Úspěchy

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017
Počátkem roku 2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků a vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže - soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka spolu s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem a předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. udělená ocenění předali na 44. ročníku výstavy Země živitelka.
III. cenu v soutěži pro mladé vědecké pracovníky obdržel Ing. Pavel Svoboda, za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jež se zabývá dopady sucha na zemědělskou produkci. Pokusy realizované s rostlinami ječmene vedly k nalezení genů zvyšujících odolnost rostlin k suchu.
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Radek Aulický, Ph.D., za první českou ověřenou technologii umožňující vytvoření 99% ochranné atmosféry plynného dusíku ve velkokapacitních skladech luštěnin a cereálií. Technologie zabezpečuje ochranu skladovaných komodit před napadením hmyzími škůdci, aniž se použijí toxické pesticidy. Nová technologie je šetrná k životnímu prostředí a nenechává žádné zbytky (tzv. rezidua) pesticidů v ošetřených potravinách.

Ocenění za spolupráci mezi firmami a výzkumnou sférou
Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham), ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) udělují diplom za 3. místo v soutěži o nejlepší spolupráci roku 2017 mezi firmami a výzkumnou sférou Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i., za projekt "Vývoj nových, environmentálně bezpečných přípravků na ochranu rostlin". Spoluřešitelem projektu je AGRO CS a.s. Tiskovou zprávu o vyhlášení vítězných projektů naleznete zde. Nejvýznamnějším výsledkem projektu, jehož koordinátorem byl Ing. Roman Pavela, Ph.D. je nahrazení některých přípravků na ochranu rostlin, které mají prokazatelně negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Využití biologicky aktivních látek obranného mechanizmu rostlin je v současnosti považováno za jednu z možných alternativ řešení problému – vývoj tzv. botanických pesticidů. Tyto výrobky částečně nahrazují nebezpečné aplikace prostředků na ochranu rostlin do půdy proti škodlivým činitelům.
Na základě užitného vzoru a následně uděleného patentu č. 305896 byly na přírodní bázi vytvořeny dva výrobky: hnojivé tyčinky pro zvýšení násady květů, které zvyšují počet květů a plodů až o 20 % a hnojivé tyčinky proti škůdcům, obsahující látky se silnými insekticidními účinky, ale zcela neškodné pro člověka. Třetím významným výsledkem projektu je kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic, který dodává do půdy živiny a navíc obsahuje esenciální olej, který likviduje původce chorob a škůdce. Díky úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu na trhu došlo ke snížení užívání dosavadních prostředků pro ochranu rostlin u nejrizikovější cílové skupiny – drobných spotřebitelů a zahrádkářů.

Nová odrůda béru italského RUCEREUS
V dubnu 2017 byla udělena ochranná práva k nové odrůdě béru italského. Odrůda nese jméno Rucereus a je aplikovaným výsledkem Genové banky VÚRV, v. v. i. Multifunkční odrůdu lze využít pro pícní účely, ale také pro potravinářské využití - výrobu tzv. bezlepkové mouky. Tato odrůda je charakteristická raností (jak pícní, tak i zrnovou zralostí) a vysokým výnosem zrna. Odrůda byla testována po dva roky v Maďarsku, na zkušební stanici Tordas, Szarvas. Držitelem ochranných práv k této odrůdě je ze 100 % VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně.

Excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. vybrány do Pilíře II
Dva excelentní výsledky VÚRV, v. v. i. z oblasti „Šlechtění rostlin“ (GE) a „Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin“ (GF) byly vybrány do Pilíře II v rámci "Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015". Pilíř je výsledkem činnosti expertních panelů v podobě seznamu vybraných výsledků třídy A. V rámci výše uvedených oblastí se jedná o jediné publikační výstupy, které byly do Pilíře II zahrnuty.
Kosová, K., Vítámvás, P., Planchon, S., Renaut, J., Vaňková, R. & Prášil, I. (2013)
Proteome Analysis of Cold Response in Spring and Winter Wheat (Triticum aestivum) Crowns Reveals Similarities in Stress Adaptation and Differences in Regulatory Processes between the Growth Habits.
Journal of Proteome Research, 12 (11): 4830-4848.
Odůvodnění panelu: Jedná se o vědeckou práci zaměřenou na dynamiku fytohormonů vybraných kultivarů pšenice s cílem zvýšení jejich odolnosti vůči chladu. Práce publikovaná v kvalitním vědeckém časopise s dobrou citovaností, oceněná cenou v soutěži „For Women in Science“.
Žabka, M. & Pavela, R. (2013)
Antifungal efficacy of some natural phenolic compounds against significant pathogenic and toxinogenic fungi. Chemosphere, 93(6): 1051-6.
Odůvodnění panelu: Práce hodnocena jako kvalitní publikace ve velmi dobrém časopise s vysokou citovaností. Zabývá se perspektivním oborem vlivu fenolických látek na vybrané houbové patogeny.
Podrobnosti ke všem vybraným excelentním výsledkům jsou k dispozici v seznamu "2015_PilirII_A", zveřejněném na stránce Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády České republiky.

"Zlatý klas" 2016 pro VÚRV
Prestižní ocenění "Zlatý klas s kytičkou" (cena pro exponát splňující i náročná ekologická kritéria) obdržel na 43. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka" v Českých Budějovicích v roce 2016 exponát "Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd". Půdoochranné pakety byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (autoři Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D., výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin), ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o. (Ing. Pavel Kasal, Ph.D.), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Ing. Dominika Kobzová) a s firmou P&L, spol. s r.o. (Ing. Antonín Šedek, Tomáš Horký), která je zároveň výrobcem paketů. V roce 2016 byly vyrobeny a v provozních podmínkách zemědělských podniků ověřeny čtyři půdoochranné pakety, v kombinaci s různými sazeči, při sázení brambor na více než 400 hektarech.
Bližší informace a fotografie naleznete zde, televizní reportáž zde.

Ocenění za certifikovanou metodiku pro praxi
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Vladan Falta, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům), za certifikovanou metodiku pro praxi „Ochrana jádrovin v ekologické produkci“.
Metodika je obsáhlým a zároveň srozumitelným návodem k ochraně jádrovin v ekologickém režimu pěstování. V současné době je i nejpodrobnějším materiálem, jenž je v České republice k danému tématu k dispozici.
Výsledky veřejných soutěží o cenu ministra zemědělství byly vyhlášeny dne 25. srpna 2016, v rámci slavnostního zahájení 43. ročníku mezinárodní výstavy "Země živitelka" v Českých Budějovicích.

Objev nového druhu pavouka
RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.) se podařilo objevit a popsat další nový druh pavouka - snovačku moravskou (Enoplognatha bryjai). Celou zprávu, kterou dne 21. července 2016 přinesl web Novinky.cz, si můžete přečíst zde. Zprávu o předchozích objevech Milana Řezáče najdete zde.

Nové odrůdy pšenice - ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ
Obě nové odrůdy pšenice, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i.
V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

Společně pro pohraničí - nové mezinárodní projekty
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (2014–2020) bylo schváleno dalších 18 česko-saských projektů. Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání na saském Cínovci (Zinnwald) společné česko-saské projekty, které budou Evropskou unií podpořeny celkovou částkou ve výši 25 milionů eur. Na řešení problematiky zachování druhové rozmanitosti v pohraničí se budou podílet pracovníci VÚRV, v.v.i. z výzkumného týmu Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů, konkrétně z Výzkumné stanice v Liberci. Na projektu s názvem "Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity" budou vzájemně spolupracovat Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě při Technické univerzitě v Drážďanech, Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i. z Prahy - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze. Evropská unie na projekt poskytne částku okolo 600 000 eur. Celou tiskovou zprávu saského ministerstva životního prostředí a zemědělství najdete zde.

Nová odrůda čiroku RUZROK
Nová odrůda čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v katalogu osiv 2016 - 2017 firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.

