání Vědecké rady VÚRV, v.v.i. dne 21. ledna 2020 byly uděleny ceny ředitele za mimořádné výsledky dosahující významného přínosu v oblasti vědy a výzkumu. Cílem je ocenit úsilí vedoucí k tvorbě originálních výsledků a nových poznatků v oblasti rostlinné výroby, zemědělských a environmentálních věd i zavádění výsledků těchto poznatků do zemědělské praxe. Přehled oceněných výsledků a jejich detailní popis najdete zde.

Oceněné excelentní výsledky

 • Hlavní cena výstavy „Země živitelka 2019“ pro Ing. Hermutha
 • Dr. Roman Pavela mezi nejcitovanějšími světovými vědci
 • Úspěšný evropský projekt pod vedením Dr. Janovské
 • Ocenění za víno Cabernet Cortis výběr z bobulí ročník 2018 z VSV Karlštejn

Oceněné vědecké práce

 • Prokázání insekticidních vlastností extraktu z kořenů mydlice lékařské
 • Proteomika abiotických stresů u rostlin: hlavní faktory, ovlivňující buněčný proteom
 • Nový zdroj účinných látek botanických insekticidů
 • Přehled rostlinných extraktů využitelných k potlačení komárů
 • Dlouhodobé změny společenstev původních druhů slunéčkovitých
 • Poznakty o výnosu, složení a insekticidní aktivitě esenciálních olejů z fenyklu
 • Nedospělá stádia palearktických druhů nosatců rodu Sibinia (Coleoptera, Curculionidae): nové popisy a nová biologická data s návrhy na jejich potenciální hodnotu pro fylogenetickou rekonstrukci rodu

Oceněné aplikované výsledky

 • Soubor výsledků zaměřených na propagaci činnosti VÚRV v oblasti zelenin a jejich genetických zdrojů
 • Šetrnější a efektivnější aplikace minerálních hnojiv do porostu brambor
 • Toccata – nová odrůda pšenice jarní
 • Detekce vodního stresu polních plodin termokamerovým systémem
 • Kozincový nápoj na bázi piva

 


Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování obilnin k 20. lednu 2020

20.01.2020

Aktuální úroveň mrazuvzdornosti ozimů závisí jak na odrůdě, tak na průběhu počasí od setí na podzim až po celé zimní období. Aktuální mrazuvzdornost se udává v hodnotách letální teploty, LT50. Což znamená teplotu mrazu, při které dojde k odumření 50 % rostlin dané odrůdy vystavené mrazovému testu v laboratorním zařízení. Během zimy se LT50 mění v závislosti na počasí a stavu vývoje rostlin.

Růst a vývoj obilnin na podzim 2019
Ozimy seté v poslední zářijové dekádě vzcházely velmi dobře díky následujícímu teplému a deštivému počasí na začátku října. V některých oblastech (např. části Moravy) se v důsledku dešťů pak posunulo setí až na pozdější termíny v říjnu. Do počátku prosince však všechny porosty stačily vzejít a ozimy dřívějších výsevů i dostatečně odnožily. Růst rostlin pokračoval i v poměrně teplém prosinci. Vývojově jsou nejdále rostliny ječmenů, u kterých se během ledna dále diferencovaly vzrostné vrcholy, takže u hlavní odnože se přiblížily fázi přechodu do reprodukční fáze.

Aktuální mrazuvzdornost 
Dne 12.12.2019 jsme odebrali rostliny ozimé pšenice a ječmene z polních parcel ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni a vystavili je laboratornímu mrazovému testu. Zjištěné hodnoty letální teploty se u odrůd pšenice s vyšší mrazuvzdorností pohybovaly kolem -17 °C (např. Bohemia měla LT50 -17,5 °C), u odrůd se střední odolností kolem -15 až -16 °C (např. Viki měla LT50 -15,7 °C) a u odrůd s nízkou odolností kolem -13 až -14 °C (např. Steffi měla LT50 -13,5 °C). Letální teplota se u dobře odnožených odrůd ozimých ječmenů pohybovala od -13 do -12 °C. Uvedené hodnoty byly z hlediska odolnosti na střední až nižší úrovni, podobně jako v prosinci 2018 a 2017. Příčinou bylo poměrně teplé prosincové počasí, kdy podmínky pro plné otužování rostlin byly nedostatečné. Během druhé poloviny prosince a začátkem ledna došlo opět vlivem teplého počasí k dalšímu pozvolnému snížení odolnosti ozimých obilnin. Letální teplota se u odrůd ozimé pšenice pohybovala v polovině ledna 2020 od -12 do -16 °C.

Výhled na konec ledna a únor 2020 
Pokud přetrvá nadnormální teplé počasí, bude mrazuvzdornost ozimých obilovin nadále klesat. Rostliny budou pokračovat v růstu, ale vzhledem ke zpomalení vývoje v důsledku krátkého dne si pšenice stále zachovají schopnost se při postupném poklesu teploty znovu otužit. Na druhé straně, náhlý a rychlý pokles teplot pod -18 °C by vedl k jejich poškození mrazem.

Dr. Ilja T. Prášil a Ing. Jana Musilová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně


Ing. Pavel Růžek, CSc. obdržel medaili prof. Fábryho a čestné uznání

06.01.2020

Na 36. mezinárodním odborném semináři „Systém výroby řepky a slunečnice“, který se konal koncem listopadu 2019 v Hluku bylo vzpomenuto 100 let od narození prof. Ing. Andreje Fábryho, DrSc., zakladatele Systému výroby řepky a Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v bývalém Československu.

Za mimořádný přínos v oblasti pěstování olejnin byli oceněni medailí profesora Fábryho tři významní odborníci, mezi nimi Ing. Pavel Růžek, CSc. z VÚRV, v.v.i. (vedoucí výzkumného týmu "Integrované výživy rostlin", na fotografii vpravo), který zároveň obdržel i čestné uznání za příkladnou dlouhodobou spolupráci v oblasti výživy a hnojení řepky a dlouholetou pokusnickou činnost.

Odborníci ocenění medailí prof. Fábryho na semináři v Hluku (foto: Petr Baranyk)
 

Medaile prof. Ing. Andreje Fábryho, DrSc.


Poradenství a odborné konzultace pro praxi 2020

06.01.2020

VÚRV, v.v.i. i v roce 2020 nabízí poradenské služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora poradenství v zemědělství“. Můžete se tedy obracet na pracovníky poradenského centra, kteří poradí či předají Váš dotaz. Nebo můžete oslovit přímo odborníky z jednotlivých odborů, týmů a stanic, podle jejich zaměření a nabídky poradenských služeb.

Pokud máte zájem o rozbory půdy, rostlinného materiálu apod., můžete se obrátit přímo na pracovníky našich laboratoří:

Rychlý odkaz na poradenství pro zemědělskou praxi a pro veřejnost
Tel.: 233 022 300 
E-mail: poradenstvi@vurv.cz  

 

počítadlo.abz.cz


Celý svět sleduje český výzkum přírodních pesticidů

12.12.2019

Máme radost, že zpráva o úspěchu našeho vědce, Ing. Romana Pavely, Ph.D., se objevila v řadě médií. Věříme, že téma botanických pesticidů je hodnotné nejen pro ostatní vědce k jejich výzkumu.

Enviweb

AGRIS

Czech Industry

Asociace soukromých zemědělců

Bezpečnost potravin

Česká technologická platforma pro potraviny

České noviny

ČTK Protext

Metro

TAČR

 


Úspěch dr. Petra Komínka

07.12.2019

Odborný článek našeho pracovníka, Ing. Petra Komínka, Ph.D., „Comprehensive Virus Detection Using Next Generation Sequencing in Grapevine Vascular Tissues of Plants Obtained from the Wine Regions of Bohemia and Moravia (Czech Republic)“ se dostal mezi 10 % nejcitovanějších publikací vědeckého časopisu PLOS ONE v roce 2016. Gratulujeme! 
Petr Komínek se zabývá výzkumem virů a fytoplazem révy vinné a ovocných dřevin z hlediska jejich charakterizace na molekulární úrovni, šíření a škodlivosti. V současnosti se podílí na mezinárodním projektu COST-DIVAS zaměřeném na "next generation sequencing".


Dr. Pavela a dr. Komínek mezi nejcitovanějšími vědci

07.12.2019

Společnost Web of Science zveřejňuje každý rok prestižní seznam nejcitovanějších světových vědců (Highly Cited Researchers) za předchozí desetileté období. Mezi 6 212 vědců byl letos zařazen i Ing. Roman Pavela, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin. K tomuto skvělému úspěchu mu gratulujeme!

Odborný článek Ing. Petra Komínka, Ph.D., vedoucího výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Rostlinolékařská virologie a fytoplazmatologie s názvem Comprehensive Virus Detection Using Next Generation Sequencing in Grapevine Vascular Tissues of Plants Obtained from the Wine Regions of Bohemia and Moravia (Czech Republic) se dostal mezi 10 % nejcitovanějších publikací vědeckého časopisu PLOS ONE v roce 2016. Petr Komínek se zabývá výzkumem virů a fytoplazem révy vinné a ovocných dřevin z hlediska jejich charakterizace na molekulární úrovni, šíření a škodlivosti. V současnosti se podílí na mezinárodním projektu COST-DIVAS zaměřeném na "next generation sequencing". Gratulujeme!

 


Pícniny 2019

06.12.2019

VÚRV, v.v.i., Výzkumná stanice Jevíčko si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář na téma:
"Pěstování pícnin na orné půdě v současných měnících se podmínkách prostředí (klimatická změna)"

dne 12. prosince 2019 (čtvrtek), restaurace Penzion u Trojanů (Jaroměřice u Jevíčka), Jaroměřice 206

Pozvánka zde.


Multispectra 2019

05.12.2019

Zajímá vás problematika vědecko-technického využití RGB, LWIR, MWIR, SWIR, NIR a multispektrálních kamer? Pokud ano, pak si nenechte ujít konferenci Multispectra!
Konference Multispectra je zaměřena na problematiku vědecko-technického využití RGB, LWIR, MWIR, SWIR, NIR a multispektrálních kamer.

Pořadatelé:
Workswell s.r.o.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ČVUT v Praze
ČZU v Praze

Přednášky:

✔ Anna Korbářová, Jan Kovář - Moderní trendy v termografii. MWIR R&D termokamery pro vědecko-výzkumné aplikace

✔ Tomáš Mazanec - Zastavíme čas - Současné možnosti snímání vysokorychlostními kamerami (Workshop)

✔ Miroslav Kleinbauer, Jan Sova - NDVI a CWSI snímkování z dronů a jeho využití v precizním zemědělství

✔ Jan Sova, Ladislav Kolařík, Milan Hofreiter - Rovnice termografie při bodovém odporovém svařování

a další...

Leták ke stažení zde.


Pivo s extraktem z kozince

04.12.2019

Dne 3. prosince 2019 ředitel VÚRV, v.v.i., Ing. Jiban Kumar, Ph.D. podepsal spolu s Milanem Houškou, jednatelem společnosti Pivovar Kamenice nad Lipou, licenční dohodu o využití výsledku výzkumu ve výrobním programu Pivovaru Kamenice. Pivovaru jsme pomohli vyvinout speciální pivo Kamenický Galus 11, které obsahuje extrakt z léčivé rostliny kozince blanitého, který vznikl jako výsledek výzkumu týmu Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin pod vedením Ing. Romana Pavely, Ph.D. Pivo je nefiltrované a nepasterované a má celou řadu zdravotních benefitů. Při podpisu licenční smlouvy pan Houška velmi ocenil dosavadní spolupráci s VÚRV, v.v.i. a vyjádřil přání v ní nadále pokračovat.


Bylinné prostředky v prevenci civilizačních onemocnění.

20.11.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., a Centrum regionu Haná
zve všechny zájemce na další díl cyklu přednášek z oblasti biologických věd 
Bylinné prostředky v prevenci civilizačních onemocnění
Přednáška se uskuteční ve středu 27. 11. 2019 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) areálu v Olomouci-Holici.

Pozvánka zde


Současnost a perspektivy využití makroskopických hub

18.11.2019

Současnost a perspektivy využití makroskopických hub
Dne 12. listopadu 2019 se v aule VÚRV v.v.i. uskutečnil seminář „Současnost a perspektivy využití makroskopických hub“, který organizovali Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita a Česká vědecká společnost pro mykologii za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM).
Setkali se zde pracovníci a zájemci zabývající a zajímající se o problematiku využití makroskopických hub jak z České tak Slovenské republiky. Semináře se zúčastnilo 68 zájemců z toho 4 ze Slovenska. Na semináři zaznělo deset přednášek týkající různých částí problematiky využití makroskopických hub.
Výrazným bodem programu po prvním bloku přednášek byl křest knihy „Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat“, kterou napsali Ivana Jablonský, Václav Šašek a Martin Koudela a která čerstvě vyšla ve vydavatelství ProfiPress.
Poznatky, které získali a vyměnili si účastníci na semináři, budou užitečné při jejich vědecké práci či praktických činnostech při pěstování hub.

Přednesené přednášky
Ing. Ivan Jablonský, CSc. (Česká zemědělská univerzita): Využití jedlých a léčivých hub
Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) – Makromycety v lidové a oficinální medicíně
Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) - Současnost a perspektivy mykoremediací vod a substrátů
Ing. Rudolf Ryzner (fy. Ing. Rudolf Ryzner): Současné problémy při pěstování hlívy ústřičné z pohledu pěstitele
Ing. Matěj Pánek, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby): Co je vlastně komerčně pěstovaná hlíva ústřičná? Fylogenetická analýza druhu Pleurotus ostreatus a druhů blízce příbuzných.
Doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. a Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (Mendelova univerzita): Možnosti využití přírodních zdrojů při pěstovaní jedlých a léčivých hub.
RNDr. David Novotný Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby): Současnost a problémy sbírek kultur makroskopických hub
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita): Fyto/mykoremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU)
Ing. Lucie Wiesnerová (Česká zemědělská univerzita): Vliv vody na vývoj plodnic Pleurotus ostreatus a enzymatické aktivity v substrátu
Ing. Marcel Golian PhD (Slovenská poľnohospodárska univerzita): Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov


 


Průběh ročníku 2018-19 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

14.11.2019

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze-Ruzyni
Vás srdečně zve na odborný seminář

"Průběh ročníku 2018-19 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech"

pořádaný ve středu 4. prosince 2019 v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507


Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2018-19 a jejich vliv na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Na semináři bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách klimatu. Budou prezentovány agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě.

Pozvánka zde.


Inovace pěstitelských postupů pro lepší zadržení vody v půdě - 2019

14.11.2019

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze-Ruzyni,
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze
a PS v Lukavci
Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Inovace pěstitelských postupů pro lepší zadržení vody v půdě"

pořádaný ve čtvrtek 28.11.2019 v Lukavci u Pacova
(sport. areál DD)

Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku
2018–19 a jejich vliv na dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin.
Na semináři budou prezentovány nové postupy v pěstebních technologiích pro lepší zadržení vody v půdě, omezení eroze a znečištění vod, větší stabilitu výnosů a kvality produkce. Budou diskutovány potřebné změny v hospodaření na půdě z hlediska trvalé udržitelnosti půdní úrodnosti v příštích letech. Prezentované výsledky byly získány s přispěním projektu QK1910382 financovaného MZe ČR.

Pozvánka zde.


Trophic cascades, a tool for ecological processes assessment

07.11.2019

Maxime Damien, Functional Biodiversity Group

"Trophic cascades, a tool for ecological processes assessment: the case of the aphid-parasitoid interactions"

Mobility project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008503

Seminář (v angličtině) se bude konat 19. listopadu, od 13:00 v klubovně HB303, ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni

Pozvánka zde


Memorandum o spolupráci mezi VÚRV, v.v.i. a ČZU

05.11.2019

Dne 1. listopadu 2019 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Podepsáním memoranda se obě instituce zavázaly k prohlubování vzájemné spolupráce, zejména v oblasti vědy a výzkumu, zaměřeného na řešení aktuálních i dlouhodobých celospolečenských problematik týkajících se zemědělství a ochrany životního prostředí. Spolupráce bude zaměřena i na popularizaci vědy, vědeckou výchovu studentů, vzdělávání odborníků pro praxi a aplikaci vědeckých poznatků do praxe a legislativy.


Aktuální informace k nitrátové směrnici, podmínkám pro dotace v roce 2020 ...

04.11.2019

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i., Praha-Ruzyně

ve spolupráci s Ing. Jiřím Kumštou (akreditovaný poradce sítě MZe)

Vás srdečně zvou na diskuzní seminář (workshop)

"Aktuální informace k nitrátové směrnici, podmínkám pro dotace v roce 2020
a použití přípravků na ochranu rostlin"

Pozvánka a program zde


Najdi je

03.11.2019

Rádi bychom Vás seznámili s novým projektem ve VÚRV, v.v.i.

„Napadli nás vetřelci – zastavme invazi!“
Na první pohled možná trochu přehnaně znějící výzva, pravdou však bohužel je, že invazní druhy živočichů mají významný dopad na náš ekosystém a narušují ekologické vazby. V polovině října 2019 jsme odstartovali projekt NAJDI.JE, který si klade za cíl zapojit všechny se zájmem o vědu a přírodu do sledování průběhu invazí vybraných druhů bezobratlých v České republice.
Téma invazních druhů živočichů je aktuálním a diskutovaným tématem nejen mezi vědci, ale již také laickou veřejností. Inspirací pro projekt je dlouhodobá zkušenost s vytvářením, vedením a využíváním výsledků projektů občanské vědy ve Velké Británii. Na webu NAJDI.JE vyzýváme všechny aktivní lidi se zájmem o přírodní vědy k zapojení a sběru dat přímo v terénu. V místě svého bydliště, případně všude, kde se pohybují, mohou některý z invazních druhů zaznamenat a poté jen jednoduše poslat fotografii přes kontaktní formulář, s uvedením lokality nálezu.
První vybraný „vetřelec“ je slunéčko východní (Harmonia axyridis), které vytlačuje naše druhy, včetně nám známého slunéčka sedmitečného. Projekt tímto ale nekončí, dále se pustíme do pátrání po kutilkách z rodu Sceliphron a také do budoucna budou vetřelci v našem hledáčku přibývat.
Více informací se dozvíte na našem webu NAJDI.JE
Sledujte také náš Facebook, aby vám neutekly aktuality a nově spuštěné pátrací akce! 
Budeme moc rádi, když o projektu řeknete svým známým a přátelům, ale také za sdílení na sociálních sítích!

Děkujeme :)

Za tým projektu NAJDI.JE
RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.


Workshop projektu DIVERGRASS

31.10.2019

VÚRV, v.v.i. Praha spolu s TU Dresden – IHI Zittau a ČZU Praha pořádal dne 24.09.2019 v prostorách radnice saského města Žitava mezinárodní workshop u příležitosti závěrečného setkání česko-saského projektu DIVERGRASS – Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity.

Na setkání byli přítomni zástupci všech institucí, podílejících se na řešení projektu. Dále se workshopu zúčastnili pracovníci orgánů ochrany přírody obou zemí, správy životního prostředí při úřadech a magistrátech měst a dalších organizací, činných v managementu travních porostů v projektové oblasti.

Celkem bylo přítomno téměř 100 účastníků a byly prezentovány výsledky experimentů s obhospodařováním luk a pastvin, probíhajících v rámci projektu DIVERGRASS v příhraničním území. Zazněly zde také zkušenosti s managementem z dalších oblastí Česka i Horní Lužice. V rámci diskuzí si účastníci vyměnili svoje názory a zkušenosti s prováděním opatření zamezujících poklesu biodiverzity travních porostů.

Pohled do sálu žitavské radnice v průběhu workshopu
© Tomáš Jůnek
 

Na vystavených posterech se účastníci mohli seznámit s výsledky projektových experimentů
© Tomáš Jůnek
 

 


Aktuální otázky stanovení GMO a kontrola trhu

31.10.2019

VÚRV, v.v.i., Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií a
Národní referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting
si Vás dovolují pozvat na seminář

"Aktuální otázky stanovení GMO a kontrola trhu"

dne 22. 11. 2019 v klubovně Genové banky, VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně

Seminář je zaměřen na problematiku identifikace, kvantifikace a kontroly GMO na trhu – od pěstitelů a výrobců krmiv až po potraviny. Seminář bude seznamovat se základními legislativními aspekty, možnými opatřeními ve výrobě potravin a krmiv, vysvětlí, jak probíhají analýzy, co znamenají výsledky na certifikátu. Ve druhé polovině se bude zabývat technickými aspekty a významem využití referenčních materiálů. Na závěr je plánována panelová diskuze. Seminář je určen pro zemědělce, výrobce potravin a krmiv, pracovníky státní správy a kontrolních i dozorových orgánů.

Pozvánka a přihláška zde.


Nové technologie pro precizní zemědělství 2019

25.10.2019

Česká technologická platforma pro zemědělství
ve spolupráci
s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Centrem precizního zemědělství při ČZÚ v Praze, Workswell, s.r.o. a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i.
si Vás dovolují pozvat na workshop

"Nové technologie pro precizní zemědělství"

který se koná v úterý 5. listopadu 2019 od 09:00
v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně
Pozvánku najdete zde, odkaz na přihlášení zde


Aplikace metod molekulární biologie ve VÚRV – možnosti a plány

25.10.2019

Dne 7. listopadu 2019 se od 13:30 hodin
v místnosti č. 303 v hlavní budově VÚRV v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni
uskuteční seminář s názvem

„Aplikace metod molekulární biologie ve VÚRV – možnosti a plány“,

kde se dozvíte o jejich současném uplatnění ve VÚRV, a o možnostech jejich vývoje a využití např. ve Vaší práci. Na semináři promluví dr. L. Svobodová, dr. M. Pánek a další. 

Seminář je určen především pro pracovníky VÚRV, účast kolegů odjinud je ale také vítána.
Podrobný program bude zveřejněn příští týden.
 


Seminář dezinfekce, dezinsekce, deratizace – problémy v potravinářském průmyslu

25.10.2019

Pozvánka na seminář

"Dezinfekce, dezinsekce, deratizace – problémy v potravinářském průmyslu" 

Termín konání: 30.–31. října 2019; od 9:00 do 16:00 hod.
Místo:   Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507
Určeno pro: profesionální pracovníky sdružení DDD
Cíl: transfer výsledků VÚRV, v.v.i., do praxe, zvýšení odbornosti při provádění profesionální činnosti DDD
Odborný garant: VÚRV, v.v.i.: RNDr. M. Fraňková, Ph.D., Mgr. Tomáš Vendl
Spoluorganizátor:  Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.

Pozvánku najdete zde.


Monitoring škůdců polní zeleniny v roce 2019

23.10.2019

43. týden
Většina ploch zelenin sklizena, škůdců minimum. Molice vlaštovičníková přestala klást a postupně přelétá na zimní hostitele. Oteplení ještě využily vrtule a vrtalky na celeru a květilky na špenátu, kde lze nalézt nové miny na listech. Létá další generace makadlovky řepné, ale početnost nízká. Choroby nadále rizikové.
Celou zprávu za 43. týden 2019 najdete zde.


Spontánní zaplevelení uličky heřmánkovcem oživí pole i krajinu – nízké zaplevelení některými méně agresivními kvetoucími pleveli by mělo být tolerováno. V takovémto množství plodině nekonkuruje a potrava z květů zvýší atraktivitu porostu pro predátory a parazitoidy škůdců (zde parazitoidů vrtalek).  

Předchozí zprávy najdete zde.


Seminář Rizikové prvky..., 2019

17.10.2019

Pozvánka na seminář k prezentaci výsledků česko-bavorského projektu


"Rizikové prvky v aluviálních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice"


Seminář je pořádán za podpory řešení projektu MMR č. 146 „Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice“.

 


Řešitelská pracoviště:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Landesamt für Umwelt, Hof, Německo (Bavorsko)


Seminář bude pořádán dne 14. listopadu 2019 (čtvrtek) od 9:00 hod.
v Klatovech v hotelu „Centrál“ (Masarykova 300, Klatovy 339 01).

Pozvánka s návratkou ke stažení zde.


Mezinárodní den archeologie, Praha

10.10.2019

V Muzeu hlavního města Prahy (hlavní budova muzea na Florenci) budou dne 19.10.2019 v rámci "Mezinárodního dne archeologie" k navštívení expozice, kde budou vystaveny i vzorky pluchatých pšenic, prosa či merlíku, které poskytli pracovníci Genové banky VÚRV, v.v.i.


O pavoucích s Milanem Řezáčem

07.10.2019

Bojíte se pavouků? Odborník radí, jak se toho zbavit.
Kolik pavoučích druhů existuje a dovedou pavouci i létat? Nejen na to se arachnologa Milana Řezáče z VÚRV, v.v.i. ptala moderátorka Jana Rychterová. Odkaz na vystoupení v Rádiu Junior najdete zde.


Současnost a perspektivy využití makroskopických hub

07.10.2019

 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.,
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA a
ČESKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII
za podpory
NÁRODNÍHO PROGRAMU KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH
ZDROJŮ MIKROORGANISMŮ A DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ HOSPODÁŘSKÉHO VÝZNAMU
si Vás dovolují pozvat na seminář

"SOUČASNOST A PERSPEKTIVY VYUŽITÍ MAKROSKOPICKÝCH HUB"

12.11.2019, aula VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně

Pozvánka zde.


Zlatý klas pro Ing. Hermutha z VÚRV

06.10.2019

Ing. Jiří Hermuth z Genové banky VÚRV, v.v.i. obdržel na výstavě "Země živitelka 2019" v Českých Budějovicích nejvyšší ocenění "Zlatý klas s kytičkou". Televizní  reportáž ze slavnostního udělení cen atd. najdete na odkazu zde nebo přímo na YouTube.
Cena byla udělena za kolekci multifunkčních odrůd béru italského "RUBERIT" a "RUCEREUS" a čiroku zrnového "RUZROK", vhodných i do extrémně suchých a teplých pěstebních oblastí. Informace ke stažení: bér, čirok.

Článek v Zemědělci o účasti VÚRV, v.v.i na výstavě a o udělení ocenění najdete zde.

Rozhovor s Ing. Hermuthem najdete na TV Zemědělec


Ochrana obilnin proti virovým zakrslostem

03.10.2019

Aktuálně k insekticidnímu ošetření časně zasetých ozimých obilnin
Ochrana obilnin proti virovým zakrslostem bez insekticidních mořidel na bázi neonikotinoidů

Použití insekticidních mořidel k moření osiva obilnin bylo zavedeno s cílem omezit šíření virů žluté zakrslosti ječmene (BYDV - Barley yellow dwarf virus), které přenáší obilní mšice, a viru zakrslosti pšenice (WDV – Wheat dwarf virus), který je přenášen křískem polním. Oba viry způsobují u vnímavých druhů obilnin virové zakrslosti. Krátkodobě byly pro moření ozimého ječmene a ozimé pšenice k dispozici mořidla na bázi imidaclopridu (Raxil Secur, Nuprid 600 FS). Větší rozsah uplatnění měly látky thiamethoxam (Cruiser 350 FS) a clothianidin (Deter). Použití všech tří jmenovaných účinných látek bylo v roce 2018 zakázáno a tím je v současnosti insekticidní moření osiv obilnin nedostupné. Nedostupnost insekticidního moření osiva vyvolává otázku, zda lze v insekticidní ochraně obilnin nahradit účinnost insekticidních mořidel.
Insekticidní mořidla na bázi neonikotinoidů byla dlouhodobě zkoušena ve VÚRV, v.v.i. a na základě poměrně rozsáhlých pokusů lze konstatovat, že (ověřeno u látek clothianidin, thiamethoxam):
1) insekticidní moření zvyšuje vzcházivost osiva ozimého ječmene a pšenice,
2) má dobrou účinnost na kříska polního i mšice několik týdnů od výsevu (zvláště za sucha),
3) insekticidní účinnost ve většině ročníků dostatečně pokrývá období migrace přenašečů,
4) výrazné snižuje podíl infikovaných rostlin v porostech a šíření sekundární infekce.

Celou zprávu najdete zde.
 


Noc vědců 2019

02.10.2019

"Noc vědců" v Národním zemědělském muzeu: Zemědělská věda – šetrně k planetě
V pátek 27. září 2019 proběhla v Národním zemědělském muzeu Praha „Noc vědců“. Mezi 14 výzkumnými ústavy a institucemi z resortu zemědělství představili svoji práci i naši kolegové, kteří pro tuto akci připravili 4 stanoviště. Na nich si návštěvníci mohli prohlédnout interaktivní ukázky termokamerové, hyperspektrální a lidarové techniky nebo si zalétat s dronem, dozvěděli se, jak a proč se skladují semena genetických zdrojů rostlin v Národních genových bankách, pozorovali kultury hub pěstované na agarových živných médiích pouhým okem i pomocí stereomikroskopu a dozvěděli se, jaké obranné mechanismy si vytvářejí rostliny a co to jsou botanické pesticidy. Návštěvníci si mohli vyzkoušet pipetování nebo jemnou práci s pinzetou, prověřit svůj čich na vzorkách extraktů z aromatických rostlin, pozorovat mouchy, komáry a motýly v různých vývojových stadiích nebo otestovat svou znalost semen tradičních i méně známých plodin.

Naši pracovníci také připravili několik přednášek na témata:
·         „Digitální zemědělství“
·         „Plané příbuzné druhy kulturním plodinám – které to jsou a jak mohou být užitečné?“
·         „100 let Výzkumné stanice vinařské Karlštejn“
·         „Lepek – máme se ho bát?“
·         „Sbírky mikroorganismů – pokladnice pro další generace“
·         „O rezistenci mikroorganismů k pesticidům a o tom, jak vzniku rezistence čelit“
„Noc vědců“ je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. V České republice je pořádaná každoročně od roku 2005 z podnětu Evropské komise. Na stovkách míst v Evropě se na jeden den na přelomu září a října ve večerních hodinách zpřístupní vědecká a výzkumná pracoviště včetně univerzit a zábavnou formou je dána široké veřejnosti možnost poznávat vědu, a to doslova všemi smysly. Letošní program Noci vědců spojovalo téma „Šetrně k planetě“.

 


Pamětní medaile pro VÚRV, v.v.i.

30.09.2019

Dne 26. září, při příležitosti Slavnostního zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty MENDELU v Brně, byla VÚRV, v.v.i. udělena pamětní medaile za přínos v oblasti spolupráce, rozvoje a šíření dobrého jména Agronomické fakulty. Medaili převzal ředitel VÚRV, v.v.i. Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

 


Vliv systémů pěstování plodin na změny spektra škodlivých organizmů

27.09.2019

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze

si Vás dovolují pozvat na seminář

Vliv systémů pěstování plodin na změny spektra škodlivých organizmů

který se koná v úterý 22.10.2019
v aule VÚRV, v. v. i., Praha 6 – Ruzyně

Pozvánka zde.


Dožínky 2019

23.09.2019

Dne 19. září 2019 se ve VÚRV, v.v.i. konaly dožínkové slavnosti. Program v dopoledních hodinách zahájil seminář pořádaný ve spolupráci s Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií na téma „Aplikovaný výzkum a řešení aktuálních problémů českého zemědělství“. Na semináři zaznělo pět přednášek. První z nich se zaměřovala na vliv půdně-klimatických podmínek na české zemědělství a přednesl ji Ing. Jan Záhorka z Agrární komory České republiky. Na ni navázaly přednášky zaměstnanců VÚRV, v.v.i. – nejprve Ing. Pavel Růžek s přednáškou o aktuálních problémech při hospodaření na půdě. Další přednášku, tentokrát o novinkách v konvenčním šlechtění obilovin, prezentovala Ing. Jana Chrpová, po ní následoval Ing. Jiří Hermuth s tematikou alternativních plodin jako výzvou pro budoucnost. Poslední téma – biotechnologie pro udržitelnou zemědělskou produkci – přednesl doc. Jaroslav Salava. Po krátké přestávce proběhly samotné dožínkové slavnosti. Všechny zúčastněné přivítal ředitel VÚRV, v.v.i. dr. Jiban Kumar, který rovněž poděkoval zaměstnancům za dosavadní práci a dosažené úspěchy na poli nejen zemědělském, ale i na poli vědy a výzkumu. Ing. Václav Merunka, vedoucí Odboru pokusných stanic, následně zhodnotil průběh letošní sklizně. Byl předán symbolický dožínkový věnec a následovalo taneční vystoupení žaček z folklorního kroužku ZŠ Dědina. Následovala volná zábava pro zaměstnance VÚRV a hosty, kterou doprovodilo Duo Dangeres (Blanka Stehlíková a Ing. Vladislav Šíma).


Uchování genofondů ovocných dřevin pomocí ultranízkých teplot

17.09.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“) zve všechny zájemce na další díl cyklu přednášek z oblasti biologických věd:


RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně):

Uchování genofondů ovocných dřevin pomocí ultranízkých teplot


Přednáška se uskuteční ve středu 25. 9. 2019 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) areálu v Olomouci-Holici.


Anotace: Uchování různorodosti ovocných dřevin nabývá v současné době měnících se klimatických podmínek na významu. Bezpečná záloha kolekcí genofondů v sadech a na původních stanovištích je cílem kryoprezervačních technik. Tyto techniky jsou založeny na uchování rostlinných vzorků v ultranízkých teplotách pomocí in vitro kultur, či dormantních pupenů. V přednášce budou prezentovány biotechnologické přístupy k vývoji těchto kryoprezervačních metod.

Pozvánka zde.


Vernisáž výstavy v NZM

16.09.2019

Ve středu 11. září 2019 se v budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné konala vernisáž výstavy "Genetické zdroje: klíč k zemědělské rozmanitosti", kterou připravili pracovníci ministerstva zemědělství společně s pracovišti koordinujícími „Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“ (NPGZ), tj. Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., a s Národním zemědělským muzeem. Výstavu zahájili náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Fialka, generální ředitel Národního zemědělského muzea doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. a Ing. Vlastimil Zedek, vedoucí Oddělení OZE a environmentálních strategií MZe, do jehož gesce NPGZ spadá. Výstava, umístěná na střeše Národního zemědělského muzea, ukazuje význam zachování variability živočichů, rostlin a mikroorganismů pro zajištění výživy lidí nejen v dnešní době, ale i v budoucnosti. Zájemci mohou výstavu navštívit do 31.10.2019.


Genetické zdroje: klíč k zemědělské rozmanitosti

04.09.2019

Od 10. září do 31. října 2019 se na střeše Národního zemědělského muzea v Praze (Kostelní 44, Praha 7) koná výstava "Genetické zdroje: klíč k zemědělské rozmanitosti", která představuje všechny tři podprogramy Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ).

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ČR společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ) − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., který koordinuje NPGZ rostlin a NPGZ mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., který koordinuje NPGZ zvířat, Národním zemědělským muzeem a dalšími partnery Národního programu GZ.

Informaci z vernisáže a fotografie naleznete zde.

 


Polní den - Čirok na Hané

04.09.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně
Pokusná stanice Ivanovice na Hané
ve spolupráci s
SEED SERVICE s.r.o.

si Vás dovolují pozvat na
POLNÍ DEN – „ČIROK na Hané“
- přehlídka a komentář k odrůdám čiroku a béru

(pozvánka zde)


Makadlovka řepná - podzim 2019

02.09.2019

Makadlovka řepná - situace k 30.08.2019
Odchyty dospělců makadlovky ve feromonových lapácích byly v srpnu nízké, přesto může být relativně vysoký výskyt housenek v srdéčku, především na souvratích, kde může být až 100 % rostlin napadených.

Více zde ...


Zničená srdéčka v říjnu 2018 - tato situace by se na většině lokalit v roce 2019 opakovat neměla - trochu prší a řepa znovu roste


Studenti z Wageningen University ve VÚRV

28.08.2019

Dne 12. července 2019 navštívili VÚRV, v.v.i studenti z organizace Semper Florens z Wageningen University, Wageningen, Nizozemsko. Studentská organizace Semper Florens sdružuje zejména studenty různých oborů Plant Sciences. Návštěvu uvítal a areálem provázel doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. spolu s Ing. Hanou Foffovou z výzkumného týmu „Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech“. V rámci programu studenti postupně navštívili Genovou banku (prezentoval Ing. Vojtěch Holubec, CSc.), pracoviště fyziologie a kryobiologie rostlin (Ing. Stacy Denise Hammond) či „technický izolát“ ovocných dřevin infikovaných virovými patogeny (Ing. Petr Komínek, Ph.D.). Přímo v terénu byla zorganizována prohlídka parcelkových pokusů minoritních obilnin (Ing. Jiří Hermuth a Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D.). S využitím dronů a zobrazovací techniky (termokamery, atp.) studenty seznámil Ing. Jan Lukáš, Ph.D. Nizozemští studenti po celou dobu exkurze projevovali velký zájem o problematiku zemědělství, zemědělského výzkumu, a pokládali fundované dotazy. Byla diskutována možnost individuální spolupráce.

 


VÚRV na Floře Olomouc 2019

21.08.2019

Pohár hejtmana Olomouckého kraje pro expozici VÚRV, v.v.i. na letní etapě výstavy Flora Olomouc

V rámci letošní letní etapy mezinárodní květinové výstavy a zahradnických trhů Flora Olomouc, která se uskutečnila od 15. do 18. srpna, se pavilon H olomouckého výstaviště proměnil v improvizovanou výzkumnou laboratoř rostlin. Spolu s ostatními partnery Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého a olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR) a s Agronomickou fakultou Mendelu v Brně představilo veřejnosti svoji práci i olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i.

Expozice i odborné přednášky v doprovodném programu byly věnovány opylování, hmyzím opylovatelům a semenům, resp. plodům různých druhů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR). Různorodost semen a plodů zelenin a LAKR si měli návštěvníci možnost prohlédnout pouhým okem, pod zvětšovacím sklem i s pomocí binokulární lupy, díky které mohly vzniknout i prodejné publikace s makrosnímky 180 druhů semen a plodů. Pod lupou si návštěvníci prohlédli i některé zástupce hmyzích opylovatelů, a to včely medonosné, čmeláky a dva zástupce tzv. samotářských včel – největší popularitu si získala drvodělka fialová. Hmyzí opylovatelé byli na fotografiích návštěvníkům představeni i přímo při práci, při opylování různých druhů LAKR. Součástí expozice byly i experimentální úlky, které se pro včely medonosné, zednice rezavé a čmeláky zemní ve VÚRV, v.v.i. používají.

Expozici VÚRV, v.v.i. byl udělen Pohár hejtmana Olomouckého kraje. V průběhu uplynulých čtyř dní ji shlédlo více než 20 tisíc návštěvníků výstavy.


Nový katalog bioosiv – podzim 2019

06.08.2019

Vyšel nový katalog bioosiv – podzim 2019 od firmy Pro-bio
V katalogu jsou inzerovány pod naším logem odrůdy vyšlechtěné na pracovišti Genové banky ve VÚRV. Jsou to odrůdy ozimé špaldy „RUBIOTA“ a ozimé pšenice jednozrnky „RUMONA“. Jedná se o odrůdy s jedinečnými nutričními vlastnostmi, které jsou přínosné pro lidské zdraví. Vice o osivech odrůd vyšlechtěných ve VÚRV najdete zde.


Doba genová - výstava v Národním muzeu

30.07.2019

V Národním muzeu probíhá výstava "Doba genová"
Expozice s interaktivními modely přibližuje vývoj zkoumání a využití molekuly DNA.
VURV, v.v.i. je zde také zastoupen. Genová banka propůjčila exponáty klasů vývojové řady pšenice. 
Výstava si klade za cíl přiblížit zábavnou formou vývoj výzkumu DNA a jeho praktické využití v praxi. Návštěvníci se tak seznámí s prvními vědci, kteří se genetikou začali zabývat, dozví se, z jakých materiálů lze vzorek DNA izolovat nebo k čemu všemu je tento výzkum potřebný v Národním muzeu. Pomocí interaktivních modelů bude vysvětlena podstata molekuly DNA, z čeho je složená, jak se dá porovnávat mezi odlišnými organismy, či jakým způsobem se dělí.
Výstava bude otevřená do 29.12.2019.


Osiva odrůd z VÚRV

12.06.2019

V novém katalogu osiv na období 2019-2020 firmy SEED SERVICE jsou na celé jedné stránce, s krátkou charakterizací prezentovány odrůdy vyšlechtěné pracovníky Genové banky VÚRV, v.v.i.

