Výzkumný tým 02: Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny

 
Vedoucí týmu: Ing. Sergej Usťak, CSc.
 
Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník - zaměření na agrobiotechnologie pro produkci, komplexní zpracování a víceúčelové materiálové a energetické využití zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů jako obnovitelných zdrojů surovin a energie pro potřeby trvale udržitelného rozvoje zemědělství, zúrodnění půd a revitalizace krajiny
 
Lokalizace týmu: Výzkumná stanice Chomutov (9 pracovníků) + Praha-Ruzyně (1 pracovník)

 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Výzkum, vývoj, inovace a ověření agrobiotechnologií pro komplexní zpracování a víceúčelové materiálové a energetické využití produkované zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů jako obnovitelných zdrojů surovin a energie, a to pro potřeby trvale udržitelného rozvoje zemědělství, zúrodnění půd a revitalizace krajiny.
Tým se zejména zabývá vypracováním a ověřením novelizovaných technologických postupů pro pěstování a využití tradičních a netradičních plodin rovněž jako pro výrobu pevných, kapalných i plynných biopaliv, hnojiv a jiných bioproduktů z technických a energetických plodin, biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasy.
Významným směrem aplikovaného výzkumu týmu je vývoj a ověření postupů aplikace nových výrobků v rámci udržitelného rozvoje zemědělství, zejména za účelem zúrodnění půd a obnovy krajiny. Důležitým směrem je výzkum dopadu nových technologií a výrobků rovněž jako antropogenních vlivů obecně na agroekosystémy a kvalitu zemědělské produkce, zejména sledování obsahu cizorodých látek v jednotlivých složkách životního prostředí a hodnocení možných zdravotních a ekologických rizik.
 
 
 
Specifikace činností:

Výzkum
 • výzkum, vývoj a inovace agrobiotechnologií pro produkci, komplexní zpracování a víceúčelové materiálové a energetické využití zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů jako obnovitelných zdrojů surovin a energie pro potřeby trvale udržitelného rozvoje zemědělství, zúrodnění půd a revitalizace krajiny
 • vývoj a ověření novelizovaných postupů pro pěstování a využití tradičních a netradičních plodin
 • vypracování a ověření novelizovaných technologických postupů pro výrobu pevných, kapalných i plynných biopaliv, hnojiv, pěstebních substrátů a jiných bioproduktů z technických a energetických plodin, biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasy
 • vývoj a ověření postupů aplikace nových výrobků v rámci udržitelného rozvoje zemědělství, zejména za účelem zúrodnění půd a obnovy krajiny
 • výzkum dopadu nových technologií a výrobků rovněž jako antropogenních vlivů obecně na agroekosystémy a kvalitu zemědělské produkce, zejména sledování obsahu cizorodých látek v jednotlivých složkách životního prostředí a hodnocení možných zdravotních a ekologických rizik 
Další činnosti
 • dlouhodobý monitoring vlivu kontaminovaného ovzduší na zemědělství, zejména na rostlinnou výrobu

Jiné činnosti (služby)

 • laboratorní rozbory vzorků půd, rostlin, hnojiv a vod pro potřeby jiných jednotek VÚRV, v. v. i. a mimoústavních zákazníků
 • poradenství v oblasti hlavních činností týmu, včetně hodnocení výsledků chemických rozborů a laboratorních experimentů a vypracování odpovídajících doporučení pro praxi
 • soudně-znalecká činnost za VÚRV, v.v.i. v tematickém oboru činností týmu
 • zpracování studií, technických projektů a právně chráněných výsledků pro mimoústavní zákazníky v tematickém oboru činností týmu 

Spolupráce s praxí

 • řešení aplikačních projektů TA ČR (1x koordinátor, 1x spoluřešitel)
 • spolupráce se zemědělskými a ostatními podniky na téma:
  1) zpracování a využití odpadů pro zúrodnění půd
  2) pěstování a využití technických a energetických plodin
  3) konzervace biomasy a surovinové zabezpečení bioplynových stanic
 • spolupráce s podniky provádějícími zemědělské rekultivace
 • aplikační pilotní projekty v rámci mezinárodní spolupráce
   
