Evidence hnojení a bilance

Aktuální informace

Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se evidence hnojení. Nově tedy platí, že evidenci hnojení, plodin a výnosů v elektronické formě povedou za kalendářní rok 2024 jen zemědělští podnikatelé s výměrou nad 200 ha zemědělské půdy, za rok 2025 nad 100 ha a za rok 2026 už zase všichni nad 20 ha.

Elektronická evidence za rok  Výměra závodu Odeslání do úložiště
2024 nad 200 ha do konce února 2025
2025 nad 100 ha do konce února 2026
2026 nad 20 ha do konce února 2027

Původní text

Na základě četných dotazů k evidenci výnosů uvádíme, že zákon o hnojivech sice nepožaduje evidovat výnosy na trvalých travních porostech, ale pokud je nutné počítat bilanci N, tak je třeba výnosy evidovat (v součtu všech sečí a v přepočtu na seno). Stejně tak zákon o hnojivech nepožaduje evidovat jiné vedlejší produkty použité ke hnojení, než slámu. Ale ostatní vedlejší produkty použité ke hnojení je třeba evidovat pro účely jiných předpisů, např. dotačních (organická hmota pro ekoplatbu). Pokud se tedy použijí ke hnojení vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin, tedy skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství hmoty a živin (příp. se v příslušných kolonkách uvede nula). Pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty se do evidence zaznamenávají bez uvedení množství živin (vyhláška č. 377/2013 Sb., § 9, odst. 2).

Průběžně vedená základní evidence po DPB/parcelách slouží jako podklad pro výpočet bilance dusíku (povinná jen při hospodaření ve zranitelných oblastech) a bilance organické hmoty (Model OH pro ekoplatbu). Pro bilance se za celý závod sumarizuje spotřeba hnojiv (příp. upravených kalů) a sklizeň produktů (od roku 2022 „v čistém“, v souvislosti se zavedením povinné evidence výnosů). Evidence pak slouží k následné kontrole správnosti výpočtů nejen bilancí, ale i limitů N ve zranitelných oblastech apod. Do obou bilancí se započte hnojení bez ohledu na jeho účel, tedy i hnojení na půdu bez plodiny, k meziplodinám, k podpoře rozkladu slámy apod. Bilance dusíku ani bilance organické hmoty se nikam neposílají, slouží jako podklad pro případnou kontrolu na místě (ÚKZÚZ, SZIF). Na základě dotazů uvádíme, že bilance dusíku se hodnotí v průměru (nikoliv v součtu) tří po sobě následujících bilancí, např. (85 + 25 + 40) / 3 = 50 kg N/ha. Limit průměrného bilančního přebytku je 70 kg N/ha (nařízení vlády č. 262/2012 Sb., § 7a, odst. 2). Nastavený limit a hodnocení bilance N v tříletém průměru zohledňuje jak meziroční výkyvy počasí a výnosů, tak i meziroční přenos N, příp. ukládání C a N do půdy při zvyšování obsahu půdní organické hmoty. Je tedy nutné odlišovat bilancování N (celkové vstupy, celkové výstupy) od stanovení potřebného hnojení (půdně klimatické podmínky, plodiny, způsoby zpracování půdy, využití N ze hnojiv, časová dostupnost dusíku v závislosti na procesech v půdě – mineralizace, imobilizace, pohyb N v půdě atd.).

POZOR – obě bilance se vztahují k hospodářskému roku hnojení (1. 7.  – 30. 6.), za který jsou do nich napočteny celkové vstupy hnojiv (stejně jako do výkazu ČSÚ Zem 6-01) a upravených kalů. Ale u slámy, chrástu, zeleného hnojení apod. je mezi bilancemi N a OH zásadní rozdíl. Např. sláma ze sklizně obilnin v létě 2022 se započte podle toho, zda byla sklizena, a to:

  • buď do bilance dusíku 2021/2022 – jako výsledný sklizený výnos vedlejšího produktu (= odvoz živin z pole)
  • nebo do bilance organické hmoty 2022/2023 (Model OH) – jako vstupující statkové hnojivo rostlinného původu (= dodání organické hmoty do půdy)
Kategorie legislativa, software.