Čirok dvoubarevný: RUZROK
Proso seté: RUBIKON
Bér italský: RUBERIT, RUCEREUS


Monitoring výskytu makadlovky řepné, doporučení k ochraně rostlin

11.06.2019

Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella) patří mezi druhy škůdců s rozpínáním škodlivého areálu výskytu. Výrazný nárůst škodlivosti byl zaznamenán v loňském nadprůměrně teplém a suchém roce. V roce 2019 byla početnost přezimující populace výrazně vyšší, čemuž odpovídal vyšší nálet dospělců do feromonových lapáků.
Více zde...


Zemědělci z Rakovnicka na exkurzi ve VÚRV, v.v.i.

06.06.2019

Dne 28. května 2019 navštívili náš ústav členové Okresní agrární komory Rakovník. Přibližně třiceti zemědělcům představili zástupci VÚRV, v.v.i. naši instituci. Na příkladech konkrétní činnosti našich pracovníků bylo ukázáno, jak se ústav snaží přispět k řešení aktuálních problémů při pěstování polních plodin v zemědělské praxi. Mezi diskutované body programu patřila zejména problematika sucha, se zaměřením na přihnojování v době sucha i doporučení nových plodin vhodných pro suché oblasti. Diskutována byla i problematika viróz u obilnin a doporučení týkající se pěstování řepky. Závěrem naši vědečtí pracovníci odpovídali na konkrétní otázky zemědělců. Po celou dobu byly k nahlédnutí také metodiky a jiné odborné materiály publikované VÚRV, v.v.i. Plánovaná závěrečná prohlídka polních pokusů se vzhledem k nepřízni počasí nekonala.


Úspěch diplomové práce vypracované na pracovišti VÚRV

05.06.2019

Studentka navazujícího studia biochemie Bc. Dominika Kaczorová se umístila na druhém místě v soutěži O cenu děkana (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), a to v kategorii Diplomová práce v oboru chemie. Dominika vypracovala svoji závěrečnou práci s názvem „Analýza nutričního složení konopí setého a konopných výrobků” na olomouckém pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. pod vedením Petra Tarkowského. Poděkování patří rovněž Václavu Dvořáčkovi, v jehož laboratoři ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni byl analyzován konopný protein. Spolupráce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. s Univerzitou Palackého v oblasti studia konopí bude pokračovat. Studentka se přihlásila k doktorskému studiu, experimentální práce bude opět probíhat na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci, ve spolupráci s firmou Elkoplast Slušovice, s.r.o.

Abstrakt:
Konopí seté (Cannabis sativa L.) je velice perspektivní rostlina díky zemědělskému, průmyslovému a medicinálnímu využití. Teoretická část diplomové práce se zabývá využitím konopí setého v potravinářství a nutričním složením konopných potravinových výrobků. V potravinářství jsou zejména využita semena technického konopí, která obsahují všechny esenciální aminokyseliny a mají unikátní složení esenciálních omega 3 a omega-6 mastných kyselin. Ze semen se za studena lisuje panenský konopný olej a zbylé výlisky se mohou dále zpracovávat na různé produkty. V této práci bylo analyzováno nutriční složení konopných výrobků dostupných na českém trhu a byla hodnocena jejich kvalita. Případně byly vlastnosti konopných výrobků srovnány s jinými výrobky. Obsah bílkovin byl stanoven kjeldahlizací a nejvyšší množství bylo stanoveno v konopném proteinovém izolátu Bio konopný protein Hempoint. Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecyl síranem sodným (SDS-PAGE) poskytla kvalitativní informace o proteinovém složení konopného izolátu, které je rozdílné v porovnání s jinými proteinovými izoláty. Ve stejném výrobku byla také potvrzena přítomnost všech esenciálních aminokyselin (kromě tryptofanu) metodou ultra vysoce účinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (UHPLC MS/MS). Analýza mastných kyselin pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) potvrdila specifické složení polynenasycených mastných kyselin v konopných olejích. Konopné výrobky také obsahovaly signifikantní množství minerální látek, které bylo stanoveno pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS). Vyšší obsah fytokanabinoidních látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů bylo stanoveno ve výrobku Bio konopný čaj: Výběr z palic Hempoint. Hodnoty parametrů hodnotících kvalitu olejů a tuků (peroxidové a jodové číslo, číslo kyselosti) poukázaly na nižší oxidační stabilitu konopných olejů díky vyššímu obsahu polynenasycených mastných kyselin. Výsledná kvalitativní i kvantitativní data konopných výrobků ve většině případů odpovídala deklarovaným údajům.


Polní pokusy Chrášťany 2019

04.06.2019

Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice
Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka (možnost individuálních prohlídek). 

Organizační a odborní garanti pokusů za VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně:
Ing. Radek Vavera, Ph.D. a Ing. Pavel Růžek, CSc.


Naše pole 2019

04.06.2019

Stejně jako v minulých letech Vás zveme do expozice VÚRV na výstavě "Naše pole" v Nabočanech (11.–12.06.2019), kde bude vytvořeno naše poradenské pracoviště. Konzultace Vám rádi poskytnou doc. Mikulka, Ing. Klír, doc. Salava a další výzkumní pracovníci.


Tisková konference ECOBREED

30.05.2019

Dne 28. května 2019 se v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni konala tisková konference k mezinárodnímu projektu ECOBREED. Tiskové konference se zúčastnili Dr. Vladimir Meglič (projektový koordinátor, Slovinsko), RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. (náměstek ředitele VÚRV, v.v.i.), Ing. Dagmar Janovská, Ph.D. (odpovědná řešitelka za VÚRV, v.v.i.), Ing. Martin Hutař (odpovědný řešitel za PRO-BIO obchodní spol. s r.o.), Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D. (zástupce za firmu Selgen, a.s.) a Ing. Jiří Urban (ÚKZÚZ). Tisková konference navázala na zahájení prvního výročního zasedání řešitelů projektu ECOBREED, které se v ruzyňském areálu VÚRV, v.v.i. koná ve dnech 28. až 30. května 2019.

Tiskovou zprávu naleznete zde.


Výroční zasedání řešitelů projektu ECOBREED 2019

22.05.2019

Ve dnech 28.–30.05.2019 se ve VÚRV, v.v.i. uskuteční výroční zasedání řešitelů projektu ECOBREED. Tento pětiletý projekt (20182023), který je financovaný z evropského programu Horizont 2020, se zaměřuje na rozvoj metod, strategií a budování infrastruktury pro ekologické šlechtění s cílem nabídnout ekologickým zemědělcům odrůdy se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým stresům, s efektivnějším využíváním živin a vyšší kvalitou. Zkoumány jsou čtyři plodiny - pšenice setá (Triticum aestivum L.) a tvrdá (T. durum L.), brambor (Solanum tuberosum L.), sója (Glycine max (L.) Merr.) a pohanka obecná (Fagopyrum esculentum Moench.).

Projekt je koordinován Slovinským výzkumným zemědělským ústavem (www.kis.si) a realizován 24 partnery z 15 zemí: z České republiky, Číny, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, USA a Velké Británie. Za Českou republiku se projektu účastní Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Selgen a.s. a PRO-BIO obchodní společnost s r.o.

 


Přednáška Metody hodnocení kvality obilnin, Olomouc 29.05.2019

22.05.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“)

zve všechny zájemce na další díl cyklu přednášek z oblasti biologických věd:


"Metody hodnocení kvality obilnin" 
Ing. Václav Dvořáček, Ph.D. (VÚRV Praha-Ruzyně) 


Přednáška se uskuteční ve středu 29. května 2019 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) areálu v Olomouci-Holici.

Anotace: Dr. Dvořáček v přednášce představí obecné principy hodnocení kvality, základní legislativu, příklady historického vývoje metod, současné metody a trendy u vybraných obilných druhů (především pšenice, případně ječmene apod.).

Pozvánka zde.


Den fascinace rostlinami 2019

22.05.2019

Dne 15. května 2019 byl ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni uspořádán „Den fascinace rostlinami“, formou dne otevřených dveří. Celkem nás navštívilo přes 350 účastníků, zejména dětí a s nimi učitelů ze základních a mateřských škol. Kromě školáků si ústav přišli prohlédnout i aktivní senioři a řada dalších zájemců. Účastníci si měli možnost prohlédnout laboratoře, skleníky, genovou banku, škodlivé organizmy a expozice zaměřené na význam hmyzů v agroekosystémech. Samostatně byla připravena expozice zemědělské techniky a využití dronů v zemědělství.


Orientační bilance živin a organické hmoty v zemědělském závodě

21.05.2019

Děkuji za příznivé reakce a odezvy! Na základě doporučení a návrhů z praxe byl program doplněn o výpočet dílčí bilance živin na ornou půdu a trvalé kultury, zejména trvalé travní porosty. Jak se říká, "louky jsou matkou polí", ale pokud se dlouhou dobu z luk jen odváží píce a nevrací se živiny (fosfor, draslík, …) dochází k ochuzování půdy. Samostatnou otázkou je vývoj pH a potřebné vápnění.

Aktualizovanou verzi programu z 03.05.2019 si můžete stáhnout zde, upřesněné vysvětlivky zde.
Nově je umožněna změna barvy písma u vkládaných údajů nebo vybarvení buněk. Nepřetahujte, prosím, buňky, jinak se poškodí vzorce. Údaj napsaný na nesprávné místo překopírujte nebo přepište.

Program je nastaven na hodnocení hospodářského roku 2017/2018, ale samozřejmě jej lze použít i pro jiné roky (rok skutečné nebo plánované sklizně se uvede v buňce C4). Program lze využít i pro odhad potřeby nákupu minerálních hnojiv na další hospodářský rok. Jedná se pak o orientační výpočet na základě předpokládané struktury plodin a jejich cílových výnosů, s přihlédnutím k živinám ve statkových a organických hnojivech, příp. upravených kalech, které má zemědělský závod k dispozici pro organické hnojení.

Úpravy programu k 03.05.2019:

 • při korekci produkce slámy (pokud je vyplněná buňka E57 se skutečnou sklizní slámy) se koriguje nejen vypočítaný odběr živin, ale nově i přívod organických látek slámou zapravenou do půdy
 • pro automatický výpočet přívodu organických látek do půdy byl u řepky zvýšen poměr sláma : semeno na 2,2 
 • doplněn výpočet dílčí bilance za ornou půdu a trvalé kultury, k tomu je ale nutné do buněk J, K, L-M v řádku 32 uvést minerální hnojení aplikované jen na ornou půdu (hodnota v tunách živin musí být nižší nebo stejná jako v řádku 31, kde je uvedena celková spotřeba na zemědělskou půdu)
 • doplněna možnost vložit vlastní hodnoty dle rozboru statkových hnojiv, organických hnojiv a upravených kalů (původně to bylo možné jen u digestátu a digestátu - fugátu)
 • doplněny informace, že se ve vstupech neuvádějí technologické vody (nejsou hnojivo), ani přívod pastvou; stejně tak se na straně výstupů neuvádí odhad spasené píce
 • doporučené hnojení v řádku 33 (červeně) je nastaveno na vyrovnanou bilanci fosforu a draslíku na půdách s optimální zásobou přístupných živin, ale samozřejmě lze hnojit více, pro vylepšení půdních zásob, které již klesly na kritické hodnoty

Při dřívější aktualizaci již byla doplněna možnost vložit vlastní údaje o obsahu sušiny v kukuřici sklizené na siláž a skutečnou sklizeň slámy. Pro zjednodušení vkládání údajů o přívodu živin v minerálních hnojivech byla připravena nová tabulka (list "Přepočet ze hnojiv na živiny"). Je určena pro automatický přepočet všech běžně používaných minerálních hnojiv ze zboží na čisté živiny (N, P2O5, K2O). Přidat lze samozřejmě i další hnojiva. Pro ekonomické vyhodnocení výsledků bilance si lze zadat své vlastní ceny živin, podle ceny nakupovaných minerálních hnojiv, nebo použít přednastavené průměrné hodnoty.

V rámci přípravy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 (SZP 2020+) je připravován nový standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) zaměřený na hospodaření se živinami, včetně jejich bilancování. Tento nový DZES „Nástroj pro setrvalé hospodaření se živinami“, příp. poradenský nástroj by měl v sobě zahrnovat tyto prvky:
     • návaznost na informace z LPIS,
     • informace ze vzorkování půd,
     • informace o způsobech hospodaření, osevních sledech a cílových výnosech,
     • návaznost na platné limity a požadavky na hospodaření se živinami,
     • kompletní bilance živin.

K tomu se již v ČR připravují potřebné legislativní podklady (evidence výnosů na úrovni pozemků, průměrné hodnoty odběru živin plodinami, apod.). Do 5. akčního programu nitrátové směrnice (od hospodářského roku 2020/2021) je navrhován požadavek na dodržení bilančního přebytku dusíku ve výši max. 70 kg/N z.p. zemědělského závodu hospodařícího ve zranitelných oblastech. Vzhledem k meziročním výkyvům povětrnosti (sucho) se uvažuje o hodnocení kluzného tříletého průměru, tedy s možností kompenzace vyššího bilančního přebytku v jiných letech...

Uvítám Vaše připomínky, náměty na další vylepšení programu i zaslání vyplněné bilance zpět - pro posouzení výsledků a další spolupráci v oblasti výživy rostlin a hnojení.

Jan Klír
 


Polní den Humpolec 2019

15.05.2019

VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně, Pokusná stanice Humpolec ve spolupráci s firmou Družina spol.s.r.o. a dalšími firmami Vás zvou na

"Polní den"

který se bude konat dne 26. června 2019 v zasedací místnosti České zemědělské akademie Humpolec a na pozemcích VÚRV Pokusné stanice Humpolec.

Pozvánka zde.


Workshop k výzkumu a šlechtění obilnin

14.05.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zve na polní prezentaci odrůd a genových zdrojů běžných (pšenice, ozimý ječmen, tritikale) a netradičních (jednozrnka, dvouzrnka, špalda, barevná pšenice, archaické druhy pšenic, čirok, bér) obilnin se specifickými hospodářsky významnými vlastnostmi:

workshop k výzkumu a šlechtění obilnin

který se bude konat 20.06.2019 ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni

Budete seznámeni s novými směry výzkumu u obilnin, s perspektivními genovými zdroji pro potřeby šlechtění i s novými formami obilnin vhodnými do suchých podmínek.

Pozvánka zde.


Porozumění potenciálu medu prostřednictvím proteinů

13.05.2019

Významný výsledek VÚRV, v.v.i.
Společnost American Chemical Society – největší vědecká komunita na světě vydala tiskovou zprávu k významnému výsledku autorů z VÚRV, v.v.i. Výsledek byl vybrán vzhledem k potenciálnímu zájmu široké veřejnosti (společenská relevance).

Článek přijatý do vědeckého časopisu Journal of Natural Products byl vybrán společností American Chemical Society (ACS) do týdenního přehledu Weekly PressPac. ACS tak 8. května 2019 vydala tiskovou zprávu pod názvem „Understanding the power of honey through its proteins“. Obdobné tiskové zprávy k tomuto výsledku jsou zveřejněny i na dalších významných zahraničních portálech, jako jsou ScienceDaily, AAAS (American Asociation of the Advancement Science) či PhysOrg.

Autory za Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. jsou RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. a Mgr. Elena Shcherbachenko z výzkumného týmu "Biologicky aktivní látky v ochraně plodin". Tento výsledek vznikl za podpory projektu Ministerstva zemědělství – NAZV QK1820088.

Význam výsledku je především v tom, že zcela zásadním způsobem obohacuje naše znalosti o proteinech v medu. Tato studie překonala všechny předešlé publikace na tomto poli a ukázala, že až dosud byly poznatky o proteinech medu jen částečné. Získané poznatky mají velký potenciál využití v medicíně, ale třeba i prokazování původu a pravosti medu.
Med je využíván pro léčbu řady chorob, zejména horních cest dýchacích, a jeho potenciál je i v léčbě imunitních onemocnění, rakoviny, popálenin a hojení ran. Poznatky z této studie otevírají další možnosti výzkumu na tomto poli a odhalují obrovské léčebné možnosti medu.

Citace výsledku:
Tomas Erban, Elena Shcherbachenko, Pavel Talacko, Karel Harant.
The Unique Protein Composition of Honey Revealed by Comprehensive Proteomic Analysis: Allergens, Venom-like Proteins, Antibacterial Properties, Royal Jelly Proteins, Serine Proteases, and Their Inhibitors.
Journal of Natural Products, 2019 
DOI: 10.1021/acs.jnatprod.8b00968

 


Polní kázání Ivanovice na Hané 2019

06.05.2019

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Limagrain Central Europe, S.E., BASF spol. s r.o.,
ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Pokusná stanice Ivanovice na Hané

si Vás dovolují pozvat na

"Polní kázání s prohlídkou odrůdových pokusů s PŠENICÍ a ŘEPKOU" 

které se bude konat
v pátek 10. května 2019 
od 9:00, zasedací místnost VÚRV Ivanovice na Hané

Pozvánka zde.


Dotace 2019, nové DZES 5 a 7d

02.05.2019

Jednotná žádost
Dne 15. dubna 2019 byl na portálu eAGRI zveřejněn "Návod na provádění zákresů v jednotné žádosti 2019". Jedná se o názornou prezentaci vysvětlující použití nástrojů pro provádění zákresů v Jednotné žádosti 2019, včetně praktických návodů. Do žádosti se totiž nově musí zakreslit pozice pozemků s různými plodinami, pokud se na jednom DPB pěstuje více než jedna plodina.

Kontrola podmíněnosti (nové DZES 5 a 7d)
Dne 2. dubna 2019 byla zveřejněna aktualizovaná verze příručky "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019". Informace k novému DZES 5, včetně přehledu půdoochranných technologií jsou na str. 19–26.  Požadavky nového DZES 7d (max. 30 ha souvislé plochy jedné plodiny na DPB se SEO a MEO od 01.01.2020, tedy od osevu ozimů v roce 2019) jsou na str. 31–34.

Přímé platby
Dne 10. dubna 2019 byla zveřejněna "Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019".

Dotace PRV: AEKO, EZ atd.
Aktuální metodiky 2019 pro dotace na AEKO, EZ atd. najdete zde.

Máte-li zájem o podrobnější informace k praktickému uplatnění DZES 5, DZES 7d a dalších požadavků na dotace v roce 2019, můžete se zúčastnit různých školení a seminářů na toto téma nebo se přímo obrátit na poradenské centrum VÚRV, v.v.i. (Ing. Kozlovská, Ing. Klír).

Novely nařízení vlády ke kontrole podmíněnosti (NV č. 48/2017 Sb.) a k přímým platbám (NV č. 50/2015 Sb.) byly vydány dne 13.12.2018 ve Sbírce zákonů pod č. 292/2018 Sb. a č. 293/2018 Sb.

 


Den fascinace rostlinami 2019

30.04.2019

Zveme Vás na „Den fascinace rostlinami“, pořádaný jako den otevřených dveří Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Název akce: „Den fascinace rostlinami – význam pěstovaných plodin pro člověka“
Datum a čas konání: 15. května 2019, 9:00–13:00 h
Kde: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně 

Cíl akce: Seznámit žáky, studenty a další zájemce s problematikou pěstování plodin, šlechtěním a ochranou rostlin před škodlivými organizmy, s využitím pěstovaných plodin pro zdravou výživu, včetně využití léčivých rostlin. Dále seznámení s novými technologiemi, jako například využití dronů pro monitoring a další využití. Ukázka chovů hmyzu, vč. chovu včel a čmeláků jako opylovačů.

„Den fascinace rostlinami“ je tradiční mezinárodní akce, jejímž hlavním cílem je přiblížit zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají.

Pozvánku s programem naleznete zde.


Studie rezistence roztočů Varroa destructor k tau-fluvalinátu

29.04.2019

Na internetovém portálu bezpečnosti potravin byla zveřejněna tisková zpráva ČZU, VÚVč a VÚRV ke studii rezistence roztočů Varroa destructor k tau-fluvalinátu publikované ve vědeckém časopise Pest Management Science. 
Výsledky této studie ukazují, že i když existuje reálná hrozba a riziko šíření roztočů rezistentních vůči akaricidním přípravkům na bázi tau-fluvalinátu, v podmínkách České republiky se tak zatím ještě nestalo. Existují dvě stabilní ohniska výskytu rezistentních roztočů na jižní Moravě a v západních Čechách, avšak v průběhu sledovaného období se rezistentní roztoči nešířili. Vědečtí pracovníci zabývající se výrobou nových léčiv pro včely tak získávají čas potřebný k tomu, aby mohli nalézt a otestovat nové přípravky proti roztočům, které nahradí tau-fluvalinát...

Citace výsledku:
Stará J., Pekár S., Nesvorná M., Kamler M., Doskočil I., Hubert J. Spatio‐temporal dynamics of Varroa destructor resistance to tau‐fluvalinate in Czechia, associated with L925V sodium channel point mutation. Pest Manag Sci 2019, 75: 1287-1294 DOI 10.1002/ps.5242
Odkaz na článek zde.  


Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě

26.04.2019

Česká technologická platforma pro zemědělství
ve spolupráci
s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.,
Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI),
farmou Lukava, Centrem slezského norika a firmou Kolman – stroje za koně

si Vás dovolují pozvat na seminář

"Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě"

který se koná ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 8:30 hodin
v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně

Pozvánka zde.


Minoritní obilniny v osevních postupech a ve zdravé výživě, 2019

25.04.2019

Česká technologická platforma pro zemědělství
ve spolupráci
s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i.
a společnostmi PRO-BIO s. r. o. a Selgen a. s.

si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí

"Minoritní obilniny v osevních postupech a ve zdravé výživě"

která se koná v úterý 25.06.2019
v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Praze-Ruzyni,
Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně

Na konferenci budou představeny výsledky evropského projektu HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny). V rámci projektu byly studovány pluchaté pšenice (špalda, jednozrnka, dvouzrnka), žito a oves.

Konference je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR
při České technologické platformě pro zemědělství

Pozvánku s programem konference najdete zde. Počet účastníků je omezený.
V případě zájmu o účast se přihlaste prostřednictvím on-line registračního formuláře.


Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou - video z přednášky

23.04.2019

Prezentaci a video z přednášky Kena Lainga (Kanada) "Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou", která se konala ve čtvrtek 21. února 2019 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni najdete na odkazech:

Za pořadatele,
Martin Káš


Memorandum o spolupráci mezi VÚRV a ASZ ČR

23.04.2019

Zástupci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a Asociace soukromého zemědělství ČR se dohodli na podepsání memoranda o vzájemné spolupráci, která umožní ještě více propojit výzkum a vědu s praxí. Více zde...


Monitoring environmentálních interakcí rostlin

23.04.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých
rostlin a speciálních plodin CR Haná v Olomouci („genobanka“) zve všechny zájemce na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd:

"Monitoring environmentálních interakcí rostlin"

Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.
(Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum)

Přednáška se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) holického areálu v Olomouci.
Pozvánka zde.


Včasná diagnostika chorob pat stébel obilnin

12.04.2019

Choroby pat stébel na ozimých obilninách se v České republice vyskytují každoročně. Nejzávažnější z nich je stéblolam, jehož původcem jsou dva samostatné druhy hub: Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis. V tomto období jsou však symptomy stéblolamu snadno zaměnitelné s jinými původci, je proto třeba provést mykologický rozbor (např. ve VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně). Během letošního března a dubna bylo u zaslaných vzorků zaznamenáno napadení stéblolamem na pozemcích v okresech Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Rakovník. Chemická ochrana je účinná, pokud je provedena počátkem sloupkování až do vzniku druhého kolénka, což je právě teď aktuální. V současné době je v ČR registrována řada přípravků proti stéblolamu (viz webové stránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – registr přípravků). Účinnost fungicidů je ovlivněna řadou faktorů, včetně složení populace původců stéblolamu, resp. zastoupení obou druhů na pozemku.

Testy rezistence izolátů Oculimacula spp. k pěti fungicidům in vitro prokázaly nejvyšší účinnost u kombinace látek epoxiconazole + fluxapyroxad + pyraclostrobin, nejnižší pak u prothioconazole + trifloxystrobin (viz tabulka). Izoláty pocházely z 25 lokalit v ČR z let 2015–2018. Během čtyřletého testování rezistence k fungicidům byla pozorována tendence ke snižování účinnosti u všech testovaných přípravků, zejména u látek prochloraz a epoxiconazole + fenpropimorph + metrafenone, které jsou nejvíce používány v ochraně proti chorobám pat stébel v České republice.

Tabulka: Testované přípravky proti stéblolamu řazeny podle účinnosti v laboratorních testech od nejlepšího k nejhoršímu (VÚRV, v.v.i.).

Účinné látky
Ukončení používání
epoxiconazole (41,6 g.l-1), fluxapyroxad (41,6 g.l-1), pyraclostrobin (66,6 g.l-1) 30.04.2020
bixafen (50 g.l-1), prothioconazole (100 g.l-1), spiroxamine (250 g.l-1) 31.07.2020
epoxiconazole (62,5 g.l-1), fenpropimorph (200 g.l-1), metrafenone (75 g.l-1) 30.04.2020
prochloraz (450 g.l-1) 31.12.2022
prothioconazole (175 g.l-1), trifloxystrobin (15 g.l-1) 31.07.2019

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.

Výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody

 

 

 

 


Memorandum o spolupráci VÚRV, v.v.i. s pivovarem Clock s.r.o.

08.04.2019

Dne 28. března 2019 bylo u příležitosti podpisu „Ověřené technologie ve využití první české odrůdy zrnového čiroku ‘Ruzrok’ v pivovarnictví, vývoj receptur různých druhů svrchně kvašených piv, testování a chování sladovaného i nesladovaného čiroku (odrůdy ‘Ruzrok’) v procesu výroby piva a jeho vlivu na senzorické vlastnosti piva“ podepsáno i memorandum o vzájemné spolupráci mezi VÚRV, v.v.i. a pivovarem Clock s.r.o., za přítomnosti ředitele dr. Jibana Kumara a jednatele Ing. Jiřího Andrše. Při tomto aktu byli za VÚRV přítomni doc. Jaroslav Salava, doc. Jaroslava Ovesná a Ing. Jiří Hermuth. Dále byli přítomni kolegové z firmy SEED SERVICE, jednatel Ing. Milan Děd a Oldřich Zavřel. Firma SEED SERVICE má licence na množení a distribuci našich vyšlechtěných odrůd čiroku a bérů.

Smluvní strany mají v úmyslu na základě tohoto memoranda volně spolupracovat formou následujících aktivit:

 1. Vývoj receptur různých druhů svrchně kvašených piv, v nichž bude část ječmenného sladu nahrazena čirokem zrnovým, odrůdou Ruzrok, české provenience, dále bérem italským, odrůdami Ruberit a Rucereus, také české provenience, vyšlechtěnými ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
 2. Testování chování sladovaného i nesladovaného čiroku a béru v procesu výroby piva a jeho vlivu na senzorické vlastnosti piva.
 3. Spolupráce při komunikaci s pěstiteli a zpracovateli čiroku a béru, odbornými ústavy a dalšími kooperujícími subjekty.
 4. Vzájemná propagace na zemědělských akcích pro širokou veřejnost, polních dnech a výstavách.
 5. Mediální spolupráce, využívání tištěných informačních materiálů (tištěné i on-line verze), vzájemné umístění log a základních prezentací na webech obou subjektů, vzájemné přizvání na tematické tiskové konference.
 6. Účast na vybraných výzkumných a vzdělávacích projektech.
 7. Spolupráce při transferu výsledků do praxe pro uživatele výsledků výzkumu (metodiky, technologie apod.).

Potštejnský pivovar Clock již vyrábí pivo s názvem GLEE, kde je využit čirokový slad z odrůdy čiroku Ruzrok, vyšlechtěné ve VÚRV, v.v.i.

 

 


Nové poznatky v oblasti monitorování a hubení skladištních škůdců

03.04.2019

POZVÁNKA na
seminář pro praxi 

"Nové poznatky v oblasti monitorování a hubení skladištních škůdců" 

Termín konání akce: 15. dubna 2019; od 8:30 do 15:00 hodin
Místo: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně 
Určeno pro: Profesionální pracovníky v oblasti DDD
Cíl: Transfer výsledků týmu Ochrany zásob před skladištními škůdci ve VÚRV, v.v.i. do praxe a zvýšení odbornosti profesionálních pracovníků v oblasti DDD

Pozvánka zde.


Psychoaktivní rostliny a houby v medicíně

18.03.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“) zve všechny zájemce na další díl cyklu přednášek z oblasti biologických věd:

Ing. Martin Kuchař, Ph.D. (VŠCHT Praha):

Psychoaktivní rostliny a houby v medicíně 

Přednáška se uskuteční ve středu 20. března 2019 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) holického areálu v Olomouci (pozvánka zde).

Přírodní přípravky s obsahem psychoaktivních látek jsou využívány již od pradávna k léčebným a věšteckým účelům v rámci šamanských rituálů. Současná neuropsychofarmakologie objevila celou řadu vhodných látek obsažených v rostlinách a houbách, které mohou pomoci v psychoterapii a léčbě duševních chorob.


Pozvánky na semináře najdete hned na hlavní stránce - viz sloupec vlevo

17.03.2019

Pozvánky na semináře najdete v přehledu hned na hlavní stránce - sloupec s nadpisem

"Semináře a další akce" 

vlevo od rubriky

"Aktuality"

Naplánovaných akcí bývá více a mají dlouhé názvy,
takže by se do rubriky "Aktuality" nevešly...


Metodiky a mapy po certifikaci

15.03.2019

 

 • Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV)
  (ISBN 978-80-7427-250-9; znění před certifikací bylo zveřejněno od 10.10.2017 do 29.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
  (ISBN 978-80-7427-247-9; znění před certifikací bylo zveřejněno od 17.10.2017 do 22.12.2017; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů 
  (ISBN 978-80-7427-248-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 21.10.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech
  (ISBN 978-80-7427-249-3; znění před certifikací bylo zveřejněno od 21.10.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného
  (ISBN 978-80-7427-244-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 24.10.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů 
  (ISBN 978-80-7427-246-2; znění před certifikací bylo zveřejněno od 26.10.2017 do 16.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů 
  (ISBN 978-80-7427-245-5; znění před certifikací bylo zveřejněno od 26.10.2017 do 05.02.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů
  (ISBN 978-80-7427-251-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 06.11.2017 do 25.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
  (ISBN 978-80-7427-252-3; znění před certifikací bylo zveřejněno od 08.11.2017 do 30.04.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
  (ISBN 978-80-7427-258-5; znění před certifikací bylo zveřejněno od 20.11.2017 do 15.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
  (ISBN 978-80-7427-260-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 22.11.2017 do 28.03.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice 
  (ISBN 978-80-7427-257-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 23.11.2017 do 30.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin
  (ISBN 978-80-7427-261-5; znění před certifikací bylo zveřejněno od 01.12.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty
  (ISBN 978-80-7427-263-9; znění před certifikací bylo zveřejněno od 08.12.2017 do 14.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Výživa a hnojení produkčních chmelnic
  (ISBN 978-80-7427-268-4; znění před certifikací bylo zveřejněno od 15.12.2017 do 27.02.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách
  (ISBN 978-80-7427-266-0; znění před certifikací bylo zveřejněno od 15.12.2017 do 29.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
  (ISBN 978-80-7427-269-1; znění před certifikací bylo zveřejněno od 15.12.2017 do 16.03.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
  (ISBN 978-80-7427-272-1; znění před certifikací bylo zveřejněno od 08.01.2018 do 02.03.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS
  (ISBN 978-80-7427-277-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 24.04.2018 do 17.10.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
  (ISBN 978-80-7427-280-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 25.04.2018 do 04.06.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde
 • Resyntéza řepky olejky z brukve řepáku a brukve zelné
  (ISBN 978-80-7427-283-7; znění před certifikací bylo zveřejněno od 14.09.2018 do 18.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde
 • Metodika stanovení mrazuvzdornosti odrůd řepek v raných fázích vývoje rostlin 
  (ISBN 978-80-7427-279-0; znění před certifikací bylo zveřejněno od 01.10.2018 do 30.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Certifikovaná metodika pro rychlé vyhodnocení odolnosti skladištních škůdců k fumigační látce fosforovodík 
  (ISBN 978-80-7427-287-5; znění před certifikací bylo zveřejněno od 26.10.2018 do 28.02.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice 
  (ISBN 978-80-7427-286-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 30.10.2018 do 30.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde
 • Metodika testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu
  (ISBN 978-80-7427-285-1; znění před certifikací bylo zveřejněno od 01.11.2018 do 24.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
  (ISBN 978-80-7427-273-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 10.11.2018 do 31.12.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství
  (ISBN 978-80-7427-296-7; znění před certifikací bylo zveřejněno od 27.11.2018 do 19.12.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika kryokonzervace dormantních pupenů jabloně
  (ISBN 978-80-7427-295-0; znění před certifikací bylo zveřejněno od 26.11.2018 do 18.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika kryokonzervace genetických zdrojů chmele
  (ISBN 978-80-7427-298-1; znění před certifikací bylo zveřejněno od 28.11.2018 do 18.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Prostředky diagnostiky a ochrany proti vybraným druhům škodlivých mikroorganismů zelí
  (ISBN 978-80-7427-291-2; znění před certifikací bylo zveřejněno od 29.11.2018 do 15.03.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců 
  (ISBN 978-80-7427-300-1; znění před certifikací bylo zveřejněno od 29.11.2018 do 22.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika kryokonzervace bramboru pomocí vitrifikace
  (ISBN 978-80-7427-299-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 02.12.2018 do 18.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
  (ISBN 978-80-7427-292-9; znění před certifikací bylo zveřejněno od 10.12.2018 do 18.01.2019; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)

 


Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování ozimých obilnin k 10. březnu 2019

15.03.2019

V návaznosti na aktualitu z 22.01.2019 na webu VÚRV, v.v.i. „Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování ozimých obilnin k 20. lednu 2019“ a článek „Přezimování ozimů a vliv sněhové pokrývky“ v Zemědělském týdeníku 8/2019 z 21.02.2019 doplňujeme informace k přezimování ozimů v ČR.

Počasí a aktuální mrazuvzdornost v lednu a únoru 2019
V druhé dekádě ledna postupný pokles teplot vzduchu vedl k otužení porostů ozimých obilnin. Začátkem třetí lednové dekády přízemní teploty vzduchu klesaly pod -10 °C na celém území ČR. V zemědělských oblastech bez sněhové pokrývky (Středočeský, Ústecký, Pardubický, částečně Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj) došlo k promrznutí půdy do hloubky 10 cm s průměrnou teplotou půdy v hloubce odnožovacích uzlů (do 5 cm) kolem -2 °C. V tu dobu (25. a 31.01.) jsme pomocí laboratorního mrazového testu naměřili poměrně vysokou odolnost jednotlivých odrůd obilnin odebraných z venkovního prostředí. Zjištěné hodnoty letální teploty LT50 se u odrůd pšenice s vysokou mrazuvzdorností, např. Bohemia, Julie pohybovaly kolem -18 °C, u odrůd se střední odolností jako např. Butterfly, Pankratz kolem -16,5 °C a u odrůd s nízkou odolností kolem -14 °C. U ozimých ječmenů se LT50 pohybovala od -15 °C do -13,5 °C. I přes krátkou periodu se sněžením na celém území ČR na přelomu ledna a února, pak porosty ozimů během oteplení v únoru postupně ztrácely vysokou mrazuvzdornost.

Sníh a vyležení obilnin
V oblastech s vyšší nadmořskou výškou (např. na Karlovarsku a na Českomoravské vrchovině) se souvislá vrstva sněhu nad 10 cm udržovala od počátku ledna až do druhé poloviny února. Tam kde sníh napadl na nezamrzlou půdu, vznikaly podmínky k vyležení ozimů, spojenou s napadením rostlin plísní sněžnou. V závislosti na době působení sněhu se po jeho roztátí v druhé polovině února vyskytlo v oblastech Českomoravské vrchoviny napadení některých porostů žita a triticale plísní sněžnou (viz obrázek). U pšenic a ječmenů, které obecně jsou k tomuto napadení odolnější, záleží, jak rychle sníh odtaje, případně jestli se obnoví sněhová pokrývka. Pokud dojde k rychlému oteplení, obnoví se jarní regenerace rostlin.

Vývoj rostlin
V současnosti, na počátku března, převládají porosty ozimů v růstové fázi plného odnožování a velmi často po regeneračním jarním hnojení. Podle naší analýzy přecházejí rostliny pšenice do fáze generativní, kdy se začínají na vzrostném vrcholu hlavního stébla diferencovat základy klasu (tzv. dvojité hrbolky). Ozimé ječmeny už tuto fázi dosáhly během oteplení v únoru. V takové vývojové fázi se snižuje schopnost opětovného otužení rostlin v případě návratu teplot pod bod mrazu.

Dr. Ilja T. Prášil a Ing. Jana Musilová
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně
 


Obrázek: Vyležení porostu triticale, Domanínek (foto V. Heger, 07.03.2019)


Pivo GLEE z čiroku RUZROK

15.03.2019

Potštejnský pivovar Clock již vyrábí pivo s názvem GLEE, kde je využit čirokový slad z odrůdy čiroku Ruzrok, vyšlechtěné ve VÚRV, v.v.i. Po dvou prototypech je již k dispozici oficiální značka piva GLEE.

GLEE
11° Gluten Free Pale Ale
Lehký pale ale s citrusovou vůní a osvěžující ovocnou chutí. Barva zlatá, pivo čiré s vyšší bílou pěnou. Hořkost vyšší, plnost střední, říz nižší. Při vaření byl použit slad z českého čiroku odrůdy Ruzrok, který pomáhá snížit množství lepku v pivu. Rozborem zjištěné množství gliadinu je pod 10 mg/l, tím pádem řadíme toto pivo mezi bezlepkové a vhodné pro celiaky. Chmeleno chmelem Mosaic.

  


Nové certifikované metodiky

15.03.2019

Přehled všech metodik pro praxi, dalších publikací a článků zařazených do informačního systému VÚRV, v.v.i. najdete ve vyhledávači. V možnostech "rozšířeného hledání" jsou předběžně zaškrtnuty "Metodiky"; pro vyhledávání jiného druhu publikací a výsledků lze zaškrtnout další příslušné volby. Ve vyhledávači je samozřejmě možné hledat i podle slov v textu ("fulltext"), roku vydání, klíčových slov a autorů...

Vydané metodiky jsou rovněž zveřejněny v rubrice Vydavatelská činnost

Metodiky jsou do informačního systému vkládány postupně, a tedy s určitým zpožděním. Ty nejnovější jsou proto aktuálně uvedeny a nabízeny ke stažení zdarma v přehledu níže.

Koncem roku 2017 a v roce 2018 byly vydány tyto nové certifikované metodiky:

Metodiky vydané v roce 2019

Prostředky diagnostiky a ochrany proti vybraným druhům škodlivých mikroorganismů zelí
Autoři: RNDr. David Novotný, Ph.D., doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D., Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ing. Jakub Pečenka, doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
 

Metodiky vydané v roce 2018

Certifikovaná metodika pro rychlé vyhodnocení odolnosti skladištních škůdců k fumigační látce fosforovodík
Autoři: Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Barbora Frýdová

Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice
Autoři: Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., Ing. Kamil Horák, Ing. Jan Sova

Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice
Autoři: Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Jan Ripl, Ph.D., Ing. Barbora Nádvorníková, Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

Stanovení mrazuvzdornosti řepek v raných fázích růstu rostlin
Autoři: RNDr. Ilja Prášil, CSc., Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., Ing. Jana Musilová, RNDr. Klára Kosová, Ph.D., Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.

Podpora výskytu užitečných organismů v sadech
Autoři: Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Vladan Falta, Ph.D., Ing. Kateřina Kovaříková, Jan Šenk

Metodika testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu
Autoři: Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., Ing. Irena Bížová, Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.

Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců
Autoři: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Tomáš Hovorka, doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Pavel Kolařík, Ing. Eva Plachká, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář

Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
Autoři: Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Ing. Katarína Kaffková, Ph.D., Mgr. Alena Votavová, Ph.D.

Resyntéza řepky olejky z brukve řepáku a brukve zelné
Autoři: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., Mgr. Alois Hilgert-Delgado, Ph.D., Ing. Tereza Ulvrová, Ing. Pavla Bryxová, Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D., RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., RNDr. Klára Kosová, Ph.D.

Metodika kryokonzervace dormantních pupenů jabloně
Autoři: RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Metodika kryokonzervace genetických zdrojů chmele
Autoři: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, CSc., RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Metodika kryokonzervace bramboru pomocí vitrifikace
Autoři: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Vendulka Horáčková, CSc., RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Jan Haberle, CSc., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Pavel Svoboda 

Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství
Autoři: Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Vojtěch Váňa

Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS
Autoři: Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Ing. Václav Jambor, CSc.

Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
Autoři: doc. Mgr. Jan Hubert, Ph.D., Ing. Marta Nesvorná, Ing. Ivo Doskočil, Ph.D., MVDr. Martin Kamler, Ing. Jitka Stará, Ph.D.

Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Autoři: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., MVDr. Martin Kamler a kol.

Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel
Autoři: MVDr. Martin Kamler, RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. a kol.

Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Autoři: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Autoři: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, RNDr. David Novotný, Ph.D.

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Autoři: Ing. Jana Jarošová, Ph.D., Ing. Pavla Bartáková, Ing. Michaela Broženská, Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Haberle, CSc., 
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.

_____________________________________________________________

Metodiky vydané koncem roku 2017

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Zakládání kukuřice seté do travních porostů na orné půdě s využitím půdoochranné technologie pásového zpracování půdy

Výživa a hnojení produkčních chmelnic

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů 

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV)

Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách

Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin

Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného 

Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů

Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech

Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů

Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice 

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

 


Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv...

14.03.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství 

který pořádá VÚRV, v.v.i. ve spolupráci s firmou NutriVet a dalšími partnery na dvou místech ve dnech 20. a 21. března 2019 

1) Misto konání: Restaurace U Trojanů, Jaroměřice 206, Jaroměřice u Jevíčka
    Datum: 20.03.2019, od 08:30
    Pozvánka zde

2) Misto konání: Agronea Polička a.s., Hegerova 170, Polička 572 01
    Datum: 21.03.2019, od 08:30
    Pozvánka zde


Seminář Pěstování kukuřice seté půdoochrannými technologiemi

14.03.2019

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., VS Jevíčko, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně, P & L spol. s r.o., Biskupice u Luhačovic, ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.,

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář 

Pěstování kukuřice seté půdoochrannými technologiemi,

který se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 ve velkém sále Restaurace U Facků, Vsisko 35 (Olomoucká ul.), 783 72 Velký Týnec.

Pozvánka zde.


Workshop Scientific writing

12.03.2019

V budově Výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. v Liberci byl ve dnech 27. a 28. února 2019 uspořádán mezinárodní workshop "Scientific writing", který vedl a zásady tvorby a pravidla úspěšné publikace vědeckých prací prezentoval bývalý editor vědeckého časopisu Grass and Forage Science Alan Hopkins (Velká Británie). Workshopu se zúčastnilo celkem 16 zájemců z českých a německých institucí.


K jarnímu ošetření herbicidy

06.03.2019

Odbornou diskuzi moderátora Ing. Davida Boumy s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. (VÚRV, v.v.i.) a Ing. Martinem Hájkem, Ph.D. (Syngenta Czech s.r.o.) na téma jarního ošetření rostlin herbicidy najdete na TV Zemědělec


Předjarní odborný seminář 2019

05.03.2019

BASF, SPZO Praha a VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně
si Vás dovolují pozvat
na
předjarní odborný seminář 2019
(Přerov 12.03., Opava 13.03., Bílov 14.03.),
s tématy:

- nové podmínky pro dotace (nový DZES 5, od 2020 nový DZES 7d: plodiny do 30 ha na SEO a MEO)
- správné hospodaření se živinami (nový DZES po roce 2020, výpočet bilance živin a organických látek)
- BASF 2019, nové pohledy…
- technologie výroby řepky – jarní zásahy, doporučení
- výsledky pokusů a doporučení
 

Pozvánka zde.

 


Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě po letošní zimě

28.02.2019

Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D. 
VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrované výživy rostlin

Pod ozimou řepkou jsme většinou zjistili jen nízkou zásobu minerálního dusíku (Nmin) v půdě do hloubky 60 cm (v průměru 32 kg N/ha ve srovnání s 46 kg N/ha před zimou). Pod ozimými obilninami a na půdách, kde budou jařiny, jsou značné rozdíly v obsahu Nmin v půdě (od 8 do více než 200 kg N/ha), nejméně na Vysočině, kde byl ještě v tomto týdnu sníh a nejvíce na úrodných půdách v suchých oblastech Moravy (v průměru více než 100 kg N/ha). Proto je v letošním roce velmi důležité optimalizovat hnojení dusíkem na základě rozborů půd (stanovení nitrátové a amonné formy N) minimálně do hloubky 0,6 m. Rozbory půd jsou nezbytné u sladovnického ječmene, kde bude na řadě půd aplikována jen startovací dávka N před setím do 40 kg N/ha na podporu odnožování. Po letošní zimě jsme zjistili také větší mineralizační schopnost půd, a to zejména tam, kde půda promrzla do 20–30 cm. Ve srovnání s odběry před zimou (viz článek o vysokém obsahu minerálního dusíku v půdě na podzim) se u všech půd významně zvýšil obsah vody v půdě do hloubky 0,9 m, což vytváří příznivé podmínky pro dostupnost vody pro rostliny v jarním období. Obdobně jsme na tom byli velmi dobře po zimě před dvěma lety v roce 2017, kdy následoval srážkově normální měsíc březen a nadprůměrný duben, ale přesto vzhledem k pozdějším přísuškům v květnu a v červnu a teplému počasí došlo v sušších oblastech k poškození porostů polních plodin suchem. Více zde...


Přednášky z Ruzyňského dne

20.02.2019

Jak hnojit řepku po letošní zimě?

18.02.2019

Po oteplení v posledních dnech začíná být aktuální regenerační přihnojení řepky dusíkem. Na rozdíl od ostatních ozimých plodin (viz článek o vysokém obsahu minerálního dusíku v půdě na podzim) je pod řepkou v půdě většinou jen nízká zásoba minerálního dusíku (do 50 kg N/ha). Nejdříve je třeba přihnojit slabší porosty, pak i silnější porosty, u kterých již před zimou začaly žloutnout spodní listy a rostliny s menším množstvím postranních kořenů v povrchové vrstvě půdy. Právě stavu kořenů, půdy a zbytkům nerozložené slámy je třeba v letošním roce věnovat při výběru vhodného dusíkatého hnojiva a určení optimální dávky více pozornosti než v minulých letech...

Celý článek Ing. Pavla Růžka, CSc. najdete zde.

Více informací k hnojení řepky můžete získat v článcích zveřejněných v odborném časopisu Úroda č. 3, v právě vycházejících Květech olejnin a na Ruzyňském dni výživy rostlin a agrotechniky pořádaném 20.02.2019.


Výzkumu chybí institucionální podpora

15.02.2019

Informaci o jednání Vědecké rady VÚRV, v.v.i. (17.01.2019) zveřejněnou v týdeníku Zemědělec 7/2019 najdete zde. Článek obsahuje i porovnání výkonnosti VÚRV, v.v.i. a úrovně institucionálního financování s významným německým institutem, převzaté z úvodní situační zprávy ředitele ústavu Ing. Jibana Kumara, Ph.D.  


Rostliny budoucnosti

14.02.2019

V Galerii Věda a umění AV ČR (Národní 3, Praha 1) se od 8. února do 12. dubna 2019 koná výstava

Nature–Future: Rostliny budoucnosti

Výstavu pořádají Akademie věd ČR, Středisko společných činností AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 Pozvánku s doprovodným programem naleznete zde.


Návštěva studentů gymnázia ve VÚRV

13.02.2019

Dne 11. února 2019 v rámci školní exkurze navštívilo VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni 30 studentů druhého ročníku 4-letého oboru Gymnázia Nad Alejí, s profesorem biologie. Po úvodním přivítání náměstkem pro vědu a výzkum dr. Madarasem navštívili studenti genobanku, laboratoř kryoprezervace a laboratoř proteomiky, kde si vyslechli zajímavý výklad výzkumných pracovníků.


Přednáška na téma mikropropagace rostlin in vitro

12.02.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“), Olomouc

zve všechny zájemce na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd:

"Má v dnešní době mikropropagace rostlin in vitro smysl?"

Mgr. Jan Holub
(Jan Holub s.r.o, Hvozdečko)


Přednáška se uskuteční ve středu 20. února 2019 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) holického areálu v Olomouci.
 


Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky 2019

05.02.2019

Srdečně Vás zveme na tradiční

"Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky",

který se bude konat ve středu 20. února 2019 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Pozvánka zde.


15 let kryobanky ve VÚRV

04.02.2019

Letos na podzim oslaví kryobanka ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni 15 let své činnosti. Rozhovor s hlavním koordinátorem její činnosti Ing. Jiřím Zámečníkem, CSc., zveřejněný v časopise Potravinářský obzor si můžete přečíst zde.


Katalog bioosiv - odrůdy z VÚRV, v.v.i.

31.01.2019

Součástí Katalogu firmy PRO-BIO nabízející osiva ekologického původu pro jarní sezónu 2019 je na str. 4 a 12 i nabídka osiv odrůd, které byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i. Jedná se o pšenici dvouzrnku odrůd RUDICO a TAPIRUZ a o čirok obecný odrůdy RUZROK.


Výskyt a rychlost degradace reziduí pesticidů v zelenině

30.01.2019

Rychlost degradace vybraných pesticidů v některých zeleninách byla zpracována ve dvou metodikách, které je možné zdarma stáhnout na stránkách VÚRV:

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny (2013)

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v systému integrované produkce cibulové a kořenové zelenin a salátu (2014)

Testované účinné látky nemusí odpovídat současným registrovaným účinným látkám do jednotlivých plodin – před použitím nutno ověřit dle registru! Též hodnoty maximálního limitu reziduí přípravku (MRL = Maximum Residue Levels) odpovídají době vydání metodik – mohou se lišit! Platné hodnoty MRL lze najít zde.  
Odhad doby degradace od postřiku do sklizně lze odečíst z jednotlivých grafů, údaje je možné porovnat s výsledky vašich vlastních rozborů nebo si na základě rozborů vytvořit grafy vlastní. Extrémní počasí může rychlost degradace ovlivnit jak negativně, tak pozitivně – v závislosti na množství srážek, rychlosti růstu (velikost rostlin), metabolismu.
Více zde...


Školení Změny dotačních podmínek pro rok 2019, Ivanovice

29.01.2019

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně
Pokusná stanice Ivanovice na Hané
ve spolupráci s
Asociací soukromého zemědělství okresu Kroměříž

si Vás dovolují pozvat na školení

„Změny dotačních podmínek pro rok 2019,
s důrazem na podmínky DZES 5“

Termín konání: 6. února 2019 od 9:30 hod
Přednáší: Ing. Lada Kozlovská (VÚRV, v.v.i.)

Pozvánka zde.


Výběrová řízení na pozice vedoucích odborů

28.01.2019

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

vypisuje výběrová řízení na obsazení pozic

VEDOUCÍ ODBORU OCHRANY PLODIN A ZDRAVÍ ROSTLIN (podrobnosti zde)

VEDOUCÍ ODBORU POKUSNÝCH STANIC (podrobnosti zde)


Projekt pro uplatnění inovativních výsledků našeho výzkumu v hlavním městě

26.01.2019

Inovační řešení vyvinutá vědci z VÚRV, v.v.i. jsou využívána nejen v zemědělské praxi, ale uplatňují se stále více i v rámci rozvoje měst a obcí. S podporou operačního programu "Praha – pól růstu ČR" jsme začali ověřovat aplikační potenciál pěti inovačních řešení, která Pražanům v blízké době umožní profitovat z výsledků aktuálního výzkumu. Nová řešení se mohou následně uplatnit v oblasti managementu kvality prostředí i v dalších městech a obcích.

Koncept „Záchyt a determinace mikroskopických hub v ovzduší hlavního města Prahy“ umožní detekovat alergenní spory v ovzduší, koncept „Včasné zjištění zasolení půdy pro zdravou městskou zeleň“ poskytne nová řešení pro monitoring a postupy pro minimalizaci zasolení půdy pomocí senzorové techniky. V rámci konceptu „Nástroje pro zajištění bezpečnosti městské zeleně: GM variety“ zlepšíme možnosti rychlé detekce přítomnosti nepovolených geneticky modifikovaných rostlin v městských výsadbách. Koncept „Pražská zeleň bez rizikových látek“ je založen na využití přírodě blízkých látek pro ochranu před škodlivými organizmy a koncept „Zelené stěny pro čistší vzduch, udržitelné hospodaření s vodou a snížení teploty pro zlepšení kvality života v Praze“ přispěje ke zlepšení životního prostředí v silně urbanizovaném městském prostředí.

Děkujeme hlavnímu městu Praze a Operačnímu programu za podporu našeho projektu „Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze“, o výsledcích řešení Vás budeme informovat!

Oficiální informaci o projektu naleznete zde.
 


Zasedání Vědecké rady VÚRV, v.v.i., 17.01.2019

23.01.2019

Ve čtvrtek 17. ledna se v naší aule konalo 12. zasedání Vědecké rady VÚRV, v.v.i. Zasedání se účastnili nejen přední vědečtí pracovníci v oboru zemědělského výzkumu, ale i představitelé nejvýznamnějších spolupracujících výzkumných a vzdělávacích institucí i nevládních organizací působících v rezortu zemědělství, zástupci uživatelů výsledků výzkumu a zemědělských médií a další hosté (seznam členů VR VÚRV zde).
Úvodní situační zprávu přednesl ředitel ústavu Dr. Jiban Kumar, Ph.D. Kromě informací o rozvoji, aktivitách a úspěších ústavu za rok 2018 prezentoval také současný stav a vývoj financování vědy a výzkumu v ČR. Rozvoj výzkumu a úroveň výsledků výzkumu ve VÚRV oproti situaci analogických výzkumných institucí v zahraniční demonstroval na příkladu německého Julius Kühn-Institut (JKI), se kterým je VÚRV sice srovnatelný ve svém zaměření i vědeckém výkonu, ale podíl institucionálního financování ve VÚRV je pouze cca 35 % oproti téměř 90 % v JKI. Dr. Kumar poukázal na fakt, že v důsledku nízkého podílu institucionální podpory v ČR (49 % vs. 51 % podpora účelová) dochází k velkým systémovým ztrátám, ke snížení efektivity využití financí určených na výzkum a k plýtvání tvořivou kapacitou špičkových vědců. V souladu s doporučením mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR provedeného firmou „Technopolis“, ředitel apeloval na systémové změny financování výzkumu a navýšení institucionální podpory nad 70 %, což by z hlediska dlouhodobé perspektivy vytvořilo lepší podmínky výzkumných organizací efektivněji řešit společensky důležité výzkumné problémy.
Zprávu o činnosti Rady instituce přednesl její předseda Ing. Miloš Faltus, Ph.D. Zprávu o výsledcích výzkumu VÚRV prezentoval náměstek ředitele pro vědu a výzkum RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. Za rok 2018 publikovali výzkumní pracovníci ústavu více než 100 vědeckých prací evidovaných v databázi Web of Science, přičemž 72 % z nich patřilo do kategorie excelentních výsledků (první a druhý kvartil oboru) a u 14 % článků byl impact factor vyšší než 4. Byla vytvořena také řada kvalitních aplikovaných výsledků – odrůd (5), ověřených technologií (9), metodik (30), užitných a průmyslových vzorů (18) a dalších. Naše výsledky získaly významná ocenění na agrosalonech Techagro a Země živitelka. Pracovníci ústavu také pořádali několik desítek seminářů a konferencí, napsali desítky odborných příspěvků do národních časopisů a přednesli několik stovek přednášek na seminářích pro zemědělce.
Ředitel Dr. Kumar následně ocenil excelentní publikační a aplikované výsledky výzkumu za rok 2018. Autorské kolektivy jednotlivých oceněných výsledků obdržely certifikát a mimořádnou finanční odměnu (přehled oceněných výsledků zde).
Další část zasedání patřila příspěvkům externích členů Vědecké rady, kteří vyzvedli vysoký vědecký výkon a dynamický rozvoj instituce, pokrok v transferu výsledků výzkumu do praxe a úspěchy v propagaci směrem k širší veřejnosti. Prezident Agrární komory ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. apeloval na to, aby se vědci VÚRV vedle své špičkové výzkumné práce a dosahování vynikajících výsledků více angažovali také v médiích, pomohli zlepšit obraz zemědělství mezi širokou veřejností a pokusili se korigovat různé zavádějící informace. Předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha a předseda Asociace soukromého zemědělství Ing. Josef Stehlík uvítali iniciativu vedení ústavu zintenzivnit spolupráci s nevládními organizacemi působícími v oblasti zemědělství.

S krátkými proslovy vystoupili:
Dr. Ing. Pavel Horčička, ředitel šlechtění f. Selgen, a.s.
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR
Ing. Jan Marek, CSc., ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády ČR
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd
Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Ing. Martin Sedláček, ředitel Profi Press s.r.o.
Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., první proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU
RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Rada na svém zasedání následně projednala Periodickou zprávu o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za rok 2018 a po zodpovězení dotazů oponenta prof. Ing. Pavla Ryšánka, CSc. periodickou zprávu schválila.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vědecká rada VÚRV, v.v.i. má 35 členů a je poradním orgánem ředitele pro oblast vědecko-výzkumné činnosti instituce. Rada projednává zejména úroveň vědecké práce instituce, směry výzkumné činnosti v návaznosti na přenos výsledků výzkumu do praxe, vědecko-výzkumnou spolupráci národní a mezinárodní a schvaluje zprávy Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné instituce. Rada se schází jednou za rok, obvykle v lednovém termínu.


Ředitel VÚRV, v.v.i. Ing. Jiban Kumar, Ph.D.


RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. přebírá Cenu ředitele VÚRV, v.v.i. za významný aplikovaný výsledek - netoxickou návnadu s rostlinným atraktantem pro monitorování škodlivých hlodavců


Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR


Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR


Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR


RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.


prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., první proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU


Členové Vědecké rady VÚRV, v.v.i. a hosté zasedání


Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování ozimých obilnin k 20. lednu 2019

22.01.2019

Aktuální úroveň mrazuvzdornosti ozimů závisí jednak na odrůdě a jednak na průběhu počasí od setí na podzim až po celé zimní období. Odrůdové odolnosti k zimním stresům uvádíme pro sortiment ozimé pšenice ve stupních zimovzdornosti (SZ) v tabulce na webu VÚRV. Aktuální mrazuvzdornost se udává v hodnotách letální teploty, LT50, což znamená teplotu mrazu, při které dojde k odumření 50 % rostlin dané odrůdy vystavené mrazovému testu v laboratorním zařízení. Během zimy se LT50 mění v závislosti na počasí a stavu vývoje rostlin (přehled metod – viz odkaz na tabulku na webu výše).

Růst a vývoj obilnin na podzim 2018
Během letošního podzimu ozimé pšenice a ječmeny seté v poslední zářijové dekádě vzcházely velmi dobře díky vydatným srážkám koncem září. Tyto výsevy vytvořily do začátku zimy (prosince) velmi dobře zapojené porosty s tvorbou několika odnoží. Ozimy seté v první říjnové dekádě a později začaly kvůli trvajícímu suchu vzcházet až začátkem listopadu a to až po srážkách koncem října. Z počátku byly řidší, ale v teplém období na podzim a v prosinci dosáhly fáze počátku odnožování.

Aktuální mrazuvzdornost
14.12.2018 jsme odebrali rostliny ozimé pšenice a ječmene z polních parcel a ve VÚRV Ruzyni je vystavili mrazovému testu. Zjištěné hodnoty LT50 se u odrůd pšenice s potenciálně vysokou mrazuvzdorností, např. Bohemia, pohybovaly kolem -16 °C, odrůdy se střední odolností jako např. RGT Reform, Viki kolem -14 až -15 °C a odrůdy s nízkou odolností např. RGT Sacramento kolem -12 °C. LT50 se u slabě narostlých ozimých ječmenů pohybovala od -13 °C až po -11 °C. Stanovená prosincová mrazuvzdornost odrůd ozimých obilnin se tedy pohybovala na poměrně nižší úrovni, podobně jako minulý rok v prosinci 2017. Příčinou nižší odolnosti byl poměrně teplý a vlhký prosinec, kdy podmínky pro otužování rostlin byly slabé.

Výhled na leden a únor 2019
V současné době se porosty ozimých obilnin postupně otužují díky nízkým a mrazivým teplotám vzduchu v oblastech beze sněhu. Ozimé pšenice zůstávají ve vegetativní fázi s malou diferenciací vzrostného vrcholu, ozimé ječmeny mají vzrostné vrcholy hlavního stonku v pokročilejší fázi, na rozdíl od postranních odnoží. V takové fázi jsou obilniny (zejména pšenice) schopny se postupně dootužit a pokud nedojde k náhlému nebo silnému poklesu teplot mohou dosáhnout poměrně vyšší mrazuvzdornost. Naproti tomu v některých vyšších oblastech např. na Českomoravské vrchovině se vyskytuje souvislá vrstva sněhu 10 a více cm. Jelikož sníh zde napadl na nezamrzlou půdu, může těmto porostům hrozit vyležení tj. napadení plísní sněžnou, pokud tato sněhová pokrývka vydrží až do konce března.

Ing. Jana Musilová a Dr. Ilja T. Prášil
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně
 


Sbírky mikrooorganizmů VÚRV ve vysílání Českého rozhlasu Plus

20.01.2019

Ve středu 9. ledna 2019 v rámci pořadů „Ranní Plus“ a „Odpolední Plus“ zazněla reportáž o sbírkách mikroorganizmů ve VÚRV, ze které se dozvíte, proč je potřeba uchovávat kmeny baktérií, virů a hub.
Reportáž najdete na stránkách Českého rozhlasu (v časech od 7:24:25 a od 13:24:55).


Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou

18.01.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Kena Lainga (Kanada)

"Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou",

která se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Pozvánka zde.


Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou

18.01.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Kena Lainga (Kanada)

"Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou",

která se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Pozvánka zde.


Nové projekty NAZV

27.12.2018

Naše veřejná výzkumná instituce získala 23 výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 (ZEMĚ), s počátkem řešení v roce 2019.
Výsledky podpořených projektů jsou/budou k dispozici všem podnikům působících v odvětví zemědělství, lesnictví nebo příslušném pododvětví, a to ZDARMA.

QK1910072
Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910382
Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Helena Kusá, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910281
Zavedení cílené ochrany porostů obilnin proti hmyzím škůdcům v precizním zemědělství
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: doc. RNDr. Alois Honěk, CSc.
Období řešení: 2019–2022

QK1920058
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV,v.v.i.: Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
Období řešení: 2019–2021

QK1910041
Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci k biotickým a abiotickým stresům u pšenice
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: Ing. Jana Chrpová, CSc.
Období řešení: 2019–2023

QK1910476
Zvýšení výnosů a kvality produkce česneku výběrem suchovzdorných a chladuvzdorných klonů na základě molekulárně genetické analýzy
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Jiří Zámečník, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019–2023

QK1910046
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Období řešeni: 2019–2023

QK1910225
Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VURV, v.v.i.: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910269
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu.
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Ilja Prášil, CSc.
Období řešení: 2019–2023

QK1910103
České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví populace
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910018
Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění, koktejlový efekt a další stresory
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910197
Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910165
Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu
Hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Pavel Svoboda
Období řešení: 2019–2023

QK1910334
Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Pavel Nerušil, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019–2023

QK1910277
Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin
Hlavní příjemce: Chmelařský institut s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Období řešení projektu: 2019–2023

QK1910338
Agrometeorologický systém včasné výstrahy biotických a abiotických rizik
Hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Ilja Prášil, CSc.
Období řešení: 2019–2023

QK1910270
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Jitka Stará, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910070
Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám
Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.
Období řešení: 2019–2023

QK1910343
Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu
Hlavní příjemce: Agrotest fyto, s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Martina Trávníčková
Období řešení: 2019–2023

QK1920214
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Roman Pavela, Ph.D.
Období řešení: 2019–2021

QK1910137
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
Období řešení: 2019–2023

QK1920224
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Období řešení: 2019–2021

QK1920124
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR
Hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitel za VÚRV, v.v.i.: RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.
Období řešení: 2019–2021
 


Zpráva o semináři k česneku

17.12.2018

VÚRV, v.v.i. pořádal ve spolupráci s Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií dne 27. listopadu tradiční seminář „Český česnek: výzkum a praxe“. Na semináři byly prezentovány přednášky zaměřené na výživu a ochranu česneku během výsadby a vegetace, účastníci debatovali o významu kvality sadby, možnosti využití mechanizace a rovněž byla diskutována výkonnost dostupných odrůd na základě zkušeností z roku 2018. Na to navazovala výměna informací o problémech farmářů, kteří využili i přítomnosti zástupců MZe ČR.

Semináře se účastnili zemědělci, kteří se věnují pěstování českého česneku, a to jak pro přímou spotřebu, tak i produkci sadby. Ze zástupců pěstitelské sféry jmenujme např. držitele ochranné známky Český česnek z Podkrkonoší nebo více držitelů ocenění Regionální potravina. Účastníci získali řadu nových poznatků o agrotechnice a pěstování této oblíbené zeleniny. Byly diskutovány vhodné půdně klimatické podmínky i možnosti využití postupů pro správnou aplikaci hnojiv, aby z nich rostliny v maximální možné míře využily potřebné živiny. V dalších přednáškách zazněly informace o postupech, které jsou vhodné při různých půdních profilech. Byly představeny vědecké základy, ze kterých daná doporučení vycházejí. Byla představena nové série hnojiv a biotechnologických preparátů.

Velký zájem vzbudila tématika ochrany rostlin, kde byly doporučeny nové postupy pro přímou ochranu cibulovin za současné indukce obranných mechanizmů rostliny. Zástupci MZe ČR byli dotazováni na možnosti dotací a některé speciální otázky. Byly představeny i možnosti mechanizace při sadbě, sklizni i rozdružování česneku. Z hodnocení letošního roku vyplynulo, že výnosy byly nižší a na rozdíl od jiných let byla vegetace ukončena dříve. V letošním roce nebyly pozorovány odrůdové odlišnosti v době sklizně.

Další informace a kontakty na pěstitele a prodejce mechanizace ráda zprostředkuje dr. Ovesná.  


Workshop Testování půd – podklad pro sledování vývoje půdních parametrů

10.12.2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na odborný workshop

"Testování půd – podklad pro sledování vývoje půdních parametrů"

který se bude konat v úterý 18. prosince 2018 ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni.

Podrobnosti a program workshopu naleznete zde, přihlášku k vyplnění si můžete stáhnout zde.


Skladová karta pro polní složiště hnoje

07.12.2018

Novela zákona o hnojivech v roce 2017 zavedla povinnost vedení skladové evidence i pro statková hnojiva. Do té doby se tato povinnost týkala jen skladovaných minerálních, organických, příp. organominerálních hnojiv a pomocných látek.  
Tato povinnost se tedy od 1. května 2017 týká i uložení hnoje na zemědělské půdě. K tomu jsme připravili jednoduchou skladovou kartu pro polní složiště hnoje (.xls), s automatickým nápočtem zůstatku, v měsíčních intervalech.
Hlavním důvodem pro zavedení povinnosti skladové evidence bylo umožnit kontrolu doby uložení statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich aplikací. Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by tedy měl mít:

 • přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně 
  • na základě vlastní evidence zjištěné vážením nebo výpočtem podle průměrných hodnot (tzv. normativů) z vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění, což je i součástí většiny komerčních evidenčních softwarů nebo aplikace EPH v Portálu farmáře
  • produkce statkových hnojiv a průměrné obsahy živin ve vyhlášce jsou uvedeny již po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování statkových hnojiv
  • pokud jde o stlané provozy, ve skladech a na polních složištích se eviduje a ve vyhlášce je již uvedeno pouze množství "koncového" hnoje připraveného k aplikaci, tedy nikoliv čerstvé chlévské mrvy vyhrnované ze stáje, u které dochází v procesu fermentace a přeměně na hnůj k cca 30% ztrátám na hmotě, obsahu organických látek i dusíku, samozřejmě při správném skladování či uložení na zemědělské půdě 
 • doklady o eventuálním nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.) 
 • přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy, s použitím fugátu ke hnojení a separátu jako steliva, apod.) nebo o zpracování statkových hnojiv na organická hnojiva (digestát z bioplynových stanic, kompost)
 • záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených v havarijním plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv (povinnost skladové evidence na polních složištích dosud platila jen pro komposty, přičemž jiná organická hnojiva, např. digestát – separát se na zemědělské půdě ukládat nesmějí)
 • dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v jednotlivých skladech i na polních složištích, např. formou skladových karet (příjem, výdej, zůstatek) 
 • evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení)

 


Nové směry v půdoochranných systémech zpracování půdy

07.12.2018

Průběh počasí v roce 2018 odhalil některé problémy v agrotechnických postupech, které bude třeba při obdobných povětrnostních podmínkách v příštích letech změnit. Rozhodující bude, jak dokážeme udržet a postupně zlepšovat kvalitu půdy a její schopnost zadržet vodu ze srážek a efektivně s ní hospodařit. Zpracování půdy bude muset být mnohem šetrnější než nyní a každý přejezd techniky posuzován z hlediska možného poškození půdní struktury, ztráty vody a rozkladu organických látek v půdě.

Půda by měla být co nejdelší dobu během roku zakryta rostlinami nebo rostlinnými zbytky, které snižují riziko vodní a větrné eroze, omezují výpar a prohřívání půdy v letních měsících. Větší ztráty půdy než v minulých letech budou dle předpokladů větrnou erozí, jejíž následky nejsou tak vidět jako u vodní eroze, ale vzhledem k zasažené ploše půdy mohou být její ztráty i vyšší. Kromě toho prachové částice s rezidui pesticidů a hnojiv mohou znečišťovat okolní prostředí, včetně lesů a povrchových vod. Riziko větrné eroze je možné mimo jiné snížit šetrnějším zpracováním proschlé půdy a lepší péčí o její povrchovou strukturu.

Větší uplatnění než nyní budou mít konzervační postupy při zpracování půdy s přímým setím do mulče nebo pásů zpracované půdy (strip till). Pro zlepšení struktury půdy a její retenční schopnosti je nutné pravidelné vápnění, hnojení kvalitními statkovými a organickými hnojivy s vyšším poměrem C : N (hnůj, kompost, separát, sláma, zelené hnojení), pěstování meziplodin a víceletých pícnin. Při intenzivním zpracování půdy a jejím kypření spojeném s podporou mineralizace organických látek v půdě je nutné pro dosažení vyrovnané bilance zvýšit návratnost organických látek zpět do půdy organickým hnojením. V této souvislosti může být problémem diskutovaný zákaz používání glyfosátů, který může vést k většímu uplatnění orby a kypření půdy při likvidaci plevelů.

Vhodné postupy při zpracování půdy a hnojení pro lepší hospodaření s vodou a organickou hmotou v půdě: 

 • pásové zpracování půdy a přímé setí do mulče: omezuje vodní erozi na svažitých půdách, snižuje ztráty vody výparem, zlepšuje bilanci organických látek v půdě
 • setí do hrubé brázdy po orbě se zpracováním úzkého pásku a seťového lůžka: zlepšuje zadržení vody ze srážek a vláhový režim v půdě a omezuje vodní erozi
 • zakládání porostů širokořádkových plodin půdoochrannými technologiemi s úpravou povrchu půdy: zlepšuje zadržení vody ze srážek v půdě a omezuje vodní erozi
 • plečkování cukrovky a kukuřice s vytvořením hrubé struktury na povrchu půdy a akumulačních prostorů pro zadržení vody v půdním profilu: zlepšuje zadržení srážkové vody v půdě, omezuje vodní a větrnou erozi, přivádí vodu ke kořenům rostlin a do míst s podpovrchovou aplikací hnojiv
 • při každém zpracování půdy je třeba hodnotit také jeho přímý vliv na ztráty vody z půdy a následný vliv na zadržení vody ze srážek, a rovněž zohlednit vliv kypření a provzdušnění půdy na rozklad organických látek v půdě (intenzivnější kypření provádět pokud možno při nižších teplotách půdy)
 • při optimalizaci hnojení používat variabilní dávky hnojiv na základě výnosových map, dostupnosti vody pro rostliny a výsledků diagnostických metod výživného stavu půd a rostlin; používat minerální hnojiva s regulovaným uvolňováním živin
 • omezení plošné aplikace minerálních dusíkatých hnojiv a digestátu v letním období, včetně vyrovnávací dávky dusíku na slámu: sláma se většinou rozkládá později a aplikovaný dusík může podpořit rozklad organických látek v půdě a zvýšit ztráty C nárůstem emisí CO2

Článek v plném znění byl publikován v časopisu Úroda. Uvedenou problematikou se zabývá i nová certifikovaná metodika pro praxi "Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát". Témata vhodných agrotechnických postupů byla diskutována i na odborných seminářích pořádaných 29. listopadu v Praze – Ruzyni nebo 6. prosince v Lukavci u Pacova.

Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol.
výzkumný tým Integrované výživy rostlin


Příprava půdy k setí ozimé řepky v letošním roce


Poškozená povrchová struktura půdy s rostlinami řepky

 

 


Úspěšný odborný seminář pořádaný VÚRV, v.v.i. dne 29.11.2018

06.12.2018

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se konal ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni odborný seminář „Sucho 2018 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě při změně klimatu“ zaměřený na zhodnocení sucha v roce 2018 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři byla diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách klimatu. Semináře se zúčastnilo více než 100 účastníků především ze zemědělské praxe. Z vystoupení přednášejících a následné diskuse vyplynulo, že bude nutné v pěstebních technologiích při nedostatku srážek inovovat některé běžně používané agrotechnické postupy.
Zpracování půdy musí být mnohem šetrnější a každý přejezd techniky posuzován z hlediska možného poškození půdní struktury, ztráty vody a rozkladu organických látek v půdě. Půda by měla být co nejdelší dobu během roku zakryta rostlinami nebo rostlinnými zbytky, které snižují riziko vodní a větrné eroze, omezují výpar a prohřívání půdy v letních měsících. Větší uplatnění než nyní budou mít konzervační postupy při zpracování půdy s přímým setím do mulče nebo pásů zpracované půdy. Rozhodující bude, jak dokážeme udržet a postupně zlepšovat kvalitu půdy a její schopnost zadržet vodu ze srážek a efektivně s ní hospodařit. Beze změny přístupu k přejezdům a práci těžké techniky na poli, pravidelného organického hnojení kvalitními hnojivy s širším poměrem C : N, vápnění, omezení plošné aplikace některých hnojiv na povrch půdy, rozšíření pěstování víceletých pícnin a meziplodin s rozvinutým kořenovým systémem a dalších obdobných opatření nedojde ke zlepšení současného stavu půd a jejich schopnosti zadržet vodu ze srážek.
Odborný seminář s obdobným zaměřením byl pořádán ve čtvrtek 6. prosince v Lukavci u Pacova. Uvedenou problematikou se zabývá i nová certifikovaná metodika pro praxi "Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát".


 


Expozice lékárenského herbária, Olomouc

25.11.2018

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci byla 23. listopadu 2018 otevřena expozice lékárenského herbária. Vzorky rostlin byly poskytnuty z Národního programu na ochranu genetických zdrojů rostlin Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Oddělením genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin v Olomouci.


Seminář Dlouhodobé polní pokusy 2018

25.11.2018
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář
 
"Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality", 
 
který se bude konat ve dnech 11. – 12.12.2018 ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni.
 
Cílem semináře je umožnit setkání odborníků na kvalitu půdy a společně diskutovat o nejnovějších poznatcích, týkajících se vlivu současných systémů hospodaření na půdní kvalitu, seznámit se s novými pohledy na procesy a trendy půdní organické hmoty a vyhodnotit, jaký je potenciál inovativních způsobů hospodaření pro zlepšení kvalitativních vlastností zemědělských půd. 
 
Součástí setkání je workshop "Plodinové a půdní simulační modely". 

V současnosti je již možná účast na semináři pouze bez aktivní prezentace.
V případě zájmu kontaktujte Ing. Michaelu Friedlovou
 
Aktualizovanou pozvánku a program naleznete zde.

 


Seminář Škůdci zemědělských a potravinářských provozů

21.11.2018

DDD servis s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Vás zvou na seminář

"Škůdci zemědělských a potravinářských provozů:
nová legislativa a nové poznatky v metodách ochrany"

dne 5. prosince 2018 v aule VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně

Pozvánka zde.


Sucho 2018 a inovace pěstitelských postupů při předpokládaných změnách klimatu

17.11.2018

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze
Pokusná stanice v Lukavci

Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Sucho 2018 a inovace pěstitelských postupů při předpokládaných změnách klimatu"

pořádaný ve čtvrtek 6. prosince 2018 v Lukavci u Pacova (sport. areál DD).

Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení sucha v roce 2018 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, omezující erozi, znečišťování vod a stabilizují výnosy a kvalitu produkce. Bude diskutována  udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech, při předpokládaných změnách klimatu.

Pozvánka a přihláška zde.


Týden vědy a techniky v NZM

14.11.2018

V týdnu od 6. do 11. listopadu 2018 se v Národním zemědělském muzeu v Praze pořádal „Týden vědy a techniky“, letos s tématem oslav sto let české vědy. Na této akci se podíleli také vědci z VÚRV, v.v.i., a to ukázkami na vybraná témata:

 • Metody výzkumu uchování rostlin jako zdroje potravin pro příští generace
 • Genová banka – pokladnice semen
 • Proč a jak uchovat mikroorganizmy pro další generace
 • Ze vzduchu na a za hranice viditelného
 • Réva vinná – královna rostlin
 • Kryobanka – uchování rostlin v ultranízkých teplotách
 
a také interaktivními přednáškami:
 • Budou naši potomci jíst brambory, jablka a česnek ještě za sto let? aneb Uchování rostlin v ultranízkých teplotách v kryobance
 • Ze vzduchu na a za hranice viditelného: interaktivní přednáška s ukázkami termografické, hyperspektrální a bezpilotní letecké techniky
 • Sbírka mikroorganismů – pokladnice pro další generace
 • O potenciálu zapomenutých plodin aneb Proč je dobré mít genovou banku


Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů

14.11.2018

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

"Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů:
kontaminanty v potravinách a pitné vodě"

Seminář, převážně zaměřený na kontaminanty v pitné vodě, zejména rezidua pesticidů se koná v pondělí 19. listopadu 2018 od 13:00 (registrace od 12:30)
na Ministerstvu zemědělství, místnost č. 400.
Garant a moderátor semináře: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Pozvánka zde

POZOR - termín pro přihlášení se prodlužuje do 19.11. do 8:00 hodin, na adresu: krejzar@vurv.cz 


PROBLEMATIKA ČESKÉHO ČESNEKU: PRAXE A VÝZKUM

14.11.2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Česká technologická platforma biotechnologií

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

"PROBLEMATIKA ČESKÉHO ČESNEKU: PRAXE A VÝZKUM"

který se bude konat dne 27. 11. 2018 v aule VÚRV, v.v.i.


Přijeďte na již tradiční setkání šlechtitelů a pěstitelů česneku, jehož cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin s ohledem na současné agroenvironmentální podmínky a požadavky trhu. Seminář je určen pěstitelům, šlechtitelům, zemědělským poradcům, vědeckým a odborným pracovníkům, pracovníkům státní správy i široké zemědělské veřejnosti.

Pozvánka a přihláška zde.


Sucho 2018 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě při změně klimatu

14.11.2018

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni
Vás srdečně zve na odborný seminář

"Sucho 2018 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě při změně klimatu"

pořádaný ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507

Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení sucha v roce 2018 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách klimatu. Budou prezentovány agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě.

Pozvánka a přihláška zde.


Zpráva ze semináře Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018

13.11.2018

Dne 12. listopadu 2018 se v aule VÚRV v.v.i. uskutečnil seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018“, který organizoval Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. a Ministerstvo zemědělství ČR a který volně navázal na seminář podobného názvu konaný v loňském roce. Setkali se zde pracovníci zabývající se problematikou sbírek kultur mikroorganismů jak z České, tak i Slovenské republiky. Semináře se zúčastnilo 82 zájemců, z toho 10 ze Slovenska.

Na semináři zaznělo šest přednášek týkajících se různých částí problematiky, kterou se sbírky kultur zabývají. Byly to jak přednášky týkající legislativy, vědecké báze uchovávaných mikroorganismů i praktických potřeb sbírek kultur mikroorganismů. Ke každé přednášce byla bohatá diskuse, která pokračovala i o přestávkách. Poznatky, které získali a vyměnili si pracovníci na semináři, přispějí zejména k dalšímu zkvalitnění fungovaní sbírek kultur mikroorganismů nejen ve VÚRV v.v.i,, ale i v dalších sbírkách účastnících i neúčastnících se NPGZM.