Další členové týmu:

Ing. Jakub Muňoz, Ph.D.: výzkumný pracovník, vědecký asistent výzkumu - řeší výrobu pevných, kapalných a plynných biopaliv, hnojiv a dalších výrobků z energetických plodin, biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasy

Ing. Roman Honzík: výzkumný pracovník, vědecký asistent výzkumu - řeší pěstební technologie alternativních plodin, výrobu a využití biohnojiv a rekultivačních substrátů z biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasy za účelem revitalizace antropogenně narušené krajiny a udržitelného rozvoje zemědělství

Ing. Vojtěch Váňa: výzkumný pracovník, odborný asistent - řeší pěstební technologie tradičních a netradičních plodin pro nepotravinářské účely, monitoring imisních vlivů

Ing. Jan Šinko, Ph.D.: výzkumný pracovník, odborný asistent – řeší technologie pěstování a zpracování tradičních a netradičních plodin pro nepotravinářské účely

Marie Usťaková: samostatný vědeckotechnický pracovník - obsluhuje složitá laboratorní zařízení, provádí statistická hodnocení výsledků, přípravu databázových a grafických výstupů, vykonává management jakosti v laboratoři a administrativní práce pro stanici Chomutov

Radka Skálová: technik-laborant - laboratorní činnost

Naděžda Sivulková: technik-laborant - laboratorní činnost

Miroslav Šára: technik ve výzkumu - technické práce spojené s výzkumem pěstování technických a energetických plodin, zejména provádění polních pokusů

Jindřich Kovář: technik ve výzkumu - zajištění provozu zemědělské techniky pro pěstování technických a energetických plodin, obsluha a údržba techniky pro provádění polních pokusů a laboratorních prací, údržba budov

Mária Dvorščáková: dělnice - provádění prací při uskutečnění vegetačních polních a nádobových pokusů, sběr a úprava vzorků pro následné laboratorní rozbory

Poznámka: M. Šára působí na pracovišti Praha-Ruzyně, ostatní na stanici VÚRV, v.v.i. v Chomutově.

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete
zde.

 
 
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:
 
Nové konzervační přípravky pro silážování nadměrně suchých nebo nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplyn.
Byly vyvinuty a ověřeny nové konzervační přípravky pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně suchých rostlin (první typ) a nadměrně vlhkých rostlin (druhý typ). Jejich využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu, zejména výtěžku metanu. Vyvinuté přípravky byly ochráněny užitnými vzory a technologické postupy jejich výroby a využití byly následně úspěšně ověřeny v praxi. Rovněž byly připraveny certifikované metodické postupy využití těchto nových typů přípravků v zemědělské praxi. Vyšším obecným cílem řešení projektu je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů energie jakými jsou bioplynové stanice na základě zajištění vyšší efektivity materiálového a energetického využívání zemědělských surovin připravených pomocí inovovaných technologií s využitím nového typu konzervantů.
Citace:
Usťak, S., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Nmet, 24 pp.
Usťak, S., Muňoz, J., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Nmet, 24 pp
Usťak, S., Jambor, V., Muňoz, J. & Honzík, R. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
Jambor, V., Usťak, S., & Usťaková, M. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
Usťak, S., Jambor, V. & Fučík, V. 2016. Technologický postup výroby a využití konzervačního přípravku pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ztech
Usťak, S., Jambor, V. & Fučík, V. 2016. Technologický postup výroby a využití konzervačního přípravku pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ztech
 
