domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  

Vydavatelská činnost VÚRV, v.v.i. v roce 2015

60 let dlouhodobých polních pokusů v České republice. Sborník recenzovaných příspěvků a abstraktů z mezinárodní vědecké konference, organizované pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. L. Hlisnikovský & M. Madaras (Eds.).VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-177-9

Aplikace plynného kyanovodíku pro ošetřování sadby, osiva a skladovaného rostlinného materiálu za účelem eradikace háďátka Ditylenchus dipsaci. Certifikovaná metodika. O. Douda, M. Zouhar, J. Lišková, J. Vavřičková & M. Dlouhý. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-7427-174-8 [PDF]

BÉR VLAŠSKÝ SETARIA ITALICA (L.) BEAUV. plodina vhodná do měnícího se klimatu České republiky. Metodika pro praxi. J. Hermuth, D. Janovská & A. Prohasková. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-175-5 [PDF]

Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin. Metodika pro praxi. J. Haberle, V. Vlček, M. Kohout, T. Středa, J. Dostál & P. Svoboda. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-173-1 [PDF]

Biogenic emission of greenhouse gases and processes of carbon and nitrogen transformation in soils in response to global climate change. Proceedings of the International Workshop to concerning results from the Czech-Russian project. October 27th, 2015, Prague. S. Usťak, J. Mikulka & J. Muňoz (Eds.). VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-192-2 [PDF]

Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis. Metodika pro pracovníky v DDD. V. Stejskal, M. Zouhar, O. Douda, J. Lišková, J. Šimbera & R. Aulický. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-167-0 [PDF]

Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence. J. Hubert, M. Nesvorná & J. Stará. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-181-6 [PDF]

Contaminants in the Environment of the River Eger-Ohře. L. Menšík, E. Kunzová, M. Sáňka, J. Haberle, P. Čermák, L. Hlisnikovský, E. Hangen & B. Schilling. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-178-6

Crop Research Institute. Enhanced knowledge for sustainable agriculture. J.K. Kundu (Ed.). VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-185-4

Detekce původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, v šlechtitelském a množitelském materiálu. Metodika pro praxi. Uplatněná certifikovaná metodika. I. Pánková & V. Krejzar. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-182-3 (CD-ROM) [PDF]

Kontaminanty v životním prostředí řeky Eger-Ohře. Sborník příspěvků ze semináře k výsledkům Česko-Bavorského projektu. L. Menšík, L. Hlisnikovský & E. Kunzová (Eds.).VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-172-4 [PDF]

Kontaminanty v životním prostředí řeky Eger-Ohře. Monografie. E. Kunzová, L. Menšík, J. Haberle, P. Čermák, E. Hangen & B. Schilling. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. 132 str. ISBN: 978-80-7427-176-2

Laboratorní hodnocení stravitelnosti sacharidů v potravinách a krmivech s možností predikce glykemického indexu.  Metodika pro praxi. J. Bradová, L. Štěrbová & P. Smrčková. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-191-5 [PDF]

Listová hnojiva s obsahem kolagenního hydrolyzátu pro výživu révy vinné. Uplatněná certifikovaná metodika. J. Horák, I. Raimanová, G. Kurešová & M. Trčková. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-169-4 [PDF]

Metodika hodnocení rezistence pšenice ke klasovým fuzariózám v polních podmínkách. Metodika pro praxi. J. Chrpová, V. Šíp, L. Štěrbová, T. Sumíková & J. Palicová. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-186-1 [PDF]

Metodika "Konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin". Certifikovaná metodika. V. Holubec, K. Dušek, E. Dušková, I. Doležalová, M. Hýbl, P. Kopecký, K. Smékalová & H. Stavělíková. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-149-6 [PDF]

Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence. Certifikovaná metodika. F. Kocourek, J. Stará, T. Zichová, J. Hubert & M. Nesvorná. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-190-8 [PDF]

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika pro praxi. P. Svoboda & J. Wollnerová. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-187-8 [PDF]

Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace biodpadů. Metodika pro praxi. S. Usťak, R. Honzík & J. Muňoz. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-188-5 [PDF]

Možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů pro čištění vod a vzduchu. Metodika pro praxi. S. Usťak, J. Muňoz & M. Usťaková. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-171-7 [PDF]

Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd cibule. Metodika pro praxi. K. Mitrová & J. Ovesná. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-196-0 [PDF]

Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd česneku. Metodika pro praxi. K. Mitrová, J. Ovesná & L. Svobodová. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-195-3 [PDF]

Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika. G. Kurešová, I. Raimanová & M. Trčková. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-170-0 [PDF]

Ochrana ovoce v ekologické produkci. Certifikovaná metodika. Vladan Falta, Martin Bagar, Kamil Holý, Karel Heřman, Libor Kahoun, František Kocourek, Roman Loskot, Václav Psota, Michal Schovánek, Jan Šenk, Radek Vávra. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2015. ISBN: 978-80-7427-197-7

Ochrana ovoce v integrované bezreziduální produkci. Certifikovaná metodika.  Vladan Falta, Martin Bagar, Kamil Holý, Karel Heřman, Libor Kahoun, František Kocourek, Roman Loskot, Václav Psota, Michal Schovánek, Jan Šenk, Radek Vávra. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2015. ISBN: 978-80-7427-198-4

Rámcová metodika národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. V. Holubec, L. Papoušková, I. Faberová, V. Zedek & L. Dotlačil. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-183-0 (elektronická verze) [PDF]

Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní. Metodika pro praxi. A. Hanzalová & P. Bartoš. VÚRV,v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-184-7 [PDF]

Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti. Certifikovaná metodika. F. Kocourek, A. Šrámková, J. Stará, M. Jursík, P. Hamouz & Z. Abrhám. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-189-2 [PDF]

Výtěžnost bioplynu u vybraných odrůd trav, jetelovin a jetelovinotravních směsek perspektivních pro pěstování náhradou za kukuřici setou. Uplatněná certifikovaná metodika. A. Kohoutek, S. Usťak, M. Jurka & kol.  Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., VÚRV, v.v.i. Praha. 2015. ISBN: 978-80-7427-179-3 (VÚRV) [PDF]

Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách. Certifikovaná metodika pro praxi. P. Nerušil, A. Kohoutek, V. Odstrčilová, M. Vach, M. Javůrek & Z. Strašil. VÚRV, v.v.i. Praha 2015. ISBN: 978-80-7427-180-9 [PDF]

 

 

 

Message
zavřít