Výzkumný tým 06: Poradenské centrum

 
Vedoucí týmu: Ing. Jan Klír, CSc. 
 
Pracovní pozice a specializace: akreditovaný poradce sítě MZe, vědecký pracovník - systémy hnojení, nakládání se statkovými hnojivy, ochrana vod
 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Omezení nepříznivých vlivů zemědělského hospodaření na kvalitu půdy, vody a ovzduší. Bilancování organických látek a rostlinných živin, správná praxe při nakládání se statkovými hnojivy, optimalizace hospodaření se živinami a organickou hmotou v zemědělském podniku.

Specifikace činností:

Výzkum
 • výzkum v oblasti produkce, zpracování a skladování statkových hnojiv
 • systémy výživy rostlin a hnojení
 • bilancování rostlinných živin a organických látek
Další činnosti
 • expertní činnost pro MZe (akční program nitrátové směrnice, požadavky cross compliance - PPH, DZES, podmínky pro přímé platby a AEKO PRV) 
 • spolupráce při pořádání seminářů a polních dnů
 • přednášky na školeních a seminářích pro zemědělce a poradce - aktuální prezentace (2017) ke stažení naleznete zde
 • odborná správa webové stránky VÚRV, v.v.i.
Jiné činnosti (služby)
 • poradenství pro praxi
 
Další členové týmu:

Ing. Lada Kozlovská: akreditovaný poradce sítě MZe - ochrana vod před znečištěním a půdy před erozí 
 
Hana Šperlingová: samostatný vědeckotechnický pracovník - odborná správa webových stránek VÚRV, v.v.i. a "nitrat.cz“, technické práce ve výzkumu a poradenství, zjišťování a zpracovávání údajů ze zemědělských podniků, příprava a tisk publikací, propagační a poradenská činnost, technická podpora odborných akcí pro zemědělce, odběry a příprava vzorků půd a rostlin
 
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.: vědecký pracovník - pohyb a přeměny dusíku v půdě, bilance živin, nitrátová směrnice
 
Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.
 
 
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Nastavení podmínek pro zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech podle 4. akčního programu nitrátové směrnice
Nařízení vlády č. 235/2016 Sb. upravuje vymezení zranitelných oblastí v České republice a stanoví podmínky 4. akčního programu na období 2016-2020, za účelem omezení ztrát dusíku vyplavením dusičnanů do povrchových a podzemních vod, snížení rizika eutrofizace povrchových vod i omezení transmise dusičnanů do okolních států vodami odtékajícími z území České republiky. Cílem je tedy snížit znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělství, jež má za následek ohrožení lidského zdraví, poškození zdrojů obživy, narušení vodních ekosystémů, škody na přírodních hodnotách nebo ohrožení oprávněného používání vod..
Citace:
Datel, J., Hrabánková, A., Klír, J., Kozlovská, L., Mühlbachová, G. & Rosendorf, P. 2016. Nařízení vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Klír, J. 2016. Změny podmínek v nitrátové směrnici od 1. srpna 2016. Květy olejnin, 21(9): 7-7.
Klír, J. & Kozlovská, L. 2016. Úprava zranitelných oblastí a akčního programu nitrátové směrnice. Úroda, 64(11): 61-62.
Klír, J. & Kozlovská, L. 2016. Změny v uplatnění nitrátové směrnice. Zemědělec, 24(40): 20-21.
Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J. & Mühlbachová, G. 2016. Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 60 pp
 
Certifikované metodiky pro praxi
Pracovníci týmu se podíleli na vytvoření tří certifikovaných metodik pro praxi, které byly počátkem roku 2017 distribuovány na více než 20 seminářích pořádaných k tématům metodik:
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Metodika vydaná koncem roku 2016 obsahuje nejen požadavky na hospodaření ve zranitelných oblastech, ale i obecně platná doporučení v oblasti výživy rostlin a hnojení, využitelná i mimo zranitelné oblasti.
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. vydání) 
Obecně platná metodika vydaná na začátku roku 2017 obsahuje základní pravidla pro ukládání hnoje na zemědělské půdě, včetně příkladů zpracování havarijního plánu s využitím údajů z LPIS, a dále pak legislativní požadavky platné po celém území i zvláštní požadavky pro zranitelné oblasti.
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Obecně platná metodika, zpracovaná a vydaná na konci roku 2016. Publikace podává uceleným způsobem potřebné informace a praktická doporučení k této nové problematice, vzniklé v roce 2014 zařazením technologických vod ze zemědělského provozu mezi pomocné látky podle zákona o hnojivech.  
 
 
Řešené projekty:
 • MZE RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 06: Správná praxe při zemědělském hospodaření (řešitel etapy)
 • NAZV QJ 1320213: Inovace systémů zemědělského hospodaření v prostředí kvartérních sedimentů, jejich ověření a aplikace v ochranných pásmech vodních zdrojů (řešitel)
   

Seznam publikací: přehled publikací členů týmu naleznete zde 

______________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována k 06.04.2017 

 

Message
zavřít