Přednesené přednášky:

 • Ing. Michaela Plzáková (Úřad průmyslového vlastnictví): Užitné vzory a patenty v zemědělských a biologických oborech
 • Ing. Alena Fojtíková (Úřad průmyslového vlastnictví): Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení
 • Mgr. Eliška Rolfová (MŽP ČR): Novinky v oblasti implementace Nagojského protokolu
 • Mgr. Jan Holec Dr. (Národní muzeum): Role typů a kultur hub při popisování nových druhů
 • Doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (PřF MU) a RNDr. Pavel Benda: Databázový program na správu sbírky kultur mikroorganismů v České sbírce mikroorganismů
 • RNDr. David Novotný Ph.D. (VÚRV): MTA a přírůstkový formulář používaný ve Sbírce fytopatogenních a dalších zemědělsky významných hub VÚRV v.v.i.


2nd European Sorghum Congress 2018

12.11.2018

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se aktivně zúčastnili kongresu o čiroku 2nd European Sorghum Congress, který se konal 7. a 8. listopadu 2018 v Miláně. Na kongresu prezentovali výsledky výzkumu a šlechtění čiroku, ve třech příspěvcích:

 • “Characteristics of the first Czech sorghum cultivar ‘Ruzrok’”
 • “The use of cultivar ‘Ruzrok’ in food and beer industries in the Czech Republic”
 • “The potential of sorghum cultivar ‘Ruzrok’ for production of biomass in Central Europe”

Kongresu se zúčastnilo 180 vědců, šlechtitelů, osivářů, pěstitelů, obchodníků, vládních a EU úředníků a dalších zainteresovaných osob z celého světa. Program kongresu byl zaměřen na genetické zdroje, šlechtění, pěstitelské technologie a ekonomiku pěstování čiroku a vliv klimatických změn na pěstování rostlin.

Zájem o čirok roste v Evropě z důvodů jeho širokého využití, menší náročnosti na vodu, stabilní produkce a nižších nákladů na pěstování. Výzkum a šlechtění čiroku se v současnosti zaměřuje na vývoj výkonných fenotypizačních platforem, identifikaci znaků důležitých pro klimatické změny, modelování výnosu a kvality, optimalizaci interakce genotyp x vnější prostředí x pěstební technologie, genomickou selekci a editaci genů. Z odolností jsou nejdůležitější odolnost k chladu, suchu, poléhání a novým škůdcům a patogenům hrozícím v souvislosti s klimatickými změnami. Dále je u nových odrůd důležité snížení vlhkosti semen v době sklizně a zvýšení stravitelnosti proteinů.

doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

 


Eroze 2019, drony, používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

08.11.2018

 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
ve spolupráci s Ing. Jiřím Kumštou a Jiřím Kumštou, DiS.
(akreditovaní poradci sítě MZe)

si Vás dovolují pozvat na diskuzní seminář (workshop)

"Eroze 2019, využití družic a dronů v zemědělství, používání hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin"

Termíny a místa konání semináře:
05.12.2018 Kondrac (hostinec)
12.12.2018 Červený Újezd, u Miličína (hostinec)


Program:

Ing. Jitka Štěpánková (ÚKZÚZ)
„Aktuální informace k používání přípravků na ochranu rostlin v roce 2019“

Jiří Kumšta, DiS. (poradce spolupracující s VÚRV, v.v.i.)
„Změna erozní ohroženosti půd od roku 2019, nové půdoochranné technologie k DZES 5, zveřejněné 16.11.2018“
„Využití družic a dronů v zemědělské praxi“

Ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV, v.v.i.) 
„Možnosti snížení ztrát dusíku z půdy, bilance živin – nový DZES po roce 2020“


Workshop je pořádán bez vložného, na akci je ale nutné se předem přihlásit (kontakty v pozvánce).
Pozvánku najdete zde.


Ohlédnutí za rokem 2018 z hlediska houbových chorob pšenice

07.11.2018

Výskyt houbových chorob na území ČR byl v důsledku suchého počasí spíše nižší. Suché počasí již v průběhu jara zřejmě ovlivnilo relativně nízký výskyt chorob pat stébel. Také listové skvrnitosti zůstaly převážně na spodních listech. Převažoval výskyt DTR (Pyrenophora tritici - repentis), v menší míře se vyskytovala braničnatka pšeničná a braničnatka plevová, která byla zjištěna i v klasech (Chrášťany u Rakovníka). DTR pro své šíření nepotřebuje déšť, spory vznikající na listech se snadno šíří větrem. Braničnatky tvoří spory v uzavřených pyknidách a šíří se výhradně kapkami deště či silné rosy. V letošním roce byly klimatické podmínky vhodnější pro DTR.

Nižší výskyt stéblolamu byl v porovnání s rokem 2017 zjištěn nejen v přirozených polních podmínkách, ale i na pozemcích inokulovaných původci stéblolamu v Praze – Ruzyni v roce 2018. Rozdíly mezi oběma ročníky byly patrně způsobeny extrémně suchým a teplým počasím na jaře 2018. Inokulace probíhá vždy na podzim a na jaře a pro úspěšnou infekci porostu je zásadní jarní produkce konidií při optimální teplotě 10 °C. Letošní jaro bylo ale velice krátké. V březnu byly průměrné teploty v Praze – Ruzyni několik dní pod nulou a v dubnu již teploty stoupaly nad 15 °C. Produkce konidií byla tedy mnohem nižší než v předchozím roce, a to i díky suchu.

V roce 2018 byly zaznamenány lokální výskyty rzi plevové (Vysočina, západní Čechy). Dále byl pozorován vyšší infekční tlak rzi pšeničné než v minulých letech, a to zejména na Moravě. Intenzivní výskyt byl zaznamenán také na Slovensku. Vzhledem k průběhu počasí však docházelo k pomalejšímu šíření v porostech a předčasnému zasychání listů, takže škody způsobené rzí plevovou a pšeničnou nebyly velké. Potenciální riziko (i pro příští rok) představuje rez travní, jejíž rozvoj a šíření vyšší teploty během vegetace do té míry nelimitují. V místech výskytu, který byl v České republice roztroušený, byly zaznamenány velké rozdíly v odolnosti pěstovaných odrůd. V Evropě, včetně ČR se na pšenici vyskytují rasy rzi travní DIGALU a varianty Clade III a Clade IV, které překonávají rezistenci řízenou genem Sr38. Účinný zůstává pouze gen Sr24, který nesou odrůdy Futurum, Proteus, Sheriff. Při rozšíření výše uvedených ras rzi travní na území ČR i ztrátě rezistence mnoha odrůd představuje epidemie rzi travní reálnou hrozbu.

Vzhledem k teplému počasí na lokalitách, kde byly v průběhu června srážky, docházelo k výskytu fuzarióz v klasu. Celkově však nebylo zaznamenáno silné napadení, neboť červnové deště záhy vystřídalo opět suché počasí, které rozvoji choroby i akumulaci mykotoxinů nesvědčí.

Mgr. Jana Palicová, Ph.D. 
za výzkumný tým
Genetika a šlechtitelské metody

 


Monitoring škůdců polní zeleniny

31.10.2018

V roce 2018 prováděli pracovníci výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům, z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni týdenní monitoring škůdců polní zeleniny (od 1. dubna do 31. října) pro potřeby členů Zelinářské unie Čech a Moravy i dalších pěstitelů zeleniny.
Garanti:
dr. K. Holý a Ing. K. Kovaříková    
 
Výskyt škůdců zeleniny ve 44. týdnu 2018

Škůdci na polní zelenině se již hledají poměrně obtížně, stejně jako polní zelenina samotná. Takže poslední monitorovací zpráva tohoto roku bude poměrně stručná.
Na posledních zbytcích nesklizené zeleniny byl zaznamenán výskyt mšic (špenát). Na brukvích tradičně mšice zelná a molice vlaštovičníková.
Poslední jedinci osenice polní a zápředníčka polního byli zachyceni v lapáku na jediné lokalitě. Ukázka letové křivky osenice a zápředníčka je ve zprávě. 

Zprávy za předchozí týdny naleznete v archivu.

 

 


Reportáž z Noci vědců 2018

30.10.2018

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se podíleli na oslavách 100 let české vědy, v rámci "Noci vědců" pořádané v pátek 5. října 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Pro tuto akci jsme připravili program z oblasti genetických zdrojů rostlin, uchovávání mikroorganizmů, leteckého snímkování drony, pěstování révy a kryoprezervace, ve kterém byly představeny tyto tematické ukázky:

 

 • „Metody výzkumu uchování rostlin jako zdroje potravin pro příští generace“
 • „Jak se hledá gen“
 • „Genová banka – pokladnice semen“
 • „Proč a jak uchovat mikroorganizmy pro další generace“
 • „Ze vzduchu na a za hranice viditelného“ (ukázka dronů)
 • „Réva vinná – královna rostlin“ (pěstování révy ve skle „in vitro“)
 • „Kryobanka  uchování rostlin v ultranízkých teplotách“

 

"Noc vědců" je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. V České republice je pořádaná každoročně od roku 2005 z podnětu Evropské komise. Na stovkách míst v Evropě se na jeden den na přelomu září a října ve večerních hodinách zpřístupní vědecká a výzkumná pracoviště včetně univerzit a zábavnou formou je dána široké veřejnosti možnost poznávat vědu, a to doslova všemi smysly.

V letošním roce se této akce v NZM zúčastnilo 742 návštěvníků, pro které to jistě byl zajímavě strávený večer. Reportáž z "Noci vědců" najdete na TV Zemědělec.


Zdraví a vitalita včelstev, jako hot topic v praxi i vědě

29.10.2018

VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“)
zve všechny zájemce na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd:

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. (Katedra biochemie PřF UP) 
"Zdraví a vitalita včelstev, jako hot topic v praxi i vědě"

ve středu 31.10.2018 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) areálu v Olomouci-Holici.

Anotace: Úhyny včelstev jsou každoročním evergreenem novinářů, zajímá je především, zda bude dostatek medu a kolik bude stát. Ztrátám včelstev se samozřejmě včelaři snaží předejít, úspěch bohužel ani při nejlepší péči není zaručen. Včelařům se snaží pomoci vědci, jejichž zájem o včely vzrostl v posledních letech několikanásobně. V přednášce se pokusíme nahlédnout do komplikované změti faktorů ovlivňujících život a zdraví včel a také jak včelám nevědomky prokazujeme „medvědí službu“.

Pozvánka zde.


Nové metody a účinnost prevence škod působených zvěří a na zvěři...

29.10.2018

Řešitelský tým projektu QJ1530348
„Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení“
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Vás srdečně zvou k účasti
na workshopu

"Nové metody a účinnost prevence škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření"

Termín: čtvrtek 8. 11. 2018
Místo: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507,
161 00 Praha 6 – Ruzyně, kruhová aula

Pozvánka zde.


Cyklus přednášek Pěstujme a jezme zdravě

28.10.2018

Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné nabízí čtyři přednáškové večery, na kterých se posluchači dozví, jak si doma připravit repelent z bylinek, jak se vyznat v pesticidech, kdo je na zahradě škůdce a kdo užitečný, o významu bylin v našem jídelníčku, botanických pesticidech i moderních přístupech v ochraně rostlin. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. také objasní, proč je důležité uchovávat původní a krajové odrůdy či představí stále častější cizokrajné návštěvníky našich zahrad. Nahlédnou do problematiky mykotoxinů, vysvětlí, proč je důležité udržovat rozmanitost, čím se liší biologická ochrana od chemické nebo jak si doma vyrobit botanické přípravky.
Leták ke stažení je zde, bližší informace najdou zájemci o návštěvu přednášek na stránkách NZM Praha.

08.11.2018, 18.30–20.30
O potenciálu zapomenutých plodin aneb Proč je dobré mít genovou banku

Planí předchůdci kulturních rostlin – kdo byli a v čem jsou dodnes dobří
Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Genová banka VÚRV, v. v. i.
Staré a méně známé plodiny – šance pro půdu i zdraví
Ing. Petra Hlásná Čepková, Ph.D., Genová banka VÚRV, v. v. i.

15.11.2018, 18.00–20.00
Bylinky a koření nejen pro gastronomii

Bylinky jako dochucovadla, léčiva i přírodní pesticidy
Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Desatero správného bylinkáře
Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Olomouc

22.11.2018, 18.00–20.00
Malý průvodce chorobami a škůdci

Proč a jak chránit plodiny proti chorobám a škůdcům
Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Mykotoxiny: jed i lék
Ing. Martin Žabka, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

29.11.2018, 18.00–20.00
O pesticidech, škůdcích, užitečném hmyzu a doprovodných rostlinách

Není hmyz jako hmyz
Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně
Jaké škůdce ovoce najdeme v zahradách, kdy se vyskytují a jak je přechytračit
Ing. Kamil Holý, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně


Workshop Extruze obilovin pro krmné účely

26.10.2018

Farmet a.s. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.
si Vás dovolují pozvat na workshop

"Extruze obilovin pro krmné účely",

který se koná dne 7. prosince 2018 od 13. hod.
v přednáškové aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, Drnovská 507.

Pozvánku naleznete zde.

 


Další prototyp čirokového piva

22.10.2018

Jak jsme již uvedli ve zprávě z 2. srpna 2018, možné využití první české odrůdy čiroku zrnového "Ruzrok", vyšlechtěné Ing. Jiřím Hermuthem z Genové banky VÚRV, v.v.i. je i v pivovarnictví. Odrůda byla registrována v roce 2014 a její využití je všestranné - produkce biomasy, potravinářské využití zrna, vhodná meziplodina s ozdravným účinkem na půdu. 

Pivovar Clock v Potštejně vyrobil další prototyp piva, kde je využito čirokového sladu z odrůdy Ruzrok:

GLUTEN FREE PALE ALE II
Prototype #3

Lehký pale ale s citrusovou vůní a osvěžující ovocnou chutí. Barva zlatá, pivo čiré s vyšší bílou pěnou. Hořkost vyšší, plnost střední, říz nižší. Při vaření byl použit slad z českého čiroku Ruzrok, který pomáhá snížit množství lepku v pivu. Rozborem zjištěné množství gliadinu je pod 5 mg/l, tím pádem řadíme toto pivo mezi bezlepkové a vhodné pro celiaky. Chmeleno chmelem Mosaic.
 


Týden vědy a techniky v NZM

22.10.2018

Srdečně zveme všechny zájemce na Týden vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu v Praze, který se bude konat od 6. do 11. listopadu 2018. Interaktivní prezentace a přednášky připravili i pracovníci VÚRV, v.v.i.

 


Konference PŠENICE 2018

22.10.2018

VÚRV, v.v.i., ČMŠSA, ČAZV a SELTON si Vás dovolují pozvat na konferenci

"PŠENICE 2018"

která se koná ve dnech 6. a 7. prosince 2018
v přednáškové aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, Drnovská 507

Pozvánku naleznete zde. Přihláška na konferenci je ke stažení ve verzi .pdf nebo .xls.


Konference Multispectra 2018

19.10.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci

"Multispectra 2018"

která se bude konat dne 27.11.2018 v areálu České zemědělské univerzity v Praze  6 - Suchdole. 

Pozvánka zde.


Využití čiroku a béru jako strniskové meziplodiny

19.10.2018

Ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni byly ve spolupráci s ČZU založeny polní experimenty s čirokem zrnovým (odrůda Ruzrok) a s odrůdami béru italského (Ruberit a Rucereus), jako strniskovými meziplodinami. Všechny tři odrůdy byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i. Výsevy byly provedeny ve dvou termínech, a to 27.07.2018 a 13.08.2018. Výsevek u čiroku činil 26 kg/ha a u bérů 23 kg/ha.

Obr. 1: Habitus vybraných odrůd čiroku zrnového a béru italského využitých jako strniskové meziplodiny na lokalitě Praha - Ruzyně. Stav porostů 36 dnů od výsevu, ke dni 31.08.2018. Výsev byl proveden 27.07.2018.

Čirok RUZROK (1. výsev 27.07.2018) 
Dynamika růstu biomasy: 80 dnů vegetace; suma srážek od 27.07. do 14.10.2018 – 93,9 mm

Obr. 2: Situace ke dni 08.08.2018 (13 dní od výsevu)
 

Obr. 3: Situace ke dni 14.10.2018 (80 dní od výsevu); výška porostu 125 cm; začátek metání
 

Ing. Jiří Hermuth
výzkumný tým Genové banky
VÚRV, v.v.i.

 

 


Jednání představenstva Agrární komory ČR ve VÚRV, v.v.i.

18.10.2018
 
Dne 16. října 2018 se v aule našeho ústavu konalo jednání členů představenstva Agrární komory ČR. Jednání předsedal prezident AK ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Členy představenstva přivítal a ústav představil ředitel dr. Kumar, který dále prezentoval informace o financování zemědělského výzkumu v ČR. O významu výzkumu VÚRV, v.v.i. pro praxi referovali dr. Madaras a Ing. Klír.
Následovalo samotné jednání představenstva AK ČR, po kterém měli hosté možnost prohlédnout si praktické ukázky výzkumné činnosti našeho ústavu.
Nové technologie pro šetrné zpracování půdy, které získaly řadu ocenění, prezentovali Ing. Růžek a dr. Menšík. Členové týmů Genové banky a Genetiky a šlechtitelských metod dále prezentovali nové odrůdy obilnin, které byly v našem ústavu vyšlechtěny, a výrobky z nich. Dr. Janovská umožnila návštěvníkům také prohlédnout si přímo genovou banku. Na problematiku ochrany rostlin před bakteriálními patogeny upozornil dr. Krejzar. Výsledky týmu Sekundárních metabolitů rostlin v ochraně plodin představil dr. Žabka a s ukázkou využití dronů v zemědělství návštěvu seznámil dr. Lukáš.
 
 
 
 
 

 


Workshop projektu integrované ochrany obilnin

18.10.2018
Dovolujeme si Vás pozvat workshop projektu QJ1530373:
INTEGROVANÁ OCHRANA OBILNIN PROTI PATOGENŮM, PLEVELŮM A ŠKŮDCŮM PRO UDRŽITELNÉ PRODUKCE POTRAVIN, KRMIV A SUROVIN

„Poznatky a výsledky získané při řešení projektu“,


který se bude konat dne 15.11.2018, od 9:00 ve VÚRV, v.v.i., v zasedací místnosti genobanky.
 
Pozvánka zde.

 


Konference Rezistence škodlivých organizmů proti přípravkům na ochranu rostlin

18.10.2018

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem pícninářským si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí

"Rezistence škodlivých organizmů proti přípravkům na ochranu rostlin",

která se koná dne 26.10.2018 v areálu ČZU Praha.

Pozvánka zde.


Vliv klimatických změn na druhové spektrum škodlivých organizmů

15.10.2018

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze si Vás dovolují pozvat na seminář

"Vliv klimatických změn na druhové spektrum škodlivých organizmů",

který se koná v úterý 6. listopadu 2018 od 09:00 hodin v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Pozvánka zde.


Noc vědců 2018

04.10.2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vás srdečně zve tento pátek (5. října 2018, od 17. do 22. hod.) do Národního zemědělského muzea v Praze oslavit 100 let české vědy. I letos vás čekají experimenty, workshopy, přednášky, komentované prohlídky, soutěže, ochutnávky a mnoho dalšího. Přijďte blíže poznat vědce, jejich práci a přínos pro naši společnost
Pracovníci VÚRV, v.v.i. pro vás letos připravili program z oblasti genetických zdrojů rostlin, uchovávání mikroorganizmů, leteckého snímkování drony, pěstování révy a kryoprezervace, ve kterém představí tyto tematické ukázky:

 • „Metody výzkumu uchování rostlin jako zdroje potravin pro příští generace“
 • „Jak se hledá gen“
 • „Genová banka – pokladnice semen“
 • „Proč a jak uchovat mikroorganizmy pro další generace“
 • „Ze vzduchu na a za hranice viditelného“ (ukázka dronů)
 • „Réva vinná – královna rostlin“ (pěstování révy ve skle „in vitro“)
 • „Kryobanka uchování rostlin v ultra nízkých teplotách“

"Noc vědců" je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. V České republice je pořádaná každoročně od roku 2005 z podnětu Evropské komise. Na stovkách míst v Evropě se na jeden den na přelomu září a října ve večerních hodinách zpřístupní vědecká a výzkumná pracoviště včetně univerzit a zábavnou formou je dána široké veřejnosti možnost poznávat vědu, a to doslova všemi smysly.
Podrobnosti o konání a program "Noci vědců" v Národním zemědělském muzeu najdete zde.


Přednáška Commercial bumblebees as a source of infection...

04.10.2018
Výzkumný tým Biologicky aktivní látky v ochraně plodin si Vás dovoluje pozvat na přednášku
 
„Commercial bumblebees as a source of infection of the microsporidian parasite Nosema bombi, for native bumblebee species“,
 
kterou přednese dr. Elżbieta Rożej-Pabijan
(Katedra didaktiky přírodních věd, Pedagogická univerzita v Krakově).
 
Seminář se bude konat ve středu 24. října 2018, od 13:30 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni
(hlavní budova, klubovna č. 303).

 


Vysoké obsahy minerálního dusíku v půdě po sklizni plodin v roce 2018

02.10.2018

Časté přísušky spojené s nižším využitím dusíku z aplikovaných hnojiv v letošním roce se projevily vyššími obsahy zbytkového dusíku, převážně nitrátového, v půdě po sklizni většiny polních plodin. V proschlé půdě sice byla nižší mineralizace dusíku a dalších živin v jarním období, což se ale projevilo následným větším uvolněním těchto živin mineralizací z půdní organické hmoty po srpnových srážkách. Ke zvýšení obsahu minerálního dusíku v půdě přispělo také zpravidla neúčinné hnojení N na podporu rozkladu slámy. Proto je v letošním roce třeba při hnojení ozimů vycházet ze stanovení obsahu minerálního dusíku (Nmin) v půdě, popř. obsahu živin v rostlinách (u řepky). Hnojení statkovými a organickými hnojivy k jarním plodinám je třeba posunout do pozdějšího období s nižšími teplotami. U hnojiv s rychle působícím dusíkem (kejda, digestát, fugát apod.) pokud možno také omezit dávku nebo přesunout hnojení do jarního období. Vysoký obsah nitrátového dusíku v půdě před zimou vytváří riziko zbytečných ztrát N z půdy vyplavením, spojených často se znečištěním povrchových a podzemních vod nitráty.

Nevyužitý dusík v půdě po sklizni řepky a pšenice
Ozimá řepka nejlépe využila dusík aplikovaný v minerálních hnojivech během podzimního růstu 2017 s dostatkem srážek a v předjaří, kdy po aplikaci následovaly srážky. Vzhledem k dobrému stavu porostů řepky bylo riziko vyplavení nitrátů mimo dosah kořenů rostlin během zimy a v předjaří velmi nízké. Většina porostů byla na jaře přihnojena dusíkem před pozdním, ale velmi rychlým nástupem jara a časné hnojení mělo příznivý vliv na dosažené výnosy semen a nízký obsah zbytkového (reziduálního) dusíku v půdě po sklizni řepky. Avšak při pozdější aplikaci N-hnojiv s amonnou formou N (DASA, síran amonný, LAV) na konci března a během dubna a při vyšší celkové dávce N (nad 160 kg N/ha v jarním období) jsme zjistili v oblastech s přísušky zvýšené množství reziduálního N v půdě po sklizni.

Na rozdíl od ozimé řepky byla hnojiva k ozimé pšenici a jarním plodinám aplikována většinou později, kdy vzhledem k výraznému oteplení, zvýšenému výparu z povrchu půdy a nedostatku srážek byla část dusíku (zejména amonná forma) z hnojiv koncentrována v proschlé povrchové vrstvičce půdy. V horních 2 cm půdy jsme po přihnojení pšenice na konci března a začátku dubna nacházeli vysoké koncentrace amonné a nitrátové formy N ještě při odběrech v květnu. Přestože v průběhu června přišly očekávané srážky, v oblastech nejvíce postižených jarními přísušky nedokázaly rostliny po zaschnutí listů, redukci odnoží a často také po napadení virózami dusík z půdy efektivně využít.

V prvním grafu je znázorněno množství reziduálního Nmin v půdě (pokusná varianta s orbou) po hnojení ozimé pšenice různými dusíkatými hnojivy v celkové dávce 140 kg N/ha (60 kg N/ha regeneračně a 80 kg N/ha produkčně) na suchém stanovišti v Praze - Ruzyni (2018). V letošním roce jsme vzhledem k přísušku zjistili v půdní vrstvě 0-30 cm větší množství zbytkového dusíku po hnojení LAV a naopak menší množství po aplikaci kapalného hnojiva DAM. Čím později byla hnojiva aplikována, tím byl zjištěn vyšší obsah Nmin v půdě po sklizni.

LAV=ledek amonný s vápencem, Us=UREAstabil, DAM=kapalné hnojivo DAM390

Ve druhém grafu jsou zachyceny vysoké obsahy reziduálního nitrátového dusíku v půdě v Praze - Ruzyni (vrstva 0-30 cm) při sklizni ozimé pšenice (pokusná varianta s minimálním zpracováním půdy) s kvalitativním přihnojením na začátku metání dávkou 60 kg N/ha v různých hnojivech (LAV, UREAstabil, DAM aplikovaný podkladovými tryskami). Po regeneračním a produkčním hnojení dusíkem v celkové dávce 120 kg N/ha byla v letošním roce zjištěna nízká zásoba zbytkového dusíku v půdě, zatímco po aplikaci kvalitativní dávky došlo k významnému zvýšení obsahu nitrátů v půdě. Toto zvýšení mohlo být způsobeno nejen dusíkem aplikovaným v použitých hnojivech, ale i N uvolněným v důsledku mineralizace z půdní organické hmoty. Zejména přítomnost amonné formy dusíku v povrchové vrstvičce půdy podporuje metabolismus mikroorganismů, které získávají potřebnou energii rozkladem organických látek v této biologicky aktivní části půdy, čímž se uvolňuje další dusík a živiny z půdní zásoby.

ZH = základní hnojení LAV 60 + 60 kg N/ha (27.03.2018 a 02.05.2018)

K dalšímu uvolnění dusíku z půdní organické hmoty došlo po srážkách v srpnu na prohřátou půdu. Teplota půdy v povrchové vrstvě překračovala v teplých slunečních dnech 40 °C a na povrchu tmavě zbarvené půdy bez rostlinného pokryvu dosahovala až 50 °C. Při odběrech půd v září jsme běžně zjišťovali v půdní vrstvě 0 – 60 cm více než 100 kg N/ha převážně v nitrátové formě a častější než v minulých letech byly obsahy nad 200 kg N/ha, což vytváří riziko znečištění povrchových a podzemních vod nitráty.

Výsledky byly získány za finanční podpory MZe ČR č. RO0418. Více informací můžete získat na připravovaných již tradičních odborných seminářích, které budou pořádány v listopadu v Ruzyni a v Lukavci – sledujte naše webové stránky

Autoři:
Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D.
VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrované výživy rostlin

Předchozí článek na téma zpracování půdy, hnojení řepky a aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy v podmínkách vysokých teplot a nedostatku srážek, publikovaný na našem webu dne 10.08.2018 naleznete zde.

 


Přihnojování řepky na podzim, nižší účinnost pesticidů v roce 2018

02.10.2018

V současné době je třeba i při běžně používaném přihnojení ozimé řepky listovými hnojivy postupovat uvážlivě na základě rozborů rostlin. U nevyrovnaných porostů přihnojením zejména dusíkem často více podpoříme větší rostliny s většími listy a tím ještě zvýšíme již dost velké rozdíly. V případě nedostatku některé makroživiny (např. síra) se projeví její nedostatek zpravidla dříve u méně narostlých rostlin s menšími kořeny. U mikroprvků (např. bór) se naopak mohou příznaky nedostatku projevit po rychlém růstu dříve u větších rostlin. Také při aplikaci morforegulátorů růstu mohou být více regulovány rostliny v nižších vývojových fázích, a to zejména, když jsou již větší rostliny přerostlé.

V letošním roce byly problémy s nižší účinností některých pesticidů (nejvíce u insekticidů) v důsledku vysokého nebo nízkého pH použité vody. Běžně používaná voda z vodních toků měla při absenci srážek a větším výparu často vyšší pH a účinnost některých insekticidů se významně snižovala. Ekologicky šetrnější a lépe rozložitelné účinné látky v nově povolených pesticidech jsou citlivější na optimální pH a na obsah kationtů v použité vodě, proto již dnes je v zahraničí při aplikaci některých přípravků doporučováno použití deionizované vody. U většiny pesticidů se optimální pH postřikové jíchy pohybuje mezi 5 až 6 (až 6,5 např. u pyrethroidů). Zvýšení hodnoty pH nad 7 již může významně snižovat účinnost některých přípravků. Například u běžně používaného insekticidu Nurelle je při pH pod 7 poločas rozpadu účinné látky více než 30 dní, zatímco při pH okolo 8 jen 1-2 dny. Glyphosáty učinkují dobře při pH roztoku okolo 5, ale sulfonylmočovinové přípravky potřebují pH vyšší. Zcela inaktivovat mohou některé účinné látky (glyphosate, diquat) příměsi jílových částic při čerpání zakalené vody z rybníka nebo při použití tvrdé vody s rozpuštěnými ionty Mg2+, Ca2+, Na+ a K+, na které se váží anionty účinných látek. Většina pesticidů by měla být formulována tak, aby se eliminovalo negativní působení nevhodného pH a tvrdosti vody, případně lze za tímto účelem použit některé pomocné adjuvanty, či jiné látky. Citlivost k pH vody by měla být uvedena na etiketě každého přípravku.

Někteří agronomové do postřiků s pesticidy přidávají močovinu, DAM, SAM, síran hořečnatý, různá listová hnojiva apod., čímž dále upravují pH roztoků. Například přídavek močoviny může zvýšit pH roztoku o jednu jednotku i více. Vzhledem k častému provádění postřiků v letošním roce při vysokých teplotách vzduchu souvisejících s rychlým odparem vody s rozpuštěnými účinnými látkami z povrchu listů, omezením vstupu těchto látek do listů a již zmíněném nevhodném pH působily některé účinné látky místo několika dní jen několik hodin. U některých herbicidů došlo ke snížení účinnosti při aplikaci na přehřátý povrch půdy nebo při její nevhodném pH, které můžeme mimo jiné ovlivnit aplikací některých minerálních hnojiv.

Tabulka: Hodnota pH roztoků močoviny ve vodě z vodovodního řadu (teplota 20 °C)

  Ihned po rozpuštění Po 0,5 hod. Po 1 hod.
Čistá voda 6,3 6,6 6,6
5% roztok močoviny 8,2 8,1 8,1
10% roztok močoviny 8,8 8,5 8,4

Výsledky byly získány za finanční podpory MZe ČR č. RO0418. Více informací můžete získat na připravovaných již tradičních odborných seminářích, které budou pořádány v listopadu v Ruzyni a v Lukavci – sledujte naše webové stránky

Autoři:
Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D.
VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrované výživy rostlin

Předchozí článek na téma zpracování půdy, hnojení řepky a aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy v podmínkách vysokých teplot a nedostatku srážek, publikovaný na našem webu dne 10.08.2018 naleznete zde.


Den otevřených dveří Brniště

27.09.2018

V sobotu 6. října 2018 se koná Den otevřených dveří na demonstrační farmě ZOD Brniště a.s. 
Od 9. do 11. hod. je na programu prezentace činnosti Demonstrační farmy na téma Optimální hospodaření s organickou hmotou (spolupráce s VÚRV, v.v.i.).


Dožínky na Letné 2018

24.09.2018

Dne 8. září 2018 se zaměstnanci VÚRV, v.v.i. zúčastnili druhého ročníku „Dožínek na Letné“, pořádaných pod záštitou Ministerstva zemědělství.
Zástupci všech výzkumných odborů naší instituce formou posterů, letáků a různých exponátů prezentovali v samostatném stanu VÚRV, v.v.i. svoje činnosti a výsledky výzkumné práce. Stánek se těšil velkému zájmu dospělých i dětských návštěvníků, které zaujala zejména ukázka skladištních škůdců či vystavovaná semena z genové banky.


 

 


Mezinárodní 54. vědecká konference Society for Low Temperature Biology

20.09.2018

VÚRV, v. v. i. ve spolupráci s Národním zemědělským muzeum v Praze a firmou Lineq, s.r.o. organizoval ve dnech 6.-7. září 2018 mezinárodní 54. vědeckou konferenci společnosti Society for Low Temperature Biology, která řeší problematiku uchování živých organismů v ultranízké teplotě (-196 °C) pomocí metod kryoprezervace. Protože se jedná o poměrně specializovanou problematiku, probíhá spolupráce u této evropské vědecké společnosti napříč přes různé obory zahrnující jak kryoprezervaci rostlin či mikroorganismů a živočichů, tak i uchování lidských tkání a orgánů. Důraz byl kladen především na spolehlivost a bezpečnost používaných metod kryoprezervace a jejich využitelnost pro různá pletiva, orgány a organismy. Byl rovněž diskutován význam způsobů ochlazování kryoprezervovaného materiálu, které jsou specifické pro použitou metodu kryoprezervace a uchovávaný materiál v závislosti na jeho toleranci k tvorbě ledových krystalů bez poškození buněk a pletiv či tkání. Nemenší význam má rovněž i vhodně zvolené složení kryoprotektivních roztoků a znalost termických charakteristik uchovávaných vzorků. V rámci tohoto setkání proběhla 7. září ustanovující schůze Sekce pro biologii nízkých teplot v rámci Československé biologické společnosti, která bude hlouběji rozvíjet tuto problematiku v rámci České a Slovenské republiky.


Engineering synthetic protein scaffolds for efficient substrate channelling in plants

18.09.2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“) zve všechny zájemce na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd.
Dr. Marek Szecówka (Institute of Experimental Botany ASCR Olomouc): Engineering synthetic protein scaffolds for efficient substrate channelling in plants.
Přednáška se uskuteční ve středu 26. 9. 2018 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) v Olomouci-Holici. Více v příloze.


Oslavili jsme sté výročí vzniku republiky

17.09.2018

Ve středu 12. září 2018 se v našem ústavu konal seminář na téma „Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“, který byl s navazujícím Dnem otevřených dveří a dožínkovou slavností organizován u příležitosti oslav výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu.
Přednášky o vývoji výzkumu a nejdůležitějších dosažených výsledcích v rámci tří výzkumných směrů ústavu přednesli Mgr. Jan Lipavský (výživa rostlin, agroekologie), prof. Václav Kůdela (rostlinolékařství) a Ing. Ladislav Dotlačil (genetika a šlechtění rostlin). O vývoji zemědělského výzkumu na Slovensku referoval Ing. Timotej Miština, bývalý ředitel VÚRV v Piešťanoch (přednáška ke stažení zde). Dále zazněly přednášky dr. Mikuláše Madarase, doc. Soni Štrbáňové, prof. Václava Vaňka, Ing. Jana Valkouna, dr. Pavla Nováka, Ing. Martina Sedláčka a prof. Jany Albrechtové. Na seminář navázal slavnostní večer s hudebním vystoupením.
Druhý den oslav již byl pořádán v méně formálním duchu – návštěvníci Dne otevřených dveří měli možnost si volně projít celý areál VÚRV, v.v.i. a prohlédnout vybrané laboratoře. Naši vědci jim ukázali například pěstování rostlin v hydroponii, přípravu půdních vzorků pro analýzy, sklad genové banky nebo postup uchovávání částí rostlin při extrémně nízkých teplotách. V parku u hlavní budovy je pak čekaly ukázky skladištních škůdců a přehlídka dronů, které zaujaly děti i dospělé. Zblízka si také mohli prohlédnout výstavu zemědělské techniky.
Pro malé děti byl nachystaný speciální program s názvem „Mladý vědec“, kde mohly pozorovat škůdce rostlin pod mikroskopem, ochutnat produkty související s výzkumem anebo si zasadit obilí. Velkým lákadlem byl také skákací hrad v podobě kombajnu. Celkem nás navštívilo téměř 150 účastníků – dětí a učitelů z mateřských a základních škol, rodin s dětmi a zájemců o rostliny i jejich využívání.
Dvoudenní oslavy byly zakončeny dožínkovou slavností, kde ředitel dr. Jiban Kumar poděkoval zaměstnancům za dosavadní práci a vedoucí Odboru pokusných stanic Ing. Václav Merunka zhodnotil průběh letošní sklizně. Řediteli byl předán symbolický dožínkový věnec a celé odpoledne doprovodila cimbálová hudba.
U příležitosti oslav byl vydán také almanach s názvem „Výzkumný ústav rostlinné výroby v československém a českém zemědělském výzkumu“.


Představenstvo Zemědělského svazu ČR na exkurzi ve VÚRV, v.v.i.

16.09.2018

Dne 4. 9. 2018 náš ústav navštívili členové představenstva Zemědělského svazu České republiky, které zde pořádalo své zasedání. Členy představenstva přivítal ředitel VÚRV, v.v.i. dr. Jiban Kumar a informoval je o činnosti ústavu a jeho financování. Dále byly prezentovány naše nejnovější výsledky a aktivity ústavu v oblasti poradenství. Navazující exkurze zahrnovala seznámení s činností ústavu formou prezentací, posterů i praktických ukázek. Významné výsledky zavedené do praxe postupně představili Ing. Růžek a Ing. Kunzová (technologie pro šetrnou kultivaci půdy), dr. Stejskal (moderní ochrana zásob před skladištními škůdci), dr. Krejzar (ochrana rostlin před bakteriálními patogeny), dr. Pavela (přípravky na ochranu rostlin na bázi rostlinných extraktů), dr. Nesvadba (nové odrůdy obilnin) a dr. Kurešová (nová hnojiva). Ukázku možností využití digitálních technologií v zemědělství prezentoval dr. Lukáš. Členové představenstva navštívili také budovu genové banky, laboratoř pro vývoj odrůd řepky pomocí biotechnologií a polní pokusy.


Kulatý stůl k novým technikám ve šlechtění rostlin

11.09.2018

„Kulatý stůl k novým technikám ve šlechtění rostlin“ dne 12.09.2018 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni se koná ve spolupráci VÚRV, v.v.i., VŠCHT Praha a velvyslanectví USA. Akce zaměřené na nové techniky editace genomu a zlepšování vlastností rostlin se zúčastní zástupci MZe, MŽP, velvyslanectví USA v ČR, zástupci vědeckého výboru GMO a další přizvaní odborníci. Jako expert se akce zúčastní dr. Shaun Curtin (Calyxt), přední odborník v problematice.

doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.


Seminář Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti

10.09.2018

Ředitel VÚRV, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář
„Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“,
který se koná dne 12. září 2018 od 9:00 hod v aule VÚRV, v.v.i., v areálu ústavu v Praze – Ruzyni.
Program a pozvánku najdete zde.
Z důvodu omezené kapacity sálu prosíme účastníky, aby se přihlašovali e-mailem na adresu: cropscience@vurv.cz

 


Den otevřených dveří ve VÚRV, v.v.i., 13.09.2018

09.09.2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na
„Den otevřených dveří“,
který se koná ve čtvrtek 13. září 2018 v areálu v Praze 6 – Ruzyni, Drnovská 507.

Zveme všechny zájemce, včetně rodin s dětmi a školních tříd s pedagogickým doprovodem!

Součástí dne otevřených dveří bude i program pro děti do 8 let "Mladý vědec".

