Novela zákona a vyhlášek o hnojivech

Dne 13. srpna 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, pod č. 299/2021 Sb.

Vyhlášky k zákonu o hnojivech

Navazující novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva vyšla ve Sbírce zákonů dne 27. srpna 2021. Stejný den vyšla ve Sbírce zákonů i nová vyhláška č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv. která s účinností od 1. října ruší a plně nahrazuje vyhlášku č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv.
Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv je zatím ve fázi schvalování. Datum účinnosti se předpokládá od 1. listopadu 2021, s výjimkou odložené účinnosti od 1. července 2022 pro nový požadavek týkající se močoviny (§ 7 nový odstavec 4 „Močovina jako hnojivo smí být aplikována pouze v případě, je-li do ní přidán inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedených v jejím označení. To neplatí, je-li okamžitě zapravena do půdy nebo aplikována v roztoku.“).

Zákon o hnojivech

Platnost novely zákona o hnojivech je dnem rozeslání, tj. 13. srpna 2021,

Účinnost novely zákona o hnojivech je od 1. října 2021, s výjimkami:

 • odložená účinnost od 1. ledna 2022
  • § 9 odst. 7 písm. c) – vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu,
  • § 9 odst. 8 – vedení evidencí podle § 9 odst. 7 elektronickou formou (platí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha),
 • odložená účinnost od 16. července 2022 – novelizační body 2, 5 a 52 (dokončení adaptace na nařízení 2019/1009, hnojivé výrobky EU).

Účinné znění novelizovaného zákona o hnojivech od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 je k dispozici např. zde, znění účinné od 1. 1. 2022 zde, úplný přehled změn od 1. 1. 2022 zde. Přehledná verze ve formátu .docx ve výsledném platném znění, s barevně zvýrazněnými konečnými změnami je ke stažení zde.

Hlavní změny v zákoně o hnojivech:

 • terminologie
  • náhrada pojmu „pomocné rostlinné přípravky“ pojmem „rostlinné biostimulanty“, dle nařízení (ES) č. 1107/2009, a to i v názvu zákona o hnojivech
  • zrušení legislativní zkratky „pomocné látky“, původně používané pro pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty
  • definice technologických vod (umožnění použití i technologických vod vznikajících mimo zemědělskou prvovýrobu, přesun definice z vyhlášky č. 377/2013 Sb.)
  • definice digestátu (ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. definovány i složky po mechanické separaci: fugát digestátu, separát digestátu)
  • definice příkrmiště
 • skladování hnojiv
  • zmírnění požadavku na organická hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu (kompost, digestát, …) – nově se na ně, stejně jako na statková hnojiva nebudou vztahovat původní povinnosti, tj. uskladnit odděleně, označit čitelným způsobem, zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami
  • přesunutí pravidel pro uložení tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv na zemědělské půdě z vyhlášky č. 377/2013 Sb.; z organických hnojiv umožnění skladování kromě kompostu nově i separátu digestátu; stanovení nové povinnosti – na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 3 letech (obecný požadavek, nový mimo zranitelné oblasti, kde platí opakované uložení min. po 4 letech)
 • používání hnojiv, upravených kalů*, sedimentů, …
  • pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami (tabulky v novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.)
  • zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení
 • evidence
  • evidence výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (odložená účinnost od 1. 1. 2022)
  • zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu (odložená účinnost od 1. 1. 2022)
  • požadované formáty a náležitosti evidence budou zveřejněny v novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Poznámka – návaznost na zákon a vyhlášku o odpadech

* z hlediska používání upravených kalů na zemědělské půdě jsou důležitá upravená pravidla od roku 2021, stanovená v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech (s účinností od 1. 1. 2021 nahradil zákon č. 185/2001 Sb.) a vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (s účinností od 7. 8. 2021 nahradila vyhlášku č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě)

 

Kategorie aktuality.