Článek v prestižním časopise "Current Issues in Molecular Biology"
V prestižním časopise "Current Issues in Molecular Biology" (impakt faktor 6,00 v roce 2014 a 5,75 v roce 2015, pořadí významnosti časopisů: 7. ze 79) vyšel vědecký článek "Genome Editing with Engineered Nucleases in Economically Important Animals and Plants: State of the Art in the Research Pipeline" autorů Tereza Sovová, Gerard Kerins, Kateřina Demnerová a Jaroslava Ovesná. Jedná se o review zabývající se novými progresivními technikami pro přímou editaci genomu s využitím tzv. programovatelných místně specifických nukleáz. Článek se zaměřuje na shrnutí dosud publikovaných poznatků o využití daných metod u hospodářsky významných rostlin a zvířat. Dále komentuje kontroverzní legislativní status těchto metod z hlediska zařazení takto upravených rostlin nebo zvířat mezi geneticky modifikované organizmy a jejich případného využití v praxi. Článek vznikl se spolupráci VÚRV, v.v.i. a VŠCHT s britskou vládní agenturou pro ochranu zdraví zvířat a rostlin Animal and Plant Health Agency.

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru 
Článek "Kde vědci v ČR píší nejlepší články" (LN – Česká pozice - 28.05.2016) hodnotí na základě výsledků studie CERGE-EI kvalitu vědy a publikací napříč všemi vědními obory v ČR.
V tomto článku je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zmíněn jako jediný rezortní ústav, mimo sféru Akademie věd a univerzit. Redaktor dokonce napsal, že VÚRV v jednom ze svých oborů (ochrana rostlin) v České republice svými publikacemi kraluje a své výzkumy dobře uplatňuje. To lze pokládat za velký úspěch, bereme-li v úvahu možnosti a podmínky Akademie a vysokých škol...

Ocenění na mezinárodním semináři
Ve dnech 16. až 18. září 2015 se v Kežmarských Žlabech (Slovenská republika) konal 20. odborný seminář s mezinárodní účastí: „Aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“. Na konferenci byla přednesena plenární přednáška autorů Dušek K., Dušková E., Smékalová K.: „Dye yielding medicinal plants in the Czech collection of genetic resources“.
Diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší poster konference získal poster autorů Dušek K., Dušková E., Indrák P., Smékalová K.: „Postharvest looses of essential oil of lavender flowers“ ze Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v.v.i. v Olomouci.

Publikace v prestižním vědeckém časopise "Scientific Reports" (září 2015)
Dne 11. září 2015 vyšel v prestižním multidisciplinárním časopise Scientific Reports (vydává Nature Publishing Group, IF: 5.58) vědecký článek:
Erban, T., Harant, K., Hubalek, M., Vitamvas, P., Kamler, M., Poltronieri, P., Tyl, J., Markovic, M., Titera, D. 2015. In-depth proteomic analysis of Varroa destructor: Detection of DWV-complex, ABPV, VdMLV and honeybee proteins in the mite. Scientific Reports 5, 13907; doi: 10.1038/srep13907
Autoři za VÚRV, v.v.i.: Tomáš Erban, Martin Markovič (oba z týmu Biologicky aktivní látky v ochraně plodin) a Pavel Vítámvás (Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění).
Výstup vznikl při řešení projektů MZE QI111A119, QJ1310085 a RO0415. Vztahuje se i k mezinárodnímu projektu SUPER-B. Článek je volně přístupný na webu:
text článku  
- přílohy ke článku (328 stran)
Další informace k tomuto výsledku naleznete zde.

Oceněná expozice na mezinárodní zahradnické výstavě a veletrhu FLORA OLOMOUC
Ve dnech 20. až 23. srpna 2015 připravili pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci expozici pro zahradnickou akci s nejdelší tradicí v ČR - letní etapu mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh FLORA OLOMOUC. Expozice genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin byla oceněna diplomem za 3. místo v soutěži "O nejlépe řešenou expozici".