Možnosti pěstování chrastice rákosovité
Publikace ve vědeckém časopise, která popisuje výsledky dlouhodobých pokusů pěstování chrastice rákosovité jako jedné z nejperspektivnějších energetických plodin pro podmínky mírného klimatického pásma. Polní pokusy probíhaly na čtyřech různých stanovištích (Ruzyně, Troubsko, Lukavec a Chomutov). Z jednotlivých stanovišť bylo dosaženo nejvyššího průměrného výnosu za srovnatelné období 1996-2000 v Ruzyni (8,33 t/ha), nejnižšího výnosu v Chomutově (6,80 t/ha). Největší zvýšení výnosů hnojením N bylo zaznamenáno za sledované období v Ruzyni, kde dávky N2 (80 kg/ha) zvyšovaly v průměru výnosy o 28,6 % v porovnání s nehnojenými variantami. Průměrná ztráta fytomasy přes zimní období byla 23 %.
Citace:
Strašil, Z.: Verification of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) grown for energy use. (Ověřování lesknice rákosovité (Phalaris arundinacea L.) pěstované pro energetické využití.) Res. Agr. Eng., Vol. 58, 2012, No. 4: 119-130. ISSN 1212-9151
 
Vliv vytrvalých porostů netradičních rostlin na půdní biotu
Série publikací typu Jimp ve významných vědeckých časopisech, které popisuji výsledky výzkumu vlivu vytrvalých porostů netradičních rostlin na půdní biotu. V rámci výzkumu byly zjištěny průkazné rozdíly mezi jednotlivými druhy energetických rostlin v různých parametrech z hlediska jejich vztahu k půdě a půdnímu společenstvu. Průkazné rozdíly mezi původními a introdukovanými druhy energetických rostlin indikují, že introdukované druhy podporují menší diverzitu půdní bioty než původní druhy. Získané výsledky nicméně neukazují jasný pattern v některých parametrech jako mikrobiální respirace, mikrobiální biomasa a dekompozice celulózy, který je možný přičíst vysokému stupni redundance v těchto parametrech. Další výzkum je potřebný pro objasnění otázky, zda změny v půdním společenstvu mohou přispět ke kompetitivní výhodě energetických rostlin v lokální flóře. Různé druhy nepůvodních energetických rostlin zřejmě při tom využívají různé strategie.
Citace:
Heděnec P., David Novotný, Sergej Usťak, Tomáš Cajthaml, Antonín Slejška, Hana Šimáčková, Roman Honzík, Monika Kovářová and Jan Trout, 2014: Effect of native and introduced biofuel crops on soil biota. - Biomass and Bioenergy, vol. 60 (Jan. 2014), pp. 137-146.
Heděnec, P., Novotný, D., Usťak, S., Honzík, R., Kovářová, M., Šimáčková, H. & Frouz, J. 2014. Allelopathic effect of new introduced biofuel crops on the soil biota: A comparative study.European Journal of Soil Biology, 63 (JUL-AUG ): 14-20.
Petr Heděnec, David Novotný, Sergej Usťak et al., 2015: Effect of long term cropping hybrid sorrel (Rumex patientia x Rumex tianshanicus) on soil biota. - BIOMASS & BIOENERGY Volume: 78, pp. 92-98.
 
Základní technologické parametry hydrotermální úpravy vybraných bioodpadů
Publikace ve vědeckém časopise, která popisuje vliv základních technologických parametrů hydrotermální úpravy vybraných bioodpadů na užitné vlastnosti výstupních produktů. Bylo prokázáno, že digestáty BPS jsou velmi vhodnými substráty pro výrobu biouhlu, neboť v průběhu anaerobní fermentace se přednostně rozkládá celulóza a hemicelulóza a prakticky se nerozkládá lignin, což vede k jeho výraznému nahromadění v digestátu, který je naopak při hydrotermální úpravě velmi důležitým substrátem pro výrobu biouhlu. Proto výtěžnost biouhlu z digestátu je vyšší, než z biomasy, papíru a ostatních hmot bohatých na celulózu, která je, na rozdíl od ligninu, odolnější vůči HTC přeměně. Dále bylo prokázáno, že rozhodujícími technologickými parametry regulujícími proces hydrotermální úpravy biomasy a bioodpadů v závislosti na požadované kvalitě a způsobu uplatnění výstupních produktů (biouhlu) jsou teplota ohřevu a s tím spojený procesní tlak, méně významnými jsou v testovaných mezích rozsahu úprava pH suroviny a čas ohřevu. Stanoveny byly optimální hodnoty procesních parametrů pro HTC digestátu na biouhlí pro dva základní způsoby jeho použití: pro přípravu sorbentů využitelných v zemědělství (210-230 °C, 4-8 hod., pH < 4,5) a pro výrobu tuhých biopaliv (230-250 °C, 8-12 hod., pH < 3,5).
Citace:
Usťak, S. & Muňoz, J. 2012. Vliv základních technologických parametrů hydrotermální úpravy vybraných bioodpadů na užitné vlastnosti výstupních produktů. Agritech Science, 2012(2)
 
