publikaceprojekty

Salava Jaroslav

Akademický titul:Doc. Dr. Ing.
Tým:Ekologie a diagnostika houbových patogenů
Odbor: Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin

Kontaktní údaje:

Pevná linka: 233 022 350, 702 087 656
Pracoviště: Praha
E-mail:

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vzdělání:

Ph.D.: genetika a šlechtění rostlin - Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomocká fakulta, 1995

Ing.: fytotechnika - Vysoká škola zemědělská v Praze, Agronomická fakulta, 1988

Oblasti výzkumu:

Patogeni rostlin, detekce a identifikace molekulárními technikami, genetická diverzita

Molekulární markery, genetické mapování, marker-assisted selection

Virus šarky švestky, meruňky, broskvoně, rezistence, dědičnost, šlechtění

Mechanismus a molekulární podstata rezistence škodlivých organismů rostlin k pesticidům

Profesní zkušenosti:

1988-1989:     VŠZ v Praze, Agronomická fakulta, Katedra genetiky a šlechtění rostlin - studijní pobyt

1989-1991:     VŠZ v Praze, AF, KGŠ - interní vědecká aspirantura

1991-1995:     ČZU v Praze, AF, KGŠ - odborný asistent

1995-dosud:   VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství - vědecký pracovník

Výuka:

Docent pro obor zahradnictví, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Lednici, 2014

Speciální přednášky o molekulárních markerech a jejich využití v rostlinolékařství, genetice a šlechtění rostlin na ČZU v Praze, MENDELU v Brně, JČU v Českých Budějovicích a UP v Olomouci

Konzultant diplomantů a doktorandů na zmíněných univerzitách

Člen Oborové rady pro zemědělskou a lesnickou fytopatologii a ochranu rostlin, FAPPZ ČZU v Praze

Člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na ZF MENDELU v Lednici

Další odborné aktivity:

Člen výboru České fytopatologické společnosti, člen International Society for Horticultural Science a České akademie zemědělských věd (Odbor rostlinolékařství)

Člen redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 

Člen vědecké rady Chmelařského institutu, s.r.o.

Člen expertní skupiny MZe ČR pro přípravu změn ve fytosanitární regulaci viru šarky švestky (PPV)

Redaktor internetového o portálu o biotechnologiích Gate2Biotech

 

Message
zavřít