Publikace v prestižním vědeckém časopise "Scientific Reports" (květen 2015)
Dne 27. května 2015 vyšel v mezinárodním časopise „Scientific Reports“ vědecký článek spoluautorů z VÚRV, v.v.i., výzkumného týmu "Ochrana zásob před skladištními škůdci".
„Scientific Reports“ je webová forma ("open access") nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature. Impakt faktor časopisu „Scientific Reports“ je 5,078 (dle Journal Citation Reports®, Science Edition, Thomson Reuters, 2014), což jej řadí na 5. místo mezi světovými multidisciplinárními vědeckými časopisy.  
Vědecký článek "Morphological and molecular characterization of a sexually reproducing colony of the booklouse Liposcelis bostrychophila (Psocodea: Liposcelididae) found in Arizona" zaměřený na skladištní škůdce - pisivky je jedním z výstupů projektu KONTAKT II a dlouholeté česko-čínské spolupráce.

Úspěšná publikace "Pavouci České republiky"
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. se významně podílel na vytvoření atlasu pavouků České republiky, který byl po letech práce autorského týmu vydán v nakladatelství Academia:
Kůrka A., Řezáč M., Macek R. a Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia, Praha, 624 stran.
Atlas vyšel vysokým nákladem 3 000 kusů a byl o něj veliký zájem. V polovině března 2015 se dokonce stal nejprodávanější knihou v kategorii naučné literatury.
Dr. Řezáč, člen výzkumného týmu "Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech" a přední odborník v oboru arachnologie do publikace napsal obecnou část a popsal většinu našich čeledí pavouků.

"Cena TA ČR 2014" pro tým Františka Kocourka
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., vedoucí výzkumného týmu "Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům" a hlavní řešitel projektu TA ČR získal významné ocenění Technologické agentury České republiky. V roce 2014 již podruhé vybírala odborná komise nejlepší projekty aplikovaného výzkumu realizované prostřednictvím TA ČR za podpory státního rozpočtu. Vybraným projektům byla udělena prestižní "Cena TA ČR 2014", která je oceněním kvality, invence, péče a odbornosti všech zúčastněných. Projekt prof. Kocourka s názvem "Expertní systém pro podporu rozhodování o užití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí" byl odbornou komisí vyhodnocen jako nejlepší v kategorii „Řešení pro kvalitu života“. Slavnostní předání cen se konalo dne 22. října 2014 v Nové budově Národního muzea v Praze. Význam této Ceny byl zvýrazněn účastí nejvyšších představitelů státu. 
Fotografie z předání ceny si můžete prohlédnout zde.

Ocenění polních pokusů v Čáslavi
Šlechtitelé firmy Syngenta vysoce ocenili kvalitu provádění odrůdových pokusů na Pokusné stanici Čáslav. Pokusy probíhají na pokusné stanici opakovaně a podle slov šlechtitele pana Paula Buryho ty letošní s jarním ječmenem patří k nejlepším, které za celých 30 let své šlechtitelské praxe viděl. Blahopřání a poděkování posílá vedoucímu pokusné stanice panu Vladimíru Lasákovi a celému jeho týmu.

Úspěšný poster Pavla Svobody na konferenci ENBIK
Poster Ing. Pavla Svobody z týmu molekulární genetiky pod názvem “Transkriptomická analýza oddenků pýru plazivého v rané fázi dehydratačního stresu” se umístil mezi třemi nejlepšími na národní bioinformatické konferenci ENBIK, jež představuje multidisciplinární fórum odborníků z oblasti “life science informatics”. Vítězné příspěvky byly odbornou komisí vybrány z bezmála tří desítek posterů. Ocenění je o to cennější, že výsledky své práce prezentovali zástupci předních výzkumných institucí a univerzit, a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Uvedený poster byl rovněž vyhodnocen jako nejlepší poster mladého vědeckého pracovníka (do 35 let).