Zařízení pro aeraci kompostu
Patentní řešení se týká konstrukce zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Aerace kompostu vzniká odsáváním vzduchu a zápašných plynů z kompostové zakládky perforovanou plastovou hadicí spojenou s folií pro překrytí kompostové zakládky.
Citace:
Usťak, S., Váňa, J., Plíva, P. & Jelínek, A. 2012. Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Úřad průmysl. vlastnictví. Patent č. 303022 ze dne 29.02.2012.
 
Technologie pro pěstování vybraných energetických a průmyslových plodin za účelem biologické rekultivace antropogenních půd
Cílem uplatnění ověřené technologie je poskytnout zemědělcům, meliorátorům, zemědělským poradcům a rovněž všem těm, kdo hospodaří na antropogenních a jinak znehodnocených půdách s nízkou půdní úrodností včetně důlních výsypek, základní informace týkající se cenově přijatelné biologické rekultivace těchto stanovišť prostřednictvím pěstování vybraných druhů nepotravinářských plodin, jejichž produkci lze komerčně uplatnit jako obnovitelné zdroje surovin a energie. Technologický postup je postaven na pěstování ověřených druhů průmyslových plodin kombinovaném s vydatným hnojením organickými hnojivy, zejména kaly čistíren odpadních vod (ČOV), digestáty bioplynových stanic nebo rekultivačními substráty. Ekonomické přínosy aplikace technologie jsou odhadovány na 5-12 tis. Kč ročně na 1 ha za tržní produkci technické nebo energetické biomasy a až 50-150 tis. Kč na 1 ha ušetřených prostředků za aplikaci finančně méně náročných postupů biologické rekultivace.
Citace:
Usťak, S. & Váňa, J., 2011. Technologie pro pěstování vybraných energetických a průmyslových plodin za účelem biologické rekultivace antropogenních půd. Smlouva o uplatnění výsledků výzkumu v praxi mezi VÚRV, v.v.i. a firmou WEKUS, spol. s r.o. ze dne 20.10.2011
 
Řešení bioplynové kogenerační jednotky s vyšší elektrickou účinností
Řešení se týká bioplynové kogenerační jednotky s vyšší elektrickou účinností, což je zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu, důlního plynu nebo zemního plynu. Pomocí technického řešení je možno zvyšovat elektrickou účinnost u stávajících kogeneračních jednotek. Je vhodná pro bioplynové stanice, skládky odpadů, kalová hospodářství čistíren odpadních vod, teplárenská zařízení a biorafinerie s kontinuálním provozem.
Citace:
Váňa, J. & Usťak, S. 2012. Kogenerační jednotka. Úřad průmysl. vlastnictví. Osvědčení o zápisu UV č. 23290 ze dne 19.01.2012. včetně uzavřené licenční smlouvy ze dne 29.03.2012 mezi vlastníkem a uživatelem (firmou ELZOTEP).
 