Program:

09:00 – 11:30 "Den otevřených dveří"

 •  exkurze po areálu a pracovištích
 •  ukázky experimentů
 •  prohlídka zemědělské techniky

10:00 – 14:00 Program pro děti do 8 let „Mladý vědec“

 •  poznávání přírody očima i mikroskopem
 •  skákací hrad – kombajn
 •  soutěž pro děti


Co všechno bude možné vidět při "Dni otevřených dveřích" na našich pracovištích:

 • Ukázka semen ze skladu genové banky, prohlídka chladových komor genové banky, ukázka testování klíčivosti semen různých rostlin.
 • Kultivace vegetativně množených rostlin v "in vitro" podmínkách (na umělých půdách).
 • Kryobanka - postup uchovávání genetického fondu rostlin při teplotách -196°C pro příští generace.
 • Ukázka pylových embryí, rostlin v kultivačních nádobách, laboratorního vybavení pro "in vitro" kultivaci. Prezentace používaných metod a aplikovaných výsledků.
 • Abiotický stres plodin. Ukázka homogenizace listu tekutým dusíkem, prezentace používaných metod a nejvýznamnějších výsledků.
 • Ukázky chovu hmyzu (obaleč jablečný, zápředniček polní, drepčíci), ukázky určování hmyzu z polních odběrů.
 • Ukázka dronů.
 • Národní program genetických zdrojů mikroorganizmů - kryoprezervace (uchování při nízkých teplotách) a lyofilizace mikroorganizmů.
 • Ukázka úlu, biologie včel, včelí nemoci, zazimování úlu atd.
 • Prohlídka centrální laboratoře pro analýzy půd a rostlin (spektrometry ICP-OES, EA-IRMS, kolorimetr Skalar, MRZ Mileston).
 • Prohlídka pedologické laboratoře. Příprava půdních vzorků pro laboratorní analýzy.
 • Ukázka hydroponického pěstování rostlin (pěstování pšenice a zelenin v živných roztocích).
 • Prohlídka chemické laboratoře rostlin a půd a ukázka měření RTG spektrometrem.
 • Prohlídka porostů méně často pěstovaných (minoritních) plodin, např. pšenice jednozrnka, dvouzrnka a špalda.
 • Ukázka zemědělské techniky (traktory, kombajny, nářadí na zpracování půdy apod.).
 

 


Expertní konzultace FAO ke GMO - tisková zpráva

02.09.2018

Pracovníci VÚRV, v.v.i. organizovali pod záštitou MZe ČR ve spolupráci s FAO (Food and Agriculture Organisation of United Nation) ve dnech 28. – 30.  srpna 2018 workshop zaměřený na mezinárodní závazky a legislativní rámce zemí EU (reprezentované ČR, PL, B, D) a zemí mimo EU, zejména východní a jižní Evropy, Turecka, zakavkazských a středoasijských republik v oblasti nových technik ve šlechtění rostlin. Komplexní informace byly předneseny zástupci WTO, Aarhuské konvence, Konvence o biologické rozmanitosti, EUROPABio, EcoRuralis a odborníky v oblasti nových technik ve šlechtění. Zástupci ČR přednesli zkušenosti s využitím a implementací legislativy EU a mezinárodních konvencí do práva a výzkumu v ČR. Je zřejmé, že některé státy mají legislativu vysoce propracovanou, zatímco jinde implementace legislativních náležitostí teprve probíhá. Účastníci se shodli, že legislativa by neměla bránit výzkumu a aplikačnímu potenciálu nových technik ve šlechtění rostlin, zejména perspektivní precizní cílené změně (tzv. editaci genomu), která může být prospěšná pro zlepšování adaptability rostlin, např. k suchu, využití živin a zvyšování užitné hodnoty zemědělských plodin. Účastnící se shodli, že konzultace v dané problematice zejména vzhledem k rozhodnutí Evropského soudního dvora, by měly pokračovat.

doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.


Houbové choroby obilnin v roce 2018

02.09.2018
Letošní rok byl ve znamení sucha a houbové choroby obilnin převážně nezpůsobily velké ztráty na výnosech v ČR. Lokální srážky byly však místy dostatečné pro šíření houbových chorob a bylo možné najít pole s vysokým výskytem stéblolamu, DTR, braničnatky pšeničné i plevové, fuzarióz klasu i rzi pšeničné a travní.
V letošním roce jsme zaznamenali dvě silně napadené lokality stéblolamem, na Kolínsku a na Lounsku. Oba pozemky byly řádně ošetřeny v termínu, sice přípravky registrovanými proti komplexu houbových chorob obilnin, v jejichž výčtu však stéblolam chybí. V oblastech, kde byl zaznamenán silný výskyt stéblolamu a kde se předpokládá opětovný výsev obilnin dříve, než za 3 roky, je třeba výběru fungicidu věnovat zvýšenou pozornost. V některých oblastech ČR byl již zaznamenán nižší či vyšší stupeň rezistence k prochlorazu. V laboratorních podmínkách se jeví jako nejúčinnější kombinace epoxiconazole, fluxapyroxad, pyraclostrobin. Pěstitel může však ovlivnit výskyt stéblolamu v první řadě výběrem odrůdy. Gen rezistence Pch1, jehož nositelem jsou např. odrůdy Rebell a Annie, významně snižuje riziko ztrát na výnosech způsobených stéblolamem.
Výskyt rzi plevové (Puccinia striiformis) byl zpočátku jara v některých oblastech silný, zejména na Vysočině. Rez se však nevyskytovala plošně na celém území ČR, jako tomu bylo v letech epidemie 2013-2015. Další rozvoj choroby brzdily vysoké teploty a stav porostů, především rychlé zasychání napadených listů a předčasné stárnutí porostů.
Infekční tlak rzi pšeničné (Puccinia triticina) byl ve vegetační sezóně 2018 vyšší než v předchozích letech, a to zejména na Moravě. Infekce se projevila i na řadě lokalit v Čechách, kde se dříve vyskytovala jen ojediněle. Stejně jako u všech patogenů, které napadají list, bylo omezeno její pozdější šíření v souvislosti s rychlým zasycháním listů pšenice.
Rez travní (Puccinia graminis) se dlouhodobě na našem území vyskytovala jen ojediněle, v posledních dvou letech však její výskyt u nás i v Evropě roste. To souvisí mimo jiné i se šířením nových ras rzi travní na pšenici. Velmi teplé a suché počasí je pro její rozvoj příznivé a narůstání významu tohoto patogena v následujících letech je pravděpodobné. Na možnosti jejího plošného nebo epidemického výskytu je tak potřeba se připravit, a to zejména výběrem odrůd s vyšším stupněm odolnosti a pestřejší skladbou pěstovaných odrůd.
Listové skvrnitosti obilnin se v letošním roce, obdobně jako loni, vyskytovaly již od brzkého jara. Díky suchu se ale příliš nešířily na horní listová patra a většinou zaschly na úrovni 2. - 3. listu. Některé lokality s vlhčím a chladnějším klimatem (např. Vysočina) zaznamenaly postup až na praporcový list. Ve VÚRV je pravidelně sledováno zastoupení jednotlivých patogenů listových skvrnitostí pšenice na území ČR. Na pšenici se letos nejhojněji vyskytovala DTR (63 % vzorků). Braničnatka pšeničná (34 %) a braničnatka plevová (29 %) byly zastoupeny v menší míře.
Na jaře 2018 převládalo suché a teplé počasí s lokálními bouřkami a dešti, kvetení obilnin nastalo na většině území cca o 15 až 20 dnů dříve. Podmínky tedy nebyly pro původce klasových fuzarióz příznivé, přesto však byly ve druhé polovině června zaznamenány v některých lokalitách symptomy na ječmeni i na pšenici. Vzhledem k celkovému přísušku se choroba v klasech příliš nerozvíjela a riziko výskytu mykotoxinů v zrnu je tedy poměrně nízké. Přesto však nelze vyloučit ojedinělý výskyt zrna s nadlimitním obsahem DON (>1,25 mg/kg), především z lokalit s větším úhrnem srážek v rizikovém období a z pozemků v blízkosti vodních toků a ploch. Na jedné lokalitě v okrese Kolín byl letos zjištěn silný výskyt fuzarióz klasu na jarním ječmeni. Mykologický rozbor prokázal výskyt druhu Fusarium sporotrichioides.

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
výzkumný tým Genetiky a šlechtitelských metod

Předchozí zprávy k výskytu chorob obilnin najdete zde. 


Akce na demonstračních farmách s garancí VÚRV, v.v.i.

02.09.2018

Pracovníci VÚRV, v.v.i. se i v roce 2018 podílejí na akcích na demonstračních farmách, v rámci dotačního titulu MZe.

___________________________________________________________


Demonstrační farma ZOD Brniště a.s.

Zaměření: Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku 
Garant za VÚRV, v.v.i.: Ing. Kozlovská

Všechny akce začínají od 9. hod., v Ekocentru Brniště (50.7190711 N, 14.7043100 E). Na úvod každé skupinové akce je plánován odborný seminář zajištěný pracovníky zemědělského podniku a VÚRV, v.v.i. Diskuze je vítána, možné jsou i individuální konzultace s výzkumnými pracovníky, zástupci MZe a dalšími odborníky. Den otevřených dveří 6. října bude zaměřen na vyhodnocení postupů na jednotlivých demonstračních plochách a zhodnocení vlivu použitých technologií na strukturu půdy, obsah humusu, schopnost zadržování vody v půdě a erozi. Pozvánku a přehled agrotechnických postupů na demonstračních plochách naleznete zde. Program jednotlivých seminářů bude postupně upřesňován.

Termíny dalších akcí:
06.10. (sobota) Den otevřených dveří
Individuální akce - prohlídky demonstračních ploch po telefonické dohodě (tel. 736 752 476).

___________________________________________________________

Demonstrační farma Družstvo Vysočina, Janovice (Polná)
Zaměření: Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze
Garant za VÚRV, v.v.i.: Ing. Klír

Všechny akce v roce 2018 zdárně proběhly, těšíme se na Vaši účast v roce 2019!

___________________________________________________________

Demonstrační farma VESA Česká Bělá, a.s. 
Zaměření: Optimalizace hnojení brambor minerálními dusíkatými hnojivy s půdoochrannými opatřeními
Garant za VÚRV, v.v.i.: Ing. Růžek

Všechny akce v roce 2018 zdárně proběhly, těšíme se na Vaši účast v roce 2019! 

___________________________________________________________

Demonstrační farma JAVORNÍK - CZ s.r.o.
763 33 Štítná nad Vláří - Popov, Štítná nad Vláří 414
Zaměření: Ekologické hospodaření
Garant za VÚRV, v.v.i.: Ing. Káš

Podnik vznikl jako nástupnická organizace Družstva vlastníků JAVORNÍK. Od roku 1991 začínala organizace s ekologickým hospodařením, v rostlinné výrobě. Nyní je už mnoho let celou výměrou zařazená v režimu ekologického zemědělství.
• Má rostlinnou i živočišnou produkci
• Kromě zemědělské prvovýroby realizuje i zpracování produktů – má např. faremní mlékárnu s pestrou bio produkcí, pekárnu, pálenici i faremní prodejnu
• Realizuje rovněž řadu let projekty na podporu ekologické stability krajiny a rozvoj krajinného rázu
• Má i zkušenosti s aktivitami zaměřenými na osvětu a vzdělávání odborné i široké veřejnosti v ekologickém zemědělství (např. exkurze, dny otevřených dveří aj.).
• Ekofarma je nositelem titulu Nejlepší sedlák svazu PRO-BIO za rok 2016 a nejlepší zemědělec roku ve Zlínském kraji
• Výrobky ekofarmy získaly několik významných cenění (např. Česká biopotravina, Perla Zlínska)
• Součástí firmy je i vlastní jídelna s kuchyní, penzion a relaxační centrum

Kontakty pro informace o termínech akcí (dny otevřených dveří, skupinové demonstrační akce):
E-mailová adresa: fojtik@javor-st.cz
Telefon: 577 336 220
Web: www.ekofarmajavornik.cz

 

 


Zlatý klas a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018

24.08.2018
Na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" 2018 byli oceněni tři pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. - Ing. Růžek, Ing. Menšík a Ing. Svoboda.
 
V soutěži o nejlepší vystavený exponát obdržel cenu ZLATÝ KLAS:
                                                   
kypřič brambor Varior 500
jako výsledek spolupráce mezi VÚRV, v.v.i., kde byl hlavním řešitelem Ing. Pavel Růžek, CSc. (výzkumný tým Integrované výživy rostlin) a výrobcem P&L, spol. s r.o. Biskupice. Vystavovaný exponát je technicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd, s cílem zlepšit retenční schopnost půdy, vyšší infiltraci vody ze srážek a tím vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin. Pomocí ultrazvukových čidel jsou řízeny krajní sekce stroje podle tvaru jednotlivých hrůbků. Kypřič obsahuje originální, autorsky chráněná technická řešení, která jsou na evropském trhu zcela novým konceptem.
 
 
V rámci výstavy rovněž předal ministr Miroslav Toman ocenění za vědeckou práci a realizované výsledky výzkumu.
 
V soutěži o „Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018“ obdržel Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji:
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (výzkumný tým Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů)
za původní vědeckou práci "The effect of application of organic manures and mineral fertilizers on the state of soil organic matter and nutrients in the long-term field experiment" publikovanou ve vědeckém časopise "Journal of Soils and Sediments".
Cílem práce bylo vyhodnotit vliv dlouhodobé aplikace statkových a minerálních hnojiv na kvalitu zemědělské půdy. Jako podklad pro tuto studii bylo využito dat z dlouhodobých polních pokusů VÚRV, v.v.i., zpracovaných s využitím moderních metod vícerozměrné statistické analýzy (multikriteriální hodnocení). Aplikací hnoje a kejdy do půdy zvýšíme úrodnost půdy, zajistíme stabilní produkci a potravinové zabezpečení pro budoucí generace i za současných měnících se podmínek prostředí (klimatická změna). Naopak, aplikací pouze minerálních hnojiv bez doplnění organických látek dochází k destabilizaci půdního prostředí, doprovázené snížením půdní úrodnosti.

V soutěži o „Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018“ obdržel Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji:
Ing. Pavel Svoboda
 (výzkumný tým Produkční fyziologie a výživy rostlin)
za certifikovanou metodiku, která představuje první ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě.
"Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě" shrnuje výsledky šestileté práce v mnoha zemědělských podnicích. Závěry podrobné analýzy i metodika sama byly podkladem pro vyjednávání s Evropskou komisí o umožnění ukládání hnoje na zemědělské půdě, za kontrolovaných podmínek a při minimalizaci ohrožení kvality vod.

Blahopřejeme!


Poradenství VÚRV, v.v.i. na výstavě Země živitelka 2018

23.08.2018

Srdečně Vás zveme do pavilonu T1, kde ve společném stánku výzkumných ústavů resortu MZe bude otevřeno poradenské středisko VÚRV, v.v.i. Budou zde k vidění různé exponáty (výrobky, postery apod.), k dispozici zájemcům budou i metodiky pro praxi. 

Rádi se Vám budou věnovat a odborně poradí naši pracovníci, např.:

 • 23.08. čtvrtek 
  dr. Madaras - kvalita půdy
  Ing. Růžek - technologie zpracování půdy, výživa rostlin a hnojení
  doc. Mikulka - plevele, pěstování plodin, škody zvěří na polních plodinách
  Ing. Pavela - biopreparáty v ochraně rostlin
  Ing. Svoboda - hospodaření se statkovými hnojivy
  Ing. Menšík - hospodaření na TTP, pěstování kukuřice
   
 • 24.08. pátek
  dr. Madaras - kvalita půdy
  Ing. Růžek - technologie zpracování půdy, výživa rostlin a hnojení
  doc. Mikulka - plevele, pěstování plodin, škody zvěří na polních plodinách
  Ing. Kunzová - výživa rostlin a hnojení
  Ing. Klír - výživa rostlin a hnojení, nitrátová směrnice
   
 • 25.08. sobota
  doc. Mikulka - plevele, pěstování plodin, škody zvěří na polních plodinách
  Ing. Růžek - technologie zpracování půdy, výživa rostlin a hnojení


 • 26.08. neděle
  doc. Mikulka - plevele, pěstování plodin, škody zvěří na polních plodinách
  Ing. Chrpová - odrůdy pšenice, houbové choroby, minoritní obilniny

   
 • 27.08. pondělí
  doc. Mikulka - plevele, pěstování plodin, škody zvěří na polních plodinách
  doc. Salava - ochrana rostlin proti škodlivým činitelům 
  Ing. Chrpová - odrůdy pšenice, houbové choroby, minoritní obilniny
  Ing. Klír - výživa rostlin a hnojení, nitrátová směrnice
  Ing. Kurešová, Ing. Henzelová - listová hnojiva, hnojení ovocných stromů

   
 • 28.08. úterý
  doc. Mikulka - plevele, pěstování plodin, škody zvěří na polních plodinách
  Ing. Klír - výživa rostlin a hnojení, nitrátová směrnice

   

 


Expertní konzultace FAO ke GMO, Praha 28.-30.08.2018

20.08.2018

Ve dnech 28. - 30. srpna 2018 pořádá VÚRV, v.v.i. ve spolupráci s Organizací pro zemědělství a potraviny (FAO) při OSN a pod záštitou MZe ČR expertní konzultace FAO "Přezkoumání a posouzení regulačních systémů biologické bezpečnosti: zaměření na úpravu genomu a kompatibilitu s příslušnými mezinárodními dohodami".
Očekávají se experti FAO, WTO, ekologických organizací, Aarhuské konvence, EuropaBio, experti ČR a zemí východní Evropy i střední Asie. Jednání bude zaměřeno na nové techniky ve šlechtění rostlin, které Evropský soudní dvůr označil jako techniky vedoucí ke genetické modifikaci. Závěry budou zveřejněny formou memoranda.

doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
vedoucí Odboru genetiky a šlechtění rostlin


Praktické otázky sbírek kultur mikroorganizmů 2018

15.08.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

"Praktické otázky sbírek kultur mikroorganizmů",

který se bude konat 12. listopadu 2018 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.

Pozvánku a přihlášku naleznete zde.


Ambrózie peřenolistá

14.08.2018

Ambrózie peřenolistá - Ambrosia artemisiifolia (L.) je jednoletý plevel habitem připomínající pelyněk černobýl, dorůstající výšky až dvou metrů.

Rostlina se rozmnožuje pouze generativní cestou a to nažkami, kterých je průměrná rostlina schopna vyprodukovat 2 až 3 tisíce. Rostlina kvete od srpna do října, ale semena zrají většinou až od konce září. Podle některých autorů životnost nažek nepřesahuje 10 let. Nebezpečím v šíření a zavlékání na nová stanoviště je roznos semen způsobem „stepních běžců“. V původní domovině se takto ambrózie peřenolistá běžně rozšiřuje na prériích. Druhotně je tato schopnost využívána rostlinami podél komunikací, odkud může být zavlékána i do okolí a na zemědělskou půdu. Tento fakt je podporován i skutečností, že většina semen dlouho po dozrání setrvává na rostlině a do půdy se postupně dostává během zimy nebo časně zjara.

Ambrózie peřenolistá je původním druhem v severní Americe. Do Evropy byla zavlečena ve druhé polovině 19. století, kdy byla poprvé zjištěna v Německu. Dnes obývá téměř celou Evropu, s výjimkou severnějších a chladnějších oblastí, kde je její výskyt přechodný a to pouze v obvodech městských aglomerací. Ve střední Evropě zcela zdomácněla a stává se zde součástí ruderální flóry. Evropsky významnou oblastí výskytu ambrozie peřenolisté je území jižního Slovenska a Maďarska. Zcela také zdomácněla v jižních oblastech Evropy až k jižní Moravě. V těchto oblastech je již ambrózie řazena mezi významné plevele. Hlavní oblastí výskytu v České republice je Polabí, vzácněji se vyskytuje na jižní Moravě a na Ostravsku.

Více o biologii tohoto plevele, jeho rozšíření v ČR i možnostech regulace naleznete zde.  
Předchozí zprávy monitoringu výskytu plevelů najdete zde.

 

Zpracoval: 
Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Kvetoucí rostlina ambrózie peřenolisté

 


Den otevřených dveří, demofarma Družstvo Vysočina, Janovice 16.08.2018

11.08.2018

Družstvo Vysočina, Janovice a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně

zvou všechny zájemce na
Den otevřených dveří
se zaměřením na hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze (DZES 5 a protierozní opatření od 2019)

připravený v rámci projektu MZe na podporu činností demonstračních farem, téma:
„Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině“

ve čtvrtek 16. srpna 2018 od 9. hod.
v sále Kulturního domu v Janovicích (u Polné)

GPS: N 49.47995°, E 15.78334°


Program:
1) Odborný seminář k problematice úrodnosti půd se zaměřením na organickou hmotu v půdě a na plnění legislativních požadavků a dotačních podmínek souvisejících s ochranou půdy (nový DZES 5)

Hospodaření s organickou hmotou, způsoby zpracování půdy a hnojení v Družstvu Vysočina, Janovice. Přehled založených provozních pokusů a jejich průběžné hodnocení.
Vladimír Krejčí (Družstvo Janovice)

Nový DZES 5 a protierozní opatření od roku 2019
Martin Mistr (VÚMOP, v.v.i., Praha)

Zakládání porostů řepky do suché půdy, hnojení na podporu rozkladu slámy, zadržení vody, uhlíku a živin v půdě
Pavel Růžek (VÚRV, v.v.i., Praha)

Hospodaření s org. hmotou a živinami v podniku. Bilance živin – nový GAEC po roce 2020?
Jan Klír (VÚRV, v.v.i., Praha)

2) Praktické ukázky agrotechnických postupů na demonstračních plochách a diskuze

Demonstrační plochy založeny na celkové výměře 3 ha:

 • obilniny - setí do mělké podmítky, kterou byl zapraven hnůj (již sklizeno)
 • kukuřice - setí do podmítky, kterou byl na jaře zapraven hnůj
 • kukuřice - setí do podmítky na půdě, kde byl v předchozím roce hloubkovým kypřičem zapraven hnůj a vyseta meziplodina ponechaná do jara
 • brambory - sázení do odkameněné půdy, na které byl v předchozím roce hloubkovým kypřičem zapraven hnůj v dávce 35 tun/ha a vyseta meziplodina hořčice bílá, ponechaná do jara

Na pozemcích bude účastníkům předvedena praktická ukázka podrývání orné půdy a TTP.

Občerstvení zajištěno.


Aktuální téma: Zakládání porostů řepky do suché půdy

10.08.2018
Vzhledem k častým dotazům k zakládání porostů řepky v oblastech bez srážek uvádíme některé poznatky a zkušenosti z minulých suchých let. Ještě před měsícem při časné sklizni předplodin řepky jsme předpokládali ve srovnání s předcházejícími roky delší období mezi sklizní obilnin a setím řepky, což má příznivý vliv na vzcházení a následný růst rostlin (lepší struktura půdy, rozklad posklizňových zbytků a reziduí herbicidů, likvidace výdrolu, zpřístupnění živin z půdy, větší vláhová jistota). Byly obavy ze zasetí větší plochy řepky než v minulých letech, což by mohlo nepříznivě ovlivnit předpokládaný posezonní nárůst cen semen. Následující průběh povětrnosti s nedostatkem srážek a extrémně vysokými teplotami může tyto předpoklady významně ovlivnit. Podle tiskové zprávy ČHMÚ z 1. 8. 2018 byl červenec srážkově podprůměrný na téměř celém území ČR (okolo 55 % obvyklého úhrnu srážek, v Čechách jen 40 %), přičemž vysoké teploty podpořily výpar vody z půdy. Z hlediska vlhkosti půdy je situace nejkritičtější v Polabí, Poohří a v okolí Prahy, kde jsou zásoby využitelné vody prakticky na nule...
 
Souhrn hlavních doporučení pro setí řepky do suché půdy:
 • vytvořit dobrou strukturu půdy bez hrud v místě uložení osiva
 • po orbě a hlubším kypření půdy provést pěchování (popř. přivalení  Cambridge válci) - rozrušení hrud a omezení výměny vzduchu v půdě a v přehřáté nadzemní vrstvě
 • setí osiva s vyšší HTS (popř. energií klíčení) do hloubky 3-4 cm, kde jsou stabilnější vláhové podmínky
 • po zasetí uvalit povrch půdy jen v odůvodněných případech, na svažitých pozemcích provádět po vrstevnici
Celý článek na téma zpracování půdy, hnojení řepky a aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy v podmínkách vysokých teplot a nedostatku srážek naleznete zde.

Autoři:
Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.,
Ing. Radek Vavera, Ph.D. 
VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrované výživy rostlin

 


20 nejcitovanějších publikací, kde jsou autory pracovníci VÚRV, v.v.i.

07.08.2018

 1. Honěk, A. 1993. Intraspecific variation in body size and fecundity in insects - a general relationship. OIKOS, 66: 483-492.
  IF 3,7; suma citací: 831

 2. Kosová, K. et al. 2011. Plant proteome changes under abiotic stress - Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response. Journal of Proteomics, 74: 1301-1322.
  IF 3,7; suma citací: 319

 3. Baldrian, P. et al. 2012. Active and total microbial communities in forest soil are largely different and highly stratified during decomposition. ISME Journal, 6: 248-258.
  IF 9,5; suma citací: 272

 4. Trudgill, D.L. et al. 2005. Thermal time - concepts and utility. Annals of Applied Biology, 146: 1-14.
  IF 2,0; suma citací: 249

 5. Wenzl, P. et al. 2006. A high-density consensus map of barley linking DArT markers to SSR, RFLP and STS loci and agricultural traits. BMC Genomics, 7, Article Number: 206.
  IF3,7; suma citací: 238

 6. Coleman, K. et al.1997. Simulating trends in soil organic carbon in long-term experiments using RothC-26.3. Geoderma, 81: 29-44.
  IF 3,7; suma citací: 182

 7. Janska, A. 2010. Cold stress and acclimation - what is important for metabolic adjustment? Plant Biology, 12: 395-405.
  IF 2.2; suma citací: 163

 8. Kapicka A. et al. 1999. Proxy mapping of fly-ash pollution of soils around a coal-burning power plant: a case study in the Czech Republic. Journal of Geochemical Exploration, 66: 291-297.
  IF 2,9; suma citací: 159

 9. Pavela, R. 2015. Essential oils for the development of eco-friendly mosquito larvicides: A review. Industrial Crops and Products, 76: 174-187.
  IF 3,8; suma citací: 151

 10. Kelly R.H. et al. 1997. Simulating trends in soil organic carbon in long-term experiments using the century model. Geoderma, 81: 75-90.
  IF 3,7; suma citací: 142

 11. Kosová, K. et al. 2007. The role of dehydrins in plant response to cold. Biologia Plantarum, 51: 601-617.
  IF 1,4; suma citací: 127

 12. Glasa, M. et al. 2004. Geographically and temporally distant natural recombinant isolates of Plum pox virus (PPV) are genetically very similar and form a unique PPV subgroup. Journal of General Virology, 85: 2671-2681.
  IF 2,5; suma citací: 117

 13. Leita, L. et al. 1995. Bioavailability and effects of heavy-metals on soil microbial biomass survival during laboratory incubation. Biology and Fertility of Soils, 19: 103-108.
  IF 3,8; suma citací: 115

 14. Sagova-Mareckova, M. et al. 2008. Innovative methods for soil DNA purification tested in soils with widely differing characteristics. Applied and Environmental Microbiology, 74: 2902-2907.
  IF 3,6; suma citací: 108

 15. Honěk, A. 1996. Geographical variation in thermal requirements for insect development. European Journal of Entomology, 93: 303-312.
  IF 1,1; suma citací: 108

 16. Honěk, A. et al. 2003. Ground beetles (Carabidae) as seed predators. European Journal of Entomology, 100: 531-544.
  IF 1,0; suma citací: 101

 17. Leita, L. et al. 1999. Influence of inorganic and organic fertilization on soil microbial biomass, metabolic quotient and heavy metal bioavailability. Biology and Fertility of Soils, 28: 371-376.
  IF 3,8; suma citací: 101

 18. Hassink, J. et al. 1997. Size and density fractionation of soil organic matter and the physical capacity of soils to protect organic matter. European Journal of Agronomy, 7: 189-199.
  IF 3,2; suma citací: 97

 19. Roussel, V. et al. 2005. SSR allelic diversity changes in 480 European bread wheat varieties released from 1840 to 2000. Theoretical and Applied Genetics,111: 162-170.
  IF 3,9; suma citací: 94

 20. Pavela, R. 2005. Insecticidal activity of some essential oils against larvae of Spodoptera littoralis. Fitoterapia, 76: 691-696.
  IF 2,6; suma citací: 92

Videopřednášky z Bylinkového dne 2018

03.08.2018

V sobotu 21. dubna 2018 byl v Národním zemědělském muzeu v Praze uspořádán trh s bylinkami a semeny, s pestrým doprovodným programem. Na organizování „Bylinkového dne“ se podíleli pracovníci VÚRV, v.v.i., součástí tedy byla prezentace ústavu i zajímavé přednášky. Podrobnosti zde.

Přednášky pracovníků VÚRV, v.v.i. si můžete prohlédnout na odkazech v Youtube:

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny aneb Kdo je kdo v bylinkách?

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.: O plevelech a jiné havěti

Ing. Roman Pavela, Ph.D.: Od dalmáckého prachu z chryzantém po moderní ochranu rostlin
 


Využití odrůdy čiroku Ruzrok v pivovarnictví

02.08.2018

První česká odrůda čiroku zrnového "Ruzrok", vyšlechtěná Ing. Jiřím Hermuthem z Genové banky VÚRV, v.v.i., byla registrována v roce 2014. Její využití je všestranné - produkce biomasy, potravinářské využití zrna, vhodná meziplodina s ozdravným účinkem na půdu.
Jak se ukazuje, další m
ožné využití je i v pivovarnictví:


Laboratoř ve Slaném

01.08.2018

Ke dni 1. srpna 2018 byla přesunuta laboratoř detašovaného pracoviště VÚRV v.v.i. ve Slaném do areálu v Praze-Ruzyni, Drnovská 507.

Veškerá výzkumná a expertní činnost na pokusných pozemcích ve Slaném pokračuje v rámci výzkumného týmu Rostlinolékařská bakteriologie. Kontaktní osoba: Ing. Václav Krejzar, Ph.D.


Bytel metlatý

26.07.2018

Bytel metlatý - Kochia scoparia (L.) Schrader patří mezi zavlečené plevele, které postupně expandují po našem území. Původní areál sahá od jihovýchodní Evropy přes jižní část území bývalého SSSR, po Japonsko. Druhotně se rozšířil do dalších kontinentů, do České republiky byl zavlečen spolu s dováženými surovinami. Na našem území se zpočátku šířil po železnici, později podél dálnic a silnic. V současné době proniká i na ornou půdu. Vyskytuje se zejména v širokořádkových plodinách. Jeho regulaci komplikuje rezistence vůči herbicidům na bázi inhibitoru ALS. 

Více o biologii tohoto plevele, jeho rozšíření v ČR i možnostech regulace naleznete zde

Zpracoval:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.Předchozí zprávy monitoringu plevelů najdete
zde.

 


Nový projekt - BRESOV

16.07.2018

Nedávno zahájený evropský projekt BRESOV ("Šlechtění pro odolnou, účinnou a udržitelnou ekologickou produkci zelenin") se zaměří na zlepšení konkurenceschopnosti tří důležitých zelenin (brokolice, fazole a rajčata) v organickém a udržitelném prostředí. Díky významné účasti zainteresovaných subjektů z odvětví šlechtění a zemědělství je cílem projektu vytvořit system pro zlepšení pěstování zelenin, který urychlí produkci vysoce kvalitních ekologických semen pro šlechtitele a farmáře po celém světě.
Celkem 22 partnerských institucí z deseti evropských zemí, stejně jako z Číny, Tuniska a Jižní Koreje, usiluje o interdisciplinární přístup s více aktéry, přičemž zvláštní důraz je kladen na vstupy a potřeby šlechtění a zemědělského sektoru. Oficiálním zahájením projektových aktivit byla první schůzka, která se konala koncem června 2018 v italské univerzitě v Catanii.
Odpovědnou řešitelkou za VÚRV, v.v.i. je doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Více v tiskové zprávě.

 

 


Nový projekt - ECOBREED

13.07.2018

Koncem června 2018 se v Lublani (Slovinsko) konala zahajovací schůzka projektu ECOBREED, který je financován z evropského programu Horizont 2020. Projekt je koordinován Slovinským výzkumným zemědělským ústavem a realizován 24 partnery z 15 zemí: z České republiky, Číny, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, USA a Velké Británie.
Odpovědnou řešitelkou za VÚRV, v.v.i. je Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.

Více v tiskové zprávě.

 


Mračňák Theophrastův

12.07.2018

Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.) je ze všech druhů rodu Abutilon jediný, který se stal celosvětově významným plevelem. Jeho původní domovinu jsou teplejší části Asie, kde roste na polích, v zahradách, parcích, u řek a v křovinách. V oblastech původního výskytu se vyskytuje na polích jako plevel bavlníku a sóji. Druhotně se lidskou činností rozšířil prakticky do celého světa. Ve střední Evropě se začíná častěji objevovat od osmdesátých let dvacátého století a hlavně v teplejších částech se stává typickým plevelem okopanin.

Více o biologii tohoto plevele, jeho rozšíření v ČR i možnostech regulace naleznete zde.

Zpracoval:
Ing. Jan Štrobach, Ph.D.


 

 


Výroční zpráva za rok 2017

28.06.2018
Dovolujeme si Vás upozornit, že byla schválena a na webovou stránku umístěna výroční zpráva o činnosti VÚRV, v.v.i. v roce 2017.

Expanze plevelné invazní rostliny – řepeň polabská

28.06.2018

V posledních letech v souvislosti se změnou klimatu a celou řadou dalších faktorů dochází k expanzi celé řady zavlečených plevelných druhů. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně konkurenčně silné rostliny s vysokou generativní reprodukční schopností, se tyto plevele stávají poměrně významným problémem v celé řadě polních plodin. Nejdříve se tyto plevele zpravidla vyskytují na nezemědělské půdě a následně se šíří na ornou půdu.

Mezi významné plevele z této skupiny patří řepeň polabská (Xanthium albinum). Podrobnou informaci o této plevelné rostlině naleznete zde.

Zpracoval:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Řepeň polabská - dospělá kvetoucí rostlina

 


Aktuální výskyt houbových chorob 26.06.2018

26.06.2018

Vlivem srážek a ochlazení v druhé půlce června došlo v některých oblastech k rozvoji listových skvrnitostí na horní dva listy. Dokonce byl zjištěn na Rakovnicku silný výskyt braničnatky plevové v klasech. Bylo též zaznamenáno napadení klasů zástupci rodu Fusarium a předčasné dozrávání způsobené chorobami pat stébel. Silné napadení stéblolamem bylo zjištěno na vybraných pozemcích Kolínska a Žatecka. Je to však většinou místní problém, který souvisí též s chemickou ochranou v součinnosti s populací patogena na daném pozemku. Stále častěji jsou zaznamenávány rezistence k fungicidům. Ze silně napadeného pozemku stéblolamem jsme schopni detekovat tuto rezistenci a následně doporučit strategii chemické ochrany pro příští sezónu.
Pěstitelé mohou své vzorky zasílat v papírovém obalu (cca 20-30 stébel) na adresu ústavu a na jméno Jana Palicová.


Cena Josefa Hlávky za knihu o mokřadech

25.06.2018
Dne 25. června 2018 byly uděleny Ceny Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok 2017.
Cena Josefa Hlávky je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. Jedná se o prestižní ocenění, jediné svého druhu v oblasti odborné a vědecké literatury v České republice.
V oblasti věd o živé přírodě byla v letošním roce Cena udělena prof. Haně Čížkové, CSc., Mgr. Libuši Vlasákové, RNDr. Janu Květovi, dr. h. c. a kolektivu autorů za knihu "Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání". Autorkou či spoluautorkou tří kapitol knihy je Ing. Mgr. Martina Eiseltová z VÚRV, v.v.i.
Předání Ceny Josefa Hlávky se uskutečnilo na zámku Lužany u Přeštic za přítomnosti všech oceňovaných a pozvaných hostů, včetně zástupců Velvyslanectví Norského království a Ministerstva životního prostředí.
Odborná kniha "Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání" představuje první české původní souhrnné zpracování problematiky mokřadů. Kromě obecné charakteristiky mokřadů zahrnuje popis hlavních typů přímořských i vnitrozemských mokřadů včetně mělkých vod a lesů mokrých stanovišť, přičemž hlavní pozornost je věnovaná mokřadům České republiky. Samostatné kapitoly knihy jsou věnovány funkční a strukturní charakteristice mokřadních ekosystémů a interakcím mezi mokřady a člověkem. Kniha je zdrojem základních informací o ekologii, ochraně, obnově a využívání mokřadů. Odkazuje na více než tisíc původních informačních zdrojů, a tak je možné z ní vycházet i při hlubším poznávání mokřadů. Jedná se o společné dílo třiceti českých odborníků působících v oblastech výzkumu, využívání a ochrany mokřadů.
Kniha byla zpracována a vydána v rámci projektu "Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky", který byl řešen v letech 2015-2017 a byl financován z EEA fondů v programovém období 2010-2014. Projekt, na kterém se kromě Ministerstva životního prostředí podílelo dalších sedm partnerských organizací, byl koordinován ze sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí. Projekt významně přispěl ke zvýšení znalostí a informovanosti o významu a funkci mokřadů v krajině a naplňování Ramsarské úmluvy o mokřadech Českou republikou.
 
 
 

 


Polní dny pořádané VÚRV, v.v.i. zaujaly zemědělce

24.06.2018
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. pořádal nebo spolupořádal v letošním roce několik polních dnů v různých regionech ČR. K těm velmi úspěšným patřily polní den v Lišanech u Rakovníka (13.06.2018) a polní den v Lukavci u Pacova (21.06.2018), kterých se celkem zúčastnilo téměř 200 účastníků, z toho většina ze zemědělské praxe.

Na těchto polních dnech (PD) pořádaných ve spolupráci s ČZU, Lupofyt Chrášťany, EGT systém a PS Lukavec byly analyzovány a diskutovány nejčastější problémy při pěstování polních plodin během letošního atypického průběhu jarní vegetace:
- nízká efektivnost některých minerálních hnojiv (např. amonná forma u N-hnojiv aplikovaných na povrch půdy),
- přínos podzimních a vyšších regeneračních dávek N k řepce,
- zdravotní stav rostlin a riziko pozdního poškození obilnin po intenzivních deštích chorobami pat stébel a klasu (rzi, braničnatka, fuzária),
- nízká účinnost insekticidů a fungicidů (vliv doby aplikace - nízká vlhkost vzduchu spolu s vysokými teplotami a rychlý odpar po aplikaci, vliv pH vody a obsažených iontů atd.),
- nevhodná aplikace morforegulátorů růstu k některým odrůdám obilnin (vysoká účinnost v důsledku vyšší intenzity slunečního záření a teploty vzduchu),
-  vhodné odrůdy ozimé pšenice do oblastí s přísušky + aplikace fyziologicky aktivních látek,
-  nedostatečné zadržení vody z intenzivních srážek v půdě (rozplavování agregátů, nízký obsah organických látek v půdě, nevhodný poměr kationtů v povrchové vrstvě půdy apod.).
 
Z odborné diskuse vyplynulo, že stále velké množství hnojiv, pesticidů a regulátorů růstu je aplikováno paušálně bez odpovídajícího zohlednění vlivu ročníku, lokality a uplatnění diagnostických metod a precizního zemědělství. Obchodní společnosti prodávající agrochemikálie, zemědělskou techniku, osiva odrůd polních plodin apod. často argumentují výsledky, které byly zjištěny v naprosto rozdílných podmínkách (např. při jiných úhrnech srážek, jiné kvalitě půdy), což pak zpravidla snižuje efektivnost vynaložených prostředků a má nepříznivý vliv na životní prostředí. Efektivnost vstupů může snižovat také „stimulační“ marketing některých firem, kdy jsou odpovědní pracovníci zemědělských podniků motivování provizemi k nákupu agrochemikálií, strojů apod., což má například za následek vyšší spotřebu některých pesticidů než je v daném ročníku třeba. V těchto případech by aktivnější roli měly sehrávat naše výzkumné instituce a nezávislé poradenství, které by farmářům poskytly objektivní informace a upozornily na případné nedostatky.

Na obr. 1 je zachycena prohlídka odrůd ozimé pšenice vhodných do oblastí s přísušky při různé intenzitě zpracování půdy, výživy a ochrany rostlin na stanovišti v Chrášťanech. Po zhodnocení kladů a rizik jednotlivých odrůd následovala individuální prohlídka odrůd. Na obr. 2 je prohlídka pokusů s různým zpracováním půdy a hnojením ozimé pšenice dusíkatými hnojivy na stanovišti v Lukavci. Vliv různé intenzity hnojení N a aplikace fyziologicky aktivních látek u 33 odrůd ozimé pšenice byl prezentován v odrůdovém pokusu (obr. 3).
 
