Bilancování dusíku v roce 2021

Povinnost výpočtu bilance dusíku (N) vyplývá z § 7a nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu a je stanovena pro zemědělské závody hospodařící ve zranitelných oblastech (i částečně), s výměrou nad 30 ha, a to poprvé v roce 2021.

  1. Hospodářský rok pro spotřebu hnojiv je v souladu se statistickým zjišťováním ČSÚ stanoven na období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku. Pro letošní výpočet bilance se tedy započítá hnojení za období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021. Ke stejnému období se vztahují i limity přívodu dusíku k plodinám podle § 7. Je tam uvedena připomínka, že při nižších dosahovaných výnosech je třeba hnojení snížit, právě s ohledem na následnou bilanci N. Mezi hodnocením přívodu N ke konkrétní plodině na pozemku a bilancováním na úrovni celého závodu je však metodický  rozdíl. Do přívodu N k plodině se započítává v případě organického hnojení pouze část N, tedy tzv. účinný dusík, využitelný první plodinou. Avšak pro účely bilance se započítá celkový N obsažený ve statkových a organických hnojivech, příp. upravených kalech, tedy jak je zapsán do evidence hnojení. Předpokládá se totiž jeho částečné využití i dalšími plodinami, ve více letech. Pro nevyužitý dusík hlavně z organického hnojení (ztráty, příp. akumulace v půdě při zvyšování obsahu půdní organické hmoty) je nastavena hodnota „povoleného“ bilančního přebytku.
  2. Se vstupy dusíku se v bilanci porovnává odvoz N v rostlinných produktech sklizených v kalendářním roce, ve kterém hospodářský rok končí. Pro letošní bilanci se tedy hodnotí sklizeň plodin v celém kalendářním roce 2021.
  3. Základní výměry plodin a plocha zemědělské půdy se použijí z Jednotné žádosti (JŽ) podané v roce 2021. Plocha využívané půdy se tedy vztahuje ke květnu 2021. Sklizeň se hodnotí u všech plodin (případně sklizených meziplodin), tedy i při pěstování více plodin po sobě (dříve sklizené nebo následně pěstované plodiny logicky nemohou být v JŽ uvedeny). Z JŽ 2021 se rovněž použijí výměry plodin vázajících vzdušný dusík, pro výpočet přívodu dusíku symbiotickou fixací N.

Podrobnosti uvádí metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (kapitola k bilanci dusíku začíná na str. 56).

Vzhledem k tomu, že opatření akčního programu se nevztahují na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví (§ 4, odst. 3), nezapočítají se tyto pozemky, plodiny ani hnojiva do bilance dusíku. Do bilance se nezapočítávají ani některé plodiny (jahody, …) a kultury (chmelnice, vinice, sady, …), limit 30 ha pro povinnost počítat bilanci se tedy hodnotí až po odečtení jejich ploch.

Povinnost zpracování první bilance N je stanovena do 31. 12. 2021. Tudíž v lednu 2022 již může kontrolní organizace ÚKZÚZ tento výpočet požadovat.

Základní podmínkou nitrátové směrnice, stanovenou v nařízení vlády č. 262/2012 Sb. je, že hodnota bilance N (bilanční přebytek) nesmí za 3 po sobě následující hospodářské roky v průměru překročit 70 kg N/ha zemědělské půdy obchodního závodu. Hodnoty bilance a jejich porovnání s limitem (70 kg N/ha) budou kontrolovány až od ledna 2024, jako prostý průměr výsledků bilancí za 3 předchozí hospodářské roky.

Pro výpočet bilance N jsou potřeba následující údaje:

  • Výměry pěstovaných plodin – z Jednotné žádosti (JŽ) podané ve sklizňovém roce (list „Plodiny“, přičemž případné poškození porostů se zaznamená do listu „Ztráty“). Pro bilanci za hospodářský rok 2020/2021 to budou údaje z Jednotné žádosti podané v roce 2021. Uvedou se ale i plochy a sklizně jiných plodin (v celém roce 2021), v JŽ neuvedených (pěstování více plodin po sobě, typicky u zeleniny, ale i u krycích plodin, sklizených meziplodin apod.). Názvy plodin a jejich řazení zhruba odpovídá výkazům ČSÚ pro rok 2021 „Osev 3-01“ a „Zem 6-01“. Vysvětlivky jsou uvedeny ve sloupci A. V příštím roce již budou využity jednotné číselníky plodin pro výkazy MZe a ČSÚ, které se nyní připravují. Součástí číselníků bude i možnost nastavení užitkových směrů pěstování, sklizňových produktů, obsahu sušiny apod.
  • Pro výpočet odběru živin se použijí naturální výnosy pěstované plodiny, celkem za zemědělský závod (list „Plodiny“). Pokud není k dispozici mostní váha, lze použít kvalifikované odhady výnosu, zejména u objemných krmiv. U jednoletých pícnin sklizených na zeleno je nutné zohlednit skutečný průměrný obsah sušiny a provést korekci výnosu na normativní obsah sušiny (např. 35 % suš. u kukuřice nebo čiroku, 17 % suš. u ostatních jednoletých pícnin). Výnosy trvalých travních porostů a dočasných travních porostů, příp. dalších víceletých pícnin na orné půdě se uvádějí v součtu za všechny seče a hlavně v přepočtu na seno (85 % sušiny). Uvede se i plocha a sklizeň semene trav a jetelovin. Do výpočtu se uvedou plochy sklizeného vedlejšího produktu (sláma) a jeho produkce. Lze použít údaje o skutečné produkci (např. výnos slámy zjištěný podle počtu a hmotnosti balíků) nebo automatický dopočet podle poměru mezi hlavním a vedlejším produktem, dle normativu.
  • Údaje o spotřebě minerálních, statkových a organických hnojiv, příp. upravených kalů v hospodářském roce – na základě evidence hnojení, dokladů o nákupu, skladových karet apod. U minerálních hnojiv lze rovněž využít možnost přepočtu ze hnojiv (zboží) na čisté živiny (list „Minerál – přepočet“). Nebo lze rovnou vložit spotřebu minerálních hnojiv již přepočtenou na čisté živiny (list „nebo Minerál – živiny“). Údaje o organickém hnojení se vkládají do listu „Organika“. Důležité je, že na základě údajů o spotřebě všech hnojiv se automaticky vygeneruje výstup do výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ – formulář „S03 Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2020/2021“ (list „Hnojiva do Zem 6-01“), což určitě ocení subjekty, na které se tato zpravodajská povinnost vztahuje a která je čeká koncem listopadu.

Výsledek bilance (k tisku nebo zkopírování) najdete v listu „Protokol – bilance“. Program současně počítá i bilanci fosforu a draslíku (v prvcích, tedy v kg P a K, v průměru na 1 ha). Tato bilance je pouze orientační a nelze ji hodnotit bez znalostí o stavu zásob přístupných živin v půdě, jejich poměru, rozdělení v různých vrstvách ornice apod. Zejména při vysokých zásobách přístupného fosforu nebo draslíku v půdě lze hospodařit i několik let se zápornou bilancí uvedených živin. Hodnocení ostatních živin (i pH půdy, množství a kvality půdní organické hmoty apod.) je důležité i z hlediska hospodaření s dusíkem, protože při nevyrovnané výživě rostlin nebo nevhodném stavu půdy se snižují výnosy a odběr dusíku rostlinami, což se projeví ve vyšším bilančním přebytku N, s rizikem vyšších ztrát.

Verze ke stažení:

  • zjednodušená verze – pro plochy, na které se počítá bilance, tedy ornou půdu (kultury R, G, U; mimo jahod, okrasných rostlin, skleníků, fóliovníků a pařenišť) a trvalé travní porosty (T)
  • kompletní verze – navíc zahrnuje jahody, okrasné rostliny, skleníky, fóliovníky, pařeniště, chmelnice (C), vinice (V), sady (S), rychle rostoucí dřeviny (D) a školky (K)

Rozdíl mezi oběma verzemi je pouze v tom, že u kompletní verze se do výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ generuje celková spotřeba hnojiv, a to i za plochy, na které se nepočítá bilance.
U zjednodušené verze je spotřeba hnojiv převedená do výkazu ČSÚ i do bilance stejná.

Kontakt (konzultace, dotazy): Ing. Jan Klír, CSc.

Kategorie aktuality, software.