Metodické postupy pro pěstování a využití vybraných víceúčelových technických a energetických plodin
Vypracování metodických postupů pro pěstování a využití vybraných víceúčelových technických a energetických plodin v návaznosti na „Akční plán pro biomasu v ČR“. Výběr vhodných plodin, především vybraných druhů alternativních olejnin, vysokovzrůstných vytrvalých trav a netradičních bylin. Analýza jejich výnosového potenciálu a výtěžnosti energie v návaznosti na způsoby hnojení a termíny sklizně. Sumarizace podkladů pro rajonizaci vybraných nepotravinářských plodin a odpovídající hodnocení jejich výnosového potenciálu v návaznosti na půdně-klimatické podmínky. Ověření a hodnocení způsobů konzervace a výtěžnosti bioplynu u vybraných plodin. Podrobná ekonomická analýza technologických postupů pěstování, sklizně a zpracování zkoumaných plodin. Jedná se o soubor certifikovaných metodik pro praxi.
Citace (soubor certifikovaných metodik pro praxi):
Usťak, S., Strašil, Z., Váňa, V., Honzík, R., 2012: Pěstování chrastice rákosovité Phalaris arundinacea L. pro výrobu bioplynu. - Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 24 s. ISBN 978-80-7427-101-4
Hermuth, J., Janovská, D., Strašil, Z., Usťak, S., Hýsek, J., 2012: Čirok obecný Sorghum Bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky, Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 47 str. ISBN 978-80-7427-093-2.
Usťak, S., 2012: Pěstování šťovíku krmného pro výrobu bioplynu. - Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 32 str. . ISBN 978-80-7427-098-7.
Usťak, S., 2012: Možnosti pěstování mužáku prorostlého Silphium perfoliatum L. pro výrobu bioplynu. - Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 30 str. ISBN 978-80-7427-099-7.
Usťak, S., 2012: Možnosti pěstování a využití jestřabiny východní Galega orientalis Lamb. v podmínkách České republiky. - Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV v.v.i., Praha, 28 str. ISBN 978-80-7427-100-7.
Strašil, Z., Kohoutek, A., Diviš, J., Kajan, M., Moudrý, J., Moudrý, J. jr. 2011: Trávy jako energetická surovina. (Grasses as a source of energy). Uplatněná metodika pro zemědělskou praxi. Ed.: VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně, JČU Č, Budějovice, Agronomická fakulta, 36 s. ISBN 978-80-7427-078-9, ISBN: 978-80-7394-313-4.
Strašil, Z. 2010: Základy pěstování a možnosti využití krambe. (Principles of cultivation and possibilities of utilization of crambe). Uplatněná metodika pro zemědělskou praxi. Ed.: VÚZT Praha, 22 s. ISBN 978-80-7427-033-8
Honzík, R., Bjelková, M., Muňoz, J. & Váňa, V. 2012. Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu, Certifikovaná metodika pro praxi,,Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 24 pp.
Kohoutek, A., Usťak, S., Jurka, M., Odstrčilová, V., Nerušil, P. & Němcová, P. 2015. Výtěžnost bioplynu u vybraných odrůd trav, jetelovin a jetelovinotravních směsek perspektivních pro pěstování náhradou za kukuřici setou, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 24 pp.
 
 
Řešené projekty:  
 • MZE RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 02: Pěstování víceúčelových plodin a konverze biomasy nebo bioodpadů na biopaliva, hnojiva a rekultivační substráty včetně ověření aplikačních postupů a hodnocení přínosů a rizik (řešitel)
 • TA04020903: Technologický postup a zařízení pro ekologickou sanitaci a zpracování rozličných biologických odpadů na hnojivé a rekultivační substráty (řešitel)
 • COST LD15164: Bilance vybraných stopových prvků při anaerobní digesci a jejich vliv na produkci metanu a kvalitu digestátu (řešitel)
 • TH01030299: Výroba a využití specializovaných organických hnojiv s vyšší přidanou hodnotou na základě kompostů a různých přídavných látek (podílí se na řešení) 
 