Obr. 1: Odrůdový pokus s ozimou pšenicí při různé intenzitě vstupů (PD Lišany, 13.06.2018)

Obr. 2: Polní pokus s různým zpracováním půdy a hnojením ozimé pšenice N (PD Lukavec, 21.06.2018)
 

Obr. 3: Odrůdový pokus s ozimou pšenicí při různé intenzitě hnojení N a aplikaci fyziologicky účinných látek (PD Lukavec, 21.06.2018)
 
 

 


K výskytu rzí na pšenici

22.06.2018
Současný stav rozšíření rzí na pšenici
 
Rez plevová
Ve vegetační sezóně 2018 se rez plevová objevuje ohniskovitě, v souvislosti s dlouhotrvajícími vysokými teplotami se její šíření zpomalilo nebo zcela zastavilo. Došlo k rychlému zasychání napadených listů. V současné době se rez již nešíří.

Rez pšeničná
Infekční tlak rzi pšeničné je vyšší než v předchozí vegetační sezóně. Objevuje se nejen v teplejších částech území Moravy, kde škodí každoročně, ale například i v západních Čechách, kde její výskyt není pravidelný. V letošním roce je třeba zohlednit vyšší infekční tlak rzi pšeničné téměř na celém území ČR.

Rez travní
V posledních dvou letech se rez travní objevuje v přirozené infekci na řadě lokalit v ČR. V současné době je její výskyt teprve v počáteční fázi. Vzhledem k rychlému zasychání a předčasnému dozrávání porostů pšenice nebude její škodlivost v letošní vegetační sezóně příliš vysoká.
 

 


Polní den v Lukavci 2018

18.06.2018

Polní den VÚRV, v.v.i. na Pokusné stanici v Lukavci pořádaný ve čtvrtek 21. června ve spolupráci s ČZU a společností EGT systém bude zaměřen na aktuální problémy letošního jara.
Základní diskusní otázkou bude:
Co jsme mohli během letošní jarní vegetace polních plodin udělat lépe?
Polní den bude zaměřen na zadržení vody v půdě a její efektivní využití rostlinami, nízkou účinnost minerálních hnojiv a některých pesticidů. Na diskusi bude navazovat prohlídka polních pokusů s různými variantami hnojení ozimé řepky a pšenice a s 33 odrůdami pšenice při různé úrovni hnojení a aplikace fyziologicky účinných látek.

Pozvánka s přihláškou zde.  


Seminář v Čáslavi, 21.06.2018

17.06.2018

Česká technologická platforma pro zemědělství 
ve spolupráci
s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.
a Střední zemědělskou školou Čáslav
si Vás dovoluje pozvat na seminář
"Systémy hospodaření na půdě"

Datum a místo konání:
 21. června 2018 (čtvrtek) od 9:00 hodin
 Aula Střední zemědělské školy v Čáslavi
Po semináři následuje komentovaná prohlídka polních pokusů.

Pozvánku s programem naleznete zde.

 


Prohlídky pokusů - odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice, 2018

14.06.2018

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech a v Praze - Ruzyni
(možnost individuálních prohlídek)

Pokus v Chrášťanech u Rakovníka

V odrůdových pokusech založených na stanovišti v Chráštanech u Rakovníka ve spolupráci se zemědělským podnikem LUPOFYT Chrášťany a OAK Rakovník sledujeme od roku 2006 vliv různého zpracování půdy (orba do 20 cm, minimalizace do 10 cm) a různé intenzity výživy a ochrany rostlin na výnos zrna odrůd ozimé pšenice, s různou odolností ke stresům.
Vzhledem k dosavadní příznivé reakci agronomů jsme také v letošním roce zpřístupnili odrůdový pokus pro zemědělskou odbornou veřejnost a jednotlivé parcelky jsme označili cedulkou s názvem odrůdy (vstup do pokusu pěšinkou od fotbalového hřiště). Do pokusu jsou zařazeny odrůdy ozimé pšenice Annie, Benchmark, Fakir, Gaudio, Gordian, Ponticus, Proteus, Reform, Rivero, Steffi, Viki, Viriato. Po vstupu do pokusu je možné si porovnat stav jednotlivých odrůd po minimálním zpracování půdy (vpravo) a orbě (vlevo) při vyšší intenzitě agrotechniky (60 + 90 kg N/ha v LAV, fungicid Hutton 0,8 l/ha a Osiris 2 l/ha, morforegulátor růstu 1,3 l/ha Retacel Extra).
Mimo jiné si na nízké intenzitě bez fungicidů a regulátorů růstu můžete porovnat zdravotní stav různých odrůd ozimé pšenice během letošního jara. Výnosové výsledky za rok 2017 jsou uvedeny v tabulce.

Více informací jste se mohli dozvědět na Polním dni Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i. dne 13. června 2018 v Lišanech u Rakovníka, který byl zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice. V rámci polního dne bylo možné si prohlédnout i polní pokus s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice. Pokus můžete navštívit i v jiné dny, individuální prohlídky jsou možné. Organizační a odborní garanti za VÚRV,v.v.i.: Ing. Radek Vavera, Ph.D. , Ing. Pavel Růžek, CSc.

Odrůdový pokus s ozimou pšenicí se nachází při výjezdu z Chrášťan směrem na Rakovník, vlevo od silnice přímo za fotbalovým hřištěm (při parkování prosíme nevjíždět na hřiště).
GPS Loc: 50°8'34.680'' N, 13°40'15.866'' E

 

Pokusy v Praze - Ruzyni

Rovněž zveme všechny zájemce na individuální prohlídku pokusů ve VÚRV, v.v.i., v Praze – Ruzyni (Drnovská 507), s odrůdami ozimé pšenice (Annie, Benchmark, Fakir, Gaudio, Gordian, Ponticus, Proteus, Reform, Rivero, Steffi, Tobak, Viki, Viriato) při různých technologiích zpracování půdy a při různé intenzitě výživy a ochrany rostlin. Kromě pokusu se 13 odrůdami ozimé pšenice s různou intenzitou agrotechnických vstupů si můžete prohlédnout dlouhodobé pokusy s různým zpracováním půdy (orba, minimalizace, bez zpracování půdy od roku 1995 – plodiny ozimá řepka a pšenice).
Kontaktní osoba – ing. Vavera, tel. 702 087 677.

 


Polní kázání v Olomouci se vydařilo

14.06.2018

Dne 13.06.2018 uspořádalo pracoviště Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci "Polní kázání", kterého se zúčastnilo více než 70 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Reportáž TV Morava můžete zhlédnout zde.


Prohlídky pokusů - hodnocení odolnosti obilnin k BYDV

13.06.2018

Reakce genotypů pšenice a ječmene na infekci BYDV (virus žluté zakrslosti ječmene) je ve VÚRV, v.v.i. hodnocena v maloparcelkových polních pokusech s infekční a kontrolní variantou. Hodnocení rezistence probíhá podle dlouhodobě využívané metodiky (Vacke a kol. 1996: Genetika a Šlechtění, 32: 95-106). Testované genotypy jsou ve stadiu třetího listu až počátku odnožování infikovány BYDV. Jako vektory viru slouží mšice Rhopalosiphum padi ze skleníkových chovů. V době kvetení je vyhodnocena symptomatická reakce podle desetistupňové škály (Schaller a Qualset, 1980: Proc. Third International Wheat Conference, Madrid, Spain, University of Nebraska Agricultural Experiment Station, Public. MP, 41, 528-541). Po sklizni je stanovena redukce hmotnosti zrna na klas v porovnání s neinfikovanou kontrolou. Důležitá je volba kontrolních odrůd. Průběžně probíhá hodnocení sortimentu registrovaných odrůd, novošlechtění a zdrojů rezistence.
BYDV působí největší škody u ozimého ječmene. Zde je možno kromě dalších ochranných opatření využít i odrůdové rezistence. Účinnou ochranu zajišťuje přítomnost genu Yd2. Nositelem tohoto genu je např. odrůda Travira, která je registrovaná v ČR. Pěstování odrůd s prokázanou odolností k BYDV lze doporučit zvláště v rizikových oblastech.

Pokusy v Praze 6 - Ruzyni (Drnovská 507) je možno navštívit s doprovodem, a to až do 30.06.2018. V případě zájmu kontaktujte Ing. Janu Chrpovou, CSc. (tel. 601 322 521, chrpova@vurv.cz).
Komentovaná prohlídka pokusů byla také na programu "Polního dne VÚRV, v.v.i.", který se konal 12. června 2018. 

Odrůdové rozdíly v odolnosti k BYDV zjištěné v pokusech s umělou infekcí (v pozadí neinfikovaná kontrola)

 


Polní dny ze vzduchu 2018

11.06.2018

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. , Centrem precizního zemědělství při ČZÚ v Praze, Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. a Workswell, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na workshop
"Polní dny ze vzduchu"
který se koná v úterý 26. června 2018 od 9. hod. v aule VURV, v.v.i. v Praze – Ruzyni.

Pozvánku a program naleznete zde.


Polní den v Humpolci 2018

10.06.2018

VÚRV, v.v.i. - Pokusná stanice Humpolec
ve spolupráci s firmami Družina spol. s.r.o. a dalšími Vás zvou na 

P O L N Í   D E N

který se koná ve středu 27. června 2018 od 9. hod.
v zasedací místnosti České zemědělské akademie Humpolec
a na pozemcích VÚRV Pokusné stanice Humpolec

Pozvánka zde.


Workshop Komposty

09.06.2018

Česká technologická platforma pro zemědělství
ve spolupráci
s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i.
a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.
si Vás dovoluje pozvat na workshop
"Hnojiva na bázi kompostů a zbytkových surovin v režimu precizního zemědělství"
který se koná ve čtvrtek 28. června 2018 od 9:00 hodin v areálu výzkumných ústavů Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně.

Pozvánka zde.


Mimořádný úspěch VÚRV, v.v.i. na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2018

08.06.2018

Vědečtí pracovníci VÚRV, v.v.i. se podíleli na exponátech, které byly oceněny 5 cenami vyhlášenými na slavnostním zahájení mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2018, což představuje přibližně ¼ z udělených cen.

Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 91 exponátů, z nichž ty nejlepší byly nominovány na hlavní cenu Grand Prix Techagro, cenu Soil Water Friendly udělenou mezinárodní komisí za stroje a technologie napomáhající zadržení vody v krajině a ceny Grand Prix odborných časopisů vydavatelství Profi Press.

Pracovníci Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D. z výzkumného týmu Integrovaná výživa rostlin ve spolupráci s firmou P&L vyvinuli unikátní kypřič brambor s přihnojením VARIOR 500, autorsky chráněný dvěmi patenty (autoři: Růžek a kol), který byl nominován na hlavní cenu Grand Prix a získal mimořádnou cenu Soil Water Friendly i cenu Grand Prix časopisu Farmář.

Pracovníci Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. a Ing. Pavel Nerušil, Ph.D. z výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů se podíleli ve spolupráci s firmou P&L na vývoji a ověřování stroje pro pásové zpracování půdy Eco Tiller 600, který získal hlavní cenu Grand Prix Techagro a cenu Soil Water Friendly.

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. z výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům je spoluautorem map rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů (předkladatel Agritec Plant Research s.r.o.), které obdržely hlavní cenu Grand Prix Techagro

V rámci expozice VÚRV, v.v.i. prezentoval své metodiky a produkty Ing. Roman Pavela, Ph.D. Návštěvníci veletrhu se mohli seznámit s pěticí již běžně dostupných a používaných produktů, vyrobených na bázi biologicky aktivních látek z rostlin. Jedná se o Tyčinkové hnojivo s aktivátorem kvetení, Rock Effect (insekticid a fungicid), Kapalné hnojivo Floria, Symfonie lesk 3 v 1 a dlouhodobě působící organominerální tyčinkové hnojivo Big Beat. Další informace o uvedených produktech najdete v článku zde

Články publikované v týdeníku Zemědělec (č. 22, č. 23) o expozici VÚRV, v.v.i. a o oceněných exponátech:


odkaz na článek


odkaz na článek


odkaz na článek

 

 


Polní den v Pernolci 2018

07.06.2018

VÚRV, v.v.i., pokusná stanice Pernolec se podílí na pořádání polního dne, který se bude konat v pátek 29. června 2018 v areálu stanice. Pozvánka zde.


Monitoring výskytu houbových chorob u pšenice - listové skvrnitosti

02.06.2018

Monitoring výskytu houbových chorob u pšenice - listové skvrnitosti
(J. Palicová)

Od roku 2000 je ve VÚRV pravidelně sledováno zastoupení jednotlivých patogenů na území ČR. Nejvýznamnějšími původci listových skvrnitostí na pšenici jsou v ČR braničnatka pšeničná (Mycosphaerella graminicola), DTR (Pyrenophora tritici-repentis, anam. Drechslera tritici-repentis) a braničnatka plevová (Phaeosphaeria nodorum). V posledních 10 letech většinou dominovala braničnatka pšeničná, pouze v roce 2011 a 2016 převažovala DTR. Braničnatka plevová byla na našem území velice hojná před více než 30 lety, v posledních letech je její výskyt spíše slabší. Postupné zvýšení výskytu braničnatky pšeničné na úkor braničnatky plevové může souviset se snížením emisí SO2 v ovzduší.

Obr. 1: Původci listových skvrnitostí (2008-2017)

V letošním roce 2018 je výskyt listových skvrnitostí velmi lokálně odlišný. Převažuje braničnatka pšeničná, méně četná je DTR. V suchých lokalitách listové skvrnitosti na spodních listech zasychají a choroby se nešíří na horní 2 listy. V oblastech, kde v posledních týdnech spadly srážky, se listové skvrnitosti šíří na horní listy a je třeba porosty ošetřit některým z registrovaných fungicidů, viz stránky ÚKZÚZ.
 


Monitoring výskytu houbových chorob u pšenice - fuzariózy klasu

01.06.2018

Monitoring výskytu houbových chorob u pšenice - fuzariózy klasu
(J. Chrpová, T. Sumíková, L. Štěrbová)

V současné době, zřejmě i v důsledku klimatických změn, dominuje druh Fusarium poae, dalším významným původcem zůstává Fusarium graminearum (obr. 1). V rámci monitoringu výskytu klasových fuzarióz na území ČR byly detekovány oblasti s opakovanými nálezy nadlimitních hodnot DON* v zrnu pšenice (obr. 2). Rozhodující roli při výskytu klasových fuzarióz hraje počasí. V rámci studie provedené na našem pracovišti bylo zjištěno, že vyšší srážkové úhrny v obdobích 10 a 20 dnů před kvetením, během kvetení a těsně po něm podporovaly tvorbu DON. Pro rozvoj choroby a akumulaci mykotoxinů má kromě dešťových srážek velký význam i vzdušná vlhkost (mlhy, rosa). Vzorky s nadlimitní hodnotou DON pocházely často z pozemků v blízkosti vodních toků nebo velkých rybníků.

* DON - mykotoxin deoxynivalenol, produkovaný druhy Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Fusarium poae a Fusarium sporotrichioides

Obr. 1: Identifikace původců fuzarióz klasu (2004-2016)
Vysvětlivky: Fa - Fusarium avenaceum, Fc - Fusarium culmorum, Feq - Fusarium equiseti, Fg - Fusarium graminearum, Fla - Fusarium langsethiae, Fp - Fusarium poae, Fspo -
Fusarium sporotrichioides

 

Obr. 2: Nadlimitní obsah DON (>1,25 mg/kg) v náhodně odebraných klasových vzorcích pšenice ozimé v desetiletém období 2008-2017. Monitoring byl uskutečněn ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a ÚKZÚZ (dříve SRS).
 

 


Demofarmy - 23. týden 2018

30.05.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na nejbližší akce na demonstračních farmách, na kterých se v rámci dotačního titulu MZe podílejí pracovníci VÚRV, v.v.i.:

 

07.06.2018
Skupinová demonstrační akce - demonstrační farma Družstvo Vysočina, Janovice (u Polné) 
(pozvánka zde)


Termíny dalších akcí a informace naleznete zde.


Polní den VÚRV, v.v.i. 2018

29.05.2018
Dovolujeme si Vás pozvat na "Polní den VÚRV, v.v.i.", který se bude konat v úterý 12. června 2018 v Praze - Ruzyni. Po semináři zaměřeném na tzv. minoritní plodiny, plevele i aktuální problematiku používání pesticidů bude následovat ochutnávka produktů a samozřejmě i prohlídka polních pokusů v areálu ústavu.
Pozvánku s programem akce naleznete zde.

Polní kázání 2018 v Olomouci

28.05.2018

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, které se bude konat ve středu 13. června 2018 od 10. hod. na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci.

Pozvánka zde.

 


Polní den v Lišanech 2018

28.05.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční polní den ve středu 13. června v Lišanech u Rakovníka, na jehož pořádání se podílí VÚRV, v.v.i. (tým Integrované výživy rostlin). 
Polní den bude zaměřen na prohlídku perspektivních odrůd ozimé řepky a pšenice a odbornou diskusi k aktuálním problémům letošního jara: nízká efektivnost některých pesticidů, účinnost dělených a jednorázových dávek dusíku, výskyt viróz a jejich předpokládaný dopad na výnosy, poslední trendy ve vývoji cen u řepky a pšenice a další.

Pozvánka zde.
 


Šíření plevele mrvka myší ocásek

25.05.2018

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) pochází z Evropy a severní Afriky a zavlečena byla v minulosti i na jiné kontinenty. Rostlina se přirozeně vyskytuje na sušších ruderálních stanovištích, na železnici, v okolí dálnic a silnic, na staveništích atd. a odtud proniká na pole.

Biologické vlastnosti plevele
Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) patří do čeledi Lipnicovité – Poaceae. Je to jednoletá převážně ozimá rostlina, schopná však vzcházet na jaře, vykvést a vytvořit životaschopné obilky. Rostliny mrvky vytváří trsy vysoké 30 - 70 cm, jednotlivé rostliny mohou být i vyšší. Stébla jsou vzpřímená, listy úzké. Pochvy bývají hladké a jazýček nevýrazný, zhruba 1 mm dlouhý. Laty jsou převislé, velmi často až 30 cm dlouhé. Vytváří velké množství obilek.

Příčiny šíření
Mezi hlavní příčiny expanze mrvky myší ocásek na ornou půdu patří především úzké spektrum pěstovaných plodin, tedy zejména vysoké procento obilnin. Dále i využívání technologií minimálního zpravování půdy, které podobně jako u sveřepu jalového a sveřepu měkkého vyhovuje reprodukci těchto rostlin. Obilky zůstávají v povrchových vrstvách půdy a jsou schopny vzcházet ve velkém množství v následných plodinách. Šíření začíná postupně od okrajů polí a během několika let jsou rostliny mrvky schopné se rozšířit po celém pozemku. Obilky jsou velice malé a lehké a proto se šíří větrem na velké vzdálenosti. Problémem je, že při počátečním ojedinělém výskytu velmi snadno unikají pozornosti a při následném rozmnožení bývá již velmi pozdě. Obecně se udává, že mrvka myší ocasek se vyskytuje v ozimých obilninách a proto je vhodné zařazovat do osevního sledu jarní plodiny. Ovšem mrvka je schopná růst a vyvíjet se i v jarních plodinách. V letošním roce jsme zaznamenali silné výskyty i v konkurenčně silných porostech inkarnátu.

Možnosti regulace
Možnosti regulace spočívají především v systémech zpracování půdy. Mezi významná regulační opatření patří orba. S využíváním herbicidů je to složitější. Mrvka myší ocásek je přirozeně tolerantní vůči herbicidům ze skupin tzv. inhibitorů ACCázy a inhibitorů acetolaktátsyntázy (ALS), což je velký problém, jelikož se jedná o nejvíce používané herbicidy, běžně používané k regulaci trávovitých plevelů. Z tohoto pohledu je důležité věnovat pozornost především prevenci, sledování výskytu plevelů, střídání plodin a zpracování půdy.

Zpracoval:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Mrvka myší ocásek nejvíce zapleveluje souvratě 

 

 

 


Aktuální stav porostů

24.05.2018

Informaci dr. Prášila o aktuálním stavu polních porostů naleznete zde.


Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství

23.05.2018

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce
Semináře pořádá firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Pozvánku, program a přihlášku naleznete zde.
Můžete využít i přihlášení on-line (semináře "Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství").

Přednášky a lektoři:
Voda v zemědělské krajině (Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i.)
Nitrátová směrnice - nakládání s hnojivy (Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.)
Správné a bezpečné používání prostředků na ochranu rostlin (zástupce ÚKZÚZ)

Termíny a místa konání seminářů:
25.09.2018 Litomyšl
02.10.2018 Plzeň
23.10.2018 Liberec
_______________________
15.03.2018 Uherské Hradiště
10.04.2018 Znojmo
19.04.2018 Žďár nad Sázavou
24.04.2018 Olomouc
03.05.2018 Kutná Hora
10.05.2018 Nový Jičín
22.05.2018 Tábor


Monitoring výskytu škůdců polní zeleniny

22.05.2018

V roce 2018 provádí pracovníci výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům, z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni týdenní monitoring škůdců polní zeleniny (od 1. dubna do 31. října) pro potřeby členů Zelinářské unie Čech a Moravy i dalších pěstitelů zeleniny.
Garanti: dr. K. Holý a Ing. K. Kovaříková (příp. dr. O. Douda a prof. F. Kocourek)

Výskyt škůdců zeleniny ve 21. týdnu 2018
Brukvovitá zelenina – na rostlinách první dospělci a vajíčka molice vlaštovičníkové, začíná nálet mšic, dřepčíci se vyskytují již v nízkých počtech, ustává kladení květilky zelné. Na některých lokalitách vysoké nálety zápředníčka polního do feromonových lapáků (10 ks/lapák/den), housenky zápředníčka ani jiných druhů zatím nenalezeny. Na ozimé cibuli první významné poškození listů třásněnkami, dospělci a první nymfy i na letošních výsevech. V porostech hrachu mšice ustoupily, kyjatky se vyskytují jen v nerozvinutých listech na vegetačním vrcholu. Výskyt mandelinky bramborové po ošetření pod hranicí pozorovatelnosti. Celou zprávu naleznete zde.

Dospělec a první vajíčka molice vlaštovičníkové Okřídlená mšice - migrantes

Předchozí zprávy naleznete zde.

 


Návštěva členů Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ve VÚRV, v.v.i.

22.05.2018

Poslanci ocenili kvalitu našich výsledků pro zemědělskou praxi
Dne 25. dubna 2018 navštívili náš ústav členové Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Devět poslanců v čele s předsedou výboru Ing. Jaroslavem Faltýnkem se seznámilo s nejvýznamnějšími výsledky aplikovaného výzkumu a moderními výzkumnými metodami. Výsledky postupně představili naši špičkoví vědci Ing. Jana Chrpová, Dr. Roman Pavela, Ing. Pavel Růžek, Ing. Václav Stejskal a další. Poslanci diskutovali u zemědělských strojů oceněných na letošním veletrhu TECHAGRO, prohlédli si Genobanku a polní pokusy zaměřené na rezistenci obilnin nebo na způsoby kultivace půdy. Během prohlídky měli poslanci také možnost ochutnat produkty zdravé výživy vyvíjené v rámci naší projektové spolupráce s potravinářskými podniky.
Článek zveřejněný v týdeníku Zemědělec k prohlédnutí zde.

 


Prevence šíření rezistentních plevelů a metody jejich regulace

21.05.2018

V současné době se rezistentní populace plevelů vyskytují roztroušeně po území našeho státu. Dříve vysoce problematická rezistence vůči triazinovým herbicidům s ohledem na jejich restrikci ustoupila do pozadí pouze zdánlivě. Rezistentní rostliny vůči triazinům mají poněkud odlišné biologické vlastnosti, kterými se liší od citlivých rostlin, a proto v řadě případů komplikují i současné systémy regulace plevelů. Navíc situaci mnohdy komplikuje křížová rezistence.

V případě zjištění výskytu rezistentních rostlin na polích je nutné provést podrobný průzkum na intenzitu jejich výskytu, vč. stanovení počtu druhů rostlin rezistentních vůči herbicidům. Po stanovení rezistence vůči konkrétním herbicidům je nutné přijmout následující opatření:

 1. Vyloučit herbicidní přípravky, vůči kterým byla prokázána rezistence.
 2. Zabránit opakovanému pěstování plodin po sobě.
 3. Používat co nejširší spektrum herbicidů.
 4. Pravidelně provádět průzkum na výskyt rezistentních rostlin.
 5. Vzhledem k výskytu rezistentních populací plevelů na našem území je nutné střídat herbicidy s rozdílným mechanizmem účinku a důsledně aplikovat systémy integrované regulace plevelů – zejména uplatnění antirezistentní strategie v souladu s Národním akčním plánem. Po aplikacích herbicidů mohou na polích zůstávat rezistentní rostliny. V případě podezření na výskyt rezistentních plevelných rostlin v pěstované plodině je potřeba provést testování na výskyt rezistence. Je nutné odebrat semena a odeslat je na testování do laboratoře zabývající se testováním rezistence plevelů. Neuplatňování antirezistentní strategie může mít významný vliv na expanzi rezistentních populací plevelů, jak prokázaly výsledky víceletého pokusu.

Zpracoval:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
 

Rozdíly dvou systémů regulace plevelů

Výskyt psárky polní


 


Den fascinace rostlinami v Olomouci

21.05.2018

Pracovníci VÚRV, v.v.i. z výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin se podíleli na organizaci Dne fascinace rostlinami, který se konal v pátek 18. května 2018 v Olomouci, v Botanické zahradě Univerzity Palackého. Podrobnosti najdete zde.


Promo film o VÚRV, v.v.i.

18.05.2018

S naším ústavem se můžete seznámit v nové videosekvenci.


Přednáška Genetika zásobních proteinů a jejich využití u obilnin

16.05.2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“) zve všechny zájemce na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd:

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Genetika zásobních proteinů a jejich využití u obilnin


Přednáška se uskuteční ve středu 23. května 2018 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) v Olomouci-Holici.
Pozvánka zde.


TV diskuze o aplikaci kejdy

11.05.2018

Záznam z televizní diskuze na téma "Systémy aplikace kejdy", které se za VÚRV, v.v.i. zúčastnil Ing. Pavel Růžek, CSc., najdete zde.


Den otevřených dveří, demofarma Družstvo Vysočina, Janovice 17.05.

10.05.2018

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 17. května 2018 na demonstrační farmě Družstvo Vysočina, v Janovicích u Polné.

Zaměření demonstrační farmy, v rámci dotačního titulu MZe: Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze

Akce začíná od 9. hod., v Kulturním domě v Janovicích (vedle obchodu, GPS: N 49.47995°, E 15.78334°). Na úvod je plánován odborný seminář, s přednáškami pracovníků VÚRV, v.v.i. (Ing. Klír a další). Diskuze je vítána, možné jsou i individuální konzultace s výzkumnými pracovníky, zástupci MZe a dalšími odborníky. Hlavním tématem je problematika úrodnosti půd, se zaměřením na plnění požadavků DZES 4, 5 a 6 i nastavení ochrany půdy proti erozi. Následovat budou praktické ukázky agrotechnických postupů na demonstračních plochách. Pozvánku a přehled založených postupů naleznete zde.
 
Informace o dalších akcích na demonstračních farmách:
 • Družstvo Vysočina, Janovice
 • ZOD Brniště a.s.
 • VESA Česká Bělá, a.s. 

na kterých se podílejí pracovníci VÚRV, v.v.i., naleznete zde


Den Země 2018

04.05.2018

Pracovníci Výzkumného ústav rostlinné výroby, v.v.i. se zúčastnili "Dne Země“ v Praze 6 v základní škole Jana Wericha s expozicí „Minoritní plodiny jako součást zdravé výživy lidí". Součástí byla prezentace jednotlivých plodin, demonstrace vzorků spojená s ochutnávkou produktů vyrobených z těchto surovin.

 


Úspěch vědců z VÚRV, v.v.i. v boji proti kůrovci v lesích

03.05.2018

Zpráva z denního tisku (deník.cz, 03.05.2018):
"Čeští vědci jsou blízko objevu, který by mohl účinně odvrátit nastávající katastrofu v tuzemských lesích. Ty jsou v posledních letech nebývale decimovány kůrovcem, a přestože se lesníci snaží proti lýkožroutům bojovat chemicky i mechanicky, výsledný efekt je pořád slabý.
Změnit by to mohla nová technologie tzv. plynování pomocí látky EDN. Jde o chemicky aktivní látku, jejíž účinky už skoro rok ověřují vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV), České zemědělské univerzity (ČZU) a tým odborníků z Lučebních závodů Draslovka Kolín. Společně zatím mluví o malé senzaci..."
Celý článek naleznete zde.

Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika


Návštěva Rady pro vědu, výzkum a inovace Rady Ústeckého kraje v Chomutově

26.04.2018

Z tiskové zprávy

Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s. hostila ve čtvrtek 19. dubna 2018 Radu pro vědu, výzkum a inovace Rady Ústeckého kraje. Na přípravě návštěvy se podíleli i pracovníci výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. v Chomutově. V připravovaném memorandu k zemědělství v Ústeckém kraji budou zveřejněny i možnosti spolupráce stanice VÚRV, v.v.i. se zemědělci, ostatními odborníky a širokou veřejností.

Foto: Návštěva výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. v Chomutově (zdroj: tisková zpráva HSR Chomutovska)


Semináře k dotacím, nitrátové směrnici, hnojení atd. - jaro 2018

25.04.2018

Semináře pořádají okresní agrární komory a další organizace za podpory ÚZEI Praha 

Místa konání seminářů, kde přednášejí pracovníci z VÚRV, v.v.i. (pozvánky budou postupně zveřejňovány, najdete je na odkazu ve jméně místa):

03.05.2018 Strakonice (Ing. Kozlovská)
__________________________________
13.03.2018 Nepomuk (Ing. Kozlovská)
13.03.2018
Katusice (Ing. Klír)
20.03.2018
Šumperk (Ing. Klír)
21.03.2018
Kokory (Ing. Klír)
26.03.2018
Mrákov (Ing. Kozlovská)
27.03.2018
Třemošná (Ing. Kozlovská)
28.03.2018
Příbram (Ing. Kozlovská)
19.04.2018 České Budějovice (Ing. Kozlovská)
Na dalších seminářích budou přednášet ostatní lektoři, kteří se zúčastnili vzdělávací akce pro školitele dne 12. března 2018 v Praze. Odkaz na seznam všech seminářů z tohoto cyklu najdete zde.

Zaměření semináře (může se lišit, podle regionu):
- změny integrovaného administrativního a kontrolního systému
- změny kontrol a sankcí cross compliance (CC)
- nejčastější porušení CC
- aktuální informace k úpravě podmínek pro přímé platby v roce 2018
- vývoj situace v DZES 5
- obecné i speciální požadavky na skladování a používání hnojiv
- používání technologických vod, nakládání s upravenými kaly
- zachování půdní úrodnosti, bilance živin a organických látek v podniku
- požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016-2020
- úprava akčního programu nitrátové směrnice od 1. března 2018
- agroenvironmentálně-klimatická opatření PRV
- platby v horských oblastech a oblastech s jinými přírodními nebo zvláštními omezeními (ANC)


Konopí – rostlina budoucnosti, Olomouc 25.04.2018

19.04.2018

VÚRV, v.v.i., pracoviště Olomouc, výzkumný tým Genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin, zve všechny zájemce na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd:
Bc. Hana Gabrielová (Hempoint s. r. o.): Konopí – rostlina budoucnosti
Přednáška se uskuteční ve středu 25.04.2018 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D areálu v Olomouci-Holici.
Pozvánka zde.


Bylinkový den 2018

17.04.2018

V sobotu 21. dubna budete moci v Národním zemědělském muzeu v Praze navštívit trh s bylinkami a semeny a především pestrý doprovodný program. 
Na organizování „Bylinkového dne“ se podílí VÚRV, v.v.i., součástí tedy bude i prezentace ústavu a přednášky Ing. Romana Pavely, Ph.D., Ing. Kateřiny Smékalové, Ph.D. a doc. Ing. Jana Mikulky, CSc.
Podrobnosti zde.


Signalizace termínů ošetření řepky proti blýskáčku

16.04.2018

Zpráva typu rychlého varování určená pěstitelům řepky

Věc: Signalizace termínů ošetření řepky proti blýskáčku řepkovému ze dne 16.04. 2018 

Na základě monitoringu blýskáčka řepkového v rámci řešení výzkumného projektu QJ1610217 (z monitoringu na lokalitách Troubsko, Praha, Šumperk a Opava) vydávají řešitelé projektu tuto informaci:

Signalizace ochrany proti blýskáčku řepkovému je vydávána pro období od 17.4. do začátku květu řepky jednotně pro celé území ČR. Doporučuje se zahájit ošetření od 17.4. do začátku květu řepky za podmínky překročení prahu škodlivosti, tj. v průměru 3 dospělci na jednu rostlinu. Obecně platí, že čím kratší je doba od náletu blýskáčka do porostu, tím nižší je jeho škodlivost. Porosty řepky fenologicky nejvíce vyvinuté (krátce před květem) se již ošetřovat neodporučuje.
V chladnějších oblastech, kde nebylo dosud provedené ošetření na krytonosce čtyřzubého se doporučuje ošetření spojit proti oběma škůdcům. Na lokalitách, kde bylo provedeno ošetření proti stonkovým krytonoscům se ošetření vůči blýskáčku řepkovému doporučuje po uplynutí 10 dnů od ošetření proti krytonoscům.
Ve většině regionů není blýskáček z roku 2017 namnožen a nehrozí proto od něho plošné hospodářské škody. Neprovedení ošetření proti blýskáčku, nebo provedení jen okrajového ošetření přinese pěstiteli úspory nákladů a omezí negativní dopady insekticidů na složky životního prostředí. Přednostně se proto doporučuje v tomto období okrajové ošetření (celý krajní kolejový řádek nebo jeho polovina směrem k okraj). Při náletu do porostů preferuje blýskáček okraje polí a až v době květu se rovnoměrně rozptyluje po celé ploše pozemku. Pro rozhodování o potřebě ošetření doporučujeme provádět odpočty na okraji pole (v šíři kolejového řádu) a dále odpočty na druhém kolejovém řádku. Při překročení prahu na prvním kolejovém řádku se doporučuje pouze okrajové ošetření. Při překročení prahu na druhém kolejovém řádku se doporučuje plošné ošetření.

V 15. týdnu začal na většině území nálet blýskáčka do porostů řepky. Do 13.4. byly podle evidence ÚKZÚZ výskyty slabé až střední, bez dosažení prahu škodlivosti. Vzhledem k hromadnému přeletu blýskáčka od 13. do 15.4. na všech 4 pozorovacích lokalitách, lze očekávat v řadě regionů ČR zvýšení výskytu na rostlinách v 16. týdnu. Na pozorovacích bodech v rámci výzkumného projektu byly počty brouků na rostlinu okolo jednoho dospělce a v Praze Ruzyni od 2 do 3 dospělců na rostlinu. Od 13.4. do 16.4. se situace na pozorovacích bodem v rámci výzkumného projektu situace změnila. Například nálet na jednu misku byl v průměru 30 brouků v Praze (oproti 10 broukům do 13.4), 150 brouků v Šumperku. K 16.4. byl překročen práh škodlivosti v Praze (5 brouků na rostlinu) a Opavě (4 brouci na rostlinu). Na lokalitách Troubsko a Šumperk výskyt nedosáhl k 16.4. hodnot prahu škodlivosti. Pro upřesnění výskytu blýskáčka řepkového ve vašem regionu sledujte změny ve stupni výskytu blýskáčka řepkového na Rostlinolékařském portálu.

Pro ošetření proti blýskáčku řepkovému nejsou účinné z důvodu rezistence pyretroidy, s výjimkou přípravků s účinnou látkou tau-fluvalinate (Mavrik). Účinnost tohoto přípravku ve vašem regionu můžete prověřit na mapách rezistence ŠO na Rostlinolékařském portálu. Přípravky s nejvyšší účinností na blýskáčka na bázi pymetrozinu (Plenum) a indoxacarbu (Avaunt) jsou škodlivé vůči včelám a nelze je aplikovat na zakvétající porost. Podle výsledků polních pokusů je účinnost přípravku Awaunt na stonkové krytonosce nedostatečná, takže není účelné ošetřovat tímto přípravkem oba druhy současně.

František Kocourek, odpovědný řešitel projektu QJ1610217


Signalizace termínů ošetření řepky proti blýskáčku řepkovému

16.04.2018

Zpráva typu rychlého varování určená pěstitelům řepky

Věc: Signalizace termínů ošetření řepky proti blýskáčku řepkovému ze dne 16.04. 2018 

Na základě monitoringu blýskáčka řepkového v rámci řešení výzkumného projektu QJ1610217 (z monitoringu na lokalitách Troubsko, Praha, Šumperk a Opava) vydávají řešitelé projektu tuto informaci:

Signalizace ochrany proti blýskáčku řepkovému je vydávána pro období od 17.4. do začátku květu řepky jednotně pro celé území ČR. Doporučuje se zahájit ošetření od 17.4. do začátku květu řepky za podmínky překročení prahu škodlivosti, tj. v průměru 3 dospělci na jednu rostlinu. Obecně platí, že čím kratší je doba od náletu blýskáčka do porostu, tím nižší je jeho škodlivost. Porosty řepky fenologicky nejvíce vyvinuté (krátce před květem) se již ošetřovat neodporučuje.
V chladnějších oblastech, kde nebylo dosud provedené ošetření na krytonosce čtyřzubého se doporučuje ošetření spojit proti oběma škůdcům. Na lokalitách, kde bylo provedeno ošetření proti stonkovým krytonoscům se ošetření vůči blýskáčku řepkovému doporučuje po uplynutí 10 dnů od ošetření proti krytonoscům.
Ve většině regionů není blýskáček z roku 2017 namnožen a nehrozí proto od něho plošné hospodářské škody. Neprovedení ošetření proti blýskáčku, nebo provedení jen okrajového ošetření přinese pěstiteli úspory nákladů a omezí negativní dopady insekticidů na složky životního prostředí. Přednostně se proto doporučuje v tomto období okrajové ošetření (celý krajní kolejový řádek nebo jeho polovina směrem k okraj). Při náletu do porostů preferuje blýskáček okraje polí a až v době květu se rovnoměrně rozptyluje po celé ploše pozemku. Pro rozhodování o potřebě ošetření doporučujeme provádět odpočty na okraji pole (v šíři kolejového řádu) a dále odpočty na druhém kolejovém řádku. Při překročení prahu na prvním kolejovém řádku se doporučuje pouze okrajové ošetření. Při překročení prahu na druhém kolejovém řádku se doporučuje plošné ošetření.

V 15. týdnu začal na většině území nálet blýskáčka do porostů řepky. Do 13.4. byly podle evidence ÚKZÚZ výskyty slabé až střední, bez dosažení prahu škodlivosti. Vzhledem k hromadnému přeletu blýskáčka od 13. do 15.4. na všech 4 pozorovacích lokalitách, lze očekávat v řadě regionů ČR zvýšení výskytu na rostlinách v 16. týdnu. Na pozorovacích bodech v rámci výzkumného projektu byly počty brouků na rostlinu okolo jednoho dospělce a v Praze Ruzyni od 2 do 3 dospělců na rostlinu. Od 13.4. do 16.4. se situace na pozorovacích bodem v rámci výzkumného projektu situace změnila. Například nálet na jednu misku byl v průměru 30 brouků v Praze (oproti 10 broukům do 13.4), 150 brouků v Šumperku. K 16.4. byl překročen práh škodlivosti v Praze (5 brouků na rostlinu) a Opavě (4 brouci na rostlinu). Na lokalitách Troubsko a Šumperk výskyt nedosáhl k 16.4. hodnot prahu škodlivosti. Pro upřesnění výskytu blýskáčka řepkového ve vašem regionu sledujte změny ve stupni výskytu blýskáčka řepkového na Rostlinolékařském portálu.

Pro ošetření proti blýskáčku řepkovému nejsou účinné z důvodu rezistence pyretroidy, s výjimkou přípravků s účinnou látkou tau-fluvalinate (Mavrik). Účinnost tohoto přípravku ve vašem regionu můžete prověřit na mapách rezistence ŠO na Rostlinolékařském portálu. Přípravky s nejvyšší účinností na blýskáčka na bázi pymetrozinu (Plenum) a indoxacarbu (Avaunt) jsou škodlivé vůči včelám a nelze je aplikovat na zakvétající porost. Podle výsledků polních pokusů je účinnost přípravku Awaunt na stonkové krytonosce nedostatečná, takže není účelné ošetřovat tímto přípravkem oba druhy současně.

