Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy Pivovarské kvasinky
Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie Rhizobia Rzi a padlí
Houby UK Praha Fytopatogenní houby VÚRV Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci


 Sbírka fytopatogenních mikroorganismů (UPOC)
(fytopatogenních hub, vybraných fytoplazem a izolátů virů, hospodářsky významných sinic a řas)


O sbírce

•    Historie
Základ sbírky houbových fytopatogenních mikroorganismů začal Prof. Lebeda budovat již od r. 1977 během svého působení ve Šlechtitelské stanici Sempry ve Smržicích. S jeho nástupem na Katedru botaniky PřF UP v r. 1994 byly do sbírky postupně začleněny i izoláty řas a sinic (garantuje Doc.RNDr. Hašler z oddělení algologie pod vedením prof. Poulíčkové) a sbírka virů a fytoplazem (garantuje prof. Navrátil na Katedře buněčné biologie a genetiky). Sbírka je rozšiřována a doplňována sběrovými expedicemi.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur

V národní databázi je v současnosti zařazeno:
177 izolátů 15 druhů fytopatogenních hub a houbám podobných organismů,
31 kmenů 31 druhů autotrofů (12 sinic a 19 řas),
5 izolátů 4 druhů fytoplazem a 28 izolátů 7 druhů virů
další jsou součástí pracovní kolekce.

    Aktivity/výzkumné aktivity Katedry botaniky

Genetická variabilita fytopatogenních hub;
Biodiverzita a genetická variabilita interakcí hostitel-patogen v kulturním a přírodním patosystému;
Mechanismy rezistence v interakcích hostitel-patogen;
Šlechtění rostlin (klasické i biotechnologické přístupy) na rezistenci k chorobám;
Testování rezistence patogenů vůči fungicidům;
Biologie, ekologie a genetika řas a sinic
Epidemiologie, biologie a genetika virů a fytoplazem

•    Služby
poskytování kmenů pro nekomerční účely
konzultační a determinační činnost

•    Začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem
IBEB (International Bremia Evaluation Board)

•    Mezinárodní spolupráce
výměna kmenů, vývoj metodik uchovávání, kultivace a testování rezistence hostitelských rostlin
Využití sbírky:

•    Využití kmenů
výuka, výzkum, testování odolnosti rostlin, referenční kmeny pro fytosanitární diagnostiku, konzultační činnost a doškolování odborných pracovníků v oblasti vodohospodářství

•    Uživatelé, klienti
 studenti, vyučující, vědci, odborní pracovníci ÚKZÚZ, šlechtitelských a vodohospodářských stanic

Přehled skupin a druhů organismů udržovaných ve sbírce UPOCKontakt:

Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra botaniky
Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc-Holice
webová stránka: http://botany.upol.cz/
fax: 585634824

vedoucí/odpovědný pracovník
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
ales.lebeda@upol.cz
tel.: 585634800

další pracovníci
Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
michaela.sedlarova@upol.cz
tel.: 585634809

Mgr. Pavla Šiková

Doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.

Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. (Katedra buněčné biologie a genetiky)

czech version | english version Kontakt