Seznam vybraných publikací:
 • Vach, M., Strašil, Z. & Javůrek, M. 2016. Economic efficiency of selected crops cultivated under different technology of soil tillage. Scientia Agriculturae Bohemica, 47(1): 40-46.
 • Strašil, Z., 2016. Evaluation of Miscanthus grown for energy use. Res. Agr. Eng., Vol. 62 (2): 92–97.
 • Honzík, R., Usťak, S. & Vach, M. 2016. Hydropedologické parametry a objemová hmotnost půd u variant s rozdílnými způsoby zpracování. Agritech Science, 10(1).
 • Usťak, S., Hutla P., Šinko, J., Muňoz, J., Váňa, V., 2016: Srovnání vybraných způsobů úpravy dřeva z prořezu jabloní za účelem energetického využití. Agritech Science, 10 (3).
 • Usťak S., Muňoz J., Váňa V., Usťaková M. 2016 Pěstování mužáku prorostlého Silphium perfoliatum L. pro výrobu bioplynu. Cultivation of cup-plant Silphium perfoliatum L. for biogas production. Úroda, 12/2016: 103-111.
 • Honzík R., Váňa V., Muňoz J., Šinko J. 2016 Pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.) k energetickému využití, The cultivation of hemp (Cannabis sativa L.) for energy purposes. Úroda, 12/2016: 533-541.
 • Strašil Z. 2016 Předběžná rajonizace zemědělské půdy pro srhu laločnatou (Dactylis glomerata L.) určenou pro spalování v podmínkách ČR. Preliminary zoning of agricultural land for orchardgrass (Dactylis glomerata L.) determined for combustion for the Czech Republic. Úroda, 12/2016: 433-437.
 • Vach M., Strašil Z.: Vyhodnocení erozního ohrožení u kukuřice na siláž při odlišných technologiích zpracování půdy. Evaluation of soil erosion threat at different soil tillage technologies in maize for silage. Úroda, 12/2016: 457-461.
 • Usťak, S., 2016: Způsoby energetického využití zbytkového dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Ověřená technologie. Smlouva o uplatnění VÚRV-OT-02/2016 mezi VÚRV, v.v.i. a klastrem Česká peleta, z.s.p.o., ověřovací podnik ATEA PRAHA s.r.o. (Ztech).
 • Usťak, S. 2016. Filtrační náplň pro zařízení určené k čištění odpadního vzduchu od amoniaku (TA04020903) Fuzit
 • Usťak, S., Muňoz Jakub, J., Usťaková, M. & Honzík, R. 2016. Stabilizační přípravek pro acidickou předúpravu bioodpadů (TA04020903) Fuzit
 • Usťak, S., Jambor, V., Muňoz, J. & Honzík, R. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
 • Jambor, V., Usťak, S., & Usťaková, M. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
 • Usťak, S. & Šimon, T. 2016. Směsný substrát na bázi kompostu podporující přežití mikroorganismů prospěšných pro půdní úrodnost (TH01030299) Fuzit
 • Usťak, S. & Šinko, J. 2016. Dřevní palivo standardizované kvality optimalizované pro uzenářské účely (QJ1210104) Fuzit
 • Nerušil, P., Menšík, L., Houdek, I., Jurka, M., Strašil, Z. & Kohoutek, A. 2016. Pěstování, produkce a kvalita píce vybraných odrůd trav a jejich směsek pěstovaných jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 26 pp.
 • Usťak, S., Šinko, J., Honzík, R., 2016: Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 32 pp.
 • Usťak, S., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 24 pp.
 • Usťak, S., Muňoz, J., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 24 pp
 • Hermuth, J., Janovská, D., Hlásná Čepková, P., Usťak, S., Strašil, Z. & Dvořáková, Z. 2016. Sorghum and Foxtail Millet—Promising Crops for the Changing Climate in Central Europe. In: Konvalina, P. (ed.). Alternative Crops and Cropping Systems. InTech, Rijeka, Croatia
 • Houdek, I., Kohoutek, A. & Usťak, S. 2015. Produkce bioplynu ze siláží z píce prvních sečí vybraných travních druhů a směsí. Úroda, 63 (12 věd.př.): 99-104.