Úspěch Milana Řezáče - objev nového druhu pavouka
Významný úspěch se podařil RNDr. Milanu Řezáčovi, Ph.D. z týmu Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech (Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin). Tento úspěšný výsledek výzkumu VÚRV, v.v.i. byl prezentován v "prime time" na TV NOVA, v ČTK i v denním tisku (iDNES, Novinky).
ČTK: V propasti Macocha objevili neznámý druh pavouka
Propast Macocha v Moravském krase poodhalila entomologům doposud neznámý druh pavouka z čeledi šestiočkovitých. Ten byl pojmenován jako šestiočka moravská. Objevitel pavouka dr. Řezáč se výzkumu pavouků věnuje dlouhodobě. Před šesti lety rovněž na jižní Moravě popsal jiný nový druh pavouka, stepníka moravského. Tentokrát v této lokalitě našel poměrně velkého pavouka, který se vyznačuje kaštanově hnědou přední částí těla s drobnými důlečky. "Své nejbližší příbuzné má v severní Itálii," uvedl zoolog.Pavouk se živí opancéřovanými stínkami a svinkami, k jejichž lovu vyvinul specializovanou strategii. Na rozdíl od jiných druhů pavouků nejsou samci po styku sežráni samicí, ale během života se páří s více samičkami, uvedl Řezáč k nově objevenému druhu. Popis nového druhu bude publikován v časopise Zoological Journal of the Linnean Society, doplnil. V mezinárodním měřítku se Řezáč dostal do povědomí před pěti lety, kdy v Izraeli objevil výjimečnou rozmnožovací strategii pavouka, kterého pojmenoval jako šestiočka sadistická. Samec svým pohlavním orgánem připomínajícím jehlu vbodává spermie přímo do tělní dutiny samičky. Podobný způsob rozmnožování byl předtím popsán jen u některých ploštic.

Mezinárodní ocenění pro Kláru Kosovou
RNDr. Klára Kosová, Ph.D., mladá vědecká pracovnice VÚRV, v.v.i. z týmu "Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění", se dostala do finále mezinárodního projektu "For Women In Science", který organizuje UNESCO a společnost L’Oréal s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. Dr. Klára Kosová se soutěže zúčastnila s projektem „Identification of proteins responsible for cold acclimation and vernalization processes in cold-treated einkorn wheat (Triticum monococcum) lines using two-dimensional differential in-gel electrophoresis (2D-DIGE) approach“, dostala se mezi 13 nejúspěšnějších finalistek do 35 let a získala Čestné uznání L’Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě 2014.

Ocenění příspěvku na konferenci ve Villachu
Příspěvek autorů z VÚRV, v.v.i. ve složení Ing. Pavel Svoboda, Ing. Jan Haberle, CSc. a Ing. Gabriela Kurešová, Ph.D. (výzkumný tým "Produkční fyziologie a výživa rostlin") s názvem "Využití dusíku z kořenové zóny ozimé pšenice v podmínkách sucha a při dostatku vody" získal 3. cenu za vysokou vědeckou kvalitu prezentace na mezinárodní konferenci "13. Alps-Adria Scientific Workshop", která se konala ve dnech 28.04. až 03.05.2014 ve Villachu (Rakousko).

Hlavní cena "Grand Prix" na výstavě TECHAGRO 2014
Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2014 byl oceněn hlavní cenou Grand Prix modulární secí stroj Falcon (výrobce Farmet a.s.). Na vývoji nové originální technologie zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin se podíleli pracovníci VÚRV, v.v.i., z výzkumného týmu Integrované výživy rostlin (vedoucí týmu Ing. Pavel Růžek, CSc.). Unikátní české technologické postupy podporují konkurenceschopnost našich farmářů a mají značný proexportní potenciál, což potvrdil mimo jiné i nebývalý zájem zahraničních návštěvníků veletrhu. Fotografie naleznete zde.

"Českou hlavu 2013" získal Roman Pavela
Ing. Roman Pavela, Ph.D. je laureátem prestižního ocenění "Česká hlava 2013", a to za objev přírodních pesticidů. Podrobnosti zde.

Medaile Ctibora Blattného udělena Janu Mikulkovi
Česká společnost rostlinolékařská udělila dne 6. listopadu 2013 doc. Ing. Janu Mikulkovi, CSc., vědeckému pracovníkovi Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., pamětní medaili Ctibora Blattného za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství.

