Evidence a bilance

Podle zákona o hnojivech (§ 9, odst. 7–11) jsou zemědělští podnikatelé povinni vést evidenci hnojení, plodin a výnosů. Návody ke způsobu vedení a předání evidence najdete zde, informaci o úpravě termínu odesílání v roce 2023 zde. Platný systém je v současné době vyhodnocován a pro příští období se připravuje jeho změna. Doporučujeme sledovat přípravu novely zákona o oběhu osiva a sadby, v jejímž rámci bude zřejmě realizována nepřímá novela zákona o hnojivech.
Na základě četných dotazů k evidenci výnosů uvádíme, že zákon o hnojivech sice nepožaduje evidovat výnosy na trvalých travních porostech, ale pokud je nutné počítat bilanci N, tak je třeba výnosy evidovat (v přepočtu na seno). Stejně tak zákon o hnojivech nepožaduje evidovat jiné vedlejší produkty použité ke hnojení, než slámu. Ale ostatní vedlejší produkty použité ke hnojení je třeba evidovat pro účely jiných předpisů, např. dotačních (organická hmota pro ekoplatbu). Pokud se tedy použijí ke hnojení vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin, tedy skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství hmoty a živin (příp. se v příslušných kolonkách uvede nula). Pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty se do evidence zaznamenávají bez uvedení množství živin (vyhláška č. 377/2013 Sb., § 9, odst. 2).

Průběžně vedená základní evidence po DPB/parcelách slouží jako podklad pro výpočet bilance dusíku (povinná jen při hospodaření ve zranitelných oblastech) a bilance organické hmoty (Model OH pro ekoplatbu). Pro bilance se za celý závod sumarizuje spotřeba hnojiv (příp. upravených kalů) a sklizeň produktů (od roku 2022 „v čistém“, v souvislosti se zavedením povinné evidence výnosů). Evidence pak slouží k následné kontrole správnosti výpočtů nejen bilancí, ale i limitů N ve zranitelných oblastech apod. Do obou bilancí se započte hnojení bez ohledu na jeho účel, tedy i hnojení na půdu bez plodiny, k meziplodinám, k podpoře rozkladu slámy apod. Bilance dusíku ani bilance organické hmoty se nikam neposílají, slouží jako podklad pro případnou kontrolu na místě (ÚKZÚZ, SZIF). Na základě dotazů uvádíme, že bilance dusíku se hodnotí v průměru (nikoliv v součtu) tří po sobě následujících bilancí, např. (85 + 25 + 40) / 3 = 50 kg N/ha. Limit průměrného bilančního přebytku je 70 kg N/ha (nařízení vlády č. 262/2012 Sb., § 7a, odst. 2). Nastavený limit a hodnocení bilance N v tříletém průměru zohledňuje jak meziroční výkyvy počasí a výnosů, tak i meziroční přenos N, příp. ukládání C a N do půdy při zvyšování obsahu půdní organické hmoty. Je tedy nutné odlišovat bilancování N (celkové vstupy, celkové výstupy) od stanovení potřebného hnojení (půdně klimatické podmínky, plodiny, způsoby zpracování půdy, využití N ze hnojiv, časová dostupnost dusíku v závislosti na procesech v půdě – mineralizace, imobilizace, pohyb N v půdě atd.).

POZOR – obě bilance se vztahují k hospodářskému roku hnojení (1. 7.  – 30. 6.), za který jsou do nich napočteny celkové vstupy hnojiv (stejně jako do výkazu ČSÚ Zem 6-01) a upravených kalů. Ale u slámy, chrástu, zeleného hnojení apod. je mezi bilancemi N a OH zásadní rozdíl. Např. sláma ze sklizně obilnin v létě 2022 se započte podle toho, zda byla sklizena, a to:

Kategorie legislativa, software.