 • Strašil, Z. 2015. Pěstování kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.) určené pro energetické využití. Úroda, 63(12 věd.př.): 87-92.
 • Strašil, Z., Vach, M. & Smutný, V. 2015. The Energy Effectiveness Of Crops In Crop Rotation Under Different Soil Tillage Systems. Agriculture (Polnohospodárstvo), 61(3): 77-87.
 • Strašil, Z., Weger, J., Hutla, P. & Kára, J. 2015. Ozdobnice (Miscanthus) jako energetická surovina. Agritech Science, 9(3): 1-11.
 • Usťak, S., Honzík, R., Muňoz Jakub, J. & Šinko, J. 2015. Ekologicko-energetický audit možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů. Agritech Science, 9(3)
 • Vach, M. & Strašil, Z. 2015. Dlouhodobý účinek odlišného zpracování půd na produkci hlavních obilnin. Úroda, 63(12 věd.př.): 343-346.
 • Nerušil, P., Kohoutek, A., Odstrčilová, V., Vach, M., Javůrek, M. & Strašil, Z. 2015. Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 21 pp.
 • Smutný, V., Dryšlová, T., Houšť, M., Lukas, V., Matušinský, P., Neudert, L., Procházková, B., Strašil, Z. & Vach, M. 2015. Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin, 54 pp.
 • Usťak, S., Honzík, R. & Muňoz Jakub, J. 2015. Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 32 pp.
 • Strašil, Z. 2015. Environmental analyze of energy crops for combustion purposes. In: Usťak, S., Mikulka, J. & Muňoz, J. (eds.). Biogenic emissions of greenhouse gases and processes of carbon and nitrogen transformation in soils in response to global climate change. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně. pp. 52-57.
 • Strašil, Z., Weger, J., Hutla, P. & Kára, J. 2015. Pěstování ozdobnice (Miscanthus) určené pro energetické využití (Shrnutí dlouholetého sledování). Biopaliva z pohledu energetiky a vlivu na životní prostředí. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně.
 • Usťak, S., Muňoz, J., Usťaková, M., Vach, M., Kurganova, I. & Chochlova, O. 2015. Carbon losses from soil as carbon dioxide and changes in the content of soil organic matter related to different soil tillage methods at long-term field trials. In: Hlisnikovský, L. & Madaras, M. (eds.). 60th Anniversary of Long-term Field Experiments in the Czech Republic. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 137-142.
 • Usťak, S., Vach, M., Strašil, Z., Muňoz, J., Mikulka, J., Káš, M. & Mühlbachová, G. 2015. Effect of different soil management practices on the soil microbiological activity and biogenic emissions of greenhouse gases. In: Hlisnikovský, L. & Madaras, M. (eds.). 60th Anniversary of Long-term Field Experiments in the Czech Republic. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 143-149.
 • Vach, M., Strašil, Z. & Javůrek, M. 2015. The effect of different tillage systems on cereals grain yields in long-term field experiments. In: Hlisnikovský, L. & Madaras, M. (eds.). 60th Anniversary of Long-term Field Experiments in the Czech Republic. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 150-153.
 • Vach, M., Usťak, S. & Honzík, R. 2015. Soil conservation and minimization technologies of soil treatment in a period of extreme weather events . In: Usťak, S., Mikulka, J. & Muňoz, J. (eds.). Biogenic emissions of greenhouse gases and processes of carbon and nitrogen transformation in soils in response to global climate change. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně. pp. 58-68.
 • Strašil, Z. 2014. Vliv termínu sklizně na sledované ukazatele plodin určených pro spalování. Úroda, 62 (12 věd.př.): 111-118.