František Kocourek, odpovědný řešitel projektu QJ1610217

 

 


Druhá signalizace termínů ošetření řepky proti krytonoscům

10.04.2018

Zpráva typu rychlého varování určená pěstitelům řepky

Věc: Signalizace termínů ošetření řepky proti krytonoscům stonkovým - druhá signalizace ze dne 10.04.2018 

Na základě monitoringu krytonosce řepkového v rámci řešení výzkumného projektu QJ1610217 (z monitoringu na lokalitách Troubsko, Praha, Šumperk a Opava) vydávají řešitelé projektu tuto informaci:
Signalizace ochrany proti krytonoscům je vydávána pro období od 11.4. do 16.4. jednotně pro zbývající oblasti ČR, pro jižní, střední a severní Moravu a pro chladnější oblasti Čech. Ošetření v rámci této signalizace se doporučuje v termínu, kdy první samice krytonosce čtyřzubého mají dozrálá vajíčka a jsou připravena ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky.
Pro ošetření proti krytonoscům stonkovým jsou účinné organofosfáty a také pyretroidy, které mají kratší reziduální účinnost a nejsou účinné na blýskáčka, pokud by byl již přítomen. Podle výsledků polních pokusů je účinnost přípravku Awaunt na stonkové krytonosce nedostatečná. Použití organofosfátů v pozdějším období (na další škůdce již nedoporučujeme) pro jejich negativní vliv na parazitoidy škůdců řepky, jejichž výskyt se v dalším období vývoje řepky zvyšuje.

Pro teplé oblasti Čech byla první signalizace ochrany proti krytonoscům vydána 3.4. pro období mezi 6.4. a 9. 4., kdy první samice krytonosce řepkového měly dozrálá vajíčka a byly připraveny ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky. Doporučované ošetření v tomto termínu bylo účinné proti oběma druhům krytonosců. Porosty, které byly v tomto období a později ošetřeny insekticidy podruhé neošetřujte. Případné další ošetření řepky insekticidy již směřujte na další druhy škůdců jako je blýskáček řepkový. Pro blýskáčka řešitelé projektu vydají samostatnou signalizaci ošetření.

Tato signalizace byla zpracována na základě analýzy letové aktivity krytonosců a podle vývoje vajíček v ovariolách samic krytonosců. Ke dni 9.4. na lokalitách Troubsko u Brna, Šumperk, Opava zcela převládal krytonosec čtyřzubý nad k. řepkovým. Na všech třech lokalitách ke dni 9.4. byly zjištěny první samice s dozrálými vajíčky, takže kladení vajíček samice krytonosce čtyřzubého po celém území nastává v roce 2018 počátkem 15 týdne.

František Kocourek, odpovědný řešitel projektu QJ1610217


Stav ozimů k 31.03.2018

06.04.2018

Zprávu o stavu porostů ozimů v ČR k 31. březnu 2018 naleznete zde


První signalizace termínů ošetření řepky proti krytonoscům

04.04.2018

Zpráva typu rychlého varování určená pěstitelům řepky

Věc: Signalizace termínů ošetření řepky proti krytonoscům stonkovým - první signalizace ze dne 04.04.2018 

Na základě monitoringu krytonosce řepkového v rámci řešení výzkumného projektu QJ1610217 (z monitoringu na lokalitách Troubsko, Praha, Šumperk a Opava) vydávají řešitelé projektu tuto informaci:

Ošetření se doporučuje v termínu, kdy první samice krytonosce řepkového mají dozrálá vajíčka a jsou připravena ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky.

Optimální termíny ošetření řepky proti krytonosci řepkovému nastanou v teplých regionech (střední a východní Čechy, Polabí) v druhé polovině 14 týdne (nejdříve od 5.4.). Ošetření se doporučuje v termínu, kdy první samice mají dozrálá vajíčka a jsou připravena ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky. To se uskuteční až po oteplení podle předpovědi dne 4.4., kdy se očekává další masivní přelet brouků krytonosce řepkového i k. čtyřzubého po porostů řepky. V roce 2018 v teplých oblastech Čech bude ošetření v období mezi 6.4. a 9.4. účinné proti oběma druhům krytonoscům (viz stav v Praze Ruzyni - přehled níže).

Optimální termíny ošetření řepky proti krytonosci řepkovému na jižní Moravě jsou v roce 2018 oproti středním Čechám posunuty asi o 3 dny. Signalizace na základě výsledků pitev ovariol bude pro jižní Moravu upřesněna 6.4. s pravděpodobným termínem zahájení ošetření 9.4. (viz stav v Troubsku u Brna - přehled níže).

V chladnějších regionech může být optimální termín ošetření proti krytonosce řepkovému zpožděn podle průběhu počasí asi o jeden týden.

Ošetření cílené na krytonosce čtyřzubého je zatím předčasné. Vyčkejte na další upřesňují informace k signalizaci ošetření proti krytonosci čtyřzubému z řešení projektu (viz stav v Opavě - přehled níže). Ošetření cílené na krytonosce čtyřzubého je zatím předčasné. Vyčkejte na další upřesňují informace k signalizaci ošetření proti krytonosci čtyřzubému

Pro ošetření proti krytonosci řepkovému mají nejvyšší účinnost organofosfáty (Nurelle a další) oproti pyretroidům. Podle výsledků polních pokusů je účinnost přípravku Awaunt na stonkové krytonosce nedostatečná. Použití organofosfátů v pozdějším období (na další škůdce již nedoporučujeme) pro jejich negativní vliv na parazitoidy škůdců řepky, jejichž výskyt se v dalším období vývoje řepky zvyšuje.

František Kocourek, odpovědný řešitel projektu QJ1610217

Fotografie vajíček v ovariolách (obr. 1: stav 3 - nezralá; obr. 2: stav 4 – zralá vajíčka před kladením)
Foto: Dr. Jiří Skuhrovec

Praha - Ruzyně
První masový nálet do žlutých misek k. čtyřzubého byl v oteplení před 13.3. (převládal k. čtyřzubý). Pak nebylo nic až další nálet velmi nízký obou druhů nastal před 29.3. a pokračoval od 30.3. do 2.4. Dne 3.4. byl odpoledne zvýšený nálet krytonosce řepkového, který podle předpovědi počasí bude pokračovat 4.4. K tomuto termínu by převážná část brouků k. řepkového měla přeletět ze zimovišť (obvykle pšenice – loňské pole řepky) do porostů ozimé řepky. Druhá vlna přeletu do řepky bude ukončena.
Krytonosec řepkový
1.4. - 4 samice a všechny - nezralá vajíčka
3.5. - 11 samic, z toho 4 zralá vajíčka a 7 nezralá vajíčka
Krytonosec čtyřzubý
1.4. - 11 samic, z toho 7 nezralá vajíčka, a 4 jen tuková tkáň
3.4. - 16 samic, 1 x zralá vajíčka, 15 x nezralá vajíčka

Troubsko u Brna
29.3. – 3.4.
Krytonosec řepkový celkem 3 (průměr na misku 0,5), vše samice – 1 nezralá vajíčka, 2 bez vajíček. V porovnání s rokem 2017 nálet velmi nízký.
Krytonosec čtyřzubý - celkem 32 (průměr na misku 5,34), samci 19 (průměr na misku 3,16), samice 13 (2,1 průměr) – bez vajíček všechny

Opava
3.4.
Krytonosec čtyřzubý – 8 samic, nezralá vajíčka


Přednáška o ostružinách, Olomouc 28.03.2018

26.03.2018

Pracoviště VÚRV, v.v.i. v Olomouci, výzkumný tým Genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin, Vás zve na další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd. 

Marija Kovački (University of Novi Sad): Serbian brambles - blank page in European botany.

Přednáška se uskuteční ve středu 28. března 2018 od 13.00 hod. v zasedací místnosti budovy D areálu v Olomouci-Holici.
Pozvánka zde.


Jednání k mezinárodnímu projektu o cibuli a česneku, Olomouc 17.-18.04.2018

26.03.2018

Ve dnech 17. - 18. dubna 2018 se uskuteční na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci pracovní jednání v rámci projektu "Safeguarding of onion (Allium cepa L.) and garlic (Allium sativum L.) crop diversity in North Europe - Baltic region (SafeAlliDiv)", který byl vybrán k financování v rámci ECPGR Activity Grant Scheme (Phase IX) – Fourth Call 2016. Koordinátorkou projektu je předsedkyně Allium Working Group ECPGR Ing. Helena Stavělíková, Ph.D. Jednání se zúčastní osm zahraničních partnerů a bude věnováno výběru genotypů šalotky pro zařazení do AEGIS. 

Ivana Doležalová, Ph.D.
výzkumný tým Genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin,
Šlechtitelů 29, 783 71 Olomouc


TV diskuze k chorobách rostlin

26.03.2018

Záznam z televizní diskuze k chorobách rostlin, které se za VÚRV, v.v.i. zúčastnila Ing. Jana Chrpová, CSc., najdete zde


Výstava fotografií a přehlídka filmů o mokřadech

16.03.2018

V rámci Evropského zasedání Ramsarské úmluvy, které se koná ve dnech 19. – 23.03.2018 v Olomouci, jsou připraveny dvě akce pro širokou veřejnost:

Vernisáž výstavy fotografií mokřadů mezinárodního významu České republiky

v pondělí 19. března 2018 v 10:00 před budovou Krajského úřadu v Olomouci.

Soutěžní přehlídka videosnímků o mokřadech

ve čtvrtek 22. března 2018 od 20:00 v konferenčním sále hotelu Clarion.
Před promítáním videofilmů si od 19. hod. mohou zájemci prohlédnout postery zaměřené na problematiku mokřadů, navštívit stánky s mokřadními produkty a získat informace o mokřadních biotopech i projektech řešených na území Evopy.

Na obě akce je účast volná.

Jménem pořadatelů Vás zve
Ing. Mgr. Martina Eiseltová 
řešitelka projektů zaměřených na problematiku mokřadů
VÚRV, v.v.i.


Zpráva o stavu ozimů a rizika jejich poškození mrazy v ČR k 10. 3. 2018

14.03.2018

Aktuální zprávu o stavu ozimů z hlediska jejich poškození mrazy v ČR k 10. 3. 2018 naleznete zde.

Předchozí zpráva (k 3. 3. 2018) je ke stažení zde.

Výsledky hodnocení odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům a doporučení pro výběr vhodných odrůd naleznete zde.


Seminář Řešení problémů s kůrovci v českých lesích

12.03.2018

Zveme Vás na seminář: Řešení problémů s kůrovci v českých lesích - přehled biologie a rizik kůrovců a nová metoda fumigace "kůrovcového dřeva" pomocí EDN

Seminář pořádají Lučební závody Draslovka a.s. Kolín a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Místo konání: aula VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 - Ruzyně

Termín konání: 27. března 2018, od 10:00

Pozvánka zde.


Předjarní odborný seminář

09.03.2018

Seminář pořádá BASF ve spolupráci se SPZO Praha a VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně.
Pozvánka na všechny 3 akce zde.

14.03.2018 Opava
15.03.2018 Přerov
16.03.2018 Bílov
 


Mezinárodní konference SCOPES

08.03.2018

Mezinárodní konference "Improving nutrient use efficiency in agriculture and reducing negative impacts of agriculture on the environment" se bude konat ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, ve dnech 22. - 23. května 2018.

Konference je pořádána v rámci mezinárodního projektu SCOPES "Improving the knowledge base and infrastructure to enhance the efficiency of nutrient use in agriculture and to reduce the negative impact of agriculture on the environment”.

Bližší informace naleznete v prvním cirkuláři, pro zájemce o účast je připravena k vyplnění přihláška.


Rozhovor s ředitelem VÚRV - Zemědělec 10-2018

07.03.2018

V týdeníku Zemědělec č. 10/2018 vyšel rozhovor s ředitelem VÚRV, v.v.i. Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D.
Celý text najdete zde.

Předchozí rozhovor zveřejněný v časopise Úroda č. 11/2017 naleznete zde


Setkání statutárních zástupců účastníků Národního programu rostlin

06.03.2018

Tisková zpráva

Setkání statutárních zástupců účastníků Národního programu rostlin (NPR)
1. března 2018, Genová banka, VÚRV, v.v.i. Praha

Organizátoři: Ing. Vlastimil Zedek (zástupce MZe), Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (národní koordinátor), Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., zástupkyně koordinátora, Ing. L. Papoušková, PhD., administrátorka NPR
Účastníci: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel VÚRV, v.v.i., Ing. Domkářová Jaroslava, Ph.D., zástupce VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o., Ing. Kylián Lukáš, zástupce AMPELOS, ŠSV Znojmo,a.s., Ing. Macháč Radek, Ph.D., jednatel OSEVA PRO, s.r.o., Zubří, Ing. Míša Petr, Ph.D., ředitel ZVÚ Kroměříž, s.r.o., RNDr. Nedělník Jan, Ph.D., ředitel VÚP s.r.o. Troubsko; Ing. Paprštein František, CSc., zástupce VŠÚO Holovousy, Ing. Sekerka Pavel, zástupce BÚ AVČR, v.v.i., Průhonice, Doc. RNDr. Suchara Ivan, CSc., ředitel VÚKOZ, v.v.i. Průhonice, Ing. Vrbová Miroslava, Ph.D., zástupce AGRITEC, s.r.o. Šumperk, Mgr. Vrbovský Viktor, jednatel OSEVA PRO, s.r.o. Opava

Byly prezentovány zprávy o řešení NPR za rok 2017, aktualizace Metodiky NPR s ohledem na nový informační systém GRIN Czech a poděkování všem řešitelům NPR za odvedenou práci. Dále byly zhodnoceny mezinárodní aktivity vázané na NPR: Nagojský protokol, Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích (ITPGRFA) a Evropský program spolupráce v oblasti genetických zdrojů rostlin (ECPGR). Implementace Nagojského protokolu do právních předpisů ČR vychází ze dvou Nařízení EU přijatých v roce 2014. Ministerstvo životního prostředí, jako hlavní gestor této problematiky, přichystalo zákon, kterým budou některá ustanovení nařízení EU implementovány do české legislativy. Co se týče ITPGRFA, hledají se cesty na změnu Multilaterálního systému (MLS). Jedná se o změně dohody Standard Material Transfer Agreement. Transakce rostlinných materiálů pod touto dohodou jsou vyjmuty z působnosti Nagojského protokolu.

V srpnu 2017 se v Genové bance Praha Ruzyně uskutečnil, pod záštitou ECPGR a Crop Diversity Trust, workshop GRIN-Global pro evropské genové banky. V roce 2018 proběhne 2. jednání EURISCO Advisory Committee, kde hlavním bodem bude projednání role EURISCO v nové fázi ECPGR, aktualizace mezinárodních standardů MCPD a přijetí nového deskriptoru – Digital Object Identifier (DOI).

V rámci jednání byl představen nový Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 - 2022 s plánem konkrétních aktivit, které vychází z 2. globálního akčního plánu FAO pro genetické zdroje rostlin. Byly zmíněny i souvislosti s dalšími mezinárodními a národními strategiemi a byly poskytnuty informace o „Zásadách, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2018“. Byly rovněž projednány aktuální dotace na jednotlivé účastníky NPR. Pro NPR je na rok 2018 schválena částka: 37,167 mil Kč (0,5 mil Kč navíc pro NPR je účelová dotace na převod molekulárních dat do informačního systému GRIN Czech). 


Hodnocení odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům

05.03.2018

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni každoročně hodnotíme sortiment odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním abiotickým stresům vyskytujícím se na území ČR. Testy jsou prováděny na základě schválených metodik pro praxi. Jedná se o provokační nádobovou metodu a mrazové testy.
Výsledky víceletého hodnocení zimovzdornosti odrůd ozimé pšenice uvádíme v přiložené tabulce pro potřebu zemědělců a pro výběr vhodných odrůd pšenice do jednotlivých oblastí jejího pěstování na území ČR.

Doporučení: Při pěstování odrůd pšenice doporučujeme výběr podle stupně zimovzdornosti (SZ) z několika různě zimovzdorných odrůd ve škále od SZ 3. Odrůdy s nižším SZ než 3 nejsou po zimě 2011/2012 v ČR registrovány. Odrůdy s velmi vysokou zimovzdorností (SZ 9) jsou původem z Kanady, Ruska a Ukrajiny.

Metodiky:
Prášilová,P., Prášil, I.T., 2007: Hodnocení zimovzdornosti obilnin provokační nádobovou metodou. Metodika pro praxi. VÚRV,v.v.i. Praha, 14 s.

Prášilová, P., Prášil, I.T. 2008: Hodnocení mrazuvzdornosti obilnin pomocí mrazového testu a letální teploty. Metodika pro praxi. VÚRV,v.v.i. Praha, 12 str.
 

 

 


Semináře k dotacím, nitrátové směrnici, výživě rostlin a hnojení...

02.03.2018

Seminář "Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší" (říjen 2017 - březen 2018)

Obsah semináře:  
- aktuální informace k úpravě podmínek pro přímé platby v roce 2018
- vývoj situace v DZES 5
- obecné i speciální požadavky na skladování a používání hnojiv
- požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016-2020 
- úprava akčního programu od 1. března 2018
- minimální požadavky AEKO PRV
- pravidla pro hospodaření v ochranných pásmech (PHO, OPVZ) 
- principy a nové postupy ve výživě rostlin, hnojení a udržování půdní úrodnosti 
- postupy pro zpracování plánů hnojení a bilance živin 
- používání pomocných látek (inhibitory nitrifikace, technologické vody z dojíren apod.).

Přednáší Ing. Lada Kozlovská a Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV, v.v.i.
Pozvánky jsou postupně rozesílány i zde zveřejňovány (odkaz u místa konání akce). Na akce je nutné se předem přihlásit u pořadatelů v jednotlivých regionech, adresy jsou uvedeny v pozvánkách:
 
06.03.2018 Litoměřice 
______________________________________
16.10.2017 Větrný Jeníkov (Jihlava)
01.11.2017
Chabrovice (Tábor)
14.11.2017
Prostějov
28.11.2017 Brno
12.12.2017 Klatovy
04.01.2018 Ostředek (Benešov)
23.01.2018 Hrádek (Ústí nad Orlicí)
30.01.2018 Dolany (Náchod)
14.02.2018
Palačov (Nový Jičín)
20.02.2018 Ostrožská Lhota (Uherské Hradiště)


 

 


Konference k projektu ENZEDRA

02.03.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na zahajovací konferenci k projektu
ENZEDRA / Bílá místa rolnické historie,
která se bude konat v úterý 6. března 2018 v Galerii Jirkov.
Bližší informace o zahajovaném projektu naleznete zde, pozvánku na konferenci zde.

Za spoluřešitele z VÚRV, v.v.i.:
Ing. Roman Honzík
výzkumný tým Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny


Licenční smlouy na dvě vyšlechtěné odrůdy béru italského

01.03.2018

Koncem února 2018 byly podepsány dvě licenční smlouvy mezi VÚRV, v.v.i, zastoupeným panem ředitelem Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D. a firmou Seed Service, kterou zastupuje pan Ing. Milan Děd. Předmětem licencí jsou dvě vyšlechtěné odrůdy béru italského z pracoviště Genové banky, které mají multifunkční využití v zemědělské praxi. Tyto odrůdy rozšiřují pěstování plodin s metabolismem C4, které jsou teplomilnější, ale také suchovzdornější se zaručeným vyšším výnosem píce i zrna.


Bér italský - odrůda Ruberit


Bér italský - odrůda Rucereus


Jarní ochrana proti plevelům

01.03.2018

Diskuzi v TV Zemědělec na téma "Jarní ochrana proti plevelům", které se za VÚRV, v.v.i. zúčastnil doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. můžete shlédnout na odkazu zde.


Spolupracujeme s Prahou. Záštita hlavního města Prahy pro náš projektový návrh.

27.02.2018

Inovační řešení vyvinutá vědci VÚRV, v.v.i. jsou využívána nejen v zemědělské praxi, ale uplatňují se stále více i v rámci rozvoje měst a obcí. Nabízíme nová řešení v péči o veřejnou zeleň založená na využití přírodě blízkých látek pro ochranu před škodlivými organismy, dále i monitoring a minimalizaci zasolení půdy pomocí senzorové techniky nebo rychlou detekci přítomnosti nepovolené geneticky modifikované rostliny v městských výsadbách. Přispíváme ke zlepšení životního prostředí systémem zelených stěn v silně urbanizovaném městském prostředí a umíme detekovat alergenní spory v ovzduší.

V rámci operačního programu "Praha – pól růstu ČR" jsme připravili projekt, který Pražanům v blízké době umožní profitovat z výsledků našeho výzkumu. Projekt se věnuje kromě výše zmíněným oblastem i podpoře vzdělávání žáků základních a středních škol v poznání životního prostředí, výzkumu a zemědělství.

Těšíme se, že projekt budeme, v případě jeho podpory, realizovat v letech 2019-2021 a děkujeme hlavnímu městu Praze zastoupenému RNDr. Janou Plamínkovou (radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí) za udělenou záštitu.Spolupráce s NZM

27.02.2018

Národní zemědělské muzeum a Výzkumný ústav rostlinné výroby uzavřely memorandum o spolupráci. Slavnostní podpis memoranda proběhl v úterý 27. 2. 2018 v 10 hodin v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné za účasti generálního ředitele Národního zemědělského muzea Milana Jana Půčka a ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby Jibana Kumara.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě a v aktualitách na webu NZM.


Spolupráce s Národním zemědělským muzeem

27.02.2018

Národní zemědělské muzeum a Výzkumný ústav rostlinné výroby uzavřely memorandum o spolupráci. Slavnostní podpis memoranda proběhl v úterý 27. 2. 2018 v 10 hodin v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné za účasti generálního ředitele Národního zemědělského muzea Milana Jana Půčka a ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby Jibana Kumara.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě a v aktualitách na webu NZM.

Zdroj: NZM


Volná místa: vědeckovýzkumný pracovník, vědeckotechnický pracovník, laborant

16.02.2018

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
hledá:

pro pokusnou stanici Čáslav vhodného uchazeče na pozici
VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Integrovaná výživa rostlin“ vhodného uchazeče na pozici
VĚDECKOVÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Kvalita rostlinných produktů“ vhodného uchazeče na pozici
VĚDECKOVÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - CHEMIK (podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Molekulární genetika“ vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ LABORANT (podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Molekulární genetika“ vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde)

pro pracoviště Chomutov do výzkumného týmu 
„Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny“ vhodného uchazeče na pozici
LABORANT-ANALYTIK (podrobnosti zde


Volné místo - samostatný vědeckotechnický pracovník (VT15)

12.02.2018

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Molekulární genetika
vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)


Volné místo - samostatný laborant (VT15)

12.02.2018

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Molekulární genetika
vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ LABORANT
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - vědeckovýzkumný pracovník - chemik (VT12)

12.02.2018

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Kvalita rostlinných produktů
vhodného uchazeče na pozici
VĚDECKOVÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - CHEMIK
(podrobnosti zde)
 


Volné místo - agenda vědy a výzkumu

10.02.2018

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného uchazeče na pozici
administrativní pracovník pro zajištění agendy vědy a výzkumu
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Bilance živin a organické hmoty v podniku

07.02.2018

Informace k Výzvě k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2018, vyhlášené 29.01.2018.
Požadavkem pro všechny záměry (a - e) je výpočet bilance organické hmoty ve formuláři MS Excel (ke stažení níže). MZe požaduje bilanci vypočítat pro plodiny sklizené v roce 2017. Do buňky C4 tedy vepište 2017. Pak vkládejte údaje o sklízených plodinách za rok 2017 a o spotřebě hnojiv za hospodářský rok 2016/2017. Listy za předchozí roky vyplňovat nemusíte.
Bilance organických látek vypočtená podle české metodiky ("ČR 90" = přesnější výpočet, příp. "ČR 95" = zjednodušený přístup, bez závislosti na výnosech) by při správném hospodaření měla být kladná. Stejně tak i bilance uhlíku účinného pro reprodukci humusu, počítaná podle uzákoněného postupu v Německu ("D"). Výpočet podle slovenské metodiky ("SK") většinou dává zápornou bilanci uhlíku, a to i u vhodné struktury plodin a dostatečného organického hnojení, kde ostatní metody mají bilanci kladnou. Tato metoda však není validována pro současné podmínky ČR a její výsledky tedy nejsou pro naše hodnocení závazné.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. rovněž nabízí přímé zapojení do projektu (přípravy demonstračních pokusů, odběry vzorků půdy a vyhodnocení obsahu a kvality půdní organické hmoty, metody integrované ochrany rostlin, apod.), a to ve všech 5 záměrech:
a) Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině
b) Technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v souladu s DZES
c) Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině
d) Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu s využitím agrotechnických postupů
e) Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

Kontakt na jednotlivé odborníky k výše uvedeným problematikám zprostředkuje a informace a konzultace k výpočtu bilance poskytne Ing. Jan Klír, CSc. (Poradenské centrum, klir@vurv.cz, tel. 603 520 684).
__________________________________________________________________________

23.04.2017
Nabízíme k vyzkoušení pracovní verzi jednoduchého programu pro výpočet orientační bilance živin a organické hmoty v půdě, na úrovni podniku. Vkládají se pouze data o sklizni plodin a celkové spotřebě hnojiv v podniku.  Verze 3 (doplněno o souhrnné vyhodnocení bilance fosforu a draslíku) je ke stažení zde, aktualizované informace a návod zde.

Uvítáme vaši spolupráci při ověřování v praxi. Prosím Vás tedy o zaslání vyplněného excelu „Bilance…“ s údaji za podnik.

Pro další jednání, přípravu a ověřování vhodného modelu totiž potřebujeme reálná data z podniků, která samozřejmě budeme vyhodnocovat a prezentovat anonymně, bez uvedení názvu podniku.

Děkuji,
Jan Klír
VÚRV, v.v.i.

počítadlo.abz.cz


Seminář k aktuální problematice pěstování a hnojení polních plodin, Havlíčkův Brod

07.02.2018

Seminář pořádají AGRA GROUP a.s., AKP, spol. s r.o., VÚRV, v.v.i. a ACHP Vysočina s.r.o. v úterý 13. února 2018 v Havlíčkově Brodě. 
Pozvánka zde.


Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky 2018

06.02.2018

Ve středu 21. února 2018 se bude v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni konat tradiční odborný seminář k jarní agrotechnice. Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program bude vycházet ze zaslaných dotazů a bude mimo jiné zaměřen na zpracování půdy pro lepší zadržení vody, efektivní používání hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní prostředí. Samostatná část semináře bude věnována odborné diskusi k podporám farmářů v roce 2018 a očekávaným změnám v legislativě, předpokládanému vývoji cen komodit apod.
Pozvánka zde
Seminář byl zařazen do programu vzdělávání poradců (za 30 bodů, pod č. 30).


Seminář ENERGEN, Praha

05.02.2018

Seminář pořádá společnost EGT systém spol s.r.o. ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. v pátek 23. února 2018 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 - Ruzyni.
Pozvánka zde.   


Objev nového pavouka

04.02.2018

V České republice byl objeven nový druh pavouka. Takzvaná šestiočka vidlozubá z čeledi šestiočkovitých se vyskytuje v řídkých doubravách v teplých oblastech jižní Moravy a východních Čech, nejdále na západ pak na teplých stráních u obcí Hradčany a Žehuň u Poděbrad. Ohrožuje ji ale zahušťování lesů. V neděli o tom informoval Milan Řezáč z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (Novinky.cz).
Celý článek najdete zde.


Mor včelího plodu

03.02.2018

Elektronická kniha "Mor včelího plodu: Diagnostika, prevence a tlumení" je ke stažení zde.

Autoři:
Ing. Dalibor Titěra, CSc., MVDr. Martin Kamler
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol
RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., Mgr. Jan Hubert, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně

Vydáno: 23. ledna 2018


Tajemný svět mokřadů

30.01.2018

POZVÁNKA

na promítání dokumentárního filmu
TAJEMNÝ SVĚT MOKŘADŮ

dne 1. února 2018 od 17. hod.
Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10
Vstup zdarma.

Film je promítán u příležitosti Světového dne mokřadů.

Krásný zážitek přeje divákům 
Martina Eiseltová,
spoluřešitelka projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČRKatalog bioosiv 2018

29.01.2018

Právě vyšel nový katalog osiv PROBIO, kde jsou uvedeny odrůdy vyšlechtěné ve VÚRV, v.v.i.:

pšenice dvouzrnka, Triticum dicoccum Schrank, Schuebl: RUDICO, TAPIRUZ

čirok obecný, Sorghum bicolor (L.) Moench: RUZROK


Interview ČT24 o šlechtění

29.01.2018

Odkaz na inteview ČT24 Horizont „karanténa kakaových sazenic“, kde měl Ing. Vojtěch Holubec, CSc. vstup o potřebě neustálého šlechtění zemědělských plodin proti chorobám a škůdcům a o nutnosti konzervace národního genofondu.


Reportáž o Genové bance

18.01.2018

Odkaz na reportáž TV Zemědělec o Genové bance VÚRV, v.v.i. naleznete zde.

Ing. Vlastimil Zedek (MZe), Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (VÚRV, v.v.i.), Ing. Barbora Venclová
Zemědělské televizní noviny, 17.01.2018

 


Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí

17.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů.

Předmětem metodiky je postup charakterizace odrůd konopí pro posouzení genetické diverzity a posouzení odrůdové deklarace na základě analýzy délkové variability mikrosatelitů (SSR - Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožňuje jednoznačnou identifikaci a odlišení jednotlivých odrůd technického konopí (konopí setého, Cannabis sativa L.). Využívá sady vybraných primerů pro amplifikaci cílových SSR lokusů v genomu C. sativa L. pomocí Taq polymerázy. Metoda je použitelná pro vzorky DNA izolované z jakékoliv části rostliny i semen v čerstvém i suchém stavu. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.

Autoři:
Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Ing. Ladislav Kučera, CSc.
Ing. Jozef Pavel
Ing. Marie Bjelková, Ph.D. (Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk)

Výzkumný tým:
Molekulární genetika


Nová metodika k ochraně proti chorobám pat stébel

16.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice.
Cílem metodiky je usnadnit uživatelům určování symptomů výskytu chorob pat stébel na pšenici a rozpoznávání původců jednotlivých chorob. Informace o průběhu rozvoje chorob pat stébel na pšenici jsou základním předpokladem pro volbu optimální strategie ochrany, tak aby byl plně využit potenciál všech dostupných metod (použití genotypů s geny odolnosti, ochranné technologie pěstování a fungicidní ochrana) k zajištění stabilní, zdravotně nezávadné, ekonomicky rentabilní produkce s co nejmenšími dopady na životní prostředí.

Autoři:
RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
Ing. Pavel Bartoš, DrSc.

Výzkumný tým:
Genetika a šlechtitelské metody


Nová metodika Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

15.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová metodika "Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace".

Cílem metodiky je poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu.
Dalším cílem je rekapitulace možností ochrany s důrazem na využití přirozených nepřátel.
Třetí cíl je osvětový. Metodika umožňuje přístupným způsobem porozumět biologii a procesům populačního vývoje obilních mšic tak, aby čtenář nezůstal jen slepým uživatelem nezdůvodněných praktických návodů, ale sám se mohl kriticky rozhodovat podle okamžité situace..

Autoři:
doc. RNDr. Alois Honěk, CSc.
doc. Ing. Zdenka Martinková, CSc. 
Ing. Jan Lukáš, Ph.D.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. 
doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. 
RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 

Výzkumný tým:
Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin
 


Nová metodika Zpracování biologicky rozložitelných odpadů...

14.01.2018

Ve VÚRV, v.v.i. byla vydána nová metodika "Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty".

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, původcům a zpracovatelům bioodpadů, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic a kompostáren, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech hygienizační úpravy biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty a způsobech jejich použití.
Patentovaný kombinovaný postup acidické a alkalické úpravy bioodpadů zajišťuje dostatečnou stabilizaci a účinnou hygienizaci výstupního produktu, umožňující jeho další využití buď pro kompostování nebo biozplynování nebo pro aplikaci na půdu jako hodnotného hnojivého substrátu. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití výstupních hnojivých substrátů při pěstování vybraných zemědělských plodin.
Metodika je určena širokému okruhu uživatelů - může posloužit jako podklad pro úpravu technických zařízení, technologických postupů i jako materiál pro výuku na středních zemědělských školách, univerzitách se zemědělským zaměřením nebo zemědělským poradcům.

Autoři:
Ing. Sergej Usťak, CSc.
Ing. Jakub Muňoz, Ph.D.
Ing. Vojtěch Váňa

Výzkumný tým:
Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny


Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin

04.01.2018

V roce 2017 byla vydána kniha "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 2. část – léčivé rostliny a speciální plodiny", na které se podíleli autoři M. Hýbl, P. Kopecký, I. Doležalová, I. Petrželová, K. Smékalová, E. Dušková, H. Stavělíková a K. Dušek z výzkumného týmu genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin v Olomouci.
Kniha navazuje na publikaci "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny". Obě knihy spolu tvoří jedinečný celek představující čtenáři široké spektrum semen a plodů nejznámějších druhů rostlin používaných v kuchyni, tradiční lidové medicíně či farmacii s jejich nejmenšími detaily zachycenými prostřednictvím makro- a mikrofotografií. Publikace "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 2. část – léčivé rostliny a speciální plodiny" zachovává strukturu a podstatnou část úvodní textové části předchozí publikace, aby ani čtenář, který si zakoupí pouze tuto druhou část, nebyl ochuzen o obecné informace týkající se využití, pěstování a konzervace genetických zdrojů rostlin v ČR a především morfologických charakteristik semen resp. plodů a metodického postupu při zpracování obrazové části publikace. Obrazová část je pak věnována výhradně léčivým rostlinám a speciálním plodinám.

1. část - zeleniny

2. část - léčivé rostliny a speciální plodiny

 


Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy RUZROK

01.01.2018

Pěstební technologie čiroku zrnového odrůdy „Ruzrok“ shrnuje potřebné údaje týkající se možností pěstování této odrůdy čiroku v klimatických podmínkách ČR.
„Ruzrok“ je první česká odrůda čiroku zrnového Sorghum bicolor (L.) Moench., vyšlechtěná Ing. Jiřím Hermuthem z Genové banky VÚRV, v.v.i., která byla registrována v roce 2014 pro podmínky České republiky.
Cílem této technologie je poskytnout pěstitelům v ČR údaje o možnostech pěstování a požadavcích odrůdy čiroku „Ruzrok“, včetně možností jejího zařazení do osevních plánů i možností následného zpracování produktů.
Udržovatelem odrůdy a držitelem ochranných práv k této odrůdě je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně.
Licencí k množení a distribuci osiva odrůdy „Ruzrok“ disponují firmy Seed Service a Pro-Bio.
 


Úspěšné akce v Jevíčku

19.12.2017

Pracovníci výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů uspořádali v Jevíčku dvě úspěšné akce - odborné workshopy:

31.10.2017 "Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté"
Workshop (70 účastníků) byl pořádán ve spolupráci České technologické platformy pro zemědělství, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozvánka zde, informace o úspěšné akci zde.

09.11.2017 "Význam travních porostů v krajině - biodiverzita, ochrana půdy"
Workshop (37 účastníků) byl pořádán ve spolupráci České technologické platformy pro zemědělství a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Pozvánka zde, informace o úspěšné akci zde.

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
vedoucí výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Odbor systémů hospodaření na půdě
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumná stanice Jevíčko

 


Rozhovor s ředitelem VÚRV, v.v.i.

09.12.2017

Časopis Úroda č. 11/2017 přinesl rozhovor s ředitelem VÚRV, v.v.i. Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D.
Celý text najdete zde.


Volné místo - poradce

06.12.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro Poradenské centrum vhodného uchazeče na pozici
ZEMĚDĚLSKÝ PORADCE se specializací na pěstování zeleniny
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Prodej brambor

05.12.2017

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. nabízí k prodeji

konzumní brambory netříděné (minimální odběr 50 kg).

Cena je stanovena na 3,- Kč/kg, včetně DPH.
Brambory jsou prodávány v areálu VÚRV, v.v.i. (Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně), po domluvě na tel. 233 022 498 nebo mob. 601 322 307 (pan Ivičic).
Cena pytle, ve kterém jsou brambory vydávány, je 15,- Kč/1 pytel. Zájemci si mohou přivézt i vlastní pytle nebo jiné obaly.

Odrůda: PRINCESS
• raná, konzumní, varný typ AB, pro celoroční využití
• vhodné k přípravě salátů, vařené hlízy jsou pevné konzistence, dobrá skladovatelnost
• sytě žlutá dužnina, vynikající chuťové vlastnosti, bez barevných změn po uvaření i za syrova
• hlízy mají stálou kvalitu, nešednou
 


Volné místo - pedolog

24.11.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Zemědělská pedologie a pedobiologie“
vhodného kandidáta na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - PEDOLOG
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Významný realizovaný výsledek z VÚRV, v.v.i.

22.11.2017

Technologie pro ochranu skladovaných potravin 

Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., odboru ochrany plodin a zdraví rostlin pomohli vyvinout a v praxi uplatnit technologii, která chrání potraviny před škůdci pomocí dusíkové atmosféry a je ojedinělá ve střední a východní Evropě.

Podrobnosti naleznete zde (odkaz na článek, publikovaný na webu iDnes dne 22.11.2017).


Úspěšné vyjednávání o implementaci nitrátové směrnice v ČR

20.11.2017

Zastavení řízení "EU Pilot" proti ČR
Začátkem října 2017 byla Česká republika oficiálně informována, že Evropská komise (EK) akceptovala odborné argumenty předložené v reakci na požadavky vznesené ke způsobu uplatnění směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) v ČR. Na základě vyhodnocení obdržených podkladů i výsledků bilaterálních jednání za účasti zástupců ČR tedy Evropská komise s kladným závěrem uzavřela předsoudní řízení "EU Pilot", vedené proti ČR od roku 2012.
Odborné podklady zpracovávali a na jednáních se v roli expertů podíleli pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kteří k tomu využívali výsledků vlastního speciálně na tuto problematiku zaměřeného výzkumu i výsledků spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi, poradenskými subjekty i zemědělskými podniky.

Obhájení našeho akčního programu, zachování možnosti uložení hnoje na poli
Z hlediska zemědělské praxe se jedná o zásadní úspěch z pohledu obhajoby místních podmínek hospodaření, při zohlednění specifické struktury zemědělských podniků v ČR. Schválení aktuálního nastavení akčního programu nepředstavuje jen potvrzení správnosti implementace evropské směrnice nebo předpoklad minimalizace negativních dopadů zemědělského hospodaření na kvalitu vody, ale rovněž značnou úsporu investičních nákladů, zejména na výstavbu pevných hnojišť. Problematika uložení hnoje na zemědělské půdě totiž byla nejvýznamnějším sporným bodem v jednáních se zástupci EK, a to již od počátku vyhodnocování našeho akčního programu v roce 2006. Doporučení a následně i požadavky EK směřovaly k zákazu uložení hnoje na poli a k povolení jeho krátkodobého umístění jen v rámci přípravy k rozmetání. To by však vyžadovalo dostavbu potřebných skladů, neboť dříve cca 60 %, nyní asi 40 % objemu hnoje je před použitím dlouhodoběji ukládáno na poli, zejména z logistických důvodů.
Složitá jednání byla i k nastavení doby zákazu hnojení v mimovegetačním období, neboť toto období mělo být podstatně rozšířeno nejprve k měsícům říjen až září a následně i do jara. Připomínky byly také k podzimnímu hnojení, které se z pohledu EK jevilo jako velmi benevolentní, jakož i ke hnojení na svazích, kde bylo doporučováno nastavit zákaz hnojení již od 5°... Vedle výše uvedených sporných bodů, které se nakonec podařilo dostatečně zdůvodnit vědeckými argumenty, samozřejmě probíhala jednání i k dalším bodům, kde bylo postupně dosaženo konsenzu (upřesnění normativů produkce statkových hnojiv a obsahů živin, nastavení diferencovaných limitů hnojení k plodinám, zákaz hnojení na sníh, omezení hnojení okolo vod apod.).

