domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  

Mezinárodní spolupráce

Projekt v rámci programu H2020
SoilCare for Profitable and Sustainable Crop Production in Europe
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. se podílí na řešení mezinárodního projektu jako jeden z 28 členů konsorcia. Projekt je financován výzkumným a inovativním programem Evropské unie Horizon 2020 jako projekt číslo 67/7407 pod projektovým vedením Arantza Uriarte Iraola. Koordinátorem projektu je Rudi Hessel z Wageningen Environmental Research.
Evropská rostlinná produkce čelí v současnosti výzvám zůstat konkurenceschopnou, při současném snižování dopadů na životní prostředí. V současné době jsou výnosové úrovně v některých pěstebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupů (např. živinami a pesticidy) a technologií, které maskují pokles výnosnosti jako důsledek snižující se kvality půdy. Tento nárůst vstupů může snižovat ziskovost zemědělské výroby v důsledku stoupajících nákladů, při současné negativním vlivu na životní prostředí. Zlepšování stavu půd je nezbytné pro rozbití negativní spirály půdní degradace, zvyšování vstupů a nákladů a poškozování životního prostředí. Cílem řešeného projektu je stanovit potenciál půdu zlepšujících pěstebních systémů a otestovat pěstební systémy, které mají pozitivní dopady na rentabilitu a udržitelnost zemědělské produkce v Evropě. V rámci projektu budou půdu zlepšující pěstební systémy testovány na 16 evropských výzkumných stanovištích v různých půdně-klimatických podmínkách. Více o projektu naleznete zde.

Projekt v rámci programu SCOPES (Schweizerische Eidgenossenschaft)
Improving the knowledge-base and infrastructure to enhance the efficiency of nutrient use in agriculture and reduce the negative impact of agriculture on the environment

Program SCOPES běží od roku 1990 a je spolufinancován Švýcarskou agenturou pro vědu a spolupráci (SCD). Jeho hlavním cílem je vytvářet kvalitní a potenciální spolupráci pro vědecký výzkum napříč Evropou, se zařazením západního Balkánu, jižního Kavkazu, střední Asie, Moldávie a Ukrajiny, nových členských států EU, Ruska a Kazachstánu. Projekt předpokládá přínos pro sdružené organizace v oblasti výzkumu, předávání zkušeností ve výzkumu a vzdělávacím systému a transferu nových znalostí pro rozšíření poradenských služeb v rámci zemědělského sektoru. Projektu se účastní 5 výzkumných organizací ze Švýcarska, České republiky (VÚRV, v. v. i.), Albánie, Srbska a Ázerbajdžánu.
Projekt koordinuje Dr. Sokrat Sinaj, Agroscope. VÚRV, v. v. i. zde působí jako prostředník spojující švýcarskou organizaci a partnery z východní Evropy. Další informace naleznete zde.

Projekty v rámci 7. rámcového programu EU
HealthyMinorCereals
Název projektu: "Integrovaný přístup k zajištění širokého genetického základu, odolnosti ke stresu, vhodné agrotechniky a potravinářského zpracování minoritních obilovin s cílem jejich širšího využití pro lidskou výživu v Evropě" (projekt koordinován z VÚRV, v. v. i.)
Doba řešení projektu: září 2013 – srpen 2018
Na projektu spolupracuje šestnáct partnerů z deseti států Evropské unie a tzv. asociovaných států EU. Mezi partnery jsou výzkumné organizace, univerzity i malé a střední podniky z České republiky, Estonska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Švýcarska, Turecka a Velká Británie. Cílem projektu je podpořit pěstování vybraných druhů obilnin, které jsou v současné době v Evropě označovány za “minoritní”, vzhledem ke své malé rozloze pěstování. Jedná se o pšenici špaldu, jednozrnku, dvouzrnku, oves a žito. Rozpočet projektu je 6,5 milionů €.
Veškeré informace k projektu jsou k nalezení na webové stránce projektu (odkaz v nadpisu), kde jsou i odkazy na "Newsletter", který řešitelé pravidelně publikují.

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko (2014 – 2020)
Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity
Doba řešení projektu: 2016 - 2019
V rámci přeshraničního programu spolupráce bylo v roce 2016 schváleno dalších 18 česko-saských projektů. Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání na saském Cínovci (Zinnwald) společné česko-saské projekty, které budou Evropskou unií podpořeny celkovou částkou ve výši 25 milionů EUR. Tiskovou zprávu saského ministerstva životního prostředí a zemědělství najdete zde.
Na řešení problematiky zachování druhové rozmanitosti v pohraničí se od roku 2016 podílejí i pracovníci VÚRV, v.v.i. z výzkumného týmu Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů, konkrétně z Výzkumné stanice v Liberci. Na projektu s názvem "Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity" vzájemně spolupracují Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě při Technické univerzitě v Drážďanech, Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i. z Prahy - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze. Evropská unie na projekt poskytne částku okolo 600 tis. EUR, z toho pro VÚRV, v.v.i. téměř 200 tis. EUR. Podrobnosti o projektu naleznete zde.

Message
zavřít