 • Vach, M. & Strašil, Z. 2014. Vliv hnojení dusíkem a rozdílného způsobu založení porostu na produkci zrna ozimé pšenice. Úroda, 62 (12 věd.př.): 449-452.
 • Hermuth, J., Janovská, D. & Usťak, S. 2014. Genofond čiroku obecného Sorghum bicolor (L.) Moench a možnosti jeho využití v podmínkách ČR. In: Papoušková, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 30-36.
 • Kohoutek, A., Usťak, S., Muňoz, J., Odstrčilová, V., Novák, K., Nerušil, P. & Němcová, P. 2014. Biogas Production Potential of Selected Grass Species Used to Restore Grasslands. In: Jambor, V., Malá, S., Vosynková, B. & Kumprechtová, D. (eds.). 16th International Symposium Forage Conservation. Mendelova univerzita v Brně, Brno. pp. 113-116.
 • Petříková, V. & Muňoz, J. 2014. Biogas from Feeding Sorrel. In: Jambor, V., Malá, S., Vosynková, B. & Kumprechtová, D. (eds.). 16th International Symposium Forage Conservation. Mendelova univerzita v Brně, Brno. pp. 121-123.
 • Usťak, S., Muňoz, J., Novák, K., Usťaková, M. & Jambor, V. 2014. Non-traditional Crops Prospective for Biogas Production. In: Jambor, V., Malá, S., Vosynková, B. & Kumprechtová, D. (eds.). 16th International Symposium Forage Conservation. Mendelova univerzita v Brně, Brno. pp. 117-120.
 • Strašil, Z.: Zhodnocení vlivu stanoviště a agrotechniky na produkční schopnost krambe. (Evaluation of effects of site conditions and some agricultural measures on the production ability of crambe). Úroda 9, 2013, vědecká příloha, s. 34-38. ISSN 0139-6013
 • Strašil, Z.: Předběžná rajonizace zemědělské půdy pro ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl v podmínkách ČR. (Preliminary zoning of agricultural land for tall oat-grass Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl for the Czech Republic.) Úroda 12, 2013, vědecká příloha, s. 336-339 . ISSN 0139-6013
 • Amon, T.; Roth, U.; Döhler, H.; Niebaum, A.; Muňoz, J., 2013: Kap. 41. Atlas evropských surovin pro výrobu bioplynu. - In: Hodnocení krmiv pro dojnice – Dr. Ing. Jiří Třináctý a kolektiv, vyd. AgroDigest s.r.o., 590 str. (kniha získala zlatou medaili na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky, 27.-30.6. 2013, Brno).
 • Usťak, S. - Jambor, V., 2013. Kap. 43. Výroba bioplynu z netradičních plodin. - In: Hodnocení krmiv pro dojnice. – Dr. Ing. Jiří Třináctý a kolektiv, vyd. AgroDigest s.r.o., str. 489-496 (celkem 590 str.). (kniha získala zlatou medaili na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky, 27.-30.6. 2013, Brno).
 • Váňa, J.; Usťak, S., 2013: Kap. 42. Výroba bioplynu v ČR. - In: Hodnocení krmiv pro dojnice – Dr. Ing. Jiří Třináctý a kolektiv, vyd. AgroDigest s.r.o., 590 str. (kniha získala zlatou medaili na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky, 27.-30.6. 2013, Brno).
 • Usťak, S. & Muňoz, J. 2014. Vliv základních technologických parametrů hydrotermální úpravy vybraných bioodpadů na užitné vlastnosti výstupních produktů. Agritech Science, 2012(2)
 • Usťak, S., Spoluorganizace mezinárodní konference: 16th International Symposium Forage Conservation, Brno, June 3.-6.2014
 • Honzík, R., Spoluorganizace mezinárodní konference: Impulsy 21, mezinárodní konference Impulsy 21, Chomutov-Vysočany, 8.-9.10.2014
 • Usťak, S., Mikulka, J. & Muňoz Jakub, J. 2015. International Workshop “Biogenic emissions of greenhouse gases and processes of carbon and nitrogen transformation in soils in response to global climate change” . 27.10.2015. Praha - Ruzyně. - Česká republika
   

Úplný přehled publikací členů týmu naleznete zde
 

______________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována k 02.05.2017

Message
zavřít