domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  

Vydavatelská činnost VÚRV, v.v.i. v roce 2014

Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN pomocí nové komory a formulace pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům. M. Dlouhý, R. Aulický, J. Lišková, J. Šimbera & V. Stejskal. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-166-3 [PDF]

Efektivní využití blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro hodnocení technologických vlastností pšenice. Metodika pro praxi. V. Dvořáček, A. Prohasková & L. Štočková. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-151-9 [PDF]

Entwicklung von Landnutzungskonzepten zur nachhaltigen Verbesserung der Wassergüte und des Erosionsschutzes im grenzüberschreitenden Einzugsgebiet der Neisse. Návrh způsobů využití krajiny vedoucích k trvale udržitelnému zlepšení kvality vody a protierozní ochrany v přeshraničním povodí Nisy. Ch. Seidler, M. Kändler, K. Blechinger, V. Pavlů, J. Gaisler, L. Pavlů, M. Šanda, T. Dostál, T. Vitvar, J. Krása, M. Štich, M. Sobotková & J. Jankovec. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-154-0

Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné. Uplatněná certifikovaná metodika. R. Střalková, T. Mištová, M. Kozáková, A. Hejtmánková & J. Lachman. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-160-1 [PDF]

Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Sborník referátů ze semináře pořádaného 4. prosince 2013 Šlechtitelskou stanicí vinařskou Znojmo a.s. ve Znojmě.  L. Papoušková (ed.). VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-152-6 [PDF]

Katalog sbírky Rhizobií. Catalogue of Rhizobium collection. 5. upravené vydání. L. Kabátová, O. Mikanová & T. Šimon (Eds.). VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-155-7

Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šárky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus. Uplatněná certifikovaná metodika. J. Polák, J. Kumar, B. Krška, P. Komínek & J. Jarošová. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN:  978-80-7427-158-8 [PDF]

Metodický postup odběrů vzorků hnojiv, rostlin a půdy pro stanovení rizikových prvků v agroekosystémech a dalších parametrů půdní úrodnosti. Uplatněná certifikovaná metodika. E. Kunzová, L. Menšík, M. Hejcman & J. Dostál. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-162-5 [PDF]

Metodika fenotypizace rezistence broskvoní k viru šarky švestky. Certifikovaná metodika. (CD-ROM). J. Salava & J. Polák. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-164-9 [PDF]

Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití. M. Klíma, M. Vyvadilová & V. Kučera. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN:978-80-7427-168-7 [PDF]

Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz. (CD-ROM). V. Krejzar & I. Pánková. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-165-6 [PDF]

Metodika testování odolnosti lokálních odrůd jádrovin k patogenu bakteriální spály růžovitých (Erwinia amylovora). Certifikovaná metodika. (CD-ROM). J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein & J. Sedlák. VÚRV, v.v.i. a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. 2014. ISBN: 978-80-87030-29-5 (VŠÚO Holovousy s.r.o.), 978-80-7427-156-4 (VÚRV, v.v.i.) [PDF]

Metodika testování rezistence pšenice k původcům hnědých listových skvrnitostí v polních podmínkách. Metodika pro praxi. V. Šíp, J. Chrpová, J. Palicová, A. Hanzalová & L. Čejka. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN:978-80-7427-163-2 [PDF]

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v systému integrované produkce cibulové a kořenové zeleniny a salátu. F. Kocourek, K. Holý, J. Rod, J. Stará, K. Kovaříková, O. Douda, M. Koudela, J. Kováčová, V. Kocourek & J. Hajšlová. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-161-8 [PDF]

Příspěvky k problematice zemědělského pokusnictví. L. Bláha & B. Šerá (Eds.). VÚRV, v.v.i. Praha, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Praha, České Budějovice 2014. ISBN: 978-80-7427-153-3 (VÚRV, v.v.i.), 978-80-7394-460-5 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Pšenice 2014 "Rez nikdy nespí". Šlechtitelský seminář. Praha 4.-5. prosince 2014. VÚRV, v.v.i. Praha 2014. ISBN: 978-80-7427-157-1 [PDF]

 

 

Message
zavřít