Podmínky pro uložení hnoje na poli, metodika pro praxi
Předsoudní řízení "EU Pilot" bylo sice zastaveno, ale EK přitom zdůraznila možnost jeho obnovení v případě zjištění nových skutečností. Je tedy na zemědělcích, aby se snažili ukládat hnůj na poli způsobem, který neohrozí okolní prostředí a nezpůsobí znečištění vod. Vedle výběru vhodného místa je důležitá i správná péče o takto uložený hnůj. Je to nutné z hlediska omezení ztrát nejen živin, ale i organické hmoty. Při správném ošetřování jsou ztráty organické hmoty okolo 30 %, ale při špatné péči mohou být až dvojnásobné...
Poznatky o uložení hnoje na zemědělské půdě vycházejí z výzkumných a monitorovacích aktivit, jejichž provedení bylo ze strany ČR přislíbeno již při jednáních v roce 2009. Jednou z podmínek EK pro uznání našeho postupu, založeného na definovaných podmínkách (schválení místa pro uložení hnoje v rámci havarijního plánu, pečlivý výběr místa, řádné udržování, od roku 2017 i skladová evidence pro statková hnojiva) a eliminujícího rizika znečištění okolního prostředí, bylo i vytvoření praktické příručky pro zemědělce. Vznikl tedy první ucelený manuál, upozorňující na aktuální požadavky předpisů i nejčastější chyby při výběru místa a způsobu uložení hnoje, s cílem zvýšení kvality uloženého hnoje a lepší ochrany povrchových a podzemních vod. Metodice předcházela šestiletá náročná práce v terénu (vzorkování půdy i do hlubokých vrstev, u více než 500 složišť hnoje, částečně i opakovaně - v dalších letech po rozvozu hnoje), spolupráce s desítkami zemědělských podniků, konzultace s agronomy apod.
 


Pamětní medaile Ctibora Blattného pro Václava Stejskala

19.11.2017

Česká společnost rostlinolékařská udělila Ing. Václavu Stejskalovi, Ph.D.,
 vedoucímu Odboru ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.
 pamětní medaili Ctibora Blattného, za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství. 

 


Seminář Živiny a rizikové prvky v půdě

03.11.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Česká zemědělská univerzita v Praze

si Vás dovolují pozvat na dvoudenní odborný seminář s účastí zahraničních lektorů, na téma:

Živiny a rizikové prvky v půdě

Termín konání: 15.–16. listopadu 2017
Místo konání: aula VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha 6 - Ruzyně

Pozvánku, program a přihlášku naleznete zde. Akce je pořádána bez vložného.
Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit: na 1. nebo na 2. den, příp. na celou akci.


Nové volné místo - samostatný laborant

02.11.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým “Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ LABORANT
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst najdete zde.

 


Excelentní výsledky VÚRV, v.v.i. vybrány do II. Pilíře hodnocení

01.11.2017

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do II. Pilíře hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Tři excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina (GJ), Šlechtění rostlin (GE) a Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin (GF) byly vybrány do Pilíře II ("peer review" hodnocení kvality vybraných výsledků) v rámci Hodnocení výsledků výzkumných organizací za období 2011 - 2016.
II. Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v podobě publikovaného Seznamu vybraných výsledků třídy A.

Autorům výsledků k úspěchu srdečně gratulujeme!

Přehled vybraných excelentních výsledků VÚRV, v.v.i.:

Erban, T., Harant, K., Hubálek, M., Vítámvás, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovič, M., Titěra, D. (2015)
In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, ABPV, VdMLV and honeybee proteins in the mite. Scientific Reports, 5 : 16 pp.
Odůvodnění panelu:
Předložená studie je klíčová pro porozumění vztahů mezi parazitem Varroa, viry a hostující včelou. Proto výsledky výzkumu přispívají k pochopení ztrát včelstev. Velmi kvalitní práce, nejen z hlediska významu vlastní studie ale zejména s ohledem na metodický rozměr práce a jejího zacílení na nové možnosti detekce patogenů na úrovni detekce jejich proteinů a nástroj pro studium interakcí v systému hostitel - patogen.

Kosová, K., Vítámvás, P., Prášil, I., Renaut, J. (2011)
Plant proteome changes under abiotic stress - Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response. Journal of Proteomics, 74 (8): 1301 – 1322
Odůvodnění panelu:
Souhrn nejvýznamnějších stresů, působících na rostliny v průběhu vegetace je základem pro výzkum jejich účinků z hlediska zdravotního stavu rostlin. Jedná se o článek typu review.

Falta, V., Bagar, M., Bagarová, K., Holý, K., Hortová, B., Chaloupka, R., Kloutvorová, J., Kocourek, F., Loskot, R., Michalko, R., Navrátil, M., Pekár, S., Psota, V., Suchá, J., Vávra, R. (2016)
Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 221 pp.
Odůvodnění panelu:
Metodická příručka ochrany rostlin pro ekologické pěstitele. Kvalitní odborná publikace, soustřeďující doposud roztříštěné informace, vhodná jak pro pěstitele, tak zahrádkáře a studenty ovocnictví/rostlinolékařství. O úrovni svědčí i ocenění ministra za vynikající výsledek.

 


Seminář Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů

01.11.2017

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ při VÚRV, v.v.i.
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

"Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin".

Seminář se koná 24. listopadu 2017 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze - Dejvicích.

Pozvánka a program zde.


Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy...

31.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni,
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze
a PS v Lukavci

Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy, vody a ovzduší"

pořádaný v úterý 28. listopadu 2017 v Lukavci u Pacova, ve sportovním areálu DD Lukavec

Odborný seminář je zaměřen na zhodnocení ročníku 2016-17 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, omezující erozi, znečišťování vod a stabilizující výnosy a kvalitu produkce. Součástí semináře bude i odborná diskuse k aktuálním problémům při pěstování polních plodin: používání insekticidů u řepky, špatná struktura některých porostů ozimů (osivo s nízkou HTS), optimální uložení hnojiv při aplikaci do půdy, přínosy a rizika technologie strip till a podrývání, půdoochranné postupy při pěstování brambor, využití půdy pro greening a biopásy.

Pozvánka zde.


Český česnek 2017

30.10.2017

VÚRV, v.v.i. s podporou České technologické platformy pro biotechnologie (MZe ČR)

si Vás dovolují pozvat na workshop

PERSPEKTIVY APLIKACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE ŠLECHTĚNÍ A PRODUKCI ZELENIN SE ZAMĚŘENÍM NA ROD ALLIUM
„Český česnek“,
který se bude konat v aule VÚRV, v.v.i., dne 28. 11. 2017

Přihláška s programem zde.

Za organizátory:

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
Tel. +420 233 022 424
Mobil +420 731 448 342
e-mail: ovesna@vurv.cz

 


Nové přístrojové vybavení výzkumného týmu Molekulární genetiky

18.10.2017

V roce 2017 se přístrojové vybavení výzkumného týmu Molekulární genetiky rozrostlo o digitální kapkovou PCR od firmy Bio-Rad. Nová metoda polymerázové řetězové reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je dalším vývojovým stupněm v molekulárně-biologické oblasti, umožňující absolutní kvantifikaci nukleových kyselin s vysokou citlivostí a přesností. Přístroj bude využíván jak pro analýzy v rámci Národní referenční laboratoře pro GMO, tak i při výzkumných projektech týmu Molekulární genetiky i dalších týmů v rámci VÚRV, v.v.i.


Seminář Za tajemstvím genetických zdrojů

13.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Národním zemědělským muzeem s.p.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Za tajemstvím genetických zdrojů", který se bude konat čtvrtek 19. října 2017 od 10:00 v Malém sále Národního zemědělského muzea (Kostelní 44, Praha 7).
Pozvánku naleznete zde.


Dýňový podzim 2017

12.10.2017

Expozice dýní v Botanické zahradě v Praze-Troji

Pracovníci výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci věnovali široký sortiment kultivarů dýní pro expozici v Pražské botanické zahradě "Dýňový podzim".
 


Pozvánka na výstavu Genetika v zemědělství

11.10.2017

Zveme Vás na výstavu "Genetika v zemědělství", od 21. května do 31. října 2017
 v Národním zemědělském muzeu na zámku Kačina.
Na přípravě výstavy se svými exponáty a fotografiemi podíleli i pracovníci VÚRV, v.v.i.
Podrobnější informace zde.


Seminář Praktické otázky sbírek kultur mikroorganizmů

10.10.2017

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Ministerstvem zemědělství ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganizmů“. Tento seminář se bude konat dne 29.11.2017 ve VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni.

Pozvánku, program a přihlášku naleznete zde.
 


Mezinárodní konference Aplikace radiometrických dat v rostlinné produkci

09.10.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci "Aplikace radiometrických dat v rostlinné produkci", která se bude konat v pátek 1. prosince 2017 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Pozvánku a program naleznete zde.


Seminář Rezistence k chorobám pšenice 2017

08.10.2017

Česká technologická platforma pro biotechnologie
ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Rezistence k chorobám pšenice

který se koná ve pondělí 4. 12. 2017 od 9:30
v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni
(pozvánka a program zde)
 


Ochrana vod, hnojiva, POR, dotace

07.10.2017

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na diskuzní seminář
"Aktuální informace k ochraně vod z hlediska používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a ke změnách podmínek pro dotace".
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku používání hnojiv (požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice na období 2016 - 2020) a přípravků na ochranu rostlin (ochranné vzdálenosti od útvarů povrchovým vod), na vyhodnocení praktických zkušeností s nitrátovou směrnicí v zemědělských podnicích v uplynulém období i na připravované změny požadavků pro dotace (kontrola podmíněnosti, přímé platby - „greening“).

Termíny a místa konání semináře:
29.11.2017 Kondrac (hostinec)
07.12.2017 Červený Újezd, u Miličína (hostinec)

Pozvánka zde.
Seminář je pořádán bez vložného, na akci je nutné se předem přihlásit (kontakty v pozvánce).


Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích, 2017

07.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni
a
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze

Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích"

pořádaný ve čtvrtek 7. prosince 2017 v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507

Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení ročníku 2016-17 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové perspektivní postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, hospodaření s vodou v půdě a stabilizující výnosy a kvalitu produkce pěstovaných polních plodin. Součástí semináře bude i odborná diskuse k aktuálním problémům při pěstování polních plodin: přínosy a rizika technologie strip till a podrývání, optimální uložení hnojiv při aplikaci do půdy, setí směsí druhů a odrůd plodin, půdoochranné technologie bez glyfosátů apod.

Pozvánka zde.


Nová volná místa (říjen 2017)

06.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá

pro výzkumný tým „Zemědělská pedologie a pedobiologie“ vhodného kandidáta na pozici
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK - PEDOLOG
(podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Hospodaření se živinami v agrosystémech“ vhodného uchazeče na pozici
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)

pro výzkumný tým „Genetika a šlechtitelské metody“ vhodného kandidáta na pozici
ASISTENT VÝZKUMU
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst najdete zde.

 


Noc vědců 2017

05.10.2017

Prožijte Noc vědců v Národním zemědělském muzeu na Letné!

A co vás v muzeu večer a v noci 6. října čeká?

 • výstava "Více než laboratoř"
 • reversed science café s renomovanými vědci
 • prezentace výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství (vč. expozice připravené pracovníky VÚRV, v.v.i.)
 • molekulární kuchyně v Gastrostudiu
 • další výstavy a expozice
 • přednášky


Dožínky ve VÚRV, v.v.i., 2017

24.09.2017

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Dr. Kumar společně s Dr. Čermákem, bývalým ředitelem ústavu poděkovali pracovníkům za dosavadní práci při příležitosti ústavní dožínkové slavnosti, která se konala ve středu 20. září 2017. Průběh letošních žní popsal a o dosažených výnosech plodin informoval vedoucí odboru pokusných stanic Ing. Merunka. 


Volná místa - hlavní účetní a technik BOZP, PO

14.09.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro ekonomický tým vhodného uchazeče na pozici
hlavní účetní
(podrobnosti zde)

hledá pro tým správy majetku vhodného kandidáta/kandidátku na pozici
technik BOZP a PO
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Nový ředitel VÚRV, v.v.i.

12.09.2017

Dovolujeme si Vám oznámit, že na základě výsledku výběrového řízení byl s platností od 12. září 2017 pověřen řízením Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Ing. Jiban Kumar, Ph.D., dosavadní náměstek ředitele pro hlavní činnost.

Děkujeme končícímu řediteli Dr. Ing. Pavlu Čermákovi za všechno, co udělal pro náš ústav a současně přejeme hodně štěstí nastupujícímu řediteli Ing. Jibanu Kumarovi, Ph.D. 
 


Chrám genetických zdrojů rostlin - reportáž z Genové banky VÚRV, v.v.i.

06.09.2017

Zajímavý článek redaktorky Barbory Venclové, který vyšel v časopise Úroda (9/2017), popisuje historii i přítomnost Genové banky VÚRV, v.v.i. 

Celý článek si můžete stáhnout zde.


Ocenění pracovníků VÚRV, v.v.i. v roce 2017

05.09.2017

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017
Počátkem roku 2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků a vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže - soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka spolu s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem a předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. udělená ocenění předali na 44. ročníku výstavy Země živitelka. Můžete si prohlédnout reportáž z předávání cen (TV Zemědělec) nebo přečíst článek (Úroda). 

III. cenu v soutěži pro mladé vědecké pracovníky obdržel Ing. Pavel Svoboda (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.), za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jež se zabývá dopady sucha na zemědělskou produkci. Pokusy realizované s rostlinami ječmene vedly k nalezení genů zvyšujících odolnost rostlin k suchu.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Radek Aulický, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.), za první českou ověřenou technologii umožňující vytvoření 99% ochranné atmosféry plynného dusíku ve velkokapacitních skladech luštěnin a cereálií. Technologie zabezpečuje ochranu skladovaných komodit před napadením hmyzími škůdci, aniž se použijí toxické pesticidy. Nová technologie je šetrná k životnímu prostředí a nenechává žádné zbytky (tzv. rezidua) pesticidů v ošetřených potravinách.


 


Expozice VÚRV, v.v.i. na výstavě Země živitelka, 2017

05.09.2017

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., spolu s ostatními výzkumnými ústavy rezortu Ministerstva zemědělství představil výsledky výzkumu ve společné expozici v pavilonu T1.
Prezentovány byly nejnovější poznatky výzkumu z genetiky a šlechtění, výživy rostlin, technologií pěstování plodin a ochrany rostlin. Pozornost byla věnována i skladištním škůdcům. Nejvýznamnější škůdci byli součástí expozice, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. Součástí expozice byly publikace vydané VÚRV, v.v.i., zejména metodické příručky určené pro zemědělce a knižní publikace. Promítaly se i naučné filmy a odborně zaměřené prezentace.
Po celou dobu expozice pracovníci zajištovali činnost poradenského centra, kde mohli zájemci s vědeckými pracovníky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. konzultovat a diskutovat odbornou problematiku. Nejčastěji byla diskutována problematika technologie pěstování plodin, ochrany rostlin, systémů regulace plevelů, rezistence plevelů vůči herbicidům i problematika invazí teplomilných plevelných rostlin. Zemědělci a myslivci se zajímali o problematiku škod zvěří na polních plodinách a možnosti vyčíslení škod. Návštěvníci přinášeli mnoho vzorků plevelných rostlin a zajímali se o jejich určování. Velmi často nás navštěvovali i zahrádkáři s širokým spektrem dotazů. 


 


Nové volné místo - HLAVNÍ ÚČETNÍ

30.08.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně


hledá pro ekonomický tým vhodného uchazeče na pozici
HLAVNÍ ÚČETNÍ
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.
 


Změny zákona o hnojivech a jeho prováděcích vyhlášek

22.08.2017

Novela zákona o hnojivech

Dne 1. května 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), schválená v lednu 2017 a vydaná pod č. 61/2017 Sb. Novela upravuje některé požadavky na uvádění hnojiv do oběhu, ohlašování vzájemně uznaných hnojiv, vedení registru hnojiv, označování a balení hnojiv, skladování a aplikaci hnojiv i provádění agrochemického zkoušení zemědělských půd.

Vyčlenění přípravků na ochranu rostlin
Pro dosažení souladu s předpisy Evropské unie, konkrétně s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh byly v § 2 písm. i) a j) upraveny definice "pomocné půdní látky" a "pomocného rostlinného přípravku". A to tak, že již nezahrnují přípravky na ochranu rostlin. Obecně se dá říci, že látky, které odpovídají definici přípravků na ochranu rostlin (např. nitrofenoláty) již nemohou být registrovány podle zákona o hnojivech. V praxi to znamená, že podnikatelské subjekty, které mají (dle zákona o hnojivech) dosud platně registrovány pomocné látky spadající pod definici přípravků na ochranu rostlin, si je budou muset nechat povolit podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Novela upřesňuje, že do 3 měsíců ode dne nabytí její účinnosti (tedy do konce července 2017) ÚKZÚZ zruší rozhodnutí o registraci hnojiva nebo pomocné látky, pokud obsahují přípravek na ochranu rostlin. Tato hnojiva a pomocné látky však ještě mohou být uváděny do oběhu, avšak nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy do konce ledna 2018. 

Rozšíření parametrů organických hnojiv o mikrobiologické činitele
V § 3 byly sledované parametry hnojiv uváděných do oběhu rozšířeny o mikrobiologické činitele. Při aplikaci upravených kalů na zemědělské půdy se uplatňují limitní hodnoty vybraných mikrobiálních parametrů kalů. Při zpracování kalů do organických hnojiv a substrátů se dosud mikrobiální kontaminace při procesu registrace hnojiv nehodnotila, což se jevilo jako disproporce. Navíc, takto zpracované kaly nemají aplikační omezení, například pro použití do zeleniny, případně při hobby využití. Pro ochranu zdraví lidí je tedy žádoucí, aby výrobky z takto rizikového materiálu podléhaly odpovídající kontrole. Nově stanovené limity přípustného mikrobiálního znečištění organických hnojiv a substrátů, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod uvádí novela vyhlášky č. 474/2000 Sb. (níže).

Nová povinnost vedení skladové evidence statkových hnojiv
Důležitou změnou pro zemědělce je nová povinnost vést skladovou evidenci i pro statková hnojiva (hnůj, kejda apod.), podle § 8, odst. 1, písm. d). Dosud se tato povinnost vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném množství vztahovala jen na skladování minerálních hnojiv, organických hnojiv (digestát, kompost apod.), organominerálních hnojiv a pomocných látek. Celý odstavec 1 se totiž původně netýkal statkových hnojiv. Na statková hnojiva se ale i nadále nevztahují povinnosti odděleného skladování, označení skladovaných hnojiv nebo pomocných látek čitelným způsobem a zajištění, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami, tedy povinnosti uvedené v odst. 1, písm. a) až c). Hlavním důvodem zavedení povinnosti skladové evidence je umožnění kontroly doby uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich aplikací. Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by tedy nově měl mít:

 • přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně (lze dokladovat vlastní evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle normativů z vyhlášky č. 377/2013 Sb., což je součástí většiny komerčních evidenčních softwarů nebo aplikace EPH v Portálu farmáře)
 • doklady o eventuálním nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.) 
 • přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy) nebo o zpracování statkových hnojiv na organická hnojiva (digestát z BPS, kompost)
 • záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených v havarijním plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv (tato povinnost dosud platila jen pro komposty, přičemž jiná organická hnojiva, např. digestát - separát  se na zemědělské půdě ukládat nesmějí)
 • dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v jednotlivých skladech i na polních složištích, např. formou skladových karet (příjem, výdej, zůstatek) 
 • evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení)

Zvýšená ochrana vod
Do § 9, odst. 1 se vkládá věta "Hnojiva, pomocné látky a upravené kaly musí být používány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod". Jedná se sice o duplicitu s požadavky § 39 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.), ale je to doplněno pro umožnění kontroly této problematiky nejen ze strany ČIŽP, ale i ze strany ÚKZÚZ, který disponuje odborníky v oboru výživy rostlin a hnojení, kvalifikovanými posoudit případné chyby v hospodaření s hnojivy.

Ohlašování letecké aplikace hnojiv
Nově byla zavedena ohlašovací povinnost při letecké aplikaci kapalných hnojiv a pomocných látek (§ 9, nový odst. 4). Zemědělští podnikatelé, kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělskou půdu jsou povinni zaslat na ÚKZÚZ nejméně 14 dnů před aplikací hlášení, dle vzoru v příloze č. 4 k novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Další úpravy zákona
Do § 10 bylo s ohledem na již probíhající aktivity ÚKZÚZ doplněno provádění monitoringu vstupů do zemědělských půd a dlouhodobých přesných polních pokusů, včetně lyzimetrických pozorování.
K další změně zákona o hnojivech došlo i v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Tyto změny zavádí novela zákona o hnojivech a řady dalších zákonů, vydaná pod č. 183/2017 Sb. Jedná se zejména o úpravu terminologie (např. pojem "sankce" je nahrazen pojmem "správní trest", pojem "správní delikt" pojmem "přestupek").


Novela vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv

V červenci 2017 byla vydána novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, a to pod č. 229/2017 Sb., s účinností změn od 15. srpna 2017. Platné znění vyhlášky č. 377/2013 Sb., se zapracováním novelizačních úprav (bez vyznačení provedených změn) naleznete zde.

Z hlavních změn vybíráme již dříve avizované zvýšení maximálního obsahu sušiny u technologických vod z 1,0 % na 1,5 % (§ 7 odst. 2). K úpravě limitu došlo na základě vyhodnocení analýz technologických vod v zemědělských podnicích v letech 2013 - 2016. Původní limit 1,0 % sušiny vycházel z analýz před rokem 2013. Zvýšení hodnoty vychází i z obvyklého poměru sušiny a N v technologických vodách z dojíren. Technologické vody vznikají v zemědělské prvovýrobě nejen při chovu hospodářských zvířat, ale třeba i při jednoduchém zpracování rostlinných produktů a jsou využívány pro vlastní potřebu, jako pomocné půdní látky. Musejí být samostatně jímány a skladovány, sklady musí být označeny čitelným způsobem a rovněž musí být vedena skladová evidence (viz § 8, odst. 1 zákona o hnojivech). Technologické vody obsahují nejvýše 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku (1 kg N/t), což musí být kontrole dokladováno rozborem. Metodiku pro používání technologických vod na zemědělské půdě si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.

Na základě požadavku praxe a pro usnadnění evidence hnojení, především u malých zemědělských podniků, které nemají oddělené skladovací kapacity pro hnůj od jednotlivých kategorií skotu byl stanoven normativ obsahu živin pro směsný hnůj od více kategorií skotu (tabulka A v příloze č. 3, hodnota 6,7 kg N/t). V této tabulce byl současně stanoven i normativ obsahu živin pro tuhý digestát.  

Pro zemědělské podniky, které aplikují na zemědělskou půdu popel ze samostatného spalování biomasy došlo ke změně způsobu evidence aplikace. Nově musí být tato hnojivá látka evidována ve 100% sušině, s limitem aplikace maximálně 2 tuny sušiny/ha za 3 roky (§ 7 odst. 7). Úprava vychází z poznatků z praxe, kdy někteří producenti popelů ze spalování biomasy tento popel vlhčí nebo skrápějí pro snadnější aplikaci a omezení prašnosti.

Dále došlo k omezení používání volně ložených tuhých statkových a organických hnojiv (§ 7, nový odstavec 9), která nesmějí být používána na orné půdě při pěstování zeleniny od výsevu či výsadby do sklizně a v plodících ovocných výsadbách a vinicích jeden měsíc před zahájením sklizně. Důvodem toho omezení byla nutnost zavedení hygienických požadavků při pěstování ovoce a zeleniny a zabránění případné mikrobiální kontaminace.

V návaznosti na novou povinnost zavedenou v zákoně o hnojivech vyhláška zavádí vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv a pomocných látek. Nový formulář je uveden v příloze č. 4 (odkaz v novém § 9a), kde nahradil původní tabulku pro výpočet produkce výkalů, moči a účinného dusíku zvířaty. Tato tabulka sloužila jako přechodná pro žadatele o dotace na ošetřování travních porostů podle NV č. 79/2007 Sb. Tím, že tyto původní závazky již byly ukončeny, pozbyla tabulka svůj význam a stejně tak i odstavec 5 v § 9, který byl také z vyhlášky vypuštěn. 


Novela vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva

V červenci 2017 byla rovněž vydána novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, a to pod č. 237/2017 Sb., s účinností změn od 3. září 2017. 

V návaznosti na novelu zákona o hnojivech se ve vyhlášce (příloha č. 1, část 2) doplňují přípustná množství mikroorganizmů (Salmonella sp., Escherichia coli, enterokoky) v organických hnojivech a substrátech, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod. 

Mezi "typová hnojiva" (příloha č. 3) se nově zařazují pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin (nové typy 9.1 a 9.2) a rovněž granulovaná vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu hnojiva (typy 17.1.1 až 17.2.2). Úpravy ulehčí podnikatelům uvádění těchto hnojiv na trh a zároveň se uvedenou změnou odstranila disproporce s nařízením (ES) č. 2003/2003, o hnojivech, kde jsou tyto výrobky za typová hnojiva již považovány.

Rovněž byla upřesněna terminologie organických hnojiv (příloha č. 3, část Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva). U hnojiv vzniklých anaerobní fermentací při výrobě bioplynu (výhradně z krmiv a statkových hnojiv) byl jako typové hnojivo doplněn "tuhý digestát", vznikající v bioplynových stanicích kontejnerového typu. Tuhému digestátu byly přiřazeny stejné charakteristiky jako tuhému podílu po separaci digestátu, jehož název byl upřesněn na "digestát - separát" (analogicky k pojmu "digestát - fugát", což je tekutý podíl po separaci digestátu).

Charakteristiky typových hnojiv vznikajících v zemědělských bioplynových stanicích  

Typ hnojivo obsah sušiny minimální obsah celkového dusíku
18.1. e) digestát 3 - 13 % 3,0 kg N/t hnojiva
18.1. f) digestát - fugát pod 3 % 1,0 kg N/t hnojiva
18.1. g) digestát - separát; tuhý digestát nad 13 % 5,0 kg N/t hnojiva

 


GRIN-Global Workshop 2017

11.08.2017

GRIN-Global Workshop 2017 pro evropské genové banky se bude konat ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, ve dnech 29.-31. srpna 2017. Tento workshop je pořádán jako Aktivita ECPGR (Evropský program pro genetické zdroje rostlin) ve spolupráci s organizací Crop Trust a VÚRV, v.v.i. (organizátor). Cílem workshopu je představit a seznámit genové banky rostlin s dokumentačním systémem GRIN-Global.
 


Demonstrační farma Družstvo Vysočina, Janovice

01.08.2017

Zveme všechny zájemce na akce pořádané na demonstrační farmě Družstvo Vysočina, na téma:
"Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze" v rámci projektu MZe na podporu činností demonstračních farem.
Semináře a polní instruktáže pořádá Družstvo Vysočina, Janovice 66, 588 13 Polná,
ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. 

Začátek skupinových demonstračních akcí je vždy v 9.00 hod., v sále Kulturního domu v Janovicích (vedle obchodu, GPS: N 49.47995°, E 15.78334°). Bližší informace na tel. 602 757 720. 
Následují praktické ukázky agrotechnických postupů na demonstračních plochách o rozloze 3 ha (GPS: N 49.47079°, E 15.77442°): 
• obilniny - setí do mělké podmítky, kterou byl zapraven hnůj
• kukuřice - setí do podmítky, kterou byl na jaře zapraven hnůj
• kukuřice - setí do podmítky na půdě, kde byl v předchozím roce hloubkovým kypřičem zapraven hnůj a vyseta meziplodina, ponechaná do jara
• brambory - sázení do odkameněné půdy, na které byl v předchozím roce hloubkovým kypřičem zapraven hnůj v dávce 35 tun/ha a vyseta meziplodina hořčice bílá, ponechaná do jara
• dále bude prezentováno setí kukuřice po pásovém zpracování půdy (strip till) a různé protierozní úpravy tvaru hrůbků při sázení brambor.

Termíny akcí:

1) "Den otevřených dveří" 06.06.2017

2) "Skupinové demonstrační akce" 14.06., 21.06., 28.06., 20.07., 03.08.2017
Na začátku každé skupinové demonstrační akce je možnost diskutovat se zástupci VÚRV, v.v.i. na téma podmínek pro dotace (DZES 4, 5, 6), péče o organickou hmotu v půdě, bilancí živin a organické hmoty v podniku, nakládání se statkovými i organickými hnojivy (digestát), protierozních opatření, přípravy nové legislativy (protierozní vyhláška), nitrátové směrnice apod.

3) "Individuální prohlídky porostů" (po dohodě, na tel. 602 757 720)

Pozvánku na akce naleznete zde.


Nová volná místa v Praze

28.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá vhodného kandidáta na administrativní pracovní pozici
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde)

hledá pro výzkumný tým „Hospodaření se živinami v agrosystémech“
vhodného uchazeče na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst na našich pracovištích v Praze, Olomouci a Čáslavi naleznete zde


Úspěšný Včelí den v Olomouci

27.07.2017

"Včelí den" na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci

Dne 19. července 2017 se na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin konala tradiční akce, nazývaná "Včelí den". V úvodu vedoucí pracoviště doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. stručně shrnul aktivity pracoviště a nabídl spolupráci v rámci projektů a smluvního výzkumu. Další program byl už výhradně věnován včelařské problematice a opylovacímu servisu, který zajišťuje Ing. Karel Dušek, CSc. Letos byly představeny novinky v léčbě chorob, které přenáší roztoč kleštík včelí (Varroa destructor) a chov včelstev v otevřených úlech.
Návštěvníci si mohli prohlédnout také experimentální porosty léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, u kterých je v rámci projektu Podpora čmeláků v krajině již druhým rokem hodnocena jejich atraktivita pro čmeláky jako zdroje potravy. V doprovodném programu se účastníci seznámili s různými druhy včelích produktů (medy, propolis, mateří kašička, aj.). Jako bonus byl pro návštěvníky připraven domácí turecký med včetně receptu na jeho přípravu. Letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že "Včelí den" patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti.

Ivana Doležalová, Kateřina Smékalová, Irena Petrželová

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc


Další volná místa

26.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění“
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ LABORANT
(podrobnosti zde)

hledá pro výzkumný tým „Fytochemie“ na pracovišti v Olomouci
vhodného uchazeče na pozici VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK 
(podrobnosti zde)
 


 


Volné místo - energetik-elektrikář

25.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro tým správy majetku vhodného kandidáta/kandidátku na pozici
ENERGETIK - ELEKTRIKÁŘ

(podrobnosti zde


Projekty ZEMĚ

24.07.2017

Ve VÚRV, v.v.i. je od roku 2017 řešeno 6 výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ: 

QK1710200
Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy
Hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitel: Ing. Jana Kloutvorová; řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Vladan Falta, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710228
Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710302
Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózám klasu pomocí metod genomiky a proteomiky 
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710377
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora 
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: Ing. Matěj Pánek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1720263
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Řešitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; řešitel za VÚRV, v.v.i.: doc. RNDr. Jarmila Ovesná, CSc.
Období řešení projektu: 2017 - 2019

QK1720285
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Řešitel: Ing. Petr Fučík, Ph.D.; řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Jan Haberle, CSc.
Období řešení projektu: 2017 - 2019

V současné době jsou k jednotlivým projektům připravovány samostatné webové stránky.
O řešení projektů i dosažených výsledcích budete průběžně informováni.


Další volné místo - samostatný laborant

21.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
hledá:

hledá pro výzkumný tým „Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech“
vhodného uchazeče na pozici SAMOSTATNÝ LABORANT (podrobnosti zde


Volné místo - laborant

18.07.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Fyziologie a kryobiologie rostlin“
vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

LABORANT/KA
(podrobnosti zde)

Přehled všech volných míst naleznete zde.


Vydáno ve VÚRV, v.v.i.

14.07.2017

Přehled výsledků vydavatelské činnosti ústavu naleznete zde.
Jako aktuální ukázku uvádíme knihu: 

„Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000: I. Polní a zahradní plodiny", editor Vojtěch Holubec, vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017, 498 stran, ISBN 978-80-7427-208-0


Včelí den 2017, Olomouc

13.07.2017

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Včelí den“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, který se bude konat ve středu 19. července 2017 na pracovišti VÚRV, v.v.i., Šlechtitelů 29/892, Olomouc.
Pozvánka zde.

 


 


Nová technologie sázení brambor pro omezení eroze

11.07.2017

Ze zprávy Českého rozhlasu, stanice Vysočina, vysílané dne 13.05.2017
(redaktorka Veronika Papoušková):

Na testovacím poli demonstrační farmy VESA v České Bělé zájemcům z jiných farem předvádějí, že k omezení eroze půdy stačí drobná úprava mechanizace pro sázení brambor.
„Děláme hrůbky, které jsou větší a zároveň mají povrchovou úpravu, takže mohou lépe zadržet vodu. Voda by měla hlavně stékat do té prostřední, nekolejové brázdy, kde je důlkování. Tam by se měla zadržet a zabránit povrchovému odtoku,“ ukazuje Pavel Růžek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
Nový způsob má podle něj výhodu také v tom, že udrží vodu na poli i v době, kdy jsou běžné bramborové řádky zcela proschlé. „V dobách sucha, jako byl třeba rok 2015, zde byly dosahovány i vyšší výnosy. Vzhledem k vyšší vlhkosti půdy je lepší využití živin z aplikovaných hnojiv,“ dodává. Novou technologii má Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ověřenou už čtyři roky.
Celý článek naleznete zde


Foto: Veronika Papoušková


Magický den sv. Jana v Janských Lázních

10.07.2017

V sobotu 24. června 2017 se v Janských Lázních konala akce s názvem "Magický den sv. Jana". Svoje floristické umění zde předvedla Ing. Klára Franc Vavříková, místopředsedkyně Svazu květinářů a floristů ČR. Její vystoupení mělo podtitul "Bylinky a koření v kyticích a dalších floristických aranžmá". Kytice byly tvořeny převážně z bylinek, které dodalo naše olomoucké pracoviště VÚRV, v.v.i. 
Byly použity druhy jako třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), proskurník lékařský (Althaea officinalis), šalvěj hajní (Salvia nemorosa), hořec žlutý (Gentiana lutea), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), dobromysl obecná (Oreganum vulgare), grindelie rozkladitá (Grindelia squarrosa), levandule lékařská (Lavandula angustifolia), libeček lékařský (Levisticum officinale), boryt barvířský (Isatis tinctoria), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), bukvice lékařská (Stachys officinalis), třapatka nachová (Echinacea purpurea) a další. 
Naše řezané bylinky z VÚRV, v.v.i. byly nejen krásné, ale i příjemně voněly.

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29, Olomouc


Zdroj (informace, foto): APIC AK ČR, Svaz květinářů a floristů ČR


Mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu

30.06.2017

Dovoluji si Vás upozornit, že ke stažení je mobilní aplikace České mokřady mezinárodního významu, která byla vytvořena v rámci projektu "Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky", financovaného z fondů EHP (2009-2014).
Z mobilní aplikace se dozvíte spoustu informací o všech našich čtrnácti mezinárodně významných mokřadech, dostanete tipy na výlety, můžete se zaposlouchat do hlasů ptáků, kteří se v jednotlivých lokalitách vyskytují a závěrem si ověřit své znalosti v krátkých kvízech. 

Za spoluřešitele VÚRV, v.v.i.
Ing. Mgr. Martina Eiseltová

 


Nová volná místa - vědecko-výzkumný pracovník, vědecko-technický pracovník, vědecký asistent, samostatný laborant

28.06.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá:

pro výzkumný tým „Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin
vhodného uchazeče na pozici
SAMOSTATNÝ VĚDECKO-TECHNICKÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde

pro výzkumný tým „Kvalita rostlinných produktů“ vhodné uchazeče na pozice
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (podrobnosti zde


 Přehled všech volných míst naleznete zde.


Úspěšná expozice VÚRV, v.v.i. v Nabočanech

26.06.2017

V letošním roce se pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. již po šesté zúčastnili se svou expozicí celostátní výstavy „Naše pole", která se konala 13. – 14. června 2017 v Nabočanech u Chrudimi. Tato akce má již dlouholetou tradici a díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress jsme opět mohli prezentovat nejnovější výsledky našeho výzkumu, aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Současně probíhaly separátní diskuse o problematice zemědělství s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí. Naší expozici navštívili i studenti středních a vysokých škol. Velký zájem o nejnovější poznatky byl i ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil velký zájem především zemědělců. Nejčastěji diskutovaná byla problematika nových odrůd, minoritních plodin, regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů. Vystavovali jsme i sbírku běžných i potenciálních expandujících i rezistentních plevelů.


Seminář Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů

19.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů", který se bude konat 21.06.2017 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Pozvánka zde.
 
 


Polní dny ze vzduchu

18.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na workshop "Polní dny ze vzduchu", který se koná v pondělí 26. června 2017 od 09:30 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni.

Pozvánku a program naleznete zde.


Polní den v Humpolci, 2017

17.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, Pokusnou stanicí v Humpolci si Vás dovoluje pozvat na "Polní den", který se koná ve středu 28. června 2017 od 9. hod. v zasedací síni České zemědělské akademie v Humpolci.

Pozvánku a program naleznete zde.


Polní kázání na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci

15.06.2017

Dne 14. 6. 2017 uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i., Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin na svém pracovišti v Olomouci již tradiční „Polní kázání“, kterého se zúčastnilo přes sedmdesát návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Ing. Miroslav Hýbl, Ph.D. v úvodu účastníky krátce seznámil s problematikou práce s kolekcemi genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR), která je řešena v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity. Potom dostali slovo jednotliví kurátoři, kteří podrobně pohovořili o kolekcích brukvovitých, tykvovitých, kořenových, cibulových a salátových zelenin, zahradních luskovin a LAKR. Návštěvníci si prohlédli regeneraci genetických zdrojů zelenin a LAKR v technických izolátorech a v polních kolekcích a seznámili se s polními experimenty probíhajícími v rámci Institucionálního záměru a projektů NAZV a TAČR. Součástí „Polního kázání“ bylo i poradenství, kdy byly přímo na místě zodpovězeny dotazy návštěvníků a tradiční ochutnávka bylinkových sirupů. „Polní kázání“ patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti, což ukázal i letošní velmi hojný počet účastníků, zástupců jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Miroslav Hýbl, Ivana Doležalová, Pavel Kopecký

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Šlechtitelů 29, 783 71 Olomouc 


Odrůdy z VÚRV, v.v.i. v katalozích osivářských firem

14.06.2017

V současné době vyšly katalogy osivářských firem, prodávajících odrůdy vytvořené ve VÚRV, v.v.i.:

Obě odrůdy jsou aplikované výsledky výzkumného týmu „Genové banky“.
 


Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice 2017

13.06.2017

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka!
Více informací se můžete dozvědět na Polním dni Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i. dne 16. června 2017 v Lišanech u Rakovníka, který bude zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice. V rámci polního dne si můžete prohlédnout i polní pokus s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice. Pokus můžete navštívit i v jiné dny, individuální prohlídky jsou možné.

Popis cesty a podrobné informace k pokusu naleznete zde.
 


Nabočany 2017

09.06.2017

Zveme Vás na celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky, které se pracovníci VÚRV, v.v.i. podobně jako vloni zúčastní se svou expozicí, zaměřenou na praktické poradenství, prezentaci nově se vyskytujících plevelů na pokusných políčkách a expozici plevelů v pokusných nádobách. 


Polní kázání 2017, Olomouc

08.06.2017

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, které se bude konat ve středu 14. června na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Šlechtitelů 29/892, Olomouc.
Pozvánka zde.


Polní den - řepka ozimá 2017

07.06.2017

Zveme Vás na polní den v Lišanech u Rakovníka, spolupořádaný pracovníky VÚRV, v.v.i.

Pozvánku naleznete zde, informace o polních pokusech připravených i pro individuální prohlídky zde.


Jak docílit rekordního výnosu pšenice

06.06.2017

Odpověď naleznete v televizní diskuzi na TV Zemědělec, které se zúčastnil i Ing. Pavel Růžek, CSc., vedoucí výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Integrovaná výživa rostlin.


Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům

05.06.2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům" který se koná v úterý 20. června 2017 od 10. hod. v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.

Pozvánku a program naleznete zde.


Úprava webové stránky

04.06.2017

Připravujeme pro Vás nový formát naší webové stránky, pro lepší přehlednost a snazší přístup k informacím. Uvítáme návrhy na vylepšení.


Volné místo - JUNIOR RESEARCHER - MIKROBIOLOG

01.06.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

hledá pro výzkumný tým „Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů" 
vhodného uchazeče na pozici JUNIOR RESEARCHER - MIKROBIOLOG
(podrobnosti zde)

Informace o všech aktuálně volných místech naleznete zde.
 


Ocenění za spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou

31.05.2017

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham), ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) udělují diplom za 3. místo v soutěži o nejlepší spolupráci roku 2017 mezi firmami a výzkumnou sférou Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i., za projekt "Výv