Cena rektora ČZU za diplomovou práci
Diplomová práce Ing. Kláry Michnové, oceněná v roce 2013 „Cenou rektora ČZU za vynikající diplomovou práci“ byla vypracována ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Odbor rostlinolékařství, Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin, Laboratoř proteomiky. Diplomantku v letech 2012-2013 odborně vedl RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.

Úspěch na studentské vědecké konferenci
Bc. Lenka Matušková obsadila v roce 2013 1. místo na studentské vědecké konferenci ČZU s vědeckou prací  "Vliv konzervantů na populační růst skladištního roztoče Tyrophagus putrescentiae". Vědecká i diplomová práce byly vypracovány ve VÚRV, v.v.i., na Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin. Školitelem specialistou byl RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., práce byla financována ze zdrojů VÚRV, v.v.i. Nyní již Ing. Lenka Matušková nastupuje do VÚRV, v.v.i. na doktorandské studium.

Cena za nejlepší poster na konferenci v Nitře
Ocenění za nejlepší poster na „XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín“ (Nitra, 05. – 07.09.2012) obdrželi autoři práce:
"Production of allergenic proteolytic enzymes to puppy dog food by the stored product mite Tyrophagus putrescentiae" (Petrová, D., Erban, T.)
Mgr. Tomáš Erban je pracovníkem Odboru rostlinolékařství, Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin. Prvním autorem práce je Ing. Dagmar Petrová, která na stejném oddělení pracuje na své doktorské práci.

Významné ocenění pracovníků ústavu v roce 2012
Při slavnostním zahájení 39. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 30. srpna 2012 byly předány ceny ministra zemědělství za nejlepší vědecké práce v roce 2011.
Druhou cenu veřejné soutěže MZe a ČAZV pro vědecké pracovníky za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje obdržel doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor agroekologie), za uplatněnou certifikovanou metodiku pro praxi s názvem „Metody regulace pcháče rolního (Cirsium arvense L. Scop.) na zemědělské půdě“. Práce předkládá odborné veřejnosti ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukční schopnosti a metodách regulace pcháče rolního v jednotlivých plodinách na zemědělské i nezemědělské půdě.
Třetí cenu veřejné soutěže MZe a ČAZV pro mladé vědecké pracovníky získal Mgr. Tomáš Erban (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství), za vědeckou práci s názvem „Purification of tropomyosin, paramyosin, actin, tubulin, troponin and kinases for chemiproteomics and its application to different scientific fields“. Práce popisuje metodu, která umožňuje využitím různých kroků selektivní izolaci proteinů s multidisciplinárním využitím. Poznatky mají uplatnění v biotechnologiích, alergologii, imunologii i buněčné biologii.
Fotografie z předávání cen naleznete zde: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

Cena rektora ČZU v roce 2011 a cena "Grand Prix" na výstavě TECHAGRO 2010 pro publikaci "Encyklopedie ochrany rostlin"
Rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Jiří Balík, CSc. udělil Cenu rektora za nejlepší publikační výstup ČZU v roce 2010 autorům publikace Encyklopedie ochrany rostlin. Spoluautorem této publikace je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor agroekologie). Tato publikace byla oceněna i Cenou Techagra na výstavě TECHAGRO 2010 v Brně.

Významné ocenění mladých pracovníků v roce 2011
Při slavnostním zahájení 38. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 25. srpna 2011 byly předány ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji. Ocenění předávali náměstek ministra zemědělství PhDr. Juraj Chmiel, CSc. a předseda České akademie zemědělských věd Mgr. Jan Lipavský, CSc.
Třetí cenu veřejné soutěže pro mladé vědecké pracovníky získal RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství), za studium dopadu pesticidů na přirozené nepřátele škůdců plodin. Výsledky studie ukazují, že i když pesticidy užitečné predátory přímo nezabijí, mohou oslabit jejich schopnost přijímat potravu, o to méně pak tito predátoři regulují škůdce.
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržela v soutěži mladých vědeckých pracovníků RNDr. Klára Kosová, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce), za studium problematiky využití chladem indukovaných proteinů dehydrinů, jako ukazatelů odolnosti rostlin ječmene vůči nízkým teplotám a mrazu.
Cenu rektora ČZU v Praze za vynikající diplomovou práci na téma detekce GMO, vypracovanou v laboratořích VÚRV, v.v.i., získal Ing. Aleš Vráblík (VÚRV, v.v.i., Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce). 
 
Uděleno prestižní Fullbrightovo stipendium
RNDr. Markéta Marečková, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Odbor rostlinolékařství) získala v roce 2011 prestižní Fullbrightovo stipendium na devítiměsíční pobyt na univerzitě v San Diegu, USA.
 
Oceněné víno z Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně
Ve Výzkumné stanici vinařské v Karlštejně má vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství dlouholetou tradici také produkce kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích. Vysoce hodnocená jsou zejména zdejší vína odrůdy Modrý Portugal - ročník 2008 byl oceněn stříbrnou medailí v soutěži „Vinařské Litoměřice 2011“. Vedle toho byl oceněn i ročník 2007 - v soutěži "TOP 77 vín České republiky".

Oceněná publikace v roce 2010
Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce) obdržel ocenění "The LYTTEL TROPHY 2010" od Alpine Garden Society (Pershore, UK) za publikaci „The Caucasus and its flowers".

Hlavní cena "Grand Prix" na výstavě TECHAGRO 2010
Nový technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin získal v roce 2010 hlavní cenu na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO v Brně. Technologie vznikla ve spolupráci mezi VÚRV, v.v.i. (autoři Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D., Odbor výživy rostlin) a firmami Farmet, a.s. a AGRA GROUP, a.s. 
V principu se jedná o aplikaci nového stabilizovaného hnojiva UREAstabil (popř. v kombinaci s jinými hnojivy) při setí, tedy přímo k osivu. Cílem je snížit náklady na zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin, zvýšit efektivnost hnojení a stabilizovat výnosy a kvalitu produkce. 
Novost a přínos oceněné technologie spočívá v plošném setí variabilních poměrů osiva a hnojiva UREAstabil, a to bez rizika poškození klíčících semen a vzcházejících rostlin. 
Jedná se o originální českou technologii s proexportními předpoklady, která byla v roce 2010 prezentována na 6 mezinárodních výstavách v ČR, SRN, Polsku a Rusku.

Hlavní cena "Zlatý klas" na výstavě Země živitelka 2010
Na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích byla oceněna nová technologie setí a hnojení zemědělských plodin s využitím secích strojů Excelent Premium, aplikačních trubic AT25 a stabilizátoru dusíku StabilureN. 
Technologie vznikla ve spolupráci firem AGRIO MZS, s.r.o., Farmet, a.s., AGRA GROUP, a.s.  a VÚRV, v.v.i. (autor Ing. Pavel Růžek, CSc., Odbor výživy rostlin).   

Významné ocenění pracovníků ústavu v roce 2009
U příležitosti výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích byly dne 27. srpna 2009 předány ceny ministra zemědělství za nejlepší vědecké práce.
Druhou cenu veřejné soutěže pro vědecké pracovníky za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje obdržel Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor agroekologie), za certifikovanou metodiku s názvem "Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí".

Významné ocenění pracovníků ústavu v roce 2008
U příležitosti výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích byly dne 21. srpna 2008 předány ceny ministra zemědělství za nejlepší vědecké práce.
První cenu veřejné soutěže pro vědecké pracovníky za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje obdržel Ing. Jaroslav Váňa, CSc. (VÚRV, v.v.i., Odbor agroekologie), za realizovaný výsledek s názvem "Zařízení pro zpracování dřevní štěpky na cukry, lignin a fural".
Třetí cenu veřejné soutěže pro vědecké pracovníky za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje obdržel <a target="_blank